Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-04-2012 ]

Αριθμ. Φ.80000/8786/1078/11.4.2012 Κριτήρια και διαδικασία επιλογής ωφελούμενων για την υλοποίηση προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων

(Κριτήρια και διαδικασία επιλογής ωφελούμενων για την υλοποίηση προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. Φ.80000/8786/1078

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:


2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 (Α, 98) «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,

3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 110/2011 (Α΄, 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

4. Την προτεραιότητα ενίσχυσης των ηλικιωμένων και ανάπηρων συνταξιούχων για την κάλυψη αναγκών κατ’ οίκον φροντίδας και την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού,

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε του Προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, 

αποφασίζει:

Για την υλοποίηση του Προγράμματος «κατ’ οίκον φροντίδας Συνταξιούχων», κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 138 παρ. Β του Ν. 4052/2012 ορίζει με την παρούσα τα κριτήρια και τη διαδικασία υπαγωγής ωφελουμένων στο πρόγραμμα, σκοπός του οποίου είναι η κατοχύρωση συνθηκών αξιοπρεπούς και αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και των αναπήρων συνταξιούχων στην κατοικία τους, ώστε να προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και να αποφευχθεί η παραπομπή τους σε δομές κλειστής φροντίδας. Το πρόγραμμα υλοποιείται από δομές / επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας, εφεξής «Πάροχοι», όπως ορίζονται στο Άρθρο 138 παρ. Β υποπαράγραφος 7 του ν. 4052/2012.

Άρθρο 1
Κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων

Δικαιούχοι είναι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του ΝΑΤ, του Δημοσίου καθώς και συνταξιούχοι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΓΑ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα υγείας ή αναπηρίας και πληρούν σωρευτικά τα κάτωθι αναφερόμενα κριτήρια επιλογής.

Κριτήρια επιλογής ωφελούμενων:

α) Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 78o έτος της ηλικίας τους,

β) Να διαβιούν μόνοι τους ή με σύζυγο ή άλλο πρόσωπο που πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα,

γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει αυτό της χαμηλότερης εισοδηματικής κλίμακας που προβλέπεται, κάθε φορά, για την παροχή του ΕΚΑΣ,

δ) Η κατάσταση της υγείας τους, λόγω ασθένειας (χρόνιας ή πρόσκαιρης), να καθιστά αδύνατη την αυτοεξυπηρέτησή τους ή δυσχερή την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών,

ε) Δεν λαμβάνουν επίδομα απολύτου αναπηρίας, ή εξωϊδρυματικό επίδομα ή οποιοδήποτε άλλο επίδομα συμπαράστασης από τον ασφαλιστικό τους φορέα.

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής ωφελουμένων στο πρόγραμμα αναθεωρούνται σύμφωνα με τους περιορισμούς του προϋπολογισμού του και με στόχο την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών των συνταξιούχων.

Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα συνταξιούχοι που πληρούν τα κριτήρια επιλογής αλλά διαβιούν σε μονάδες κλειστής φροντίδας του δημόσιου, ιδιωτικού ή εθελοντικού τομέα ή νοσηλεύονται σε νοσηλευτικές μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή του ιδιωτικού τομέα.

Άρθρο 2
Διαδικασία υπαγωγής ωφελούμενων στο πρόγραμμα

1. Ο ωφελούμενος υποβάλλει αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

− Φωτοαντίγραφο ταυτότητας,

− Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους ή υπεύθυνη δήλωση, σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης εισοδήματος, από την οποία να προκύπτει το εισόδημα του ωφελούμενου,

− Βιβλιάριο Υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα,

− Απόφαση συνταξιοδότησης ή εκκαθαριστικό πληρωμής Συντάξεων,

− Πιστοποιητικό αναπηρίας σε ισχύ,

− Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/85 στην οποία αναφέρει ότι διαβιοί μόνος του ή με σύζυγο ή άλλο πρόσωπο που πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Η αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ− ΕΤΑΜ ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ανωτέρω κριτήρια, εκδίδει απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα, η οποία γνωστοποιείται στον ωφελούμενο.

Επίσης στον ωφελούμενο γνωστοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο, οι συμβεβλημένοι με το ΙΚΑ –ΕΤΑΜ πάροχοι, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του.

2. Οι εγκριτικές αποφάσεις καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο που τηρεί η υπηρεσία του Ιδρύματος και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:

− ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του ωφελουμένου

− Α.Φ.Μ.

− τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης του ωφελούμενου

− φορέα συνταξιοδότησης και αριθμό μητρώου του συνταξιούχου

3. Ο ωφελούμενος επιλέγει πάροχο με τον οποίο το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ έχει συνάψει ειδική σύμβαση κατ’ εφαρμογή της υποπαραγράφου 7 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 138 του ν.4052/2012(Α,41) στον οποίο προσκομίζει την εγκριτική απόφαση ένταξής του στο Πρόγραμμα. Ο πιστοποιημένος από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ πάροχος υποχρεούται να εγγράφει στο πρόγραμμα τον ωφελούμενο και να ενημερώνει άμεσα την υπηρεσία του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.

Σε περίπτωση αποχώρησης του ωφελούμενου από το πρόγραμμα, για οποιοδήποτε λόγο, ο πάροχος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και να γνωστοποιήσει το λόγο αποχώρησης.

4. Οι συμβεβλημένοι πάροχοι υποβάλλουν, ηλεκτρονικά, ανά τρίμηνο τα στοιχεία των ωφελούμενων του προγράμματος, στους οποίους παρείχαν υπηρεσίες.

Οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ μετά τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών προβαίνουν στην πληρωμή των παρόχων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 3
Διάρκεια του προγράμματος

Ο ωφελούμενος υποχρεούται στην αρχή κάθε έτους να προσκομίζει στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις και παραμένει δικαιούχος του προγράμματος.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του έτους ο ωφελούμενος παύει να πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια, οφείλει να το κοινοποιήσει στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ για να διακοπεί η συμμετοχή του στο πρόγραμμα. 

Σε περίπτωση θανάτου του ωφελούμενου, η διακοπή γίνεται αυτοδίκαια.

Σε περίπτωση που ο πάροχος δεν τηρεί τους όρους της σύμβασής, ο κάθε ωφελούμενος έχει δικαίωμα να το καταγγείλει στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, προκειμένου το Ίδρυμα, μετά από σχετικό έλεγχο, να προβαίνει στη διακοπή της σύμβασης με τον πάροχο. Η διαδικασία αυτή θα εξειδικευτεί στην απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης και Οικονομικών της υποπαραγράφου 8 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41).

Άρθρο 4
Έναρξη εφαρμογής του προγράμματος

Η αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ υποχρεούται να ενημερώνει, με κάθε πρόσφορο μέσο, για τη νέα εφαρμογή του ολοκληρωμένου προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων, ήτοι υποστηρικτικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών, να γνωστοποιεί τα κριτήρια επιλογής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να προσδιορίσει την υπηρεσία υποβολής των αιτήσεων, τον τρόπο και την διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων και επιλογής των ωφελούμενων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προγράμματος.

Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις

Κατά την αρχική εφαρμογή του προγράμματος, ωφελούμενοι είναι μόνο οι έχοντες αναπηρία ποσοστού 67% και άνω, και πληρούν σωρευτικά τα υπόλοιπα κριτήρια.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο