Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-03-2012 ]

Αριθ. πρωτ.: 13063/B΄ 577/16.3.2012 Οργανική διάρθρωση του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.)

(Οργανική διάρθρωση του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.))

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 16 / 03 / 2012
ΑΠ: 13063 / B΄ 577

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜ/ΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’

Αρμόδια: Α. Λιβά – Γ. Καλλίας 
Ταχ. /νση: Νίκης 5-7 
Τηλέφωνο: 210 333 2794 
Fax: 210 333 2810

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Οργανική διάρθρωση του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ και ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Τ.Ε.Κ.Ε.)

Ο Υπουργός Οικονομικών

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α. της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 27)

β. του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ...» (Α΄ 213) και του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221)

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του πδ 63/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98)

2) την 91504/Β.1612/3.10.1995 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Οργανωτική διάρθρωση του ΤΕΚ» (Β΄ 856)

3) την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ

4) το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Καθορίζουμε την οργανική διάρθρωση του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) ως εξής:

I) Διεύθυνση Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων

α. Τμήμα ιοικητικού και Γραμματείας.

β. Τμήμα Λογιστηρίου, Διαχείρισης Διαθεσίμων και Αποζημιώσεων.

γ. Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας.

δ. Τμήμα Μελετών και Σχέσεων με Πιστωτικά Ιδρύματα και Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων.

ε. Τμήμα Μηχανογράφησης.

ΙΙ) Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

2. Στον Διευθυντή της ως άνω Διεύθυνσης υπάγονται τα υπό στοιχεία α, β, γ, δ και ε τμήματα.

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι αυτοτελής, εποπτεύεται από τον Πρόεδρο και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου του ΤΕΚΕ, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου του Ταμείου.

3. Η με αριθμό 91504/Β.1612/3.10.1995 (ΦΕΚ Β΄856/13.10.1995) απόφαση καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β΄).


Ο Υπουργός
Ευάγγελος Βενιζέλος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο