Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-04-2012 ]

Αριθμ. 14999/29.3.2012 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 58996/30−12−2012 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης του νόμου 3908/2011, για το έτος 2011

(Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 58996/30−12−2012 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης του νόμου 3908/2011, για το έτος 2011)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 14999

(ΦΕΚ Β' 1029/03-04-2012)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 4, 9 παρ. 3, 10 παρ. 2 και 13 παρ. 1 περ. δ, 5 και 6 του ν.3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α− 8).

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α−98).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α−165).

5. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α−147).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 22/2012 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργού» (Α−147).

7. Την υπ’ αριθμ. 12966/19−03−2012 απόφαση περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη» (Β−810).

8. Την υπ’ αριθμ. 17296/19.4.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της επιχειρηματικότητας των νέων και της συνέργειας και της δικτύωσης του νόμου 3908/2011 για το έτος 2011» (Β−653).

9. Την υπ’ αριθμ. 58996/30.12.2011 υπουργική απόφαση Προκήρυξης Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης του νόμου 3908/2011, για το έτος 2011 (Β−3215).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιείται η υπ΄ αριθμ. 58996/30.12.2011 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης του νόμου 3908/2011, για το έτος 2011», ως εξής:

α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 1 τροποποιείται ως εξής:
«6. Στην περίπτωση που το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο συνίσταται στην υλοποίηση κοινής υποδομής, οι επιχειρήσεις−μέλη της Κοινοπραξίας οφείλουν, εφόσον αυτό υπαχθεί, να συστήσουν εμπορική εταιρεία ή συνεταιρισμό με μετόχους−εταίρους τα μέλη της Κοινοπραξίας, εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής. Η εταιρεία ή ο συνεταιρισμός θα συνιστά εφεξής το φορέα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση που το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο δεν περιλαμβάνει κοινή υποδομή, φορέας της επένδυσης θεωρείται η Κοινοπραξία».

β. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 τροποποιείται ως εξής:
«8. Οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).
Ειδικότερα το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο πρέπει να πληροί εναλλακτικά ή συνδυαστικά είτε τους ειδικούς όρους για επενδυτικές ενισχύσεις και τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης των Ενισχύσεων Περιφερειακού Χαρακτήρα για Επενδύσεις και Απασχόληση (άρθρα 12 και 13 του Κανονισμού) όπως εξειδικεύονται στα σχετικά άρθρα της παρούσας απόφασης, ή τους όρους για τη χορήγηση δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ (άρθρο 26 του Κανονισμού), για συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις (άρθρο 27 του Κανονισμού), για δαπάνες για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 31 του Κανονισμού), καθώς και για δαπάνες δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ (άρθρο 33 του Κανονισμού)»

γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής:
«2. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει έργα για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ και συμμετοχή των ΜΜΕ σε εκθέσεις, για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία και την απόκτηση και επικύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας επιλέξιμες για ενίσχυση είναι, κατά περίπτωση, και οι κάτωθι κατηγορίες δαπανών:»

δ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3, τροποποιείται ως εξής:
«3. Για την έναρξη υλοποίησης των δαπανών των επενδυτικών σχεδίων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 8 του ν. 3908/2011.
Για τις ενισχυόμενες δαπάνες ισχύουν οι περιορισμοί του άρθρου 3 του Ν. 3908/2011, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα απόφαση».

ε. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς της Συνέργειας και Δικτύωσης υποβάλλονται έως και τις 30 Μαΐου 2012»

στ. Η περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής:
«γ. Η χρηματοδότηση του συμβατικού κόστους, κατά το ποσό που δεν καλύπτεται από επιχορήγηση, πραγματοποιείται είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης (δάνειο από χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κ.λ.π.) Από το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου, ποσό ίσο με το 25% του ενισχυόμενου κόστους δεν πρέπει να περιλαμβάνει καμία κρατική ενίσχυση. Κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τουλάχιστον ένα μέλος της Κοινοπραξίας η δυνατότητα χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου με ίδια κεφάλαια ή και εξωτερική χρηματοδότηση σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου».

Άρθρο 2

α. Στο Παράρτημα Ι, στην παράγραφο που τιτλοφορείται «Τομείς ή κλάδοι της οικονομίας στους οποίους δύνανται να δραστηριοποιούνται οι Επιχειρήσεις που απαρτίζουν τα σχήματα συνέργειας και δικτύωσης (επιπλέον των επιλέξιμων κλάδων του Ν. 3908/2011)» προστίθενται και «τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα, ανεξάρτητα από την τάξη».

β. Στο Παράρτημα ΙΙ, το άρθρο 1 παράγραφος 1 περίπτωση στ’ τροποποιείται ως εξής:
«στ) Δήλωση για το χαρακτηρισμό της Κοινοπραξίας ως προς το μέγεθος αυτής:
− Συμπληρωμένο σχετικό υπόδειγμα δήλωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (αντιστοιχίζεται η Κοινοπραξία με την επιχείρηση – φορέα του επενδυτικού σχεδίου και τα μέλη με τους μετόχους – εταίρους της)
− Στοιχεία των μελών της Κοινοπραξίας για τεκμηρίωση των δηλωθέντων, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήματος της υπ’ αριθμ. 17303/19.4.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου 3908/2011»

γ. Στο Παράρτημα ΙΙ, το άρθρο 1 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
«2. Η αίτηση υπαγωγής, το ειδικό ερωτηματολόγιο, και η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας. Η δήλωση που αφορά στο μέγεθος της επιχείρησης υποβάλλεται για την Κοινοπραξία από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής».

δ. Στο Παράρτημα ΙΙ, το άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση β τροποποιείται ως εξής:
«β. Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας διάθεσης ιδίων κεφαλαίων ή και της δυνατότητας εξωτερικής χρηματοδότησης μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του συμβατικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 3 περ. β της παρούσας απόφασης. Στα στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας διάθεσης ιδίων κεφαλαίων ή/και της δυνατότητας εξωτερικής χρηματοδότησης, ένα τουλάχιστον μέλος της Κοινοπραξίας οφείλει να τεκμηριώσει τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)».

ε. Στο Παράρτημα ΙΙ, το άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση στ) τροποποιείται ως εξής:
«στ) Στοιχεία φερεγγυότητας (προσκομίζεται από καθένα μέλος της Κοινοπραξίας).
(1) Φορολογική ενημερότητα.
(2) Ασφαλιστική ενημερότητα.
(3) Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου τριμήνου.
(4) Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση τελευταίου τριμήνου.
Τα δικαιολογητικά για την φερεγγυότητα προσκομίζονται από τα μέλη – επιχειρήσεις της Κοινοπραξίας και η σχετική υποχρέωση δεν ισχύει για τα μέλη – φορείς της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της Απόφασης (π.χ. ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Δήμους, ΑΕ, ΤΕΙ)».

στ. Στο Παράρτημα ΙV «Κριτήρια βαθμολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του Ειδικού Καθεστώτος Ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης του Ν. 3908/2011» στο τέλος του πίνακα προστίθεται η εξής φράση:
«Για την βαθμολόγηση των κριτηρίων των δεικτών 1, 16, 17 και 22 λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέλη της κοινοπραξίας.
Για τα υπόλοιπα κριτήρια των δεικτών του πίνακα, λαμβάνονται τα στοιχεία που αφορούν τις επιχειρήσεις – μέλη της Κοινοπραξίας που υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο»

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο