Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-04-2012 ]

Αριθ. Δ5Α 1057057 ΕΞ 5.4.2012 Συμπληρωματική συμμετοχή στη διαδικασία προώθησης και λειτουργίας του συστήματος της Κάρτας Αποδείξεων

(Συμπληρωματική συμμετοχή στη διαδικασία προώθησης και λειτουργίας του συστήματος της Κάρτας Αποδείξεων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 05.04.2012
Αρ. Πρωτ.: Δ5Α 1057057 ΕΞ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 12η ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
Δ/ΝΣΗ 31η ΕΚΜ/ΣΗΣ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ Η/Υ
Γ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ 5η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς & Κολωνού 2
Ταχ. Κώδ. : 104 37 Αθήνα
Πληροφορίες: Π. Μωϋσίδης
Τηλέφωνο : 210 52.21.890
FAX : 210 52.26.027

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική συμμετοχή στη διαδικασία προώθησης και λειτουργίας του συστήματος της Κάρτας Αποδείξεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 284/88 (Φ.Ε.Κ. 128Α) «περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.

2. Το Π.Δ. 185/2009 (Φ.Ε.Κ. Α 213/7.10.2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 3943/2011 (Φ.Ε.Κ. 66 Α/31.03.2011) «Κάρτα Αποδείξεων και Ηλεκτρονική φορολογική ενημερότητα».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1947/1991 (Φ.Ε.Κ. 70 Α/91) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3871/2010 «περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου» και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Φ.Ε.Κ. 50 Α/10.04.1997) «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κυρίως το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 3156/2003 (Φ.Ε.Κ. 157 Α/25.06.2003).

7. Την Δ5 1044917 ΕΞ 2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία προώθησης και λειτουργίας του συστήματος της Κάρτας Αποδείξεων, 

αποφασίζουμε:

Τη συμπληρωματική συμμετοχή στη διαδικασία προώθησης και λειτουργίας του συστήματος της Κάρτας Αποδείξεων των παρακάτω εταιρειών:

ΦΟΡΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
CARDLINK A.E. 30 ΟΧΙ ΝΑΙ
EDPS A.E. 31 ΟΧΙ ΝΑΙ
EURONET CARD SERVICES A.E. 32 ΟΧΙ ΝΑΙ

σύμφωνα με τους όρους της ΠΟΛ.1104/9.5.2011 και της Δ5 1044917 ΕΞ 2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην προώθηση και λειτουργία του συστήματος της Κάρτας Αποδείξεων.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο