Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 9534/1736/20.8.2012.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-2012 ]

Αριθμ. οικ. 3173/346/22.3.2012 Τροποποίηση των Οδηγών των Προγραμμάτων «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007 – 2013», Παράταση του χρόνου υλοποίησης των εντεταγμένων στα προγράμματα αυτά έργων και λοιπές ρυθμίσεις κατ’ εφαρμογή του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄/2012)

(Τροποποίηση των Οδηγών των Προγραμμάτων «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007 – 2013», Παράταση του χρόνου υλοποίησης των εντεταγμένων στα προγράμματα αυτά έργων και λοιπές ρυθμίσεις κατ’ εφαρμογή του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄/2012))

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. οικ. 3173/346

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 63/2005 “Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα”, και ιδίως το άρθρο 90 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις των Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α΄/16.7.1986), Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α΄/716.6.1989) και Π.Δ. 189/1995 “Οργανισμός της Γ.Γ.Β.” (ΦΕΚ 99/Α΄/1995), του άρθρου 21 του Ν. 2367/1995 “Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.” (ΦΕΚ 261/Α΄/1995), και της υπ’ αριθμ. 3584/5.3.1996 υπουργικής απόφασης “Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.” (ΦΕΚ 147/Β΄/12.3.1996).

3. Το Π.Δ. 185/2009 “Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009).

4. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (ΦΕΚ 147/Α΄/2011).

5. Το άρθρο 1, παράγραφος 3. του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/2009).

6. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/Α΄/2011).

7. Την υπ’ αριθμ. Υ13 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ 2740/Β΄/25−11−2011).

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΠ/Φ6.12/οικ. 16745/2−12−09 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με «Διορισμό του Γενικού Γραμματέα Αλέξανδρου Φούρλα στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 512/Υ.Ο.Δ.Δ./7−12−09).

9. Την με αριθ. Ε(2007)5338/26−10−2007 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001).

10. Την με αριθ. C(2007) 5443/5.11.07 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006).

11. Την με αριθ. C(2007) 5337/26.10.07 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).

12. Την με αριθ. C(2007) 5332/26.10.07 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία − Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).

13. Την με αριθ. C(2007)5439/5.11.07 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).

14. Tην υπ’ αριθ. 14225/27−3−2008 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού & Αξιολόγησης του ΥΠΟΙΟ, σχετικά με την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

15. Την υπ’ αριθμ. 8790/1014Α/0063Α/24−7−2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007−2013 στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β΄/1965/24.9.2008).

16. Την κοινή υπουργική απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007−2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με αριθ. Πρωτ. 46680/ ΕΥΣ6517/13−10−2008 όπως τροποποιήθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις με α.π. 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 2632/Β΄/29.12.2008 και 2652/Β΄/30.12.2008), 13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/ Β΄/19.3.2009), 2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009 (ΦΕΚ 1019/Β΄/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009 (ΦΕΚ 1317/Β΄/2009), 45525/ ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ 2010/Β΄/2009) και 49448/ ΕΥΣ8114/02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β΄/2009).

17. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

18. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/15−12−2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει.

19. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/3.12.2007) και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7 και 17, αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α΄/2010).

20. Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/2008), όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει.

21. Την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π.Δ. 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019Δ/14.4.2009).

22. Τις διατάξεις του Π.Δ. 98/1996 «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιαφερόμενους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 77/Α΄/1996).

23. Την υπ’ αριθμ 6258/677/Φ.0020Β/01.06.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των περιφερειών μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ στoν Ελληνικό Οργανισμό Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.)» (ΦΕΚ 1086/Β΄/2009), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την απόφαση υπ’ αριθμ. 5662/1051/Φ0020/30.7.2010 (ΦΕΚ 1189/Β΄/2010).

24. Την υπ’ αριθ. 6259/678/Φ.0020Β/01.06.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013 στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1086/Β΄/2009), όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση υπ’ αριθ. 5663/1052/ Φ0020/30.7.2010 (ΦΕΚ 1200/Β΄/2010).

25. Το με Α.Π. 6411/A2/260/02.06.2009, έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΝ με θέμα έγκριση Οδηγών εφαρμογής των πράξεων «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών».

26. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 8810/986/05.06.2009 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Έγκριση του οδηγού του Προγράμματος Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013» (ΦΕΚ 1133/Β΄/2009).

27. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 8812/988/05.06.2009 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Έγκριση του οδηγού του Προγράμματος Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013» (ΦΕΚ 1133/Β΄/2009).

28. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 13264/1516/9.9.2009 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα: Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 8810/986/5.6.2009 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Έγκριση του οδηγού του Προγράμματος Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013» (ΦΕΚ 1974/Β΄/2009).

29. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 13263/1515/9.9.2009 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 8812/988/5.6.2009 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα: Έγκριση του οδηγού του Προγράμματος Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013» (ΦΕΚ 1974/Β΄/2009).

30. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 4114/399/20.04.2010 απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: Αύξηση Προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ ύψους 15.178.447 ευρώ».

31. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 4115/400/20.04.2010 απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: Αύξηση Προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013 ύψους 14.821.553 ευρώ».

32. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 19121/4196/23/12/2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης των έργων των προγραμμάτων «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών».

33. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1057/200/0020Α/24−02−2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Αντικατάσταση των υπ’ αριθμ. Α.Π. 5662/1051/Φ0020/30.7.2010 (ΦΕΚ Β΄/1189/6.8.2010), Α.Π. 5663/1052 Φ0020/30.7.2010 (ΦΕΚ Β΄/1200/6.8.2010) και Α.Π. 3877/700/Φ 0020 Α1/3.6.2010 (ΦΕΚ Β΄/932/25.6.2010) αποφάσεων Εκχώρησης αρμοδιοτήτων για τις κατηγορίες πράξεων: «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων», «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ένδυση − Υπόδηση: Νέες Προοπτικές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ 2007−2013.» (ΦΕΚ 671/Β΄/07−03−2012).

34. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1476/357/Α2/20−03−2012 έγγραφο της ΕΥΔ – ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση τροποποιήσεων Οδηγών των πράξεων «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών», «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων», «Ένδυση – Υπόδηση Νέες Προοπτικές».

35. Τον Ν. 4038/2012 και ειδικότερα το άρθρο 16 «Κατάργηση των θυγατρικών εταιριών της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.» και το άρθρο 17 «Ρυθμίσεις για τη συγχώνευση των εταιρειών ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και ΕΤΕΑΝ Α.Ε.» (ΦΕΚ 14/Α΄/2012).

36. Την υποχρέωση σύνταξης και υπογραφής Πρωτοκόλλου Παράδοσης − Παραλαβής με την ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της υπό κατάργηση με απορρόφηση ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. για την παράδοση στη ΓΓΒ (Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων) τυχόν εκτελούμενων προγραμμάτων και δράσεων, στην οποία παραδίδεται όλος ο απαραίτητος υλικός και άυλος εξοπλισμός για τη διαχείρισή τους σύμφωνα με την παρ. 3 του Άρθρου 17 του Ν. 4038/2012 και σε συνέχεια το Πρωτόκολλο Παράδοσης − Παραλαβής μεταξύ της ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ και του ΕΦΕΠΑΕ.

37. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται νέα δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού πέραν της ήδη προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 

αποφασίζει:

Α) Την τροποποίηση των Οδηγών Υλοποίησης των προγραμμάτων «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007 – 2013», σύμφωνα με τους συνημμένους στην παρούσα Οδηγούς, οι οποίοι αποτελούν και αναπόσπαστο τμήμα της. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιημένων Οδηγών ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής των Πρωτoκόλλων Παράδοσης − Παραλαβής των ανωτέρω προγραμμάτων, μεταξύ της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. − ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ και ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ – ΕΦΕΠΑΕ.

Β) Την κατάργηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 19121/4196/23/12/2011 απόφασης «Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης των έργων των προγραμμάτων «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και την παράταση του χρόνου υλοποίησης των έργων των προγραμμάτων «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών», μέχρι τις 31−12−2012, συμπεριλαμβανομένης και της κατόπιν αιτήσεως χορηγούμενης τρίμηνης παράτασης και των παρατάσεων για λόγους ανωτέρας βίας. Ο ΕΦΕΠΑΕ οφείλει να μεριμνήσει για την ενημέρωση των ενταγμένων στα δυο προγράμματα δικαιούχων.

Γ) 1. Για τις εγγυητικές επιστολές οι οποίες εκδίδονται από αναγνωρισμένα προς τούτο ιδρύματα για την εκταμίευση ισόποσης προκαταβολής προς τους δικαιούχους που υλοποιούν έργα στα πλαίσια των δύο ανωτέρω αναφερόμενων προγραμμάτων ισχύουν τα ακόλουθα:

• Εγγυητικές επιστολές οι οποίες εκδίδονται μετά την ημερομηνία υπογραφής των Πρωτοκόλλων Παράδοσης − Παραλαβής μεταξύ της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. − ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ και ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ – ΕΦΕΠΑΕ, εκδίδονται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ με διάρκεια ισχύος μέχρι την παραλαβή (ολοκλήρωση) του έργου από τον αρμόδιο για το σκοπό αυτό Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης.

• Εγγυητικές επιστολές εκδοθείσες υπέρ της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. πριν την ημερομηνία υπογραφής των Πρωτόκολλων Παράδοσης − Παραλαβής μεταξύ της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. − ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ, θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, και συγκεκριμένα της Δ/νσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Δ/ΜΜΕ) της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανία (ΓΓΒ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4038/2012, και ιδίως το άρθρο 17. Με την συνεργασία του ΕΦΕΠΑΕ ο οποίος διενεργεί τους σχετικούς ελέγχους και πιστοποιήσεις εκτέλεσης των έργων και ενημερώνει σχετικά την Δ/ΜΜΕ, οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής δύναται να απομειώνονται σταδιακά με βάση ισόποσο συμψηφισμό με πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου και έπειτα από αίτημα του επενδυτή, στο οποίο θα καθορίζεται το ποσό το οποίο ζητεί να του καταβληθεί σε μετρητά και το ποσό τυχόν απομείωσης της εγγυητικής προκαταβολής. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά τον πλήρη συμψηφισμό της με πραγματοποιηθείσες δαπάνες.

2. Για τις συμβάσεις εκχώρησης επιχορήγησης μεταξύ των δικαιούχων και Πιστωτικών Ιδρυμάτων, ισχύουν τα ακόλουθα:

• Για όλες τις συμβάσεις εκχώρησης είτε υπογράφονται πριν την ημερομηνία υπογραφής των Πρωτοκόλλων Παράδοσης Παραλαβής μεταξύ της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ−ΓΓΒ/ΥΠΑΝΥΠ και ΓΓΒ/ΥΠΑΝΥΠ –ΕΦΕΠΑΕ είτε μετά, η καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται στα συμβαλλόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα από τον ΕΦΕΠΑΕ.

• Για τις εγγυητικές επιστολές και για τις συμβάσεις εκχώρησης υπογράφεται ειδικό Πρωτόκολλο Παράδοσης−Παραλαβής μεταξύ της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ−ΓΓΒ/ΥΠΑΝΥΠ και ΓΓΒ/ΥΠΑΝΥΠ –ΕΦΕΠΑΕ.

(Η παράγραφος 2 του σημείου Γ', τέθηκε όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 9534/1736/20.8.2012)

Δ) Όλες οι διοικητικές και λοιπές εκκρεμότητες διαχείρισης και υλοποίησης των ανωτέρω δύο προγραμμάτων, καθώς και των εντεταγμένων σε αυτά έργων που δεν έχουν διεκπεραιωθεί από την ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. μέχρι την ημερομηνία υπογραφής των Πρωτόκολλων Παράδοσης − Παραλαβής μεταξύ της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. − ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ και ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ – ΕΦΕΠΑΕ:

• αναφέρονται λεπτομερώς στα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής,

• μεταφέρονται και διεκπεραιώνονται/υλοποιούνται από τους αρμοδίους προς αυτό Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, μετά την ημερομηνία υπογραφής των Πρωτόκολλων Παράδοσης − Παραλαβής μεταξύ της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. − ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ και ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ – ΕΦΕΠΑΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο