Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-06-1997 ]

ΠΟΛ.1187/10.6.1997 Κοινοποίηση απόφασης - Πληρωμές ειδικής αρμοδιότητας ΔΟΥ

(Κοινοποίηση απόφασης - Πληρωμές ειδικής αρμοδιότητας ΔΟΥ )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΚοινοποίηση απόφασης - Πληρωμές ειδικής αρμοδιότητας ΔΟΥ 1063792/5636/0016/ΠΟΛ.1187/10.6.1997

Σας κοινοποιούμε την αριθ. 1027628/2281/0016/3.3.1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προς ενημέρωσή σας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Πληροφορούμε τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού ότι έχουμε ζητήσει την έγκριση πιστώσεων στους Κ.Α.Ε. 0822 και 0893 του Ε.Φ.23-120 για το 1998, ενώ ήδη έχει προωθηθεί η εκτύπωση των εντολών πληρωμής, προκειμένου από 1.1.1998 να τύχει εφαρμογής η κοινοποιούμενη απόφαση.
Οδηγίες θα δοθούν στις Δ.Ο.Υ. με εγκύκλιό μας, μόλις εκτυπωθούν οι εντολές πληρωμής.

Πληρωμές ειδικής αρμοδιότητας των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών
(άρθρου 37 του Ν.2362/1995) 1027628/2281/0016/3.3.1997

Εχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α'/1995) "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις".

Αποφασίζουμε

Α. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο του τίτλου πληρωμής, με βάση τον οποίο πληρώνονται:


α) Τα έξοδα εκτελέσεως σε βάρος της περιουσίας οφειλετών του Δημοσίου.
β) Τα έξοδα μεταφοράς δημοσίων χρημάτων και αξιών.
γ) Η αποζημίωση και τα οδοιπορικά των δικαστικών αντιπροσώπων και γραμματέων.

Τα χαρακτηριστικά του τίτλου είναι τα εξής:

 1. Ονομάζεται "ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ".
 2. Είναι τριπλότυπο έντυπο και εκτυπώνεται σε αυτογραφικό χαρτί (CB, CFB, CF) τριών χρωμάτων. Το πρώτο φύλλο, με την ένδειξη "ΣΤΕΛΕΧΟΣ", είναι χρώματος λευκού. Το δεύτερο φύλλο, με την ένδειξη "ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ", είναι χρώματος ροζ. Το τρίτο φύλλο, με την ένδειξη "ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ.", είναι χρώματος κίτρινου.
 3. Φέρουν αρίθμηση ενιαία για όλες τις Δ.Ο.Υ.
 4. Είναι διαστάσεων 29,7 Χ 21 εκατοστά (με τη διάτρηση 1,5 εκ.).
 5. Το δεύτερο και τρίτο φύλλο φέρουν διάτρηση στη διάσταση των 21 εκ.
 6. Βιβλιοδετούνται σε στελέχη των πενήντα τριπλοτύπων.
 7. Το κείμενο και η γραμμογράφηση της "ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ" θα είναι όπως το συνημμένο υπόδειγμα.


Β. Οι πληρωμές για την περίπτωση (α) της παραγράφου Α' καταλογίζονται σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0893 του φορέα 120 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την περίπτωση (β) σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0822 το ίδιου φορέα του Υπουργείου Οικονομικών και για την περίπτωση (γ) σε βάρος του Κ.Α.Ε. 5143 του φορέα 130 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι καταστάσεις και τα έντυπα που συντάσσονται και τα δικαιολογητικά που ισχύουν μέχρι σήμερα για τις πληρωμές αυτές, συνεχίζουν να συμπληρώνονται και να προσκομίζονται κατά τα προβλεπόμενα σε κάθε περίπτωση και επισυνάπτονται στο δεύτερο φύλλο "ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ", ενώ αντίγραφα παραμένουν και στη
Δ.Ο.Υ. Οι αρμόδιοι προϊστάμενοι είναι υπόλογοι για τον προληπτικό έλεγχο των πληρωμών αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.2362/1995, εδάφια α', β', δ'.
Το πρώτο φύλλο της "ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ" ("ΣΤΕΛΕΧΟΣ"), στέλνεται στο τέλος του έτους, μαζί με όλα τα στελέχη που χρησιμοποιήθηκαν μέσα στο οικονομικό έτος, στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Το δεύτερο φύλλο ("ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ"), στέλνεται με τα λογιστικά στοιχεία του μήνα για τον κατασταλτικό έλεγχο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Το τρίτο φύλλο ("ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ."), παραμένει στη Δ.Ο.Υ., αρχειοθετείται (κατά αύξοντα αριθμό) και φυλάσσεται στη Δ.Ο.Υ. τουλάχιστον για 10 έτη και μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Για κάθε πληρωμή εκδίδεται μία "ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ", πλην της πληρωμής της αποζημίωσης και των οδοιπορικών των δικαστικών αντιπροσώπων και γραμματέων, όπου θα εκδίδεται μία εντολή για το σύνολο των πληρωμών της ημέρας. Στην περίπτωση αυτή, στη θέση "στο δικαιούχο", θα αναγράφεται το όνομα του πρώτου δικαιούχου και η ένδειξη "και λοιποί δικαιούχοι, όπως η συνημμένη κατάσταση και δικαιολογητικά", ενώ στη θέση "δικαιούχος" της πράξης εξοφλήσεως θα αναγράφεται η ένδειξη "ως η συνημμένη κατάσταση και δικαιολογητικά". Στην κατάσταση αναγράφονται τα ονόματα των δικαιούχων, τα εισπραχθέντα ποσά και το σύνολο των πληρωμών της ημέρας για την αιτία αυτή. Αντίγραφο της κατάστασης αυτής παραμένει και στο αρχείο της Δ.Ο.Υ. Στη θέση "Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ.", εκτός της υπογραφής του Προϊσταμένου, θα τίθεται και η σφραγίδα της υπηρεσίας.
Η "ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ" για τα έξοδα εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας οφειλετών του Δημοσίου συντάσσεται από το Τμήμα Εσόδων και εξοφλείται από το ίδιο. Για τα έξοδα μεταφοράς δημοσίων χρημάτων, η "ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ" συντάσσεται από το τμήμα που εντέλλεται την ανάληψη ή την κατάθεση των χρημάτων και εξοφλείται από το ίδιο.
Για τα έξοδα μεταφοράς "αξιών", η "ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ" συντάσσεται από το τμήμα Εσόδων.
Η πληρωμή της αποζημίωσης και των οδοιπορικών των δικαστικών αντιπροσώπων και γραμματέων, γίνεται μόνο στις Δ.Ο.Υ., που λειτουργεί τμήμα εξόδων, το οποίο συντάσσει και εξοφλεί την "ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ".
Οι "ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ" εμφανίζονται ως πληρωμής στη ληψοδοσία του μήνα που έγινε η εξόφλησή τους.
Κάθε τμήμα προμηθεύεται ξεχωριστά Βιβλία.
Τα Βιβλία των "ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ" θα στέλνονται στις Δ.Ο.Υ. από την Υ.Δ.Ε.Α.Δ., θα παραλαμβάνονται από αυτές, θα φυλλομετρούνται και θα φυλλάσσονται όπως τα αποδεικτικά είσπραξης, με ευθύνη του αρμοδίου Προϊσταμένου τμήματος.
Ο νέος τρόπος της λογιστικής τακτοποίησης των ανωτέρω πληρωμών θα αρχίσει από 1.1.1998 και αφού εκτυπωθούν τα νέα έντυπα και εφοδιαστούν μ' αυτά οι Δ.Ο.Υ. Η εν λόγω απόφαση προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό 10.000.000 δρχ., η οποία θα προκύψει από την εκτύπωση του νέου εντύπου και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1611 του ειδικού φορέα 620 του Υπουργείου Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  Up
  Close
  Close
  Κλείσιμο