Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-04-2012 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 2.8328/οικ.3.824/2.4.2012 Διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Κανονισμού 1083/2006, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007−2013, που υλοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών ως Δικαιούχος στο Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ», στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και σε άλλα επιχειρησιακά προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2007−2013

(Διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Κανονισμού 1083/2006, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007−2013, που υλοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών ως Δικαιούχος στο Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ», στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και σε άλλα επιχειρησιακά προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2007−2013)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. 2.8328/οικ.3.824

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως της παραγράφου 5 του άρθρου 10 και της παραγράφου 3 του άρθρου 26.

β) Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 22 παρ. 3 και των άρθρων 102 έως 104, όπως ισχύει.

γ) Toυ άρθρου 81 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.

δ) Του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» όπως ισχύει.

ε) Των άρθρων 54 και 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύουν.

στ) Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

ζ) Του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, αναφορικά με τον διορισμό του Αθ. Μωραΐτη στη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

η) Του Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17/Α΄/2008) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων».

θ) Του Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύει.

ι) Του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄) «Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.», όπως ισχύει.

ια) Του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄) «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει.

ιβ) Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) για την «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

ιγ) Του Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» (ΦΕΚ 62 Α΄).

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999, όπως ισχύει.

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1784/1999 όπως ισχύει.

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 2008 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων ενισχύσεων.

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 659/1999 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1999 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ όπως ισχύει.

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ όπως ισχύει.

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας όπως ισχύει.

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία) όπως ισχύει.

10. Την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις «δημόσιες συμβάσεις» (2006/C179/02).

11. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις (2007/C 272/05).

12. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό των εφαρμοστέων κανόνων για την αξιολόγηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 458] (2002/C 119/12).

13. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν τις δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων (2001/C320/04).

14. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές που αφορούν τα κινηματογραφικά και άλλα οπτικοακουστικά μέσα −COM (2001) 534 τελικό/26.9.2001.

15. Την υπ’ αριθμ. 7725/28.3.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001) και τα Παραρτήματα αυτής.

16. Την υπ’ αριθμ. C (2007)5528/9.11.2007 απόφαση της Ε.Ε. για την έγκριση του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (Κωδικός Ε.Π.: CCI: 2007GR05UP0003).

17. Την υπ’ αριθμ. C/2007/5534/12.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007−2013» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001).

18. Την υπ’ αριθμ. 36952/1275/08 (ΦΕΚ 986 Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107900/16.3.2001 όμοιας απόφασης, ως ίσχυε, περί σύστασης και λειτουργίας Ειδικών Υπηρεσιών «Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» και «Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο», με σκοπό την αναδιάρθρωσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007.

19. Την υπ’ αριθμ. οικ. 131/18.4.2008 (ΦΕΚ 887/Β΄/2008) κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής “Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων” στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007» όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 1179/Β΄/26.6.2008) και τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 653/Β΄/14.5.2010).

20. Την υπ’ αριθμ. οικ. 879/2009 (ΦΕΚ 766 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση – Κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 280/16.9.2008 (ΦΕΚ 1959/Β΄/ 23.9.2008) υπουργικής απόφασης με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών Προγραμμάτων» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, του Υπουργείου Εσωτερικών».

21. Την υπ’ αριθμ. 23564/2011 (ΦΕΚ 2741 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη».

22. Την υπ’ αριθμ. 12966/2012 (ΦΕΚ 810 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη».

23. Την υπ’ αριθμ. 9.8158/οικ.3.1491/2009 (ΦΕΚ 1206 Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007−2013».

24. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

25. Την ανάγκη ρύθμισης της διαδικασίας αναζήτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από επιχορηγήσεις/χρηματοδοτήσεις που καταβάλλονται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Κανονισμού 1083/2006, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την προγραμματική περίοδο 2007−2013.

26. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση και ειδικότερα από τις κοινοποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 455/8), το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων (άρθρο 21 παρ. 7 του Ν. 2362/1995, όπως ισχύει), 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής της απόφασης

Στην απόφαση αυτή καθορίζεται η διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, που καταβλήθηκαν για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Κανονισμού 1083/2006, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την προγραμματική περίοδο 2007−2013, όταν η υποχρέωση ανάκτησης διαπιστώνεται από την «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Ε.Υ.Ε. Γ.Γ.Ι.Φ.) του Υπουργείου Εσωτερικών, που ενεργεί με την ιδιότητα του Δικαιούχου στο Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ», στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και σε άλλα επιχειρησιακά προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2007−2013.

Άρθρο 2
Σύνταξη έκθεσης επιτόπιου και διοικητικού ελέγχου – κοινοποίηση αντιρρήσεις.

1. Μετά την ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου και της λήψης τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων εκ μέρους της Ε.Υ.Ε. της Γ.Γ.Ι.Φ. του Υπουργείου Εσωτερικών, συντάσσεται από την Υπηρεσία και εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών σχετική έκθεση επιτόπιου ελέγχου η οποία περιλαμβάνει σαφή και τεκμηριωμένη ανάλυση των τυχόν εντοπισθέντων προβλημάτων και των συνεπειών τους. Στην περίπτωση που, κατά τον επιτόπιο έλεγχο, διαπιστώνεται αχρεώστητη ή παράνομη καταβολή ποσών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ανάδοχους, επιχορηγούμενους φορείς κ.ά.), αυτή αναφέρεται στην ανωτέρω έκθεση με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν και προτείνεται κατά περίπτωση η ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. Η έκθεση επιτόπιου ή διοικητικού ελέγχου εγκρίνεται από την Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την σύνταξή της και κοινοποιείται από την Ε.Υ.Ε./Γ.Γ.Ι.Φ. στον ελεγχόμενο φορέα εγγράφως εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την έγκρισή της. Στην περίπτωση που προτείνεται ανάκτηση, η κοινοποίηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

3. Ο ελεγχθείς φορέας μπορεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της εγκεκριμένης έκθεσης επιτόπιου ελέγχου, να υποβάλλει στην Ε.Υ.Ε./Γ.Γ.Ι.Φ. εγγράφως τυχόν αντιρρήσεις του.

Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από την Ε.Υ.Ε./Γ.Γ.Ι.Φ., εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή τους, η οποία εισηγείται για την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων στην Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων. Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, διενεργείται συμπληρωματικός έλεγχος εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Η σχετική απόφαση επί των αντιρρήσεων στην περίπτωση αυτή εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της διενέργειας του συμπληρωματικού ελέγχου και τη λήψη τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής τους από τον ελεγχόμενο φορέα, το πόρισμα της έκθεσης ελέγχου οριστικοποιείται με την έκδοση απόφασης από τη Γενική Γραμματέα Ισότητας κατά το μέρος που κριθούν αβάσιμες οι αντιρρήσεις. Σε περίπτωση που κριθούν βάσιμες οι αντιρρήσεις εν όλω ή εν μέρει εκδίδεται σχετική απόφαση από τη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων.

Σε περίπτωση που το οριστικοποιημένο πόρισμα επιτόπιου ελέγχου περιλαμβάνει πρόταση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, η απόφαση έγκρισής του αποτελεί και εισήγηση έκδοσης απόφασης ανάκτησής τους από τον Υπουργό Εσωτερικών ή από τον αρμόδιο διατάκτη της δαπάνης.

Σε περίπτωση που έχουν ήδη δηλωθεί ή καταχωρηθεί δαπάνες, το οριστικοποιημένο πόρισμα ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει πρόταση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, καθώς και η σχετική απόφαση έγκρισής του, κοινοποιούνται στην αρμόδια

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ή στον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, προκειμένου να προβεί στην έκδοση απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης.

Άρθρο 3
Περιεχόμενο Απόφασης ανάκτησης

1. Στην απόφαση ανάκτησης, αναφέρονται τα κάτωθι στοιχεία ταυτότητας του έργου, του ελεγχόμενου φορέα και της παρατυπίας:

(α) Ο φορέας ή οι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) από τους οποίους αναζητούνται τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά, καθώς και τα τυχόν συνυπόχρεα αυτών πρόσωπα.

(β) Το αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσόν, το οποίο περιλαμβάνει και τόκους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσας.

(γ) Η αιτία της επιστροφής του ποσού, με ειδική αναφορά στις διατάξεις που παραβιάστηκαν καθώς και στον τρόπο παραβίασής τους.

(δ) Τα ένδικα μέσα που μπορούν να ασκηθούν.

Άρθρο 4
Διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού

1. Η απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών ή από τον αρμόδιο διατάκτη της δαπάνης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κοινοποιείται στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος που εντάσσεται η πράξη, στον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης και στην Αρχή Πιστοποίησης.

2. Το προς ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσό, επιστρέφεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής του μέχρι την ημερομηνία επιστροφής του ποσού στη Δ.Ο.Υ. Το επιτόκιο που ισχύει είναι το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται, για κάθε ημερολογιακό έτος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο V του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής.

3. Η απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού που εκδίδει ο Υπουργός Εσωτερικών ή ο αρμόδιος διατάκτης της δαπάνης, αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης του χρέους και είναι άμεσα εκτελεστή.

4. Η απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού υπόκειται στα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

5. Μετά από την κοινοποίηση, με επίδοση της απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού, ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, το ποσό το οποίο έχει καταλογισθεί, σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), προσκομίζοντας την απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού καθώς και το σημείωμα κατάθεσης που τη συνοδεύει. Η Δ.Ο.Υ., στην οποία καταβάλλονται τα καταλογισθέντα ποσά, γνωστοποιεί αμέσως την είσπραξη των οφειλομένου ποσού στην Ε.Υ.Ε./Γ.Γ.Ι.Φ., στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος που εντάσσεται η πράξη, στον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης και στην Αρχή Πιστοποίησης.

6. Σε περίπτωση μη επιστροφής του χρηματικού ποσού εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η διαδικασία βεβαίωσης του χρέους ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του χρηματικού καταλόγου από την Ε.Υ.Ε./Γ.Γ.Ι.Φ. και με την αποστολή του στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου.

7. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά την είσπραξη των ποσών που ανακτώνται, ενημερώνει εγγράφως σχετικά την Ε.Υ.Ε./Γ.Γ.Ι.Φ., την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος που εντάσσεται η Πράξη, στον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης καθώς και την Αρχή Πιστοποίησης.

8. Τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά, βεβαιώνονται και εισπράττονται ως έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και εισάγονται στην κατηγορία των ειδικών εσόδων με Κ.Α.Ε. 3941 «Έσοδα από καταλογισμούς σε φορείς που υλοποιούν προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» ή 3943 «Έσοδα από καταλογισμούς σε φορείς που υλοποιούν προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής» κατά περίπτωση, ανάλογα με την προέλευση της κοινοτικής συμμετοχής που αναζητείται.

Με τη λήξη κάθε εξαμήνου και με ευθύνη της «Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ε.Ε.» του Γ.Λ.Κ., τα συνολικά ποσά των εσόδων των ανωτέρω Κ.Α.Ε. μεταφέρονται και εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό εσόδων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

9. Σε περίπτωση που καταγγέλλεται σύμβαση μεταξύ Ε.Υ.Ε./Γ.Γ.Ι.Φ. και αναδόχου ή επιχορηγούμενου/χρηματοδοτούμενου φορέα ή και ανακαλείται η απόφαση έγκρισης του υποέργου, οι μέχρι την καταγγελία της σύμβασης καταβληθείσες πληρωμές ανακτώνται ως αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης επιχορήγησης/χρηματοδότησης και τις διατάξεις της παρούσας.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο