Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-01-2012 ]

Αρ. πρωτ.: Δ.Π.Ε. 1016047 ΕΞ 26.1.2012 Οργάνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών

(Οργάνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών)

Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα, 26/01/2012
Αρ. Πρωτ: Δ.Π.Ε. 1016047 ΕΞ 2012

(ΦΕΚ Β' 659/07-03-2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
I) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ –ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210.3222386
FAX: 210.3230829
II) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Eμ. Μπενάκη 13-15 &
Νικηταρά 1
Ταχ. Κώδ.: 101 84
Πληροφορίες: Δ. Μπίσσας
Τηλέφωνο: 210.3804183
FAX 210.3822749

ΘΕΜΑ: «Οργάνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Ι  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως έχει τροποποιηθεί, «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄66),

β) Του π.δ/τος 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄128), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα», ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),

δ) Του π.δ/τος 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε ‘‘Υπουργείο Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας’’, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και Υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄213),

ε) Του π.δ/τος 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης….» (Α΄147), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ Α΄154,

στ) Της αριθ. 23564 Κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Aνάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη» (Β΄2741).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ως εξής: α) i) για τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης (κλάδου Οικον. Επιθεωρητών) ποσού τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ για το οικονομικό έτος 2012 και ποσού τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800) ευρώ για κάθε επόμενο έτος και ii) για τον Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης (κλάδου Οικον. Επιθεωρητών) ποσού τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για το οικονομικό έτος 2012 και ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600,00) ευρώ για κάθε επόμενο έτος, β) για τους τέσσερις (4) Προϊσταμένους Τμημάτων (κλάδου Οικον. Επιθεωρητών) ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) για το οικονομικό έτος 2012 και ποσού δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ για κάθε επόμενο έτος και γ) για τους δύο Προϊσταμένους των Τμημάτων Γραμματειών (λοιπών κλάδων) ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για το οικονομικό έτος 2012 και ποσού έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για κάθε επόμενο έτος. Η δαπάνη αυτή θα καλύπτεται από τις πιστώσεις εξόδων του Υπ. Οικονομικών (Ειδ. Φορέας 23110, Κ.Α.Ε. 0215).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Άρθρο 1
Μορφή, υπαγωγή και ονομασία των Οργανικών Μονάδων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων που έχει συσταθεί με την παρ. 1 του άρθ. 5 του ν. 3943/2011, είναι αυτοτελής, επιπέδου Διεύθυνσης, υπάγεται απ΄ ευθείας στον Υπουργό Οικονομικών και έχει έδρα την Αθήνα. Ως παράρτημα αυτής λειτουργεί η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας, με έδρα την περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 2
Αποστολή - Έργο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπ. Οικονομικών – Διασύνδεση με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ELENXIS.

1. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπ. Οικονομικών έχει ως αποστολή και έργο, μέσω των ασκούμενων αρμοδιοτήτων της, την αντιμετώπιση της διαφθοράς στους κόλπους των ελεγκτικών και εισπρακτικών μηχανισμών του Κράτους, η οποία συντελείται με την εμπλοκή των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων, σε ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα.

2. Ειδικότερα, το έργο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, αφορά περιοριστικά σε περιπτώσεις άμεσης διερεύνησης: i) φαινομένων χρηματισμού - δωροδοκίας των υπαλλήλων της παρ. 1 του παρόντος, μετά από αυτόφωρη σύλληψη ή από συλλογή εμπεριστατωμένων - διακριβωμένων καταγγελιών, και ii) ιδιαίτερα σοβαρών υποθέσεων που έχουν, ως συνέπεια, σημαντική απώλεια εσόδων του κράτους, οι οποίες παραπέμπονται από την Οικονομική Επιθεώρηση στην Υπ. Εσωτερικών Υποθέσεων. Επίσης διενεργεί στοχευμένους ελέγχους περιουσιακής κατάστασης των ιδίων, ως άνω, υπαλλήλων.

3. Για την άσκηση του Έργου της η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων έχει πρόσβαση στα δεδομένα των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, όπως το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών/Ο.Π.Σ.Ε.Υ. (ELENXIS), το TAXIS, το ΟΠΣΤ κ.λπ. και χρησιμοποιεί το Ο.Π.Σ.Ε.Υ. – ELENXIS σε όλες τις εφαρμογές και τα Υποσυστήματά του, που έχουν προβλεφθεί για την Οικονομική Επιθεώρηση.

Άρθρο 3
Κατά τόπον αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπ. Οικονομικών – Έδρα των Οργανικών της Μονάδων.

1. Η κατά τόπον (χωρική) αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπ. Οικονομικών εκτείνεται, για την άσκηση των καθ΄ ύλην αρμοδιοτήτων της, σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπ. Οικονομικών.

2. Η κατά τόπον αρμοδιότητα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων εκτείνεται, για την άσκηση των καθ΄ ύλην αρμοδιοτήτων της, στα όρια των Διοικητικών Περιφερειών της: i) Κεντρικής Μακεδονίας, ii) της Δυτικής Μακεδονίας και iii) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της συγκριμένης Υποδιεύθυνσης η αρμοδιότητα ασκείται από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

3. Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Οργανικών Μονάδων της παραγράφου 1 του παρόντος, για τη διενέργεια ελέγχων και ερευνών, δύναται, μετά την έκδοση ειδικής εντολής του Υπουργού Οικονομικών, να ασκείται και εκτός των ορίων της κατά τόπον αρμοδιότητάς των.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ανακαθορίζεται η κατά τόπον αρμοδιότητα των Οργανικών Μονάδων της παραγράφου 1 του παρόντος.

5. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων έχει έδρα την Αθήνα και η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων τη Θεσσαλονίκη.

Άρθρο 4
Οργανωτική Διάρθρωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών και η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων διαρθρώνονται στα κατωτέρω Τμήματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΩΝ (έδρα: ΑΘΗΝΑ)
1. Τμήμα Α΄ Ελέγχου Ποινικών αδικημάτων και Πειθαρχικών παραπτωμάτων
2. Τμήμα Β΄ Ελέγχου Πόθεν Έσχες
3. Τμήμα Γ΄ Γραμματείας

Β. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (έδρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
1. Τμήμα Α΄ Ελέγχου Ποινικών αδικημάτων και Πειθαρχικών παραπτωμάτων
2. Τμήμα Β΄ Ελέγχου Πόθεν Έσχες
3. Τμήμα Γ΄ Γραμματείας

Άρθρο 5
Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων

Η Διεύθυνση και Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων έχουν τις κατωτέρω αρμοδιότητες, οι οποίες ασκούνται μεταξύ των Τμημάτων τους, ως εξής:

1. Τμήμα Α΄ Ελέγχου Ποινικών αδικημάτων και Πειθαρχικών παραπτωμάτων.

α) Συλλογή, διερεύνηση, επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών ή καταγγελιών και στοιχείων, που αφορούν, περιοριστικά, στην εμπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων, από αυτό, νομικών προσώπων, για περιπτώσεις: i) χρηματισμού των ανωτέρω υπαλλήλων, μετά από αυτόφωρη σύλληψη, καθώς και ii) ιδιαίτερα σοβαρών υποθέσεων διαφθοράς και παρανόμων πράξεων που έχουν, ως συνέπεια, σημαντική απώλεια εσόδων του κράτους, οι οποίες παραπέμπονται από την Οικονομική Επιθεώρηση.

β) Πρόσβαση, υπό την τήρηση των σχετικών ισχυουσών διατάξεων, σε κάθε είδους πληροφορία ή στοιχείο, οποιασδήποτε Αρχής ή Υπηρεσίας ή προσώπου, για την άσκηση του έργου της, ύστερα από την έκδοση σχετικής υπηρεσιακής εντολής.

γ) Διενέργεια διοικητικών ερευνών, προκαταρκτικών Εξετάσεων και Ένορκων Διοικητικών Εξετάσεων, για τον εντοπισμό και την εξιχνίαση υποθέσεων για αδικήματα ή παραπτώματα της περίπτωσης α΄ του παρόντος.

δ) Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, μετά την αυτόφωρη σύλληψη για χρηματισμό των υπαλλήλων της περίπτωσης α΄ του παρόντος.

ε) Ενέργειες για την άμεση ενημέρωση και παραπομπή των υπαλλήλων στα αρμόδια πειθαρχικά Όργανα και στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές, για την πειθαρχική και ποινική δίωξή τους, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 3528/2007 αφενός και του Ποινικού Κώδικα ή άλλων ειδικών ποινικών νόμων αφετέρου.

στ) Διαβίβαση στο «Τμήμα Ελέγχου Πόθεν Έσχες» των φακέλων υποθέσεων, για τις οποίες πρόεκυψαν, σε βάρος υπαλλήλων, πειθαρχικά παραπτώματα και ποινικά αδικήματα, προκειμένου να διενεργηθεί Έλεγχος της Περιουσιακής Κατάστασης αυτών, εφόσον απαιτείται.

ζ) Αρχειοθέτηση των πληροφοριών, καταγγελιών και στοιχείων, εφόσον αξιολογηθούν ως ασαφείς, γενικόλογες ή ασήμαντες, μετά από προηγουμένη σύμφωνη γνώμη της «Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών».

η) Παροχή απόψεων στα Διοικητικά Δικαστήρια επί αιτήσεων ακυρώσεως ή ανακλήσεως διοικητικών πράξεων αρμοδιότητας του Τμήματος.

θ) Υποβολή των Πορισματικών Εκθέσεων στην αρμόδια Επιτροπή της Οικονομικής Επιθεώρησης, για αξιολόγηση.

ι) Παροχή συνδρομής στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διερεύνηση παραβάσεων της τραπεζικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.

ια) Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν στο αντικείμενο και την αποστολή της, με άλλες Αρχές, Υπηρεσίες και Φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού και συμμετοχή σε θεσμοθετημένα διϋπηρεσιακά Όργανα και Φορείς.

ιβ) Υποβολή πεπραγμένων του έργου του Τμήματος, αρμοδίως.

2. Τμήμα Β΄ Ελέγχου Πόθεν Έσχες.

α) Διενέργεια στοχευμένων ελέγχων του «πόθεν έσχες» (δηλαδή της περιουσιακής κατάστασης), σε υπαλλήλους της περίπτωσης 1α΄ του παρόντος, οι οποίοι πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση και με προκαθορισμένη διαδικασία επιλογής και προγραμματισμού, βάσει κριτηρίων που καθορίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

β) Διαβίβαση στο «Τμήμα Α΄ Ελέγχων Ποινικών αδικημάτων και Πειθαρχικών παραπτωμάτων» των φακέλων υπόθεσης, προκειμένου να διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, όταν μετά τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων του «Πόθεν Έσχες», για υπαλλήλους της περίπτωσης 1α του παρόντος, προέκυψαν πειθαρχικά παραπτώματα και ποινικά αδικήματα.

γ) Πρόσβαση, υπό την τήρηση των σχετικών ισχυουσών διατάξεων, σε κάθε είδους πληροφορία ή στοιχείο, οποιασδήποτε Αρχής ή Υπηρεσίας ή προσώπου, για την άσκηση του έργου της, ύστερα από την έκδοση σχετικής υπηρεσιακής εντολής.

δ) Ενέργειες για την άμεση ενημέρωση και παραπομπή των υπαλλήλων στα αρμόδια πειθαρχικά Όργανα και στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές, για την πειθαρχική και ποινική δίωξή τους, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 3528/2007 αφενός και του Ποινικού Κώδικα ή άλλων ειδικών ποινικών νόμων αφετέρου.

ε) Υποβολή των Πορισματικών Εκθέσεων στην αρμόδια Επιτροπή της Οικονομικής Επιθεώρησης, για αξιολόγηση.

στ) Παροχή απόψεων στα Διοικητικά Δικαστήρια επί αιτήσεων ακυρώσεως ή ανακλήσεως διοικητικών πράξεων αρμοδιότητας του Τμήματος.

ζ) Παροχή συνδρομής στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διερεύνηση παραβάσεων της τραπεζικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.

η) Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων που έχουν σχέση με το αντικείμενο της αποστολής της, με άλλες Αρχές, Υπηρεσίες και φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού και συμμετοχή σε θεσμοθετημένα διυπηρεσιακά Όργανα.

θ) Υποβολή πεπραγμένων του έργου του Τμήματος, αρμοδίως.

3. Τμήμα Γραμματείας

α) Παροχή διοικητικής υποστήριξης στη Διεύθυνση.

β) Παραλαβή της αλληλογραφίας και διαχείριση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της Διεύθυνσης. Διανομή των εγγράφων στα καθ΄ ύλη αρμόδια Τμήματα και διεκπεραίωση της κοινής και διαβαθμισμένης αλληλογραφίας.

γ) Επιμέλεια σύνταξης καθημερινού δελτίου παρουσιών των υπαλλήλων της Διεύθυνσης και υποβολή αυτού αρμοδίως.

δ) Εκτίμηση αναγκών για την προμήθεια επίπλων και σκευών, μηχανολογικού και πάσης φύσεως ηλεκτρονικού εξοπλισμού, για την επισκευή και συντήρηση αυτών, την προμήθεια εντύπων και βιβλίων και πάσης φύσεως αναλωσίμων υλικών και υποβολή σχετικών αιτημάτων αρμοδίως και επιμέλεια τήρησης βιβλίου υλικού της Διεύθυνσης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, ενημέρωση και ασφαλής φύλαξη αυτών, καθώς και των υπηρεσιακών σφραγίδων της Διεύθυνσης.

ε) Μέριμνα για την καλή εμφάνιση των χώρων της Διεύθυνσης και την καλή κατάσταση του εξοπλισμού της.

στ) Τήρηση σχετικού αρχείου για τα αντικείμενα της Διεύθυνσης και του προσωπικού που υπηρετεί σ΄ αυτή και ενέργειες για την εκποίηση, καταστροφή ή παράδοση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του παλαιού υλικού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

ζ) Χειρισμός κάθε άλλου θέματος αρμοδιότητας του Τμήματος ή που του ανατίθεται από τη Διεύθυνση, το οποίο δεν κατονομάζεται ειδικά.

η) Διαβίβαση στην αρμόδια Δ/νση της Οικον. Επιθεώρησης, θεμάτων, εγγράφων και στοιχείων που αφορούν τους Οικονομικούς Επιθεωρητές και συναρτώνται με την υπηρεσιακή τους κατάσταση, την μισθολογική τους εξέλιξη και τα πάσης φύσεως επιδόματά τους, τη συνταξιοδότησή τους, την ποσοτική και ποιοτική απόδοσή τους, τις υγειονομικές επιτροπές, την επιμόρφωση, τη χορήγηση αιτημάτων για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης, την σε βάρος τους πειθαρχική διαδικασία, την αναπλήρωση των κενών θέσεων, τις πάσης φύσεως άδειες, την υπερωριακή τους απασχόληση, καθώς και αυτή κατά τις αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες.

θ) Συγκέντρωση στοιχείων και διαβίβαση προτάσεων στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικού για τον προϋπολογισμό της Δ/νσης και τις λειτουργικές της δαπάνες.

ι) Βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων, καθώς και του γνησίου της υπογραφής των πολιτών και του προσωπικού της Διεύθυνσης.

ια) Διάθεση υπαλλήλων, ως γραμματέων, στις διοικητικές έρευνες και εξετάσεις που διενεργούν κάθε φορά οι Οικονομικοί Επιθεωρητές.

ιβ) Σύνταξη εντολών επί υποθέσεων της Διεύθυνσης, καταχώρηση και παρακολούθηση αυτών με τις ισχύουσες διαδικασίες, καθώς και με τη χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ELENXIS.

ιγ) Τήρηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, αρχείου εκδοθεισών εντολών της Διεύθυνσης και συνοπτικού αρχείου υποθέσεων, παρακολούθηση και ενημέρωση αυτών.

ιδ) Τήρηση αρχείου περαιωμένων υποθέσεων κάθε Οικονομικού Επιθεωρητή, κατά λόγο αρμοδιότητας των Τμημάτων της Διεύθυνσης.

ιε) Χειρισμός κάθε θέματος και εκτέλεση ενεργειών που ανήκουν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης.

ιστ) Ενέργειες προετοιμασίας για την πληρωμή των πρόσθετων αποδοχών, καθώς και την αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των Οικονομικών Επιθεωρητών και των υπαλλήλων.

ιζ) Ενέργειες προετοιμασίας για την έκδοση φύλλων διακοπής μισθοδοσίας των Οικονομικών Επιθεωρητών που λήγει η υπηρεσία τους στην Διεύθυνση ή Υποδιεύθυνση και των υπαλλήλων, καθώς και για τη χορήγηση, σ΄ αυτούς, βεβαιώσεων αποδοχών.

ιη) Τήρηση μισθολογικών καταστάσεων και δελτίου αδειών για το προσωπικό της Υπηρεσίας.

Άρθρο 6
Προσωπικό της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.

1. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στελεχώνεται από υπαλλήλους του κλάδου των Οικονομικών Επιθεωρητών, καθώς και των κλάδων Εφοριακών και Τελωνειακών. Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές και οι υπάλληλοι των ως άνω κλάδων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων πρέπει κατά την επιλογή τους να αποδείξουν τη γνώση Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 παρ. 6 του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώ δεκτά γίνονται, για την εν λόγω απόδειξη και σχετικά πιστοποιητικά επιμόρφωσης από φορείς του Δημοσίου.

2. Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές επιλέγονται να υπηρετήσουν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων για μία τριετία, η οποία δύναται να ανανεώνεται μόνο για μία φορά και για ένα (1) έως και τρία (3) έτη.

3. Η επιλογή των Οικονομικών Επιθεωρητών στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία καθορίζει την διαδικασία επιλογής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση θα πραγματοποιείται και η μετακίνηση ή μετάθεση των Οικονομικών Επιθεωρητών στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

4. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο Οικονομικοί Επιθεωρητές, πρέπει να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα:

α) να διακρίνονται, εκ των στοιχείων του «Προσωπικού τους Μητρώου», για την αποδοτικότητα, το ήθος, την διαγωγή, την υπευθυνότητα και την αποτελεσματικότητά τους,

β) ο μέσος βαθμός αξιολόγησής τους, κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, να μην είναι κατώτερος του οκτώ και πενήντα (8,50).

5. Αποκλείεται να μετατεθεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Οικονομικός Επιθεωρητής εφόσον:

α) του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή εκκρεμεί σε βάρος του πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα που επισύρει ανώτερη πειθαρχική ποινή,

β) έχει τιμωρηθεί για παραπτώματα τα οποία, ενώ επισύρουν κατώτερη πειθαρχική ποινή, μαρτυρούν έλλειψη συνείδησης του υπηρεσιακού καθήκοντος και ακεραιότητας του χαρακτήρα,

γ) κωλύεται επανειλημμένα στην εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, για λόγους υγείας,

δ) είναι μέλος διοικητικού Συμβουλίου συνδικαλιστικής Οργάνωσης ή εκλεγμένος εκπρόσωπος στην Ομοσπονδία του Συλλόγου των Οικονομικών Επιθεωρητών,

ε) έχει υπηρετήσει κατά την προηγούμενη οκταετία ή υπηρετεί με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Γραφεία μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών ή και Ειδικών Γραμματέων, Κομμάτων και Βουλευτών και

στ) καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας της τριακοπενταετίας (35ετίας) μέσα στην επόμενη πενταετία από την ημερομηνία μετάθεσής του στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

6. Για τη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων από τους Οικονομικούς Επιθεωρητές και την πειθαρχική τους δίωξη εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου του ν. 3528/2007, ενώ για την διάπραξη ποινικών αδικημάτων, οι ίδιοι υπόκεινται στις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και των, κατά περίπτωση, Ειδικών Ποινικών Νόμων.

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 6, 8, 19, 21 και 22 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α΄253), που αφορούσαν τη σύσταση της «Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.)», η οποία με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (Α΄58), μετονομάσθηκε σε «Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)», ισχύουν και για τους Οικονομικούς Επιθεωρητές της «Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων».

8. Οι διατάξεις του άρθρου 2, που αφορούν στην Οικονομική Επιθεώρηση, του ν. 2343/1995 «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄211), καθώς και του Ν.Δ. 1264 της 16/25.04.1942 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί Οικονομικής Επιθεωρήσεως» (Α΄ 100), όπως έχουν τροποποιηθεί, ισχύουν, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.3943/2011, και για τους Οικονομικούς Επιθεωρητές της «Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων».

Άρθρο 7
Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.

1. Της Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και των Τμημάτων Α΄ και Β΄ αυτών προΐστανται, αντίστοιχα, υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών.

2. Των Τμημάτων Γραμματείας της Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ/Β΄ ή ΤΕ/Β΄ του κλάδου Εφοριακών και Τελωνειακών.

Άρθρο8
Καθορισμός των Οργανικών θέσεων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.

Οι οργανικές θέσεις των Οικονομικών Επιθεωρητών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων είναι εικοσιτέσσερις (24).

Οι θέσεις αυτές προέρχονται από τον κλάδο των Οικονομικών Επιθεωρητών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης (Γ.Δ.Ο.Ε.). Με την στελέχωση αυτή θα επέλθει αντίστοιχη αριθμητική μείωση των προβλεπόμενων Οργανικών θέσεων των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Ο.Ε.

Οι θέσεις αυτές κατανέμονται στις Οργανικές Μονάδες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων ως εξής:

- Δεκατέσσερις (14) στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και Δέκα (10) στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

Οι ως άνω θέσεις κατανέμονται, κατά κλάδο προέλευσης, ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ           ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ                                      16
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ                                    7
ΧΗΜΙΚΩΝ                                          1

Άρθρο 9
Καθορισμός των Οργανικών θέσεων λοιπών κλάδων προσωπικού της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.

Οι οργανικές θέσεις των λοιπών κλάδων προσωπικού της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων είναι δώδεκα (12).

Οι θέσεις αυτές προέρχονται από τους κλάδους: α) Εφοριακών, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και β) Τελωνειακών, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

ΚΛΑΔΟΣ                     ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ και ΤΕ                       6
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΕ και ΤΕ                    4
ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ή ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΕ          2

Οι θέσεις αυτές κατανέμονται στις Οργανικές Μονάδες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων ως εξής:

- Επτά (7) στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και πέντε (5) στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. Από τις θέσεις αυτές, οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ, κατανέμονται, ανά ένας (1) στην Διεύθυνση και Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, αντίστοιχα.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο