Σχόλια

Καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1123/30.4.2014.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-04-2012 ]

ΠΟΛ.1098/5.4.2012 Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας των φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και μη και με ηλεκτρονικές διαδικασίες

(Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας των φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και μη και με ηλεκτρονικές διαδικασίες)

Κατηγορία: Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων)

Αθήνα, 5 Απριλίου 2012

(ΦΕΚ Β' 1327/23-04-2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ κ' ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3375885
Fax: 210 3375368

ΠΟΛ 1098

ΘΕΜΑ: Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας των φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και μη και με ηλεκτρονικές διαδικασίες.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄)

2. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄), όπως ισχύει, με τις οποίες προβλέπεται ότι, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ορίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.

3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ193/Β΄) «Υποχρεωτική χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και διαδικασίες απόδοσής του», όπως ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. 1027319/677/0006Β/16.3.1998 (ΦΕΚ 194/Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί ορισμού του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων Μητρώου.

5. Την υπ’ αριθμ. Υ25/6−12−2011 (ΦΕΚ 2792/Β/8−12−2011) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου.

6. Το Π.Δ. 61/1997 περί σύστασης στο Υπουργείο Οικονομικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 31/2012 (ΦΕΚ 62/Α΄) περί Διορισμού Υπουργού Οικονομικών.

8. Την ανάγκη αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας των φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και μη, ηλεκτρονικά, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών.

9. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία μεταβολής

1. Καθορίζεται διαδικασία μεταβολής της διεύθυνσης κατοικίας των φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και μη, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας.

2. Με τη διαδικασία αυτή, παρέχεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα που είναι πιστοποιημένοι χρήστες, να προβούν στη μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας τους, μέσω διαδικτύου, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο του εντύπου Μ1 «Απόδοσης Α.Φ.Μ./Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων» που έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Η προβλεπόμενη στη παρούσα απόφαση διαδικασία, είναι προαιρετική.

4. Σε περίπτωση που η κατοικία του φυσικού προσώπου, χρησιμοποιείται ως επαγγελματική έδρα, με τη διαδικασία αυτή, μεταβάλλεται μόνο η διεύθυνση κατοικίας του.

5. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες, εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την ΠΟΛ.1178/7.12.2010, ΑΔΑ41ΦΜΗ−ΤΛ(ΦΕΚ1916/Β΄/9−12−2010) απόφαση Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή.

Σε περίπτωση απενεργοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης.

Άρθρο 2
Έλεγχος− Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

1. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής μεταβολής της διεύθυνσης κατοικίας, ενημερώνεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), η αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία αποδέχεται τη δήλωση και καταχωρεί τη νέα διεύθυνση στο Μητρώο του TAXIS.

2. Σε περίπτωση που η νέα διεύθυνση, ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα άλλης Δ.Ο.Υ, η Δ.Ο.Υ παραλαβής της δήλωσης, υποχρεούται μαζί με την αλλαγή της διεύθυνσης, να προβεί και στη μετεγγραφή του υπόχρεου στη νέα αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Οι βεβαιώσεις που παράγονται από το σύστημα με την καταχώριση της μεταβολής, αποστέλλονται από τη Δ.Ο.Υ. στη νέα διεύθυνση του ενδιαφερόμενου, ταχυδρομικά.

Άρθρο 3
Ισχύς της απόφασης

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


4 Σχόλια

image description alitax | Απριλίου 27, 2012 2:37 μ.μ. | Απάντηση
Ρε παιδιά μια δουλειά σωστά δεν μπορείτε να κάνετε. Αν πρέπει ο υπάλληλος στη ΔΟΥ να κατεβάσει τη δήλωση μεταβολής, να την ξανακαταχωρήσει, να δει αν αλλάζει αρμοδιότητα ΔΟΥ και να την περάσει και αυτή στο σύστημα, και μετά να τυπώσει τη βεβαίωση, να την δώσει στη γραμματεία που εκεί θα πρωτοκολληθεί σαν εξερχόμενο και θα δωθεί στον κλητήρα για να την δώσει στο ταχυδρομείο για να την στείλει στον φορολογούμενο (πιστεύω ότι θα είναι συστημένη οπότε ο φορολογούμενος πρέπει να πάει αυτοπροσώπως στο ταχυδρομείο να την παραλάβει), τότε τι σκατ.. απλοποίηση και εφαρμογή ηλεκτρονικών υπηρεσιών νομίζετε ότι κάνετε εκεί στο Υπουργείο και την ΓΓΠΣ;
image description periklis87 | Απριλίου 27, 2012 4:54 μ.μ. | Απάντηση
Η υπηρεσια αυτη ειναι διαθεσιμη στο site της ΓΓΠΣ και αν ναι που ?
image description Κώστας | Μαΐου 2, 2012 10:09 π.μ. | Απάντηση
Τηλέφωνο στη ΓΓΠΣ σήμερα: - Δεν έχει ακόμη "ανέβει" η δυνατότητα στο TaxisNET - Θα γίνει σύντομα (σήμερα; ) - Η δυνατότητα μεταβολής θα εμφανίζεται στο μενού αριστερά στη βασική οθόνη του MyTAXISnet.
image description Κώστας | Μαΐου 4, 2012 7:28 π.μ.
Έγινε.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο