Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.4/10019/22.4.2014.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-04-2012 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/24249/14.3.2012 Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στους Τομείς του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)

(Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στους Τομείς του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.))

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2012
Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/24249

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ


Ταχ. Δ/νση:Βασ. Σοφίας 15
106 74 – Αθήνα
Πληροφορίες:Χάρις Κατσούλη
Τηλέφωνο:213 1313163
Fax:210 3389139

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στους Τομείς του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) της παρ. 6 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α΄126), όπως ισχύει,

β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του Ν.1735/1987 (Α΄ 195) «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις»

γ) του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (Α’ 138 ) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,

δ) του Π.Δ. 65/2011 (Α΄147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς»,

2.την αριθμ. 23564/25-11-2011 (Β’ 2741) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη»,

3. την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 (Β’ 1659) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (Β΄ 769) απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.»,

4. το αριθμ. Φ80000/25900/5049/28.11.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τα αριθμ. 144489/25.10.2011 και 5968/20.1.2012 έγγραφα του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) με τα οποία ζητείται εξαίρεση των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. από τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (Β΄ 1659) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και έκδοση υπουργικής απόφασης για την καθιέρωση ειδικού ωραρίου εισόδου κοινού, προκειμένου οι Υπηρεσίες του Ταμείου να ανταποκριθούν στον όγκο εργασίας με στόχο τη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης και εκκαθάρισης των υποθέσεων (όπως έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων, χορήγηση βοηθημάτων, πληρωμή δαπανών ιατροφαρμακευτικών εξετάσεων σε νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, φαρμακεία κλπ),

5. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Καθορίζουμε τις ώρες εισόδου κοινού στους Τομείς του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), ως εξής:

1. Τομείς Μηχανικών:
Α) Κλάδος Υγείας: Από 08.00 έως 13.00
Β) Κλάδος Σύνταξης: Από 11.00 έως 13.00
Γ) Πρωτόκολλο: Από 07.30 έως 15.30

2. Τομείς Υγειονομικών:
Από 08.00 έως 13.00
Πρωτόκολλο: Από 07.30 έως 15.30

3. Τομέας Ασφάλισης Νομικών:
Από 08.00 έως 14.00
Πρωτόκολλο: Από 07.30 έως 15.30

4. Τομέας Ασφάλισης Συμβολαιογράφων:
Από 08.00 έως 13.30
Πρωτόκολλο: Από 07.30 έως 15.30

5. Τομέας Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΠΕΔΕ):
Από 08.00 έως 13.30
Πρωτόκολλο: Από 07.30 έως 15.30

6. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ) και Δικαστικών Επιμελητών:
Α) Από 08.00 έως 14.00
Β) Πρωτόκολλο: Από 07.30 έως 15.30

7. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά:
Α) Κλάδος Υγείας: Από 08.30 έως 13.00
Β) Πρωτόκολλο: Από 07.30 έως 15.30
Γ) Ταμείο: 08.30 έως 13.00

8. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης:
Από 07.30 έως 14.00
Πρωτόκολλο: Από 07.30 έως 15.30

9. Τομείς Υγείας- Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών:
Από 08.00 έως 13.30
Πρωτόκολλο: Από 07.30 έως 15.30

Ειδικά για τις κεντρικές υπηρεσίες του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) θα πραγματοποιείται υποδοχή κοινού όλες τις εργάσιμες ημέρες πλην της ημέρας Πέμπτης.

(Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, τέθηκε όπως προστέθηκε με την ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.4/10019/22.4.2014)

2. Το προσωπικό της ανωτέρω υπηρεσίας θα απασχολείται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο