Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-04-2012 ]

Αριθ. πρωτ.: Φ.11321/οικ.10064/677/30.4.2012 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημίες κατά τα γεγονότα της 12/2/2012 στο Κέντρο της Αθήνας

(Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημίες κατά τα γεγονότα της 12/2/2012 στο Κέντρο της Αθήνας)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 30 Απριλίου 2012
Α. Π.: Φ.11321/οικ. 10064/677

(ΦΕΚ Β' 1398/30-04-2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ A΄

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Η. Βαβέτσης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 3368254
ΤELEFAX : 3368124 

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων που υπέστησαν  ζημίες κατά τα γεγονότα της 12/2/2012 στο Κέντρο της Αθήνας» 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της από 15.3.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 59, Α΄).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98, Α΄).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (Φ.Ε.Κ. 201, Α΄) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ. 213/1992 (Φ.Ε.Κ. 102, Α΄) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Τις διατάξεις της αριθμ. 2876/7.10.2009 (Φ.Ε.Κ. 2234, Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 110/2011 (Φ.Ε.Κ. 243, Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ., ενώ το ύψος της προκαλούμενης από αυτή υστέρησης εσόδων στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, στον ΟΑΕΕ και τους λοιπούς φορείς Επικουρικής Ασφάλισης δεν είναι δυνατό να υπολογισθεί, επειδή δεν είναι γνωστός εκ των προτέρων ο εκτιμώμενος μικρός αριθμός των επιχειρήσεων, που θα υπαχθούν στη ρύθμιση: 

αποφασίζουμε:

1. Ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων ή των υποκαταστημάτων των επιχειρήσεων, καθώς και των οικοδομοτεχνικών έργων που, όπως προκύπτει από έκθεση της καθοριζόμενης από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 15/3/2012 αρμόδιας αρχής (ΦΕΚ 59, Α), υπέστησαν υλικές ζημίες κατά τα γεγονότα της 12/2/2012 στο Κέντρο της Αθήνας, χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/1/2012, συμπεριλαμβανομένου του δώρου Χριστουγέννων 2011, προς το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, τους Οργανισμούς, Ταμεία και Λογαριασμούς, των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και τους λοιπούς φορείς Επικουρικής Ασφάλισης, συνυπολογιζομένων των αναλογούντων σε αυτές προσθέτων τελών, προσαυξήσεων, τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων, μειουμένων των τελευταίων κατά 50%, κεφαλαιοποιούνται την 31/1/2012 και αναστέλλεται η καταβολή τους, ανάλογα με το ύψος των ζημιών τους, όπως αυτό αποτιμάται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ανωτέρω Π.Ν.Π., αρχής γενομένης από 1/2/2012, ως εξής: 

για ύψος ζημιών μέχρι 50.000 € επί τετράμηνο 
για » από 50.000,01 € μέχρι 100.000 € επί εξάμηνο 
για » από 100.000,01 € μέχρι 150.000 € επί εννεάμηνο και 
για » από 150.000,01 € και άνω επί δωδεκάμηνο 

Επίσης αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων αυτών, χρονικών περιόδων απασχόλησης αντίστοιχων προς τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα αναστολής, στα οποία κατατάσσονται ανάλογα με το κατά περίπτωση καθοριζόμενο ύψος ζημιών τους, συμπεριλαμβανομένου του Δώρου Πάσχα 2012, χωρίς τον υπολογισμό για το χρονικό διάστημα αυτό προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων. 

2. Ασφαλιστικές εισφορές χρονικών περιόδων δραστηριότητας έως 29.02.2012 των ελεύθερων επαγγελματιών – ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε., συνυπολογιζομένων των αναλογούντων σε αυτές προσθέτων τελών, προσαυξήσεων, τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων που μειώνονται κατά 50%, κεφαλαιοποιούνται και η καταβολή τους αναστέλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, αρχής γενομένης από 01.03.2012. 

Επίσης, αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων της παρούσης παραγράφου όπως ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, αρχής γενομένης από 01.03.2012.

3. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος αναστολής που προβλέπεται από τις παρ. 1 και 2 της απόφασης αυτής, οι ανασταλείσες εισφορές εξοφλούνται ως εξής: 

A. Προκειμένου για τους οφειλέτες της παρ. 1 σε τριάντα έξι (36) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του κατά περίπτωση χρονικού διαστήματος αναστολής, ενώ οι υπόλοιπες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων μηνών που ακολουθούν. Ειδικά για τις κεφαλαιοποιημένες την 31/1/2012 εισφορές του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, το ποσό των προσθέτων τελών, τόκων και λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, που απομένει μετά την προβλεπόμενη έκπτωση, επιμερίζεται ισόποσα σε όλες τις δόσεις. 

Β. Προκειμένου για τους οφειλέτες – ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. της παρ. 2 σε δεκαοκτώ (18) διμηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό διμηνιαίας δόσης τα τριακόσια (300) ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται στο αμέσως επόμενο δίμηνο από τη λήξη της, κατά περίπτωση, περιόδου αναστολής, ενώ οι υπόλοιπες δόσεις με τις διμηνιαίες δόσεις που ακολουθούν.

4. Εκπρόθεσμη καταβολή δόσης, προκειμένου για τους οφειλέτες της παρ. 1, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που είναι απαιτητή, δεν συνεπάγεται απώλεια της ρύθμισης, εάν αυτή αφορά μέχρι δύο (2) δόσεις σε κάθε δωδεκάμηνο. 

Προκειμένου για τους οφειλέτες της παρ. 2 εκπρόθεσμη πληρωμή περισσότερων από δύο (2) δόσεις ανά δωδεκάμηνο συνεπάγεται απώλεια της ρύθμισης. Οι εκπρόθεσμες δόσεις πρέπει να καταβληθούν έως την τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής τη τελευταίας δόσης.

Κατά το διάστημα της αναστολής, καθώς και μετά την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση, εφ’όσον τηρούνται οι όροι αυτής, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, για οποιαδήποτε χρήση, με βάση το οποίο δεν διενεργείται καμμία παρακράτηση του άρθρου 58 του ν. 3863/2010.

5. Για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης απαιτείται: 

α. Υποβολή αίτησης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαΐου 2012. 

β. Υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται στην Π.Ν.Π. της 15/3/2012, από τα οποία αποδεικνύονται οι υλικές ζημίες και το οικονομικό ύψος αυτών. 

γ. Εμπρόθεσμη υποβολή όλων των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων των χρονικών περιόδων απασχόλησης, για τις οποίες αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

δ. Για τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για υπαγωγή στη ρύθμιση.

6. Η μη τήρηση των όρων της ρύθμισης των προηγουμένων παραγράφων (καταβολή δόσεων και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μετά τη λήξη του κατά περίπτωση χρονικού διαστήματος αναστολής), επιφέρει την απώλεια της ρύθμισης και καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο της οφειλής, κατά την ισχύουσα νομοθεσία. 

7. Για όσους υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση και για όσο χρονικό διάστημα είναι συνεπείς με τους όρους της, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών και άλλων μέτρων είσπραξης κατ’ αυτών. 

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο