Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-03-2012 ]

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 22/22.3.2012 Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων κατ’ εφαρμογή του Ν.3863/10 (άρθ. 10 παρ.17 περ.β) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών και των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης

(Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων κατ’ εφαρμογή του Ν.3863/10 (άρθ. 10 παρ.17 περ.β) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών και των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 22.03.12
Αριθ.Πρωτ .Σ07 / ΓΕΝ/ 15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ε.Ε. 

Ταχ. Δ/νση : Αγ.Κων/νου 8-102 41-Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Λαγουδάκη
Αριθ. Τηλεφώνου : 210-6756316 
Αριθ. fαx : 210-6741377 
Γραφεία : Χαλκοκονδύλη 17- Αθήνα 
Ηλεκτρ.Δ/νση : dasika @ ika . gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 22

ΘΕΜΑ : Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων κατ’ εφαρμογή του Ν.3863/2010 (άρθ. 10 παρ.17 περ.β) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών και των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης
ΣΧΕΤΙΚΟ: Το Φ600000/5075/475/24-06-2011 έγγραφο της ΓΓΚΑ

Με αφορμή ερωτήματα Υποκαταστημάτων σχετικά με τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων, με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί σε κράτος μέλος Ε.Ε. ή κράτος με το οποίο η χώρα μας συνδέεται με Διμερή Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλισης, και δεδομένου ότι η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (για την οποία απαιτούνται σωρευτικά η ανηλικότητα του τέκνου και η συμπλήρωση των 5500 ημερών) μπορεί να ανατρέξει πολύ πριν την συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας, επισημαίνουμε τα εξής:

Α) κατά τη στιγμή της θεμελίωσης θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης στην Ελλάδα (300 ημέρες) ή να συμπληρωθεί οπωσδήποτε έως την ημερομηνία ενηλικίωσης του παιδιού.

Παράδειγμα:
Ασφαλισμένη που είχε πραγματοποιήσει γαλλικό χρόνο ασφάλισης 5700 ημέρες μέχρι 31/03/2008 -ημερομηνία κατά την οποία το παιδί της συμπλήρωσε το 18ο έτος - και υπήχθη στην ασφάλιση του ΙΚΑ μεταγενέστερα (π.χ. από 01/06/2008 μέχρι 31/08/2010 πραγματοποιώντας 650 ημέρες ασφάλισης), δεν μπορεί να θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης στο 55ο έτος (ή μειωμένης στο 50ο) με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη, καθόσον δεν υπήρχε ελληνικός χρόνος ασφάλισης κατά τη στιγμή που σωρευτικά συνέτρεχαν οι λοιπές προϋποθέσεις. Είναι ευνόητο λοιπόν ότι η ανωτέρω θα μπορεί να θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης με συνυπολογισμό του γαλλικού χρόνου, με βάση κάποια άλλη από τις διατάξεις της νομοθεσίας μας και σε διαφορετικό όριο ηλικίας.

Β) δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη περίοδοι ασφάλισης που διανύθηκαν σε κράτος το οποίο δεν είχε ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ή με το οποίο δεν είχε συναφθεί διμερής σύμβαση) κατά την ημερομηνία ενηλικίωσης του τέκνου, ακόμη και αν μεταγενέστερα, κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης λόγω της συμπλήρωσης του 50ου/55ου έτους της ηλικίας της μητέρας, το εν λόγω κράτος έχει γίνει μέλος της Ε.Ε. ή τέθηκε εν τω μεταξύ σε ισχύ διμερής σύμβαση.

Παράδειγμα:
Ασφαλισμένη πραγματοποίησε 4300 ημέρες ασφάλισης στη Ρουμανία από 01/04/1984 έως 30/06/1999 και 1800 ημέρες στο ΙΚΑ από 01/03/2000 έως 31/07/2008. Το παιδί της συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του στις 15-09-2005, ημερομηνία κατά την οποία, ως γνωστόν, δεν είχε ακόμη ενταχθεί η Ρουμανία στην Ε.Ε. (ένταξη από 01/01/07). Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί συνυπολογισμός και να θεμελιωθεί το συνταξιοδοτικό δικαίωμα σε χρονικό σημείο που προηγείται της ένταξης του εν λόγω κράτους στην Ε.Ε., οπότε αίτηση για συνταξιοδότηση με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη θα πρέπει να απορριφθεί.

Γ) σε περίπτωση θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος με συνυπολογισμό αλλοδαπού χρόνου ασφάλισης, το δικαίωμα δεν μπορεί να μετατραπεί σε αυτοτελές μεταγενέστερα, έστω και αν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για σύνταξη η ενδιαφερόμενη έχει συμπληρώσει 5500 ημέρες ελληνικού και μόνο χρόνου ασφάλισης.

Παράδειγμα:
Ασφαλισμένη, μητέρα ανηλίκου, η οποία έχει συμπληρώσει μέχρι 31/12/10 τις απαιτούμενες 5500 ημέρες ασφάλισης με συνυπολογισμό (π.χ. 2000 ημέρες στη Γερμανία και 3500 ημέρες στο ΙΚΑ), θεμελιώνει μεν δικαίωμα στο 50ο / 55ο έτος , αλλά μόνο σε τμηματική σύνταξη. Δεν μπορεί δηλ. να θεμελιώσει αυτοτελές δικαίωμα, έστω και αν εξακολουθήσει να ασφαλίζεται στο ΙΚΑ και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν συμπληρωθεί 5500 ημέρες ελληνικού χρόνου ασφάλισης.
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Ασφ/κών Υπηρεσιών
Χαρίκλεια Γδοντάκη


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο