Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-04-2012 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 5298/178/10.4.2012 Καθορισμός των ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών των εργαζομένων/επιχορηγουμένων για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ποσών επιχορήγησης της Κ.Υ.Α. 20537/752/18-10-2010

(Τροποποίηση της 20537/752/18−10−2010 (ΦΕΚ 1663/Β΄19−10−2010) κοινής υπουργικής απόφασης)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα , 10 Απριλίου 2012
Αριθ. Πρωτ: οικ. 5298/178

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΙ – ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ: 24334

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40
Ταχ. Κώδικας: 10182
Fαx : 2105295403
Τηλ. : 2131516410

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 20537/752/18-10-2010 (ΦΕΚ 1663/Β’19-10-2010) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982 (A.70) «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 1836/1989 (A΄ 79), το άρθρο 6 του Ν. 2434/1996 (A΄ 188) και τις διατάξεις του Π.Δ/τος 245/1986 (Α 117).

2. Τις διατάξεις του Ν. 1346/1983 (Α 46) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων»

3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (A΄ 258).

4. Τις διατάξεις του Ν. 2434/1996 (A΄ 188) «Μέτρα Πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (A΄ 98).

6. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 368/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (A΄ 163), όπως ισχύει σήμερα.

7. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 212/69 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (A΄ 112).

8. Τις υπ’ αριθμ. 3334 και 3335/3−8−2010 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίες μας διαβιβάσθηκαν με το υπ’ αριθμ. Β129961/6−8−2010 έγγραφο της Υπηρεσίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων του Ο.Α.Ε.Δ.

9. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3−12−2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247)

11. Το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31−03−2010).

12. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27−03−2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43408/ΕΥΘΥ/2041/7−9−2009 υπουργική απόφαση του ΥΠ.ΟΙ.Ο., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999 (ΕΕ L210/25 της 31/07/2006).

14. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1784/1999 (ΕΕ L210/12 της 31/07/2006).

15. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ Λ371/1 της 27/12/2006).

16. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) (Επίσημη Εφημερίδα αριθμ. L379/5 της 28/12/2006).

17. Την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία που αφορά την Υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων.

18. Την ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών.

19. Την ανάγκη δημιουργίας συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, ελέγχου και εξειδίκευσης των ενεργειών των προγραμμάτων εξατομικευμένης παρέμβασης.

20. Την με αριθμό C/2007/5534/12−11−2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007−2013 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

21. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 145/Α΄)

22. Τις διατάξεις του Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» (Α΄ 62)

23. Την υπ’ αριθμ. 20537/752/18-10-2010 (ΦΕΚ 1663/Β΄/19.10.2010) κοινή υπουργική απόφαση.

24. Την παρ. 1 του άρθρου 1 της πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ. αρ. 6 της 28.2.2012, ΦΕΚ 38/ Α΄), κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28/Α΄)

25. Την υπ’ αριθμ. 783/13−03−2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το υπ’ αριθμ. Β109448/14−03−2012 Έγγραφο της Υπηρεσίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων του Ο.Α.Ε.Δ.

26. Το γεγονός ότι από την ακόλουθη τροποποίηση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ., 

αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση της παραγράφου 6 του άρθρου 7 της με αριθμ. 20537/752/18-10-2010 (ΦΕΚ 1663/Β΄19.10.2010) κοινής υπουργικής απόφασης ως εξής:

«Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ποσών επιχορήγησης για το ανωτέρω πρόγραμμα λαμβάνονται οι πραγματικές ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων / επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους των 751,39 ευρώ».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της με αριθμ. 20537/752/18-10-2010 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1663/Β/19−10−2010) στο πλαίσιο του «Ειδικού Τριετούς Προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Προγράμματος Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α).


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο