Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-03-2012 ]

Αριθμ. Δ6 1044950 ΕΞ 15.3.2012 Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών

(Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2012
Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1044950 ΕΞ2012

(ΦΕΚ Β' 811/19-03-2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ –ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδ.: 101 84
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210.3222386
FAX 210.3230829

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως έχει τροποποιηθεί, «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄66).

β) Του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 211), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) Του π.δ/τος 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄128), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

δ) Του π.δ/τος 167/1996 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/1988 ‘‘Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών ……….’’» (Α΄128), όπως ισχύει.

ε) Του π.δ/τος 211/1996 «Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων» (Α΄166), όπως ισχύει.

στ) Του π.δ/τος 156/2001 «Οργανισμός της Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών και αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών αυτής» (Α΄128), όπως ισχύει.

ζ) Της αριθ. Δ.Π.Ε. 1016047 ΕΞ 26.1.2012 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών: i) Οικονομικών και ii) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οργάνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄659).

2. Τις ανάγκες που επιβάλλουν τη λειτουργία της Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, με σκοπό την άμεση διερεύνηση: i) φαινομένων χρηματισμού − δωροδοκίας των υπαλλήλων της παρ. 1 του άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης, μετά από αυτόφωρη σύλληψη ή από συλλογή εμπεριστατωμένων − διακριβωμένων καταγγελιών, και ii) ιδιαίτερα σοβαρών υποθέσεων που έχουν, ως συνέπεια, σημαντική απώλεια εσόδων του κράτους, οι οποίες παραπέμπονται από την Οικονομική Επιθεώρηση στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων της περιουσιακής κατάστασης των ιδίων, ως άνω, υπαλλήλων.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως χρόνο έναρξης λειτουργίας των Οργανικών Μονάδων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξής:

i) Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (έδρα Αθήνα), στις 16.04.2012 και

ii) Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (έδρα Θεσσαλονίκη), στις 16.05.2012.


H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο