Σχόλια

Καταργήθηκε με την απόφαση Δ3Α 5014240 ΕΞ 8.4.2013.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-03-2012 ]

Αριθμ. Δ3Α 5012367 ΕΞ 16.3.2012 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ3Α 5052932 ΕΞ 2011/20.12.2011 (ΦΕΚ 3188/Β΄/30.12.2011) απόφασης Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης των στόχων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών

(Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ3Α 5052932 ΕΞ 2011/20.12.2011 (ΦΕΚ 3188/Β΄/30.12.2011) απόφασης Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης των στόχων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Δ3Α 5012367 ΕΞ 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 21 στου άρθρου 55 του N. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση − θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180/22.8.2011).

β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Α΄ 213) και του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221).

γ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 231/2007 «Κανονισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των τελωνειακών υπαλλήλων και της λειτουργίας των περιφερειακών τελωνειακών αρχών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 265).

δ) Την υπ’ αριθμ. Δ3Α/5052932/ΕΞ 19.12.2011 (ΦΕΚ 3188/30.12.2011) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης των στόχων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών».

ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Οι παράγραφοι 3 και 6 της υπ’ αριθμ. Δ3Α/5052932/ΕΞ 19.12.2011 (ΦΕΚ 3188/30.12.2011) απόφασης Υπουργού Οικονομικών αντικαθίστανται, αντιστοίχως, ως ακολούθως:

«3. Οι στόχοι τίθενται και δύνανται να τροποποιούνται ή να αναπροσαρμόζονται κατά τη διάρκεια της θητείας του κάθε Προϊσταμένου, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Τελωνείων».

«6. Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, υποχρεούνται να αποστέλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση σχετικά με την πορεία υλοποίησης των στόχων που τους έχουν τεθεί, μέσα στο πρώτο πενθήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, αναλυτικά, ανά τμήμα, υποδιεύθυνση και συνολικά.
Η αξιολόγηση των στόχων θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων του Προϊσταμένου.»


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο