Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-03-2012 ]

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 18/26.3.2012 Διαγραφή λόγω θέσης εταιρείας σε κατάσταση εκκαθάρισης

(Διαγραφή λόγω θέσης εταιρείας σε κατάσταση εκκαθάρισης)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ, 26/03/2012
ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ5/25/23005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 
10432 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡ. : ΠΙΖΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΗΛ. : 210 - 5285580 
FAX : 210 - 5229840

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 18

ΘΕΜΑ : «Διαγραφή λόγω θέσης εταιρείας σε κατάσταση εκκαθάρισης»

Η διάρκεια και η λήξη της ασφαλιστικής σχέσης του ασφαλισμένου με τον Οργανισμό αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11 του Π.Δ. 258/2005. Κατόπιν ερωτήματος της υπηρεσίας μας για διαγραφή μέλους νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων όταν λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, προς την Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών μας δόθηκαν με την αριθ. 978/7-2-2011 γνωμοδότηση οι κάτωθι διευκρινήσεις:

Η υπό εκκαθάριση εταιρία συνεχίζει μεν να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο, αλλά οι σκοποί της αλλάζουν. Η εταιρία από τη λύση της παύει να λειτουργεί για την επίτευξη των σκοπών της που ορίζονται στο καταστατικό της και υφίσταται μόνο για τους σκοπούς της εκκαθάρισης, δηλαδή την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων της εταιρείας, η εξόφληση των χρεών, η είσπραξη των απαιτήσεων, η ρευστοποίηση της περιουσίας και η διανομή του προϊόντος της εκκαθαρίσεως στους εταίρους.

Από τον χρόνο που με την τήρηση των νομίμων διαδικασιών, μία εταιρεία περιέρχεται στο στάδιο της εκκαθάρισης, τα μέλη της στερούνται πλέον της ιδιότητας υπό την οποία ασφαλίστηκαν υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, ο οποίος οργανισμός υποχρεούνται να διαγράψει από την ασφάλιση σ’ αυτόν, από τον χρόνο που η εταιρεία τίθεται σε εκκαθάριση.

Όταν μια εταιρεία βρεθεί στο στάδιο της εκκαθάρισης δεν είναι νοητή η ενεργοποίηση της χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται για την σύσταση της.

Μια εταιρεία διαπιστώνεται ότι έχει τεθεί σε λύση και εκκαθάριση με α) επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού λύσης της εταιρείας στο οποίο να αναφέρεται ότι τέθηκε σε εκκαθάριση, δημοσιευμένο στα βιβλία των εταιρειών του πρωτοδικείου και β) βεβαίωση μεταβολής ΔΟΥ ότι η εταιρεία τέθηκε σε θέση εκκαθάρισης ή επικυρωμένο αντίγραφο.

Κατά συνέπεια για την έκδοση απόφασης διαγραφής στις περιπτώσεις λύσης και εκκαθάρισης θα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία α. και β.

Στη συνέχεια εάν προκύψει από επίσημα στοιχεία ότι η πράξη που οδήγησε στην εκκαθάριση κρίθηκε δικαστικώς άκυρη, καθώς επίσης αν υπάρξει επαναλειτουργία («αναβίωση») ανώνυμης εταιρείας με απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης, τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα υποβάλλοντας σχετικό ερώτημα στην υπηρεσία μας προκειμένου να δοθούν οδηγίες.

Πάντα πριν εκδοθεί απόφαση διαγραφής θα ελέγχεται η ύπαρξη ή μή άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας. Σας επισημαίνουμε να μη συγχέεται η καταγγελία (για την οποία ισχύει η εγκ. Ο.Α.Ε.Ε. 101/10) με την λύση και θέση σε εκκαθάριση εταιρίας, καθόσον πρόκειται για δύο (2) διαφορετικές διαδικασίες.

Η παρούσα να τύχει πιστής εφαρμογής.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο