Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-04-2012 ]

Αριθμ. 15277/23.3.2012 Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011

(Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 15277

(ΦΕΚ Β' 1077/09-04-2012)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 2 του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Φ.Ε.Κ. 209/Α΄/21.09.2011), όπως τροποποιήθηκε το άρθρο αυτό με το άρθρο 55 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 45−61 του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (Φ.Ε.Κ. 289/Α΄/1979), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 1734/1987 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων κ.λ.π.» όπως τροποποιήθηκε ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. 165384/405/30.1.2012(ΦΕΚ 365/Β΄/17.2.2012) κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Υπολογισμός Ανταλλάγματος χρήσης».

6. Την υπ’ αριθμ. 1958/13.1.2012 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/2011)» (ΦΕΚ 21/Β΄/13.1.2012).

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση εξειδικεύονται οι διαδικασίες για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της ΥΑ 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ 21/Β΄/13.01.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την −παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24).

Ειδικότερα, για την ενσωμάτωση στις Α.Ε.Π.Ο. ή στις Π.Π.Δ. της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του Ν. 998/1979(ΦΕΚ 289/Α΄/29.12.1979), του άρθρου 13 του Ν. 1734/1987(ΦΕΚ 189/Α΄/26.10.1987) ως και κάθε άλλης σχετικής διάταξης της δασικής νομοθεσίας με την οποία είναι δυνατή η επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις καθώς και σε άλλες εκτάσεις που διαχειρίζονται από τη Δασική υπηρεσία, για τα έργα και δραστηριότητες Α και Β κατηγορίας της υπουργική απόφαση 1958/13.1.2012, ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας απόφασης.

Επίσης, με την παρούσα απόφαση και δεδομένης της ενσωμάτωσης της έγκρισης επέμβασης στις Α.Ε.Π.Ο. ή στις Π.Π.Δ., εξειδικεύονται και οι διαδικασίες για τον καθορισμό του ανταλλάγματος χρήσης και την εγκατάσταση του δικαιούχου στην έκταση με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. Κατά τα λοιπά για τον καθορισμό ανταλλάγματος χρήσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και όπως αυτά αναφέρονται στην κοινή υπουργική απόφαση 165384/405/30−1−2012(ΦΕΚ 365/Β΄/17.2.2012).

Άρθρο 2

1. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Α και Β κατηγορίας της υπουργικής απόφασης 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ 21/Β΄/13.01.2012), ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας μαζί με τη Μ.Π.Ε. και ως συνημμένα στοιχεία σ’αυτήν ή με τη δήλωση του για υπαγωγή σε Π.Π.Δ., (και μέχρι να εκδοθούν οι κατά περίπτωση Π.Π.Δ. με την αίτηση υποβολής της περιβαλλοντικής έκθεσης) θα πρέπει να συνυποβάλει και τα ακόλουθα:

α) την πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης (καθώς και την τελεσιδικία της) όπου αυτή απαιτείται, με βάση τις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις που απαιτείται τελεσιδικία, αυτή δύναται να προσκομίζεται με την αίτηση του φορέα για τον καθορισμό του ανταλλάγματος χρήσης.

β) σε περιπτώσεις έργων ή δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν σε δημόσιες δασικές εκτάσεις: βεβαίωση από την κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου καθώς και από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 45, παραγρ. 3 του Ν. 998/79.

2. Για έργα ή δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν σε εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, στις εναλλακτικές λύσεις που θα εξετάζονται στις Μ.Π.Ε., θα πρέπει οπωσδήποτε να εξετάζονται−αξιολογούνται και λύσεις που θα αφορούν στην υλοποίηση του έργου με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μικρότερη δυνατή επέμβαση σε δασικές εκτάσεις.

Άρθρο 3

1. Σε περίπτωση που από την υποβληθείσα πράξη χαρακτηρισμού προκύπτει ότι το έργο ή η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί σε έκταση που διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ή σε περίπτωση απουσίας πράξης χαρακτηρισμού, θα τηρούνται τα ακόλουθα:

α) Για έργα ή δραστηριότητες Α1 υποκατηγορίας:

Κατά τη διαδικασία διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. (σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 19 του Ν. 4014/2011), διαβιβάζεται από ένα αντίτυπο της Μ.Π.Ε. στο(α) αρμόδιο(α) Δασαρχείο(α) καθώς και στην αρμόδια Δ/νση της Ειδικής Γραμματείας Δασών. Το(α) αρμόδιο(α) Δασαρχείο(α) με βάση τα στοιχεία της Μ.Π.Ε. καθώς και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο που κατέχει, γνωμοδοτεί προς την αρμόδια Δ/νση της Ειδικής Γραμματείας Δασών, για τα σχετικά θέματα αρμοδιότητας του(ους) και ειδικότερα για θέματα σχετικά με τη μορφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, που διέπει την εξεταζόμενη έκταση καθώς επίσης δύναται να προτείνει περιβαλλοντικά μέτρα, όρους και περιορισμούς προκειμένου να αξιολογηθούν στη σχετική Α.Ε.Π.Ο. Η εισήγηση του(ων) Δασαρχείου(ων) υποβάλλεται ιεραρχικώς με διατύπωση γνώμης και από τις ιεραρχικά υπερκείμενες υπηρεσίες εκείνης που εισηγείται.

Η αρμόδια Δ/νση της Ειδικής Γραμματείας Δασών με βάση και την παραπάνω γνωμοδότηση διατυπώνει τις τελικές απόψεις της επί της Μ.Π.Ε. − προς την περιβαλλοντική αρχή του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

β) Για έργα ή δραστηριότητες Α2 υποκατηγορίας:

Κατά τη διαδικασία διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. (σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 19 του Ν. 4014/2011), διαβιβάζεται από ένα αντίτυπο της Μ.Π.Ε. στο(α) αρμόδιο(α) Δασαρχείο(α) καθώς και στη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Το(α) αρμόδιο(α) Δασαρχείο(α) με βάση τα στοιχεία της Μ.Π.Ε. καθώς και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο που κατέχει, γνωμοδοτεί προς τη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για τα σχετικά θέματα αρμοδιότητας του(ους) και ειδικότερα για τη μορφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς που διέπει την εξεταζόμενη έκταση καθώς επίσης δύναται να προτείνει περιβαλλοντικά μέτρα, όρους και περιορισμούς προκειμένου να αξιολογηθούν στη σχετική Α.Ε.Π.Ο. Η εισήγηση του(ων) Δασαρχείου(ων) υποβάλλεται ιεραρχικώς με διατύπωση γνώμης και από τις ιεραρχικά υπερκείμενες υπηρεσίες εκείνης που εισηγείται.

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με βάση και την παραπάνω γνωμοδότηση διατυπώνει τις τελικές απόψεις της επί της Μ.Π.Ε. προς την περιβαλλοντική αρχή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

γ) Για έργα ή δραστηριότητες Β κατηγορίας:

i) Οι κατά περίπτωση αποφάσεις καθορισμού Π.Π.Δ. που θα εκδοθούν ανάλογα με το είδος του έργου ή της δραστηριότητας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Ν. 4014/2011, δύνανται να εξειδικεύουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα λαμβάνονται υπόψη και τις προβλεπόμενες διαδικασίες που θα τηρούνται από την Υπηρεσία που υπάγει το έργο ή τη δραστηριότητα σε αυτές, ώστε να εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

ii) Έως ότου εκδοθούν οι εν λόγω Π.Π.Δ., και με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Ν. 4014/2011, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας διαβιβάζει το σχετικό φάκελο Περιβαλλοντικής Έκθεσης (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παρ. 2 του άρθρου 11 της κοινής υπουργικής απόφασης ΗΠ 11014/703/Φ104/03) και στο(α) αρμόδιο(α) Δασαρχείο(α).

Το(α) αρμόδιο(α) Δασαρχείο(α) με βάση τα στοιχεία της Περιβαλλοντικής Έκθεσης καθώς και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο που κατέχει, γνωμοδοτεί και διαβιβάζει ιεραρχικώς προς την περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για τα σχετικά θέματα αρμοδιότητας του(ους) και ειδικότερα για την μορφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, που διέπει την εξεταζόμενη έκταση καθώς επίσης δύναται να προτείνει περιβαλλοντικά μέτρα, όρους και περιορισμούς προκειμένου να αξιολογηθούν στη σχετική−Α.Ε.Π.Ο.

2. Η ενσωμάτωση της έγκρισης επέμβασης στις Α.Ε.Π.Ο. ή στις Π.Π.Δ. σημαίνει ότι η έγκριση επέμβασης δεν υφίσταται ως αυτοτελής διοικητική πράξη.

3. Στην Α.Ε.Π.Ο. ή στην κατά περίπτωση προβλεπόμενη άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 ή στην απόφαση υπαγωγής σε Π.Π.Δ. για έργα και δραστηριότητες που δεν λαμβάνουν άδεια λειτουργίας, θα αναφέρεται ότι η εκδοθείσα διοικητική πράξη αποτελεί και έγκριση επέμβασης.

Άρθρο 4

1. Εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά (έκδοση Α.Ε.Π.Ο. ή υπαγωγή σε Π.Π.Δ.), ο φορέας του έργου θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Δασική Υπηρεσία για τον καθορισμό του ανταλλάγματος χρήσης.

Για το σκοπό αυτό με την αίτηση του θα πρέπει να συνυποβάλλει:

α) Για έργα ή δραστηριότητες Α κατηγορίας:

i. Την εγκεκριμένη Α.Ε.Π.Ο.

ii. To θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας καθώς και απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύουν τη Μ.Π.Ε. ή το φάκελο συμμόρφωσης τελικού σχεδιασμού της παραγράφου 1, του άρθρου 7 του Ν. 4014/2011) ή το φάκελο Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕ.ΠΕ.Μ.) της παραγράφου 2, του άρθρου 7 του Ν. 4014/2011, ή το φάκελο τροποποίησης (άρθρο 6 του Ν. 4014/2011).

iii. Την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη (όπου απαιτείται), ή την οικοδομική άδεια/άδεια εργασιών μικρή κλίμακας (όπου απαιτείται) συνοδευόμενη από το διάγραμμα κάλυψης ή άλλη αντίστοιχη άδεια.

β) Για έργα ή δραστηριότητες Β κατηγορίας:

i. Την κατά περίπτωση προβλεπόμενη άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 ή την απόφαση υπαγωγής σε Π.Π.Δ. για έργα ή δραστηριότητες που δεν λαμβάνουν άδεια λειτουργίας και μέχρι την έκδοση των κατά περίπτωση Π.Π.Δ. την εγκεκριμένη Α.Ε.Π.Ο.

ii. Την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη (όπου απαιτείται), ή την οικοδομική άδεια/άδεια εργασιών μικρή κλίμακας (όπου απαιτείται) συνοδευόμενη από το διάγραμμα κάλυψης ή άλλη αντίστοιχη άδεια.

2. Μετά την καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης, θα γίνεται η εγκατάσταση του δικαιούχου − ενδιαφερόμενου στην εν λόγω έκταση. Αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών αποτελεί η προσκόμιση στο οικείο δασαρχείο της σχετικής εγκεκριμένης φυτοτεχνικής μελέτης αποκατάστασης ή όπου δεν προβλέπεται η υποβολή προμελέτης φυτοτεχνικής αποκατάστασης του χώρου.

Άρθρο 5

1. Στις παρούσες διατάξεις, δεν υπάγονται τα έργα και οι δραστηριότητες που απαλλάσσονται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και για τα οποία συνεχίζει να ισχύει η διαδικασία έκδοσης έγκρισης επέμβασης.

2. Με την παρούσα υπουργική απόφαση. δεν θίγονται οι διαδικασίες που προβλέπονται σχετικά με την παραχώρηση κατά κυριότητα σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.

3. Οι Α.Ε.Π.Ο. που εκδόθηκαν μετά τις 21.09.11 και πριν τη δημοσίευση της παρούσης υπουργικής απόφασης, θεωρείται ότι επέχουν και θέση έγκρισης επέμβασης.

Για τις περιπτώσεις αυτές, ο φορέας του έργου υποχρεούται να ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας υπουργικής απόφασης, ώστε να καθοριστεί το αντάλλαγμα χρήσης. Επειδή όμως δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 της παρούσης υπουργικής απόφασης είναι απαραίτητη η προσκόμιση και των ακόλουθων δικαιολογητικών.

i. Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης όπου απαιτείται.

ii. Βεβαίωση της αρμόδιας δασικής αρχής σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης.

iii. Εξασφάλιση του δικαιώματος χρήσης της έκτασης σε μη δημόσιες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.

4. Μετά την έκδοση της παρούσας υπουργικής απόφασης παύουν να ισχύουν οι σχετικές εγκύκλιοι που έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα.


Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο