Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-04-2012 ]

Αριθ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.2570/71/17.4.2012 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2β του άρθρου 2 του ν.4002/2011 για την ασφάλιση των ένστολων μηχανικών και υγειονομικών

(Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2β του άρθρου 2 του ν.4002/2011 για την ασφάλιση των ένστολων μηχανικών και υγειονομικών)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 17/4/2012
Αριθ. Πρωτ.: Φ.80000 / οικ.2570 / 71
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ : Β

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 
Ταχ. Κώδικας : 10110 - Αθήνα 
Πληροφορίες : Ε. Ράπτη 
Τηλέφωνο : 210 - 3368109 
FAX : 210 - 3368185

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2β του άρθρου 2 του ν.4002/2011 για την ασφάλιση των ένστολων μηχανικών και υγειονομικών»

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 180, τεύχος Α', δημοσιεύθηκε ο ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

Με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου, αντικαταστάθηκαν από 21/7/2010 ημερομηνίας ισχύος τους, οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.3865/2010, που αφορούν στην ασφάλιση των μηχανικών και υγειονομικών που έχουν καταταγεί στις ένοπλες δυνάμεις μέχρι 31/12/2010.

Ειδικότερα, οι μηχανικοί και υγειονομικοί που έχουν υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση από 1/1/1993 και εφεξής (νέοι ασφαλισμένοι) και έχουν καταταχθεί στις ένοπλες δυνάμεις μέχρι 31/12/2010, ασφαλίζονται υποχρεωτικά, οι μεν μηχανικοί, στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και την Ειδική Προσαύξηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3518/2006, εφόσον εξακολουθούν να είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, οι δε υγειονομικοί, στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) και τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων, εφόσον βεβαίως έχουν επιλέξει την υπαγωγή τους σε αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν.982/1979, εφόσον ασκούν το υγειονομικό επάγγελμα.

Για επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και ασθένεια τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται υποχρεωτικά στους αντίστοιχους Τομείς των κλάδων επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας του Ε.Τ.Α.Α., ενώ για τους ελλείποντες κλάδους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν.2084/1992, όπως ισχύει.

Τα εν λόγω πρόσωπα, μπορούν να ασφαλιστούν, εφόσον το επιθυμούν, και στην ασφάλιση του Δημοσίου καταβάλλοντας την προβλεπόμενη εισφορά για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους (παλαιούς ασφαλισμένους). Σε περίπτωση που υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση του Δημοσίου, υπάγονται υποχρεωτικά για επικουρική ασφάλιση και πρόνοια στην ασφάλιση των αντίστοιχων Μετοχικών Ταμείων ή των αντίστοιχων Τομέων του ΤΕΑΠΑΣΑ, καταβάλλοντας την προβλεπόμενη εισφορά για τους από 1/1/1993 ασφαλισμένους.

Επισημαίνουμε ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τα εν λόγω πρόσωπα που έχουν καταταγεί μέχρι την ισχύ του ν.3865/2010, και για το λόγο αυτό λαμβάνεται μέριμνα για την ασφαλιστική τακτοποίηση όσων εκ των ανωτέρω δεν είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση των Τομέων Μηχανικών και Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α.

Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν ασφαλιστεί στο Δημόσιο αντί του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΣΑΥ, και δεν έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές προς τους Τομείς Μηχανικών και Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α., μπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στο Δημόσιο, λογιζομένου του χρόνου για τον οποίο έχουν ήδη καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές ως χρόνου προαιρετικής ασφάλισης, ενώ για την τακτοποίηση της υποχρεωτικής ασφάλισή τους στους ανωτέρω Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κατάταξής τους μέχρι και την 31/7/2010, καταβάλλεται η προβλεπόμενη εισφορά για τους από 1/1/1993 ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, για κάθε μήνα ασφάλισης, χωρίς την επιβολή προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

Η καταβολή των ως άνω ασφαλιστικών εισφορών μπορεί να γίνει εφάπαξ, μέχρι 30/11/2011, ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ίσες με το ήμισυ του αριθμού των μηνών για τους οποίους καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι 30/11/2011, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, αυτή επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, ενώ το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των € 100,00, ενώ εάν υπάρξει συνταξιοδότηση πριν την εξόφληση της οφειλής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 61 του ν.3863/2010, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση όμως που δεν επιθυμούν τη συνέχιση της ασφάλισής τους στο Δημόσιο, καθώς και στους φορείς - τομείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, οι εισφορές που έχουν καταβληθεί αποδίδονται στους Τομείς Μηχανικών και Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. για την τακτοποίηση της ασφάλισής τους, με εξαίρεση και σε αυτή την περίπτωση των εισφορών για τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου ασθένειας του Ε.Τ.Α.Α.

Επισημαίνουμε ότι ασφαλιστικές εισφορές προς τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου ασθένειας του Ε.Τ.Α.Α., σε όλες τις περιπτώσεις που προκύπτει υποχρέωση τακτοποίησης ασφάλισης, δεν αναζητούνται.

Για το χρονικό διάστημα από 1/8/2010 και εφεξής καταβάλλονται οι προβλεπόμενες εισφορές για τους από 1/1/1993 έμμισθους ασφαλισμένους των Τομέων Μηχανικών και Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α.

Τέλος, σας εφιστούμε την προσοχή ότι η εν λόγω ρύθμιση αφορά αποκλειστικά τους μηχανικούς και υγειονομικούς, ασφαλισμένους από 1/1/1993 και εφεξής, που έχουν καταταχθεί στις ένοπλες δυνάμεις μέχρι 31/12/2010, ενώ για όσους κατατάσσονται από 1/1/2011 και εφεξής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 61 του ν.3996/2011 και της παρ. 2α του άρθρου 2 του ν.4002/2011.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο