Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-03-2012 ]

Αρ. πρωτ.:Δ19Α 5012006 ΕΞ 12.3.2012 Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο πλαίσιο της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Εξαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων - ICISnet

(Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο πλαίσιο της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Εξαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων - ICISnet)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2012
Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5012006 ΕΞ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘEMΑΤΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β', Γ'
2. Δ/ΝΣΗ 33Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Δ'
3. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β',Γ'
4. Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΑ Α',Γ',Ε'
5. Δ/ΝΣΗ 18Η ΤΕΛ. ΟΙΚΟΝ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α',Β',Γ'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
10184 Αθήνα 
Πληροφορίες : Παράρτημα 6 
FAX : 210-6987450

ΘΕΜΑ «Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο πλαίσιο της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Εξαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων - ICISnet.»

ΣΧΕΤ.: 1. Η αριθμ. Τ. 1273/44/Α0019/7-3-07 ΔΥΟΟ, περί κοινοποίησης του Καν. 1875/06 για την τροποποίηση του Καν. 2454/93
2. Η αριθμ. 5024626/3058/Α0019/26-6-09 ΔΥΟΟ περί κοινοποίησης των Καν. 273/09 και 312/09 για την τροποποίηση του Καν. 2454/93.
3. Η αριθμ. 5026669/3232/Α0019/10-7-09 ΔΥΟΟ, περί κοινοποίησης του Καν. 1192/08 για την τροποποίηση του Καν.2454/93
4. Η αριθμ. 5024926/3084/Α0019/30-6-09 ΔΥΟΟ, περί κοινοποίησης του Καν.414/09 για την τροποποίηση του Καν.2454/93
5. Η αριθμ. 5036052 ΕΞ 2010/31-8-10 Δ.Υ.Ο.0 περί κοινοποίησης του Καν. 430/10 για την τροποποίηση του Καν. 2454/93.
6. Η αριθ. Τ.3234/105/Α0019/4-7-2007 Δ.Υ.Ο. «Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών Φάση 1 (Export Control System - ECS-I) και άλλα θέματα διατυπώσεων εξαγωγής εμπορευμάτων»

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών Δ.Υ.Ο. με τις οποίες κοινοποιήθηκαν στα τελωνεία και στα συλλογικά όργανα των εμπλεκομένων με τα τελωνεία οικονομικών φορέων οι αναφερόμενοι σ' αυτές Κανονισμοί με τους οποίους τροποποιήθηκε ο καν. (ΕΟΚ) 2454/93 (Δ.Ε.Κ.Τ.Κ.) για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα καν. (ΕΟΚ) 2913/92 (Κ.Τ.Κ.), παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή από τα αρμόδια τελωνεία της χώρας του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του Υποσυστήματος Εξαγωγών του ICIS-net, καθώς και για τη διαδικασία που αφορά στην ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνείων και των εμπλεκομένων οικονομικών φορέων κατά την τήρηση των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής, προσωρινής εξαγωγής και επανεξαγωγής εμπορευμάτων από τη στιγμή της υποβολής της διασάφησης εξαγωγής μέχρι την οριστική έξοδό τους από το τελωνειακό έδαφος της EE. 

Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του υποσυστήματος Εξαγωγών του ICIS.net ορίζεται η 2α Απριλίου του 2012.

Κεφάλαιο 1

Εφαρμογή Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών στο ICIS.net

1.1. Γενικά

Στο Πολυετές Πρόγραμμα του Ηλεκτρονικού Τελωνείου που έχει σχεδιαστεί σε επίπεδο EE, περιλαμβάνονται τα ηλεκτρονικά συστήματα που θα εξασφαλίσουν τις ηλεκτρονικές τελωνειακές διαδικασίες οι οποίες σταδιακά θα αντικαταστήσουν τις γραπτές διαδικασίες κατάθεσης παραστατικών (δηλωτικών, διασαφήσεων κ.λπ.) σε έντυπη μορφή.

Το Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών Φάση 1 (ECS- I) ήταν το πρώτο μέρος του προγράμματος «Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών», το οποίο ήδη εφαρμόζεται στη χώρα μας από τον Ιούλιο του 2007 στο ICIS και αφορά στη διαδικασία της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του τελωνείου εξαγωγής και του τελωνείου εξόδου που αποσκοπεί στην επιτήρηση της εξαγωγής των εμπορευμάτων μέχρι την τελική έξοδό τους από το τελωνειακό έδαφος της EE.

Το Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών Φάση 2 (ECS- II) , το οποίο θα εφαρμοσθεί πλήρως στα πλαίσια λειτουργίας του ICISnet στις 2 Απριλίου 2012, καλύπτει τη διαδικασία εξαγωγής και εξόδου των εμπορευμάτων και την υποχρέωση των οικονομικών φορέων να υποβάλλουν δεδομένα για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας πριν την έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της EE.

Το Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Τελωνείων ICISnet -Υποσύστημα Εξαγωγών αναπτύχθηκε με βάση τις λειτουργικές προδιαγραφές του κοινοτικού Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών με την προσθήκη ορισμένων εθνικών λειτουργιών για διαδικασίες που σύμφωνα με τις κοινοτικές προδιαγραφές επαφίεται στα Κ-Μ.

Η θέση σε παραγωγική λειτουργία του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων-ICIS.net αντικαθιστά στο σύνολο τον τρόπο διεξαγωγής των τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων της εξαγωγής, προσωρινής εξαγωγής και επανεξαγωγής επιφέροντας τις παρακάτω ουσιαστικές αλλαγές :

- αλλαγή στο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ του Τελωνείου και των εμπλεκόμενων στις διατυπώσεις εξαγωγής προσώπων, με την αντικατάσταση της παραδοσιακής μεθόδου επικοινωνίας υποβολής εγγράφων, με την ηλεκτρονική επικοινωνία δια μέσου ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε όλες τις φάσεις επιτήρησης του καθεστώτος της εξαγωγής.

- οι απαιτούμενες δηλώσεις των συναλλασσομένων που κατατίθενται στο Τελωνείο, καθώς και τα θεσμοθετημένα αιτήματα που αφορούν στην διασάφηση εξαγωγής (π.χ. ακύρωση, διόρθωση της διασάφησης κλπ) διαβιβάζονται πλέον ηλεκτρονικά. Επίσης οι αποφάσεις του Τελωνείου (π.χ. απόφαση για έλεγχο, για άδεια παραλαβής για εξαγωγή ή για έξοδο, επιβεβαίωση της εξόδου κλπ), διαβιβάζονται στο συναλλασσόμενο ηλεκτρονικά.

- η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ Τελωνείου και οικονομικού φορέα δεν καθιστά πλέον υποχρεωτική την δια ζώσης επικοινωνία που απαιτούσαν οι γραπτές διαδικασίες, για την κατάθεση της διασάφησης εξαγωγής και η αποδοχή της διασάφησης γίνεται πλέον ηλεκτρονικά.

- καθιερώνονται εφεδρικές διαδικασίες στις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των μηχανογραφικών συστημάτων τόσο των τελωνειακών αρχών, όσο και των οικονομικών φορέων.

- η υποβολή της διασάφησης εξαγωγής πραγματοποιείται εντός καθορισμένων από τις ΔΕΚΤΚ προθεσμιών, πριν την αναχώρηση του μέσου μεταφοράς ή πριν την φόρτωση των εμπορευμάτων στο μέσο μεταφοράς που διέρχεται τα σύνορα.

1.2. Πεδίο εφαρμογής

Το υποσύστημα Εξαγωγών του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων- ICIS.net καλύπτει τη διαδικασία εξαγωγής, η οποία σύμφωνα με τις ΔΕΚΤΚ καν. 2454/93, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφαρμόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Στο καθεστώς της εξαγωγής - Μεταφορά/Αποστολή κοινοτικών εμπορευμάτων με προορισμό εκτός της EE (άρθρο786 (1) ΔΕΚΤΚ)

- Στην προσωρινή εξαγωγή εμπορευμάτων στα πλαίσια του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (Άρθρο 589 (1) ΔΕΚΤΚ)

- Στον τελωνειακό προορισμό της επανεξαγωγής μετά την λήξη οικονομικού τελωνειακού καθεστώτος (άρθρο 182 ΚΤΚ, 841 (1) ΔΕΚΤΚ)

- Στην διακίνηση κοινοτικών εμπορευμάτων, από και προς τα ειδικά εδάφη τα οποία βρίσκονται εντός του τελωνειακού εδάφους της EE και στα οποία δεν εφαρμόζεται η Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου ή η Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου (άρθρο786 (2) (α) ΔΕΚΤΚ)

- Κατά την παράδοση κοινοτικών εμπορευμάτων με απαλλαγή από τους φόρους ως εφόδια αεροσκαφών και πλοίων ανεξάρτητα από τον προορισμό του αεροσκάφους ή του πλοίου (άρθρο 786 (2) (β) ΔΕΚΤΚ)

- Στην προσωρινή εξαγωγή εμπορευμάτων με σκοπό τη μεταγενέστερη επανεισαγωγή τους στην αρχική τους κατάσταση (στις περιπτώσεις που δε χρησιμοποιείται δελτίο ΑΤΑ)

Επισήμανση: Σ' αυτή τη φάση της παραγωγικής λειτουργίας του μηχανογραφικού συστήματος Τελωνείων ICIS.net θα καλυφθεί μόνο η ηλεκτρονική διαδικασία της συνήθους διασάφησης εξαγωγής, τύπου Α και D (κανονική διαδικασία) και των ελλιπών διασαφήσεων τύπου Β και Ε και της συμπληρωματικής αυτών Χ, καθώς και της ανακεφαλαιωτικής τύπου Ζ στις ακόλουθες τελωνειακές διαδικασίες:

- Οριστική και προσωρινή εξαγωγή
- Επανεξαγωγή μετά από οικονομικό τελωνειακό καθεστώς
- Εφοδιασμοί πλοίων και αεροσκαφών με κοινοτικά εμπορεύματα
- Προσωρινή εξαγωγή στα πλαίσια του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή.

Κατά συνέπεια θα εξακολουθήσει να τηρείται στο υφιστάμενο πληροφορικό σύστημα ICIS κατά τα ισχύοντα η εξαγωγή εμπορευμάτων για τα οποία δεν απαιτείται λήψη στατιστικών πληροφοριών και για τα οποία κατατίθεται στο τελωνείο ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ.

1.3. Νομικό Πλαίσιο

Οι Διατάξεις Εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθιερώνουν μεταξύ άλλων το κοινοτικό νομικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής υποβολής της διασάφησης εξαγωγής, της υποχρεωτικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ τελωνείου εξαγωγής και τελωνείου εξόδου, όταν στην εξαγωγή εμπορευμάτων τα δύο εμπλεκόμενα τελωνεία (εξαγωγής και εξόδου), βρίσκονται σε διαφορετικά KM της Ε.Ε., με δυνατότητα εφαρμογής και όταν το τελωνείο εξαγωγής και το τελωνείο εξόδου βρίσκονται στο ίδιο KM, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του τελωνείου και των εμπλεκομένων στην αλυσίδα διακίνησης των προς εξαγωγή εμπορευμάτων.

Για διευκόλυνση της πλήρους εφαρμογής του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων-ICIS.net, συνοψίζονται παρακάτω τα σημαντικότερα άρθρα που αφορούν στη διαδικασία εξαγωγής των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της EE (εξαγωγή, επανεξαγωγή και προσωρινή εξαγωγή):

- Άρθρο 4 του ΚΤΚ καν.2913/92 σημείο «4γ» που περιλαμβάνει τον ορισμό του τελωνείου εξαγωγής «το οριζόμενο από τις τελωνειακές αρχές και σύμφωνα με τους τελωνειακούς κανόνες τελωνείο, στο οποίο πρέπει να ολοκληρώνονται οι διατυπώσεις προκειμένου τα εμπορεύματα που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας να λάβουν τελωνειακό προορισμό ή χρήση, όπως επίσης και οι κατάλληλοι έλεγχοι βάσει των κινδύνων».

- στο άρθρο 161 του ΚΤΚ καν. 2913/92 με το οποίο μεταξύ άλλων ρυθμίζεται ότι κάθε κοινοτικό εμπόρευμα που προορίζεται να εξαχθεί πρέπει να τεθεί υπό το καθεστώς εξαγωγής και προσδιορίζεται επίσης το αρμόδιο τελωνείο για την τήρηση των διατυπώσεων εξαγωγής

- άρθρο 4 του ΚΤΚ καν. 2913/92, σημείο «4δ» που περιλαμβάνει τον ορισμό του τελωνείου εξόδου «το οριζόμενο από τις τελωνειακές αρχές και σύμφωνα με τους τελωνειακούς κανόνες τελωνείο, στο οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα πριν εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και στο οποίο υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους όσον αφορά στην εφαρμογή των διατυπώσεων εξόδου και στους κατάλληλους ελέγχους βάσει των κινδύνων»

- άρθρο 786 στο οποίο καθορίζονται οι περιπτώσεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται οι διατυπώσεις εξαγωγής όσον αφορά στη διασάφηση εξαγωγής.

- άρθρο 592β το οποίο αναφέρει τις προθεσμίες υποβολής της διασάφησης εξαγωγής, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία ασφάλειας και προστασίας του παραρτήματος 30Α στο τελωνείο εξαγωγής

- άρθρο 788 των ΔΕΚΤΚ καν. 2454/93 με το οποίο προσδιορίζεται το πρόσωπο του εξαγωγέα

- άρθρο 251 παράγραφος 2 των ΔΕΚΤΚ καν. 2454/93 με το οποίο ρυθμίζεται η δυνατότητα ακύρωσης της διασάφησης εξαγωγής.

- άρθρα 790 και 791 των ΔΕΚΤΚ καν. 2454/93 με τα οποία ρυθμίζονται οι παρεκκλίσεις από το αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής

- άρθρα 792, 792α και 792β των ΔΕΚΤΚ καν. 2454/93 με τα οποία καθορίζονται οι διατυπώσεις που τηρούνται στο τελωνείο εξαγωγής

- άρθρο 793 των ΔΕΚΤΚ καν. 2454/93 με το οποίο προσδιορίζεται το αρμόδιο τελωνείο εξόδου και καθορίζονται οι παρεκκλίσεις από τον γενικό κανόνα προσδιορισμού αυτού.

- άρθρο 793α των ΔΕΚΤΚ καν. 2454/93 με το οποίο καθορίζονται οι διατυπώσεις που τηρούνται στο τελωνείο εξόδου

- άρθρο 793β των ΔΕΚΤΚ καν. 2454/93 με το οποίο καθορίζεται η διαδικασία εξαγωγής εμπορευμάτων που μεταφέρονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της EE ή σε τελωνείο εξόδου στο πλαίσιο καθεστώτος διαμετακόμισης ή με βάση ενιαίο δηλωτικό ως δήλωση διαμετακόμισης, σύμφωνα με τα άρθρα 445 και 448.

- άρθρα 796α, 796β, 796γ, 796δ και 796ε των ΔΕΚΤΚ καν. 2454/93 με τα οποία καθιερώνεται η ανταλλαγή δεδομένων εξαγωγής μεταξύ τελωνειακών αρχών με χρήση της πληροφορικής και των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών

- άρθρο 796δα που αναφέρεται στη διαδικασία έρευνας της εξόδου και στα εναλλακτικά στοιχεία για την απόδειξη της εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- άρθρα 182 παρ. 3 και άρθρο 841 των ΔΕΚΤΚ καν. 2454/93 σύμφωνα με το οποίο, όταν η επανεξαγωγή υπόκειται σε διασάφηση εφαρμόζονται κατ'αναλογία το άρθρο 786 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 στοιχείο β) και άρθρα 787 έως 796ε, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που εφαρμόζονται ενδεχομένως με τη λήξη του οικονομικού τελωνειακού καθεστώτος που προηγείται της επανεξαγωγής των εμπορευμάτων.

1.4. Νέες ρυθμίσεις στη διαδικασία εξαγωγής

Προς διευκόλυνση της εφαρμογής των τελωνειακών διατυπώσεων που καθιερώνονται με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων ICIS.net - Υποσύστημα εξαγωγών, θεωρείται σκόπιμο να επισημανθούν οι σημαντικότερες αλλαγές, όπως αυτές προσδιορίζονται από το κοινοτικό νομικό πλαίσιο σε συνδυασμό με τις εθνικές προσαρμογές. Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι:

1) Ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης εξαγωγής (άρθρο 787 και 841 παρ. 1 των ΔΕΚΤΚ καν. 2454/93): Καθιερώνεται υποχρεωτικά η υποβολή της διασάφησης εξαγωγής με τη χρήση τεχνικής επεξεργασίας δεδομένων. Στις περιπτώσεις που δεν λειτουργεί το μηχανογραφικό σύστημα των τελωνειακών αρχών ή η ηλεκτρονική εφαρμογή του διασαφιστή/εξαγωγέα η διασάφηση κατατίθεται γραπτώς, μόνο ύστερα από έγκριση των τελωνειακών αρχών. Η εφεδρική διαδικασία υποβολής της διασάφησης εξαγωγής περιγράφεται στο Κεφάλαιο 7 της παρούσας.

Εξαιρούνται οι ταξιδιώτες οι οποίοι δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο μηχανογραφικό σύστημα των τελωνείων και δεν έχουν την δυνατότητα υποβολής της διασάφησης ηλεκτρονικά.

Επισημαίνεται ότι, προσωρινά, το ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εξαγωγής θα εξακολουθήσει να υποβάλλεται σε γραπτή μορφή (ΕΔΕ).

2) Ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των τελωνείων εξαγωγής και εξόδου και των οικονομικών φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία της εξαγωγής (άρθρα 796α έως 796ε των ΔΕΚΤΚ καν. 2454/93): Καθιερώνεται η ηλεκτρονική επικοινωνία των τελωνείων εξαγωγής και εξόδου και των εμπλεκομένων οικονομικών φορέων (εξαγωγέων και μεταφορέων) κατά τη διαδικασία της εξαγωγής από τη στιγμή της υποβολής της διασάφησης εξαγωγής μέχρι και την τελική έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. Η ανάλυση των μηνυμάτων περιλαμβάνεται στα κεφάλαια 4 και 5 της παρούσας.

3) Αντικατάσταση του Αντιτύπου 3 του ΕΔΕ με την εκτύπωση του μηνύματος ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης Εξαγωγής»: Σύμφωνα με την νέα διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής της διασάφησης εξαγωγής και την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του τελωνείου και του διασαφιστή/εξαγωγέα, αλλάζει ο τρόπος πιστοποίησης της εξόδου των εμπορευμάτων στον εξαγωγέα ή στον διασαφιστή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα άρθρα 792 παρ. 1 και 796ε των ΔΕΚΤΚ καν. 2454/93, το τελωνείο εξαγωγής πιστοποιεί την έξοδο των εμπορευμάτων στον εξαγωγέα ή διασαφιστή με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης Εξαγωγής» μετά την επιβεβαίωση της εξόδου και την αποστολή του αντίστοιχου μηνύματος (ΙΕ518) «Αποτελέσματα Εξόδου» από το τελωνείο εξόδου ή μετά την διαπίστωση ότι τα εναλλακτικά μέτρα απόδειξης της εξόδου είναι επαρκή σύμφωνα με το άρθρο 796δα παρ. 4.

Κατά συνέπεια, από τη θέση σε εφαρμογή του υποσυστήματος Εξαγωγών του ICIS.net, το τελωνείο εξαγωγής εκτυπώνει από το μηχανογραφικό σύστημα τα στοιχεία του μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής» και παραδίδει την εκτύπωση αυτή στον εξαγωγέα δεόντως θεωρημένη, αντί του αντιγράφου του οικείου τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής (αντίτυπο 3 του ΕΔΕ) ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό για την απαλλαγή από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που εξάγονται εκτός της Ε. Ε

Σημείωση: Το αντίτυπο 3 του ΕΔΕ προσκομίζεται στο τελωνείο εξόδου για την πιστοποίηση της εξόδου των εμπορευμάτων με θεώρηση στην πίσω σελίδα, όταν:
- στα μηχανογραφημένα τελωνεία το ICIS.net, είναι εκτός λειτουργίας και εφαρμόζεται εφεδρική διαδικασία με γραπτή διασάφηση
- οι διατυπώσεις εξαγωγής τηρούνται σε μη μηχανογραφημένο τελωνείο.

4) Μη μηχανογραφημένα τελωνεία εξαγωγής: Επειδή το Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών είναι υποχρεωτικό και δεσμεύει τη χώρα μας στην περίπτωση που στο καθεστώς της εξαγωγής εμπλέκονται περισσότερα του ενός KM, τα μη μηχανογραφημένα τελωνεία εξαγωγής δεν θα αποδέχονται διασαφήσεις εξαγωγής, επανεξαγωγής και προσωρινής εξαγωγής, όταν το τελωνείο εξόδου βρίσκεται σε άλλο KM της EE. 

Στην περίπτωση αυτή, οι εξαγωγείς υποχρεωτικά τηρούν διατυπώσεις εξαγωγής σε μηχανογραφημένο τελωνείο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΔΥΟ αρ. πρωτ. Τ.5212/406/Α0019/20-12-2002 «Αρμόδιο τελωνείο για διατυπώσεις εξαγωγής - πλην γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών»

Κεφάλαιο 2
Ρόλοι και αρμοδιότητες τελωνείων εξαγωγής και εξόδου

Με την τροποποίηση των διατάξεων του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα και την εισαγωγή των απαιτήσεων ασφάλειας και προστασίας έχουν επαναπροσδιοριστεί οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των τελωνείων εξαγωγής και εξόδου ως προς την εξαγωγή, την προσωρινή εξαγωγή στα πλαίσια του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, καθώς και την επανεξαγωγή μετά από οικονομικό τελωνειακό καθεστώς.

2.1. Τελωνείο εξαγωγής

Είναι το τελωνείο όπως ορίζεται στα άρθρα 4γ και 161 του ΚΤΚ καν. 2913/92, στο οποίο τηρούνται οι διατυπώσεις εξαγωγής (υποβολή της διασάφησης) και το οποίο είναι αρμόδιο για την εποπτεία του τόπου που είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας ή όπου τα εμπορεύματα συσκευάζονται ή φορτώνονται για την εξαγωγή.

Στην περίπτωση εξαγωγής γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών κατά την εξαγωγή (επιδοτούμενα), η διασάφηση υποβάλλεται μόνο στο τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο συσκευασίας ή φόρτωσης αυτών σύμφωνα με τον καν. 612/2009.

Τα εμπορεύματα συσκευάζονται για εξαγωγή όταν για παράδειγμα:

- Προετοιμάζονται για αποστολή (π.χ συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια) κυρίως για την αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά.

- Ανασυσκευάζονται ή υποβάλλονται σε τελική συσκευασία σε κιβώτια τα οποία έχουν κατασκευασθεί ειδικά για τη μεταφορά.

- Τοποθετούνται χαρτοκιβώτια μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο

Ο όρος «φόρτωση» καλύπτει τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες τα εμπορεύματα δεν συσκευάζονται για εξαγωγή και ειδικότερα τα εμπορεύματα που φορτώνονται ασυσκεύαστα στο ενεργό μέσο μεταφοράς με το οποίο θα μεταφερθούν εκτός του τελωνειακού εδάφους της EE (π.χ εμπορεύματα χύδην, όπως χαλίκι ή άμμο, οχήματα, σιτηρά)

Σύμφωνα με τις ΔΕΚΤΚ καν.2454/93 καθορίζονται παρεκκλίσεις από τον ανωτέρω κανόνα όσον αφορά στο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όπου υπάρχουν λόγοι διοικητικής οργάνωσης, η διασάφηση μπορεί να υποβληθεί σε διαφορετικό τελωνείο από το αρμόδιο για την εν λόγω πράξη (άρθρο 790 ΔΕΚΤΚ).

Σε εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης στη χώρα μας έχει γίνει σχετική ρύθμιση με τις Δ.Υ.Ο Τ. 1168/55/Α0019/22-2-00 «Διατυπώσεις εξαγωγής κατ' εφαρμογή του άρθρου 790 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93», Τ.4892/477/Α0019/18-11-05 «Διατυπώσεις εξαγωγής κατ' εφαρμογή του άρθρου 790 του Καν.(ΕΟΚ)2454/93»

- όταν υπάρχουν δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οπότε η διασάφηση μπορεί να κατατεθεί σε άλλο τελωνείο (άρθρο 791 ΔΕΚΤΚ)
Σε εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης στη χώρα μας έχει γίνει σχετική ρύθμιση με την Δ.Υ.Ο Τ.5212/406/Α0019/20-12-02 «Αρμόδιο τελωνείο για διατυπώσεις εξαγωγής - πλην των γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών»

- όταν η αξία των προς εξαγωγή εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τα 3000 ευρώ ανά αποστολή και ανά διασαφιστή και τα οποία δεν υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς, η διασάφηση μπορεί να κατατίθεται στο τελωνείο εξόδου (άρθρο 794 (1) ΔΕΚΤΚ)

Σχετική η αριθμ. Τ.3705/279/Α0019/19-8-03 ΑΥΟ «Αρμοδιότητες τελωνειακών αρχών, συμπλήρωση της ΑΥΟ αριθμ. Τ.636/5020/21-12-89»

- για διασαφήσεις που πραγματοποιούνται με προφορική δήλωση, οι οποίες μπορούν να υποβληθούν μόνο στο τελωνείο εξόδου (άρθρο 794 (2) ΔΕΚΤΚ)

- για ταχυδρομικές αποστολές (άρθρα 237, 238 ΔΕΚΤΚ)

- για τελωνειακές διασαφήσεις που πραγματοποιούνται με οποιαδήποτε άλλη πράξη η οποία μπορεί να λάβει χώρα μόνο στο τελωνείο εξόδου (άρθρα 231, 232 (2), 233, 235, 236 ΔΕΚΤΚ)

- επανεξαγωγής μη κοινοτικών εμπορευμάτων τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, εφόσον χρησιμοποιείται δελτίο ΑΤΑ (άρθρο 841 (2) ΔΕΚΤΚ)

2.2. Αρμοδιότητες Τελωνείου εξαγωγής

Για τα εμπορεύματα τα οποία πρόκειται να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της EE και για τα οποία απαιτείται τελωνειακή διασάφηση, στο τελωνείο εξαγωγής πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες διατυπώσεις:

- η υποβολή και αποδοχή της τελωνειακής διασάφησης για την εξαγωγή, προσωρινή εξαγωγή και επανεξαγωγή μετά από οικονομικό τελωνειακό καθεστώς, μετά την αποδοχή των παραπάνω διασαφήσεων η έκδοση του αριθμού καταχώρησης της διασάφησης (MRN) και η γνωστοποίησή του στον εξαγωγέα/διασαφιστή

- εφόσον ληφθεί απόφαση, η επαλήθευση της διασάφησης, είτε με εξέταση των εμπορευμάτων, είτε με έλεγχο των επισυναπτομένων εγγράφων

- η λήψη μέτρων για την αναγνώριση της ταυτότητας των εμπορευμάτων

- η έκδοση της άδειας παραλαβής για εξαγωγή με σκοπό την μεταφορά τους στο τελωνείο εξόδου, αφού διασφαλιστεί η τήρηση των μέτρων απαγορεύσεων ή περιορισμών κατά την εξαγωγή

- η ενημέρωση του τελωνείου εξόδου για την επικείμενη έξοδο των εμπορευμάτων με διαβίβαση του μηνύματος «Στοιχεία Αναμενόμενης Εξαγωγής» (ΙΕ501)

- η χορήγηση στον εξαγωγέα/διασαφιστή της επιβεβαίωσης εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της EE.

2.3. Τελωνείο εξόδου

Σύμφωνα με το άρθρο 4δ ΚΤΚ, τελωνείο εξόδου είναι «το οριζόμενο από τις τελωνειακές αρχές και σύμφωνα με τους τελωνειακούς κανόνες τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα πριν εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και στο οποίο υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους όσον αφορά στην εφαρμογή των διατυπώσεων εξόδου και στους κατάλληλους ελέγχους βάσει των κινδύνων».

Το τελωνείο εξόδου, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 793 των ΔΕΚΤΚ καν. 2454/93, είναι το τελευταίο τελωνείο πριν τα εμπορεύματα εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της EE, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

- Στην περίπτωση εμπορευμάτων που εξέρχονται μέσω δικτύου αγωγών και στην περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας, το τελωνείο που ορίζεται από το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας

- Στην περίπτωση εμπορευμάτων που μεταφέρονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της EE με ενιαία σύμβαση μεταφοράς, από τις επιχειρήσεις σιδηροδρόμων, τις ταχυδρομικές αρχές, τις αεροπορικές ή τις ναυτιλιακές εταιρείες, το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο στον οποίο παραλαμβάνονται τα εμπορεύματα στα πλαίσια ενιαίας σύμβασης μεταφοράς, με την προϋπόθεση ότι:

- τα εμπορεύματα πρόκειται να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της EE σιδηροδρομικώς, ταχυδρομικώς, αεροπορικώς ή θαλασσίως και
- ο διασαφιστής ή ο αντιπρόσωπος του αιτείται οι διατυπώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 793α παράγραφος 2 ή στο άρθρο 796 ε παρ. 1 να διεκπεραιωθούν σε αυτό το τελωνείο.

Στο Παράρτημα 1 περιλαμβάνονται διευκρινήσεις όσον αφορά στην εξαγωγή εμπορευμάτων με ενιαία σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από την Ε. Επιτροπή.

Επιπλέον πέραν των ανωτέρω εξαιρέσεων, υπάρχουν και ορισμένες παρεκκλίσεις από τον γενικό κανόνα ότι το τελωνείο εξόδου είναι το τελευταίο τελωνείο πριν τα εμπορεύματα εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Ε. Ε.

Κατωτέρω παραθέτουμε τις εν λόγω περιπτώσεις:

- Εξαγωγή που ακολουθείται από διαμετακόμιση
Σε αυτήν την περίπτωση τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο αναχώρησης της διαμετακόμισης.

- Πλοίο μη τακτικής γραμμής που αναχωρεί για έναν άλλο λιμένα εντός της Κοινότητας
Σε αυτήν την περίπτωση τελωνείο εξόδου είναι το αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου τα εμπορεύματα φορτώνονται σε πλοίο μη τακτικής γραμμής. Η ερμηνεία αυτή βασίζεται στα άρθρα 793 παρ.2 α' εδάφιο και 313 παρ.3 εδάφιο β', επειδή η τελευταία διάταξη ορίζει ότι τα εμπορεύματα στους επόμενους λιμένες της Κοινότητας θα αντιμετωπίζονται ως μη κοινοτικά και κατά συνέπεια, θα υποβάλλονται στις διαδικασίες που ορίζονται σχετικά με την είσοδο των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.

- Εξαγωγή εμπορευμάτων που μεταφέρονται με πλοίο ή αεροσκάφος υπό το καθεστώς απλουστευμένης διαδικασίας διαμετακόμισης
Τελωνείο εξόδου στην περίπτωση αυτή είναι το αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου τα κοινοτικά εμπορεύματα φορτώνονται σε πλοίο ή αεροσκάφος, υπό καθεστώς απλουστευμένης διαδικασίας διαμετακόμισης κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 445 και 448 των ΔΕΚΤΚ και τα οποία προσδιορίζονται στο δηλωτικό που επέχει θέση δήλωσης διαμετακόμισης με την ένδειξη «Χ», (άρθρο 793β(2) ΔΕΚΤΚ)

2.4. Αρμοδιότητες Τελωνείου εξόδου

Αναλυτικότερα το τελωνείο εξόδου :

- Λαμβάνει ενημέρωση για την επικείμενη έξοδο των εμπορευμάτων δια μέσου του μηνύματος αναμενόμενης εξαγωγής ΙΕ 501 «Στοιχεία Αναμενόμενης Εξαγωγής»

- Ενημερώνεται για την πραγματική άφιξη του φορτίου και αφού λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου ή άλλα πραγματικά περιστατικά ή ενημερώσεις προβαίνει, εφόσον απαιτηθεί, στην διενέργεια ελέγχου του φορτίου ή/και των συνοδευτικών εγγράφων και επιτρέπει ή μη ανάλογα την έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της EE.

- Επιτηρεί και επιβεβαιώνεται για την οριστική έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της EE και ενημερώνει το τελωνείο εξαγωγής. 

Τελωνειακή διασάφηση εξαγωγής - Συνήθης διαδικασία

3.1. Υποχρέωση υποβολής της διασάφησης εξαγωγής με τα δεδομένα ασφάλειας και προστασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 182 α του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα καν.2913/92, όλα τα εμπορεύματα που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της EE, με εξαίρεση τα εμπορεύματα που μεταφέρονται από μεταφορικά μέσα τα οποία απλώς διέρχονται από τα χωρικά ύδατα ή τον εναέριο χώρο του τελωνειακού εδάφους της EE δίχως στάση σ'αυτό, καλύπτονται είτε από τελωνειακή διασάφηση εξαγωγής είτε, εφόσον η τελωνειακή διασάφηση δεν απαιτείται από συνοπτική διασάφηση εξόδου.

Η τελωνειακή διασάφηση εξαγωγής, η διασάφηση τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και η διασάφηση επανεξαγωγής μετά από οικονομικό τελωνειακό καθεστώς περιέχουν τα στοιχεία που ορίζονται στα Παραρτήματα 37 και 38 των ΔΕΚΤΚ, καθώς και τα δεδομένα ασφάλειας και προστασίας που ορίζονται στο Παράρτημα 30Α για τη συνοπτική διασάφηση εξόδου. Η τελωνειακή διασάφηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις των εν λόγω Παραρτημάτων (Ε.Δ.Υ.0.0 Τ. 2556/80/Α0019/24-5-07 και 5029048/3545/Α0019/23-7-09 ΔΥΟΟ «Οδηγίες συμπλήρωσης του ΕΔΕ -Καν. 2286/03», η υπό σημείο (4) σχετική ΔΥΟΟ.)
Οι υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης της διασάφησης εξαγωγής, προσωρινής εξαγωγής και επανεξαγωγής, ανά τύπο διασάφησης περιλαμβάνονται στο συνημμένο Παράρτημα 2 της παρούσης.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 786 των ΔΕΚΤΚ, δεν συμπεριλαμβάνονται στη διασάφηση εξαγωγής τα στοιχεία του Παραρτήματος 30 Α που προβλέπονται για τη συνοπτική διασάφηση εξόδου στις περιπτώσεις:

- Αποστολής κοινοτικών εμπορευμάτων από και προς τα ειδικά εδάφη εντός του τελωνειακού εδάφους της EE στα οποία δεν εφαρμόζεται η οδηγία 2006/112/ΕΚ ή η οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου

- Παράδοσης κοινοτικών εμπορευμάτων με απαλλαγή από φόρους ως εφόδια πλοίων και αεροσκαφών, ανεξάρτητα από τον προορισμό τους.

Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 199 των ΔΕΚΤΚ, η υποβολή της διασάφησης από τον διασαφιστή/εξαγωγέα ισοδυναμεί με ανάληψη δέσμευσης που υπόκειται στις διατάξεις που ισχύουν για την τήρηση όλων των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς της εξαγωγής, τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και στον προορισμό της επανεξαγωγής, για την ακρίβεια των στοιχείων της διασάφησης και τη γνησιότητα των επισυναπτομένων στη διασάφηση εγγράφων.

3.2. Προθεσμίες υποβολής της διασάφησης εξαγωγής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 592β και 592γ των ΔΕΚΤΚ για τα εμπορεύματα που εξέρχονται του τελωνειακού εδάφους της EE και τα οποία καλύπτονται από τελωνειακή διασάφηση, η εν λόγω διασάφηση πρέπει να υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο πριν την αναχώρηση του μέσου μεταφοράς με το οποίο τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος ή πριν την φόρτωση στην περίπτωση μεταφοράς των εμπορευμάτων σε εμπορευματοκιβώτια και εντός των προθεσμιών που καθορίζονται ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς, τη χρονική διάρκεια της μεταφοράς και το είδος της συσκευασίας των εμπορευμάτων.

Οι προθεσμίες υποβολής της τελωνειακής διασάφησης εξαγωγής περιλαμβάνονται στο συνημμένο Παράρτημα 3.

Στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες προθεσμίες των άρθρων 592 β και 592γ θα επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 5 του άρθρου 147 του Ν. 2960/2001, μέχρι ψήφισης ειδικότερων διατάξεων.

3.3. Υπεύθυνο πρόσωπο για την υποβολή της διασάφησης εξαγωγής

Στην περίπτωση του τελωνειακού καθεστώτος της εξαγωγής, το πρόσωπο αυτό είναι ο εξαγωγέας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 788 των ΔΕΚΤΚ, «εξαγωγέας είναι το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατατίθεται η διασάφηση εξαγωγής και το οποίο είναι ο κύριος των εμπορευμάτων ή έχει παρεμφερές δικαίωμα διάθεσης των εμπορευμάτων κατά τη στιγμή αποδοχής της διασάφησης».

Στην περίπτωση εξαγωγής γεωργικών προϊόντων που δικαιούνται επιστροφών (επιδοτούμενα), βάσει πιστοποιητικού εξαγωγής, η διασάφηση εξαγωγής υποβάλλεται από τον κάτοχο του πιστοποιητικού (καν. 376/2008).

Στις περιπτώσεις ανασταλτικών καθεστώτων (τελειοποίηση προς επανεξαγωγή, τελειοποίηση προς επανεισαγωγή, τελωνειακή αποταμίευση), η διασάφηση προσωρινής εξαγωγής ή επανεξαγωγής υποβάλλεται από τον δικαιούχο του καθεστώτος.

Τα ανωτέρω πρόσωπα τα οποία έχουν την ευθύνη της υποβολής της διασάφησης προσωρινής ή οριστικής εξαγωγής καθώς και της διασάφησης επανεξαγωγής, έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν αντιπρόσωπο, ο οποίος ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό τους και πρέπει να είναι ανάλογα εξουσιοδοτημένος (άρθρο 3 Ν. 718/77).

Σε περιπτώσεις, όπου απαιτείται, κατά τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου ή απόκτηση ΑΦΜ στη χώρα μας του μη εγκατεστημένου στη χώρα μας εξαγωγέα, ο ΑΦΜ συμπληρώνεται στη θέση 44 της Διασάφησης Εξαγωγής ανεξάρτητα από την συμπλήρωση στη θέση 2 του αριθμού EORI του εξαγωγέα/διασαφιστή.

Στις περιπτώσεις εξαγωγής αγαθών από εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας πωλητή που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό αγοραστή εγκατεστημένου σε άλλο Κράτος-Μέλος, όπου, κατ' εφαρμογή της ΠΟΛ.1180/29.6.1995 ΑΥΟ δεν απαιτείται ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου, ο ΑΦΜ του εγκατεστημένου στο εσωτερικό της χώρας πωλητή θα συμπληρώνεται στη θέση 44 της Διασάφησης Εξαγωγής.

3.4. Προσκόμιση των προς εξαγωγή εμπορευμάτων στο τελωνείο

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ΚΤΚ, το δηλωθέν προς εξαγωγή εμπόρευμα προσκομίζεται στο τελωνείο. Ως προσκόμιση των εμπορευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 4 σημείο 19 του ΚΤΚ, θεωρείται «η ενημέρωση των τελωνειακών αρχών σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται για την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνείο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος έχει καθορισθεί ή εγκριθεί από τις τελωνειακές αρχές». Κατά συνέπεια, ο χρόνος προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο στο καθεστώς της εξαγωγής, ανάλογα με την περίπτωση προσδιορίζεται ως ακολούθως:

- Με την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνείο ή σε άλλο χώρο που έχει εγκρίνει το τελωνείο.

- Για γεωργικά προϊόντα που τυγχάνουν επιστροφών (επιδοτούμενα), με την παραλαβή από το τελωνείο του μηνύματος του εγγράφου προενημέρωσης (ΧΡ15).

Συνεπώς, με την έναρξη εφαρμογής του υποσυστήματος εξαγωγών του ICIS.net, οι εξαγωγείς/διασαφηστές υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη διασάφηση εξαγωγής στο αρμόδιο τελωνείο και τα εμπορεύματα προσκομίζονται στους χώρους του τελωνείου.

Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις στις οποίες τα εμπορεύματα δεν προσκομίζονται στους χώρους του τελωνείου, αυτό είναι αντικείμενο γραπτής έγκρισης από το αρμόδιο τελωνείο. Στην περίπτωση αυτή το τελωνείο διασφαλίζει ότι αφενός έχει άμεση πρόσβαση στα εμπορεύματα για τη διενέργεια φυσικού ελέγχου εφόσον απαιτηθεί και αφετέρου ότι δεν υπάρχει πιθανότητα αντικατάστασης του φορτίου μετά την γνωστοποίηση στον εξαγωγέα ότι πρόκειται να εξεταστεί το εμπόρευμα.

3.5. Πιστοποίηση οικονομικών φορέων (εξωτερικών χρηστών)

Στα πρόσωπα που εμπλέκονται στην διαδικασία εξαγωγής (εξαγωγείς, μεταφορείς) που είναι εγκατεστημένοι στη χώρα μας, παρέχεται πρόσβαση στο μηχανογραφικό σύστημα μέσω της εφαρμογής Itrader, για παραλαβή / υποβολή των απαιτούμενων ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Για την πρόσβαση των εν λόγω προσώπων στην εν λόγω εφαρμογή, απαιτείται η πιστοποίησή τους από το TAXIS NET.

Τα πρόσωπα αυτά δύνανται να εξουσιοδοτούν για την διενέργεια των εν λόγω διαδικασιών (υποβολή των απαιτούμενων ηλεκτρονικών μηνυμάτων) νομίμους αντιπροσώπους, βάσει των διατάξεων του Ν. 718/77, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίοι απαιτείται να έχουν επίσης πιστοποίηση από το TAXIS NET.

Για την πρόσβαση των νομίμων αντιπροσώπων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ICIS.net απαιτείται ηλεκτρονική εξουσιοδότηση. Η διαδικασία της εξουσιοδότησής τους, καθώς και η αποδοχή αυτής, γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας διαχείρισης εξουσιοδοτήσεων. Στην περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας εξουσιοδοτεί υπάλληλο της εταιρείας για την υποβολή της διασάφησης, αυτός πρέπει να πιστοποιηθεί για λογαριασμό της εταιρείας. Πέραν της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης, πρέπει σε κάθε περίπτωση ο εξαγωγέας να κρατά στο αρχείο του και έντυπη εξουσιοδότηση ως επισυναπτόμενο έγγραφο της διασάφησης.

Οι οδηγίες για την πιστοποίηση των χρηστών ή των νομίμων αντιπροσώπων τους από το TAXIS NET, οι οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας εξουσιοδοτήσεων, καθώς και του υποσυστήματος της εξαγωγής του ICIS.net για την ηλεκτρονική υποβολή των μηνυμάτων από τους εξωτερικούς χρήστες, παρέχονται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr). 

Κεφάλαιο 4
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της διασάφησης εξαγωγής

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τελωνείου εξαγωγής και εξαγωγέα/διασαφιστή

Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των οικονομικών φορέων και των τελωνείων κατά τη διαδικασία εξαγωγής πραγματοποιείται με την διαβίβαση ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τα οποία καλούνται μηνύματα εξωτερικού πεδίου. Αναλυτικά τα μηνύματα που ανταλλάσσονται και καλύπτουν όλο το φάσμα επικοινωνίας μεταξύ του τελωνείου και του εξαγωγέα/διασαφιστή, καθώς και του μεταφορέα από την έναρξη της διαδικασίας εξαγωγής είναι τα ακόλουθα:

4.1. Υποβολή - Αποδοχή διασάφησης εξαγωγής και απόδοση αριθμού καταχώρησης (MRN)

ΙΕ515 - «Διασάφηση Εξαγωγής» 

Εξαγωγέας/Διασαφιστής -> ΙΕ515 -> Τελωνείο εξαγωγής

Ο εξαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά την διασάφηση εξαγωγής η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στα Παραρτήματα 37, 38 και 30Α των ΔΕΚΤΚ διαβιβάζοντας στο αρμόδιο τελωνείο το μήνυμα ΙΕ515, «Διασάφηση Εξαγωγής» εντός των οριζομένων από το άρθρο 592β των Δ.Ε.Κ.Τ.Κ. προθεσμιών, ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς των εμπορευμάτων.

Η αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής πραγματοποιείται σε εφαρμογή των διατάξεων 63 και 77 του ΚΤΚ αυτόματα από το σύστημα. Κατά συνέπεια από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας δεν απαιτείται πλέον να ορίζεται αρμόδιος προϊστάμενος για την αποδοχή των ηλεκτρονικών διασαφήσεων εξαγωγής. Ορισμός προϊσταμένου αποδοχής διασαφήσεων εξαγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 231/07 «Κανονισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της λειτουργίας των Περιφερειακών Τελωνειακών Αρχών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» θα γίνεται μόνο στην περίπτωση εφεδρικών διαδικασιών και εφόσον έχει γίνει αποδεκτή ως εφεδρική διαδικασία η υποβολή γραπτής διασάφησης.

Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα ελέγχει αυτόματα (με βάση το TARIC) την ύπαρξη αναφορών για οποιοδήποτε έγγραφο (π.χ. πιστοποιητικά, άδειες, κτλ.) που απαιτείται από τον δηλωθέντα κωδικό προϊόντος (κωδικός Σ.Ο.) και σχετίζονται με τη δηλωθείσα χώρα προορισμού.

Τελικά γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σχετικό αποτέλεσμα με αποστολή

Α. ειτε του μηνύματος:

ΙΕ516 - «Απόρριψη Διασάφησης Εξαγωγής» 

  
Τελωνείο εξαγωγής->ΙΕ516->Εξαγωγέας/Διασαφιστής 

Εφόσον η ηλεκτρονική διασάφηση εξαγωγής δεν πληροί τους όρους και τους τύπους συμπλήρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 62 του ΚΤΚ και τα Παραρτήματα 37, 38 και 30 Α των ΔΕΚΤΚ, καθώς και τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του διαβιβαζόμενου μηνύματος ΙΕ515 «Διασάφηση Εξαγωγής», απορρίπτεται αυτόματα από το σύστημα.

Ο εξαγωγέας/διασαφιστής ενημερώνεται ηλεκτρονικά σχετικά με το γεγονός της απόρριψης της διασάφησης με την λήψη του μηνύματος ΙΕ 516 «Απόρριψη Διασάφησης Εξαγωγής» στο οποίο περιλαμβάνονται και οι λόγοι απόρριψης αυτής.

Β. ειτε του μηνύματος:

ΙΕ528 - «Αποδοχή Διασάφησης Εξαγωγής» 

Τελωνείο εξαγωγής->ΙΕ528->Εξαγωγέας/Διασαφιστής

Εφόσον η διασάφηση εξαγωγής, ύστερα από αυτόματο έλεγχο του συστήματος, γίνει αποδεκτή καταχωρείται στην βάση του συστήματος και αυτόματα αποδίδεται ο αριθμός αναφοράς της κίνησης (MRN), ο οποίος και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον εξαγωγέα δια μέσου του μηνύματος ΙΕ 528. Επισημαίνεται ότι το MRN ταυτοποιεί μοναδικά κάθε διασάφηση εξαγωγής για κάθε τελωνείο και λογίζεται ως ο αριθμός της διασάφησης εξαγωγής.

Στην περίπτωση που ο Εξαγωγέας/Διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά διασάφηση πριν τα εμπορεύματα προσκομιστούν στο τελωνείο σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 3.4 (διασάφηση τύπου D ή Ε), η διασάφηση γίνεται δεκτή από το σύστημα με την απόδοση αριθμού MRN, ο οποίος γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στον Εξαγωγέα με το μήνυμα ΙΕ528. 

Εξαγωγέας/Διασαφιστής -> ED15 -> Τελωνείο εξαγωγής

Με την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο ο εξαγωγέας /διασαφιστής γνωστοποιεί την άφιξη των εμπορευμάτων με το μήνυμα ED15 και αυτόματα η διασάφηση γίνεται αποδεκτή και καταχωρείται στο σύστημα επί της διασάφησης η ημερομηνία αποδοχής της.

4.2. Διόρθωση-τροποποίηση της διασάφησης 

ΙΕ513 -Αίτημα Τροποποίησης Διασάφησης Εξαγωγής

Εξαγωγέας/Διασαφιστής->ΙΕ513-> Τελωνείο εξαγωγής

Ο εξαγωγέας/διασαφιστής μετά την αποδοχή της διασάφησης και την απόδοση MRN μπορεί να υποβάλλει αίτημα διόρθωσης ή τροποποίησης ενός ή περισσοτέρων στοιχείων της διασάφησης μέσω του μηνύματος ΙΕ 513 «Αίτημα Τροποποίησης Διασάφησης Εξαγωγής», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 65 Κ.Τ.Κ.

Η διόρθωση της διασάφησης εξαγωγής είναι μια αυτόματη διαδικασία που πραγματοποιείται από το σύστημα, μετά από την οποία διενεργείται εκ νέου Ανάλυση Κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα. Το σύστημα ελέγχει αυτόματα αν :

α) η τροποποίηση αφορά μια ήδη καταχωρημένη διασάφηση με συγκεκριμένο MRN (συσχέτιση με το συγκεκριμένο MRN),

β) αν η κατάσταση (status) της διασάφησης εξαγωγής επιτρέπει στον εξαγωγέα/διασαφιστή να αποστείλει το εν λόγω αίτημα.

Οι προϋποθέσεις για την αποδοχή του αιτήματος/μηνύματος τροποποίησης που έχουν σχέση με την κατάσταση της διασάφησης είναι:

- Αν ο εξαγωγέας/διασαφιστής έχει ενημερωθεί με την αποστολή μηνύματος (ΙΕ560) «Γνωστοποίηση Απόφασης Ελέγχου Εξαγωγής», ότι οι τελωνειακές αρχές σκοπεύουν να εξετάσουν τα εμπορεύματα και η διασάφηση είναι σε κατάσταση «υπό έλεγχο»

Το τελωνείο έχει χορηγήσει άδεια παράδοσης των εμπορευμάτων και έχει αποσταλεί το σχετικό μήνυμα (ΙΕ529) «Απελευθέρωση προς εξαγωγή».

Στις διασαφήσεις που προσδίδεται χαμηλός βαθμός επικινδυνότητας από το υποσύστημα της Ανάλυσης Κινδύνου και κατά συνέπεια δεν πραγματοποιείται επαλήθευση της διασάφησης, το αίτημα (μήνυμα) διόρθωσης μπορεί να υποβληθεί μέχρι την αποστολή του μηνύματος ΙΕ 501 «Αναμενόμενη άφιξη» στο τελωνείο εξόδου και την εκτύπωση του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής (Σ.Ε.Ε.).

Σημειώνεται ότι οι θέσεις 1 και 37α της διασάφησης δεν επιδέχονται καμία διόρθωση. Στην περίπτωση αυτή ο εξαγωγέας/διασαφιστής υποχρεωτικά υποβάλλει αίτημα ακύρωσης της διασάφησης.

Στην περίπτωση που το αίτημα διόρθωσης αφορά τροποποίηση των κατωτέρω θέσεων της διασάφησης εξαγωγής η αποδοχή του μηνύματος/αιτήματος δεν γίνεται αυτόματα, αλλά αξιολογείται και εγκρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Τελωνειακών Διαδικασιών του τελωνείου: 

Θέση 31 - Δέματα και Περιγραφή εμπορευμάτων
Θέση 33 - Κωδικός εμπορευμάτων
Θέση 35 - Μεικτή Μάζα
Θέση 38 - Καθαρή Μάζα
Θέση 46 - Στατιστική Αξία

Επισημαίνεται ότι μπορούν να αποσταλούν και να διαχειριστούν από το σύστημα, πολλαπλά αιτήματα τροποποίησης για μια διασάφηση Εξαγωγής.

Τελικά γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σχετικό αποτέλεσμα με αποστολή 

Α. είτε του μηνύματος :

ΙΕ504 -αποδοχή αιτήματος τροποποίησης διασάφησης εξαγωγής

Τελωνείο εξαγωγής->ΙΕ504->Εξαγωγέας/Διασαφιστής

Όταν το αίτημα διόρθωσης-τροποποίησης γίνεται αποδεκτό, ενημερώνεται ο διασαφιστής/εξαγωγέας με το μήνυμα ΙΕ504 -αποδοχή αιτήματος τροποποίησης διασάφησης εξαγωγής

Εάν το Αίτημα Τροποποίησης Διασάφησης Εξαγωγής (ΙΕ513) είναι έγκυρο και οι τροποποιήσεις γίνονται αποδεκτές από το τελωνείο, ενημερώνονται τα στοιχεία της διασάφησης Εξαγωγής και καταγράφεται στο σύστημα νέα εκδοχή της διασάφησης για την οποία ζητήθηκαν να γίνουν τροποποιήσεις. Αποτέλεσμα της αποδοχής της τροποποίησης είναι ότι πραγματοποιείται νέα Ανάλυση Κινδύνων με βάση τα τροποποιημένα στοιχεία της διασάφησης. 

Β. ειτε του μηνύματος:
 
Τελωνείο εξαγωγής->ΙΕ505->Εξαγωγέας/Διασαφιστής

Όταν το αίτημα διόρθωσης-τροποποίησης απορρίπτεται, ενημερώνεται ο εξαγωγέας/ διασαφιστής με το μήνυμα ΙΕ505 - Απόρριψη τροποποίησης διασάφησης εξαγωγής και πληροφορείται για τους σχετικούς λόγους απόρριψης.

Εάν το Αίτημα Τροποποίησης Διασάφησης Εξαγωγής (ΙΕ513) είναι άκυρο ή οι τροποποιήσεις δεν γίνονται αποδεκτές από το τελωνείο, το μήνυμα απορρίπτεται και οι λόγοι απόρριψης καταχωρούνται και γνωστοποιούνται (ΙΕ505) στον εξαγωγέα/διασαφιστή. Καμιά αλλαγή δεν γίνεται στα στοιχεία της αρχικής διασάφησης εξαγωγής.

4.3. Επαλήθευση της Διασάφησης

Μετά την αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής και την απόδοση και γνωστοποίηση του MRN στον εξαγωγέα/διασαφιστή, διενεργείται αυτόματα από το σύστημα Ανάλυση Κινδύνου. Αυτόματα, η διασάφηση εξαγωγής ενημερώνεται με το αποτέλεσμα της Ανάλυσης Κινδύνου και εμφανίζεται στο Υποσύστημα Υποθέσεων.

Τελωνείο εξαγωγής->ΙΕ560->Εξαγωγέας/Διασαφιστής

Ο αρμόδιος Προϊστάμενος τελωνισμού εμπορευμάτων, εφόσον ο βαθμός επικινδυνότητας απαιτεί την επαλήθευση της διασάφησης είτε με εξέταση των εμπορευμάτων, είτε με έλεγχο των συνημμένων σε αυτή εγγράφων και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί προς τον σκοπό αυτό από την 33η Διεύθυνση, καταγράφει στο σύστημα εντολή ελέγχου. Με την αποθήκευση στο σύστημα της εντολής ελέγχου και την απόδοση του αριθμού της εντολής, ενημερώνεται αυτόματα η διασάφηση εξαγωγής και λαμβάνει την κατάσταση (status) «υπό έλεγχο». 

Το τελωνείο εξαγωγής μέσω του μηνύματος ΙΕ 560 «Γνωστοποίηση Απόφασης Ελέγχου Εξαγωγής» γνωστοποιεί στον εξαγωγέα/διασαφιστή την απόφαση, είτε για τον φυσικό έλεγχο των εμπορευμάτων, είτε για τον έλεγχο των εγγράφων της διασάφησης.

Ο εξαγωγέας/διασαφιστής ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος του προσκομίζει στο τελωνείο τα σχετικά έγγραφα που επισυνάπτονται στη διασάφηση με εκτύπωση της διασάφησης από το σύστημά του υπογεγραμμένη, για την διενέργεια του ελέγχου.

Ο οριζόμενος στην εντολή ελέγχου ελεγκτής μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και πριν την καταγραφή και αποθήκευση στο σύστημα επί της διασάφησης εξαγωγής (Υποσύστημα Εξαγωγών) του αποτελέσματος του ελέγχου του, εξετάζει επιπροσθέτως τα ακόλουθα:

- Εάν η διασάφηση εξαγωγής έχει υποβληθεί στο αρμόδιο τελωνείο κατά τα προβλεπόμενα

- Εάν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση προθεσμίες υποβολής της

- Εάν το δηλούμενο προς εξαγωγή εμπόρευμα υπόκεινται σε απαγορεύσεις - περιορισμούς

Η καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου γίνεται με την επιλογή της κατάλληλης ένδειξης αποτελέσματος ελέγχου και την προσθήκη τυχόν παρατηρήσεων επί του ελέγχου που διενεργήθηκε.

Οι ενδείξεις των αποτελεσμάτων ελέγχου είναι προεπιλεγμένες στο σύστημα και είναι οι ακόλουθες:

Α. Ένδειξη Α1: Ικανοποιητικό

Τίθεται στην περίπτωση που η διασάφηση επιλεγεί από το σύστημα της Ανάλυσης κινδύνου για επαλήθευση των στοιχείων της, είτε με φυσικό έλεγχο, είτε με έλεγχο εγγράφων και το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο διαπιστώσει από τον σχετικό έλεγχο που διενήργησε ότι επαληθεύονται τα δηλούμενα στη διασάφηση στοιχεία.

Με την καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου, η διασάφηση λαμβάνει την κατάσταση (status) «υπό απελευθέρωση».

Β. Ένδειξη Α1: Ικανοποιητικό με διαφορές -Συμφωνία Εξαγωγέα/Διασαφιστή

Η ένδειξη αυτή τίθεται στην περίπτωση που κατά τον φυσικό έλεγχο/έλεγχο εγγράφων διαπιστωθούν διαφορές από τα δηλούμενα στη διασάφηση στοιχεία για τις οποίες ο εξαγωγέας/διασαφιστής είναι ενήμερος και αποδέχεται τις εν λόγω διαφορές.

Ο αρμόδιος ελεγκτής ενημερώνει τα στοιχεία της διασάφησης εξαγωγής με βάση τις διαφορές που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο και οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από τον εξαγωγέα/διασαφιστή και καταχωρεί το αποτέλεσμα ελέγχου στο σύστημα.
Με την καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου, η διασάφηση λαμβάνει την κατάσταση (status) «υπό απελευθέρωση».

Γ. Ένδειξη Α1: Ικανοποιητικό με διαφορές-Διαφωνία εξαγωγέα/διασαφιστή

Τίθεται στην περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστωθούν διαφορές από τα δηλούμενα στη διασάφηση στοιχεία και ο εξαγωγέας/διασαφιστής διαφωνεί με τις διαπιστωθείσες διαφορές. Στην περίπτωση αυτή ο αρμόδιος ελεγκτής αφού ενημερώσει τα στοιχεία της διασάφησης με τις διαφορές, αξιολογεί και ανάλογα καταχωρεί τα αποτελέσματα του ελέγχου:
είτε:

- Α1: Ικανοποιητικά με διαφορές
Με την καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου, η διασάφηση λαμβάνει την κατάσταση (status) «υπό απελευθέρωση».
είτε
- Β1: Μη Ικανοποιητικά

Στην περίπτωση αυτή η εξαγωγή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και αποστέλλεται το μήνυμα ΙΕ 551 «Μη απελευθέρωση για εξαγωγή» στον εξαγωγέα/διασαφιστή.

Δ. Ένδειξη Β1: Μη Ικανοποιητικά

Η ένδειξη αυτή τίθεται στην περίπτωση που η διασάφηση:

- Επιλεγεί από το υποσύστημα της Ανάλυσης Κινδύνου για έλεγχο (φυσικό/εγγράφων) και ο αρμόδιος τελωνειακός ελεγκτής διαπιστώνει από τον φυσικό έλεγχο ή από τον έλεγχο των επισυναπτομένων εγγράφων ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η εξαγωγή.

- Στην περίπτωση που δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων προς εξαγωγή σε εφαρμογή του άρθρου 75 του ΚΤΚ καν. 2913/92 (παρέλευση της προθεσμίας που έχει δώσει το τελωνείο εξαγωγής για προσκόμιση άδειας, πιστοποιητικού, ή άλλων εγγράφων που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση εξαγωγής π.χ άδεια εξαγωγής για προϊόντα διττής χρήσης, πιστοποιητικό CITES κ.λπ.).

Στην περίπτωση αυτή η εξαγωγή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και αποστέλλεται το μήνυμα ΙΕ551 «Μη απελευθέρωση για εξαγωγή» στον εξαγωγέα/διασαφιστή.

Επισημάνσεις:

1. Όταν η διασάφηση εξαγωγής βρίσκεται στην διαδικασία του ελέγχου (κατάσταση «υπό έλεγχο» ) κανένα αίτημα διόρθωσης ή ακύρωσης της διασάφησης δεν γίνεται αποδεκτό. Στις περιπτώσεις διενέργειας φυσικού ελέγχου, ο αρμόδιος ελεγκτής συντάσσει το Πρακτικό Φυσικού Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ Δ33Δ5012718/22-03-2011 ΔΥΟ.

2. Ο αρμόδιος ελεγκτής καταχωρεί τα αποτελέσματα ελέγχου στο Υποσύστημα Εξαγωγών του ICISnet μεριμνώντας, εάν απαιτείται, για την επιβολή ποινής ανακριβούς δήλωσης ή για τη βεβαίωση τελωνειακής παράβασης (άρθρο 147 παρ. 5 του Ν. 2960/2001, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων) ή για την εφαρμογή άλλων ισχυουσών κατασταλτικών διατάξεων.

3. Η εκτύπωση της διασάφησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά έγγραφα παραμένουν στο αρχείο του τελωνείου ως αποδεικτικά στοιχεία διενέργειας του ελέγχου.

4.4. Μη πραγματοποίηση ελέγχου - Κατά δήλωση διασάφηση 

- Ένδειξη Α2 : Θεωρείται Ικανοποιητικό

Στην περίπτωση που από το αποτέλεσμα της Ανάλυσης Κινδύνου δεν απαιτείται έλεγχος της διασάφησης ο αρμόδιος Προϊστάμενος τελωνισμού εμπορευμάτων δρομολογεί τη διασάφηση, σύμφωνα με την αριθμ. Δ33Δ5012718/22-3-2011 ΔΥΟ της 33ης Διεύθυνσης . Η διασάφηση που έχει δρομολογηθεί κατά δήλωση αυτόματα λαμβάνει την κατάσταση (status) «υπό απελευθέρωση».

Στη συνέχεια ο αρμόδιος υπάλληλος του γραφείου εξαγωγής ανακτά τη διασάφηση εξαγωγής και ελέγχει:

- Εάν η διασάφηση εξαγωγής έχει υποβληθεί στο αρμόδιο τελωνείο κατά τα προβλεπόμενα

- Εάν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση προθεσμίες υποβολής της

- Εάν στη θέση 44 έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, άδειες, εγκρίσεις εφόσον το εμπόρευμα υπόκεινται σε απαγορεύσεις - περιορισμούς

Ο εξαγωγέας/διασαφιστής με την υποβολή του μηνύματος ΙΕ 513 «Αίτημα Τροποποίησης Διασάφησης Εξαγωγής» συμπληρώνει στη θέση 44 τυχόν άδειες ή πιστοποιητικά που δεν απαιτούνταν κατά το στάδιο της αποδοχής αλλά αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας παράδοσης των εμπορευμάτων προς εξαγωγή. 

Εφόσον όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα είναι δηλωμένα στη διασάφηση και έχουν διασφαλισθεί τυχόν απαγορεύσεις και περιορισμοί, εκτυπώνεται το Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής (ΣΕΕ) και αυτόματα αποστέλλεται στο δηλωθέν τελωνείο εξόδου το μήνυμα ΙΕ 501 «Στοιχεία Αναμενόμενης Εξαγωγής» με τα στοιχεία της διασάφησης και ενημερώνεται σχετικά ο εξαγωγέας/διασαφιστής με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ 529 «άδεια παράδοσης προς Εξαγωγή».

Ο εξαγωγέας/διασαφιστής τηρεί στο αρχείο του για μια επταετία και είναι στη διάθεση των τελωνειακών αρχών για τυχόν εκ των υστέρων έλεγχο, όλα τα επισυναπτόμενα στη διασάφηση εξαγωγής έγγραφα.

4.5. Απελευθέρωση των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξαγωγής-Άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων για εξαγωγή.

Τελωνείο εξαγωγής -> ΙΕ529 -> Εξαγωγέας/Διασαφιστής

Με την ολοκλήρωση των διατυπώσεων εξαγωγής το τελωνείο εξαγωγής χορηγεί στον εξαγωγέα/διασαφιστή άδεια για την παραλαβή των εμπορευμάτων- ΙΕ529 «Απελευθέρωση προς εξαγωγή» - εκδίδοντας και το Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής (ΣΕΕ). Τα στοιχεία της διασάφησης εξαγωγής, τα οποία περιλαμβάνονται στο μήνυμα ΙΕ 529, αντιστοιχούν πάντα στην τρέχουσα εκδοχή των δεδομένων της διασάφησης εξαγωγής. Αυτό σημαίνει ότι περιλαμβάνονται τα τροποποιημένα στοιχεία της διασάφησης, εφόσον έχουν γίνει τροποποιήσεις ή και τα αναθεωρημένα στοιχεία της διασάφησης εξαγωγής, μετά από τον έλεγχο που διενεργήθηκε.

Με την Εκτύπωση του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής (ΣΕΕ), αποστέλλεται αυτόματα στο τελωνείο εξόδου, η τρέχουσα αποδεκτή εκδοχή της διασάφησης εξαγωγής με το μήνυμα ΙΕ501 «Στοιχεία Αναμενόμενης Εξαγωγής».

Επίσης στο μήνυμα αυτό περιλαμβάνεται και η προθεσμία των 90 ημερών για την αποστολή από το τελωνείο εξόδου της επιβεβαίωσης εξόδου των εμπορευμάτων με το μήνυμα ΙΕ 518 «Αποτελέσματα Εξόδου».

Επισημαίνεται ότι με την εκτύπωση του ΣΕΕ το μήνυμα ΙΕ 501 «Στοιχεία Αναμενόμενης Εξαγωγής» αποστέλλεται αυτόματα στο τελωνείο εξόδου και ταυτόχρονα ενημερώνεται και ο εξαγωγέας/διασαφιστής με το μήνυμα ΙΕ 529 «Απελευθέρωση προς εξαγωγή».

4.6. Ακύρωση της διασάφησης με αίτηση του διασαφιστή πριν την απελευθέρωση των εμπορευμάτων προς εξαγωγή 

Εξαγωγέας/Διασαφιστής -> ΙΕ514-> Τελωνείο εξαγωγής

Μετά την αποδοχή της διασάφησης και γνωστοποίηση του MRN στον εξαγωγέα και εφόσον αυτός αποφασίσει να ακυρώσει την διαδικασία εξαγωγής, αποστέλλει στο τελωνείο σχετικό μήνυμα ακύρωσης (ΙΕ 514 «Αίτημα Ακύρωσης Διασάφησης Εξαγωγής»),

Η ακύρωση της διασάφησης με αίτηση (μήνυμα) του διασαφιστή είναι αντικείμενο έγκρισης από το τελωνείο και εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 66 του Κ.Τ.Κ., εφόσον το Αίτημα Ακύρωσης Διασάφησης Εξαγωγής (ΙΕ 514) υποβάλλεται πριν την χορήγηση της άδειας παράδοσης δηλ. πριν την εκτύπωση του Σ.Ε.Ε. και αποστολή των μηνυμάτων ΙΕ 501 και ΙΕ 529.

Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη θέση 37α (καθεστώς) της διασάφησης, επιφέρει την ακύρωσή της.

Επιπλέον, τονίζεται ότι η διασάφηση δεν μπορεί να ακυρωθεί μετά την αποστολή του σχετικού μηνύματος (ΙΕ 529) και την εκτύπωση του Σ.Ε.Ε., εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 251 των Δ.Ε.Κ.Τ.Κ. σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 4.7 της παρούσας.

Με το μήνυμα ΙΕ 509 «Γνωστοποίηση Απόφασης σχετικά με την Ακύρωση Διασάφησης Εξαγωγής Θετική ή Αρνητική», το τελωνείο εξαγωγής απαντά στο αίτημα ακύρωσης του εξαγωγέα/διασαφιστή, ενημερώνοντας είτε για την αποδοχή αυτού είτε για την απόρριψη. 

4.7. Ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής μετά την αποστολή του μηνύματος ΙΕ 501 στο τελωνείο εξόδου (δηλωθέν) 

Εξαγωγέας/Διασαφιστής->ΙΕ5141-> Τελωνείο εξαγωγής

Στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση των διατυπώσεων εξαγωγής στο τελωνείο εξαγωγής και την αποστολή του μηνύματος ΙΕ 501 «Στοιχεία Αναμενόμενης Εξαγωγής» προς το δηλωθέν τελωνείο εξόδου, τα εμπορεύματα δεν πρόκειται να εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της EE για διάφορους λόγους (π.χ. ακύρωση της σύμβασης πώλησης των εμπορευμάτων κ.λ.π), ο εξαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει στο τελωνείο εξαγωγής αίτημα ακύρωσης της διασάφησης αποστέλλοντας το μήνυμα ΙΕ 514 «Αίτημα Ακύρωσης Διασάφησης Εξαγωγής» αναφέροντας τους λόγους ακύρωσης. 

Τελωνείο εξαγωγής-> ΙΕ510->Τελωνείο εξόδου

Το τελωνείο εξαγωγής κατά την εξέταση του σχετικού αιτήματος και πριν προβεί στην ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής, αποστέλλει προς το δηλωθέν τελωνείο εξόδου το μήνυμα ΙΕ 510 «Γνωστοποίηση Ακύρωσης Διασάφησης Εξαγωγής» και το ενημερώνει ότι ο εξαγωγέας /διασάφιστής έχει ζητήσει την ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής.

Στην συνέχεια μπορεί να συμβούν οι κάτωθι περιπτώσεις:

Α.

Τελωνείο εξόδου-> ΙΕ901->Τελωνείο εξαγωγής
Τελωνείο εξαγωγής-> ΙΕ509->Τελωνείο εξόδου

Το τελωνείο εξόδου επιβεβαιώνει την λήψη του μηνύματος με την αποστολή στο τελωνείο εξαγωγής του μηνύματος ΙΕ 901 «Επιβεβαίωση Απόφασης Ακύρωσης».

Στην συνέχεια το τελωνείο εξαγωγής ενημερώνει σχετικά τον εξαγωγέα/διασαφιστή με την αποστολή του μηνύματος «Γνωστοποίηση Απόφασης σχετικά με την αυτοδίκαιη Ακύρωση της Διασάφησης Εξαγωγής (Θετικό ΙΕ509)».

Β

Τελωνείο εξόδου-> ΙΕ906->Τελωνείο εξαγωγής
Τελωνείο εξαγωγής-> ΙΕ509->Εξαγωγέας/Διασαφιστής

Στην περίπτωση που στο τελωνείο εξόδου διαπιστώνεται ότι η ακύρωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω κατάστασης κίνησης κατά την οποία δεν επιδέχεται ακύρωση, αποστέλλει μήνυμα λειτουργικών σφαλμάτων ΙΕ906.

Επισημαίνουμε στην περίπτωση που κατά την εξέταση του αιτήματος ακύρωσης διαπιστωθεί ότι μέρος των εμπορευμάτων έχει εξαχθεί, το αίτημα ακύρωσης της διασάφησης δεν γίνεται αποδεκτό και ενημερώνεται σχετικά ο εξαγωγέας/διασαφιστής με το μήνυμα «Γνωστοποίηση Απόφασης σχετικά με την Ακύρωση Διασάφησης Εξαγωγής ( Αρνητικό ΙΕ509)».

4.8. Ακύρωση της διασάφησης μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης προθεσμίας εξαγωγής (άρθρο 251, 796ε παρ. 2, 2 Δ.Ε.Κ.Τ.Κ.)

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 796 ε όταν παρέλθει η προθεσμία των εκατόν πενήντα (150) ημερών από την έκδοση της άδειας παραλαβής, την αποστολή του μηνύματος ΙΕ501 και την εκτύπωση του Σ.Ε.Ε., το τελωνείο εξαγωγής δεν έχει λάβει από το τελωνείο εξόδου την επιβεβαίωση της εξόδου των εμπορευμάτων (μήνυμα ΙΕ 518 «Αποτελέσματα Εξόδου»), ούτε έχουν προσκομιστεί επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την έξοδο των εμπορευμάτων, τότε το τελωνείο εξαγωγής μπορεί να θεωρήσει τα ανωτέρω ως ένδειξη μη εξόδου των εμπορευμάτων και προβαίνει στην ακύρωση της διασάφησης. 

Επισημαίνεται ότι n ως άνω προθεσμία δεν είναι δεσμευτική νια το τελωνείο προκειμένου να προβεί στην ακύρωση της διασάφησης, δεδομένου ότι ενδέχεται να υφίστανται περιπτώσεις όπου μπορεί να κριθεί αναγκαία μια ενδεχόμενη παράταση για την τακτοποίηση μιας εξαγωγής.

Εντούτοις, θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η πιθανότητα συσσώρευσης πολλών εκκρεμοτήτων (ανοιχτών κινήσεων εξαγωγής) και ως εκ τούτου θεωρείται αυτονόητο ότι, εφόσον κριθεί αναγκαία μία παράταση της ως άνω προθεσμίας, αυτή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη.

Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις όπου δεν έχει αποσταλεί το μήνυμα ΙΕ 518 «Αποτελέσματα Εξόδου» από το τελωνείο εξόδου και έχει δοθεί παράταση από το τελωνείο εξαγωγής, αλλά ο εξαγωγέας δεν έχει προσκομίσει εναλλακτικά στοιχεία απόδειξης της εξαγωγής ή τα εν λόγω στοιχεία δεν έχουν γίνει αποδεκτά, η διασάφηση εξαγωγής ακυρώνεται αυτοδίκαια.

Η ακύρωση της διασάφησης πραγματοποιείται μέσω της λειτουργίας του συστήματος «αυτοδίκαιη ακύρωση».

Σημειώνεται ότι η ακύρωση της διασάφησης, στις περιπτώσεις που αυτή πραγματοποιείται κατά τα ανωτέρω, έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση των πράξεων που έγιναν στα κατά περίπτωση πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που αφορούν τη διασάφηση, καθώς και ότι η ακύρωση αυτή, δεν αποτελεί εμπόδιο για την εφαρμογή ισχυουσών κατασταλτικών διατάξεων ή για την επιβολή τυχόν οφειλόμενων διοικητικών ποινών.

4.9. Επιβεβαίωση της εξόδου των εμπορευμάτων στον Εξαγωγέα/Διασαφιστή (άρθρο 796ε παρ.1 Δ.Ε.Κ.Τ.Κ.) 

  
Τελωνείο εξαγωγής->ΙΕ599->Εξαγωγέας/Διασαφιστής 

Όταν με τη λήψη του μηνύματος ΙΕ 518 «Αποτελέσματα Εξόδου» επιβεβαιώνεται η έξοδος των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της EE, αυτόματα πιστοποιείται η έξοδος των εμπορευμάτων στον διασαφιστή/εξαγωγέα με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής».

Έως την τροποποίηση της αρ. ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΑΥΟ και την παροχή οδηγιών σχετικά με τα στοιχεία απόδειξης της εξαγωγής, εκτύπωση του μηνύματος ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής» θεωρημένη από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή θα τηρείται από τον εξαγωγέα αντί του αντιγράφου του οικείου τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής (αντίτυπο 3 του ΕΔΕ) ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό για την απαλλαγή από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που εξάγονται εκτός της Ε. Ε.

Στις περιπτώσεις που το τελωνείο εξαγωγής ενημερώνεται από το τελωνείο εξόδου μέσω της λήψης του μηνύματος ΙΕ 518 (Αποτελέσματα Εξόδου με την ένδειξη Β1) ότι δεν επετράπη η έξοδος των εμπορευμάτων, πραγματοποιεί σχετική έρευνα για τον κολασμό της παραβίασης της τελωνειακής και συναφούς νομοθεσίας, ως το τελωνείο τέλεσης της παράβασης

Επισημάνσεις:

1. Η τροποποίηση των στοιχείων της διασάφησης με βάση τις διαπιστώσεις του τελωνείου εξόδου, είναι δυνατό να επισύρει ποινή ανακριβούς δήλωσης, ή να στοιχειοθετεί τελωνειακή παράβαση (άρθρο 147 παρ. 5 Ν. 2960/2001).

2. Εφόσον οι διαπιστούμενες από το τελωνείο εξόδου διαφορές αφορούν στοιχεία της διασάφησης που είχαν επαληθευτεί (είτε με έλεγχο επισυναπτομένων εγγράφων είτε με φυσικό έλεγχο των εμπορευμάτων), στο στάδιο τελωνισμού των εμπορευμάτων, ενημερώνεται ο προϊστάμενος του τελωνείου για να επιβεβαιώσει την ορθή τήρηση του ελέγχου επαλήθευσης από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο. 

3. Δεν συντρέχει περίπτωση ενημέρωσης του προϊσταμένου του τελωνείου όταν οι διαπιστούμενες από το τελωνείο εξόδου διαφορές είναι τεκμηριωμένες, και εφόσον αυτές προέκυψαν από ενέργειες επακόλουθες της έκδοσης της άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων (ΣΕΕ) (π.χ. αλλαγή του μεταφορικού μέσου - θέση 21 - όταν έχει πραγματοποιηθεί μεταφόρτωση των εμπορευμάτων, επιπλέον ή επί έλλατον διαφορές στην ποσότητα των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις τμηματικής εξόδου αυτών όταν ο τελωνισμός έχει πραγματοποιηθεί με τη δηλωθείσα και εκτιμούμενη από τον εξαγωγέα ποσότητα - θέση 38 κ.λπ.)

4. Στην περίπτωση που για επιπλέον ποσότητα που διαπιστώθηκε στο τελωνείο εξόδου κατατέθηκε διασάφηση, γίνεται σχετική μνεία και συσχέτιση των δύο διασαφήσεων.

4.10. Διαδικασία έρευνας επιβεβαίωσης εξόδου των εμπορευμάτων (άρθρο 796δα Δ.Ε.Κ.Τ.Κ.)

Στην περίπτωση που το τελωνείο εξαγωγής δεν έχει λάβει το μήνυμα της επιβεβαίωσης της εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της EE, μέσα στην οριζόμενη από τη διάταξη του άρθρου 796δα παράγραφο 2, προθεσμία των 90 ημερών από την ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ΙΕ 501 «Αναμενόμενη έξοδος» στο τελωνείο εξόδου, το ως άνω τελωνείο αρχίζει με δική του πρωτοβουλία, μια διαδικασία έρευνας:

Α. 

Τελωνείο εξαγωγής->ΙΕ582->Εξαγωγέας/Διασαφιστής 

Με την αποστολή μηνύματος ΙΕ 582 «Αναζήτηση για μη εξαχθείσα Εξαγωγή» στον εξαγωγέα/διασαφιστή ζητά πληροφορίες για την συγκεκριμένη εξαγωγή, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, καθορίζοντας προθεσμία 10 ημερών, για την παροχή των σχετικών πληροφοριών.

Β 

Εξαγωγέας/Διασαφιστής-> ΙΕ583->Τελωνείο εξαγωγής

Ο εξαγωγέας/διασαφιστής ενημερώνει σχετικά το τελωνείο εξαγωγής με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ 583 «Πληροφορία για μια μη εξαχθείσα Εξαγωγή» υποδεικνύοντας το τελωνείο εξόδου και την ημερομηνία εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της EE. 

Γ 

Τελωνείο εξαγωγής-> ΙΕ584->Τελωνείο εξόδου

Στην συνέχεια το τελωνείο εξαγωγής ζητά την επιβεβαίωση της εξόδου από το τελωνείο εξόδου που ο εξαγωγέας/διασαφιστής υποδεικνύει, καθορίζοντας προθεσμία 10 ημερών, με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ 584 «Αίτημα Έρευνας Εξαγωγής», αναφέροντας και την ημερομηνία εξόδου των εμπορευμάτων.

Δ

Τελωνείο εξόδου-> ΙΕ518->Τελωνείο εξαγωγής
Τελωνείο εξόδου-> ΙΕ586->Τελωνείο εξαγωγής

Το τελωνείο εξόδου, ύστερα από έρευνα που διενεργεί σχετικά με την καταγραφή στο σύστημα της γνωστοποίησης άφιξης των εμπορευμάτων και της βεβαίωσης της εξόδου απαντά, εντός της ορισθείσας προθεσμίας, στο τελωνείο εξαγωγής είτε με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ 518 «Αποτελέσματα Εξόδου», επιβεβαιώνοντας την έξοδο των σχετικών εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της EE, είτε με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ 586 «Αρνητική απάντηση σε Αίτημα Έρευνας Εξαγωγής» σε περίπτωση αρνητικής απάντησης. 

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης η αποστολή του μηνύματος ΙΕ 584 μπορεί να επαναληφθεί.

Το τελωνείο εξαγωγής, μπορεί να ξεκινήσει την διαδικασία έρευνας επιβεβαίωσης της εξόδου κατόπιν σχετικού αιτήματος του εξαγωγέα/διασαφιστή και πριν την παρέλευση της προθεσμίας των 90 ημερών.

Επισημαίνεται ότι το τελωνείο εξόδου στα πλαίσια της έρευνας που διεξάγει για την επιβεβαίωση της εξόδου των εμπορευμάτων μπορεί να ζητήσει στοιχεία από τον μεταφορέα στην έξοδο.

4.11. Εναλλακτική απόδειξη επιβεβαίωσης της εξόδου των εμπορευμάτων (άρθρο 796 δα παρ.3,4 Δ.Ε.Κ.Τ.Κ.)

Στην περίπτωση που το τελωνείο εξόδου δεν επιβεβαιώσει την έξοδο στην προαναφερθείσα προθεσμία, το τελωνείο εξαγωγής ειδοποιεί τον εξαγωγέα/διασαφιστή προκειμένου να προσκομίσει ένα ή συνδυασμό από τα ακόλουθα εναλλακτικά στοιχεία απόδειξης της εξαγωγής:

- Το αποδεικτικό της μεσολαβούσας Τράπεζας για την εισαγωγή, τον συμψηφισμό ή τη νόμιμη εκχώρηση του συναλλάγματος για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης εξαγωγής ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται η πληρωμή των αγαθών,

- Τα φορτωτικά έγγραφα διακίνησης των αγαθών επικυρωμένα από τον οικονομικό φορέα, ο οποίος μετέφερε τα εμπορεύματα εκτός του τελωνειακού εδάφους της EE,

- Αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης που εκδίδεται σύμφωνα με τον ΚΒΣ και φέρει την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΩΓΗΣ»

- Έγγραφο επικυρωμένο από τις τελωνειακές αρχές Κράτους-Μέλους ή χώρας εκτός του τελωνειακού εδάφους της EE.

Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτές συνεκτιμώνται και άλλα στοιχεία όπως η συχνότητα τέτοιων περιπτώσεων από τον εξαγωγέα, προηγούμενες στον τομέα αυτό παραβάσεις της εξαγωγικής επιχείρησης έναντι των Τελωνειακών Αρχών κ.λπ. σε συνδυασμό με έλεγχο των λογιστικών εγγραφών και βιβλίων του εξαγωγέα.

Ο εξαγωγέας με αίτησή του υποβάλλει στο τελωνείο εξαγωγής τα ανωτέρω στοιχεία απόδειξης της εξόδου των εμπορευμάτων που αφορούν μια διασάφηση εξαγωγής, τα οποία αξιολογούνται από υπάλληλο που ορίζεται από τον Προϊστάμενο του τελωνείου και εφόσον αυτά γίνουν αποδεκτά ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξαγωγής και πιστοποιείται η έξοδος των εμπορευμάτων στον εξαγωγέα/διασαφιστή.

Η εν λόγω εξαγωγή ολοκληρώνεται μέσω της λειτουργίας του Υποσυστήματος Εξαγωγών του ICIS.net, «Οριστικοποίηση ΕΔΕ» από τον ανωτέρω αρμόδιο υπάλληλο.

Οι ανωτέρω αιτήσεις με τα εναλλακτικά στοιχεία απόδειξης της εξαγωγής αρχειοθετούνται και φυλάσσονται από το τελωνείο εξαγωγής.  

Κεφάλαιο 5
Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τελωνείων εξαγωγής και εξόδου και των εμπλεκομένων στη διαδικασία εξόδου οικονομικών φορέων

Για την διευκόλυνση κάθε τελωνείου ανάλογα με τον ρόλο του ως τελωνείου εξαγωγής ή τελωνείου εξόδου (δηλωθέν ή πραγματικό), παρακάτω καταγράφεται η συνολική διαδικασία της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων τελωνείων, καθώς και μεταξύ του τελωνείου εξόδου και του εξαγωγέα ή μεταφορέα, από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας μεταφοράς της αποστολής από το τελωνείο εξαγωγής στο τελωνείο εξόδου.

5.1. Άφιξη των εμπορευμάτων σε χερσαίο τελωνείο εξόδου με σκοπό την έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της EE

Μετά την ολοκλήρωση των διατυπώσεων εξαγωγής και την έκδοση της άδειας παράδοσης, τα εμπορεύματα προσκομίζονται στο δηλωθέν (θέση 29 της διασάφησης) τελωνείο εξόδου με σκοπό την έξοδό τους από το τελωνειακό έδαφος της EE. 

Εξαγωγέας/διασαφιστής ή μεταφορέας-> ΙΕ507->Τελωνείο Εξόδου

Ο εξαγωγέας/διασαφιστής ή ο μεταφορέας ενημερώνει το τελωνείο εξόδου για την άφιξη των εμπορευμάτων υποβάλλοντας το μήνυμα ΙΕ 507 «Άφιξη στο σημείο Εξόδου». Ο χρόνος υποβολής αυτού του μηνύματος πρέπει να διασφαλίζει και την φυσική άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξόδου.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του ανωτέρω μηνύματος δεν είναι υποχρεωτική όταν η έξοδος των εμπορευμάτων πραγματοποιείται από χερσαίο τελωνείο εξόδου της χώρας.

Στις περιπτώσεις που δεν αποστέλλεται το μήνυμα ΙΕ 507, ο αρμόδιος υπάλληλος του τελωνείου εξόδου με βάση το ΣΕΕ καταχωρεί τα στοιχεία της άφιξης των εμπορευμάτων στο σύστημα και με την αποθήκευση των στοιχείων εμφανίζεται αυτόματα το μήνυμα ΙΕ 501 «Στοιχεία Αναμενόμενης Εξαγωγής» και ανακτά την διασάφηση εξαγωγής.

Στην περίπτωση που υποβάλλεται το μήνυμα ΙΕ 507 και είναι έγκυρο, αυτόματα γίνεται αποδεκτό και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παρακάτω παράγραφο 5.1.1. 

  
Τελωνείο Εξόδου->ΙΕ508->Εξαγωγέας/Διασαφιστής ή Μεταφορέας 

Σε περίπτωση που η άφιξη στο σημείο εξόδου δεν γίνεται αποδεκτή, το τελωνείο εξόδου απαντά με το μήνυμα ΙΕ 508, αναφέροντας τους λόγους απόρριψης. Είναι σαφές ότι στην περίπτωση αυτή ο εξαγωγέας/διασαφιστής ή μεταφορέας θα πρέπει να επανυποβάλλει έγκυρο μήνυμα ΙΕ 507.

5.1.1. Κανονική ροή της μεταφοράς των εμπορευμάτων από το τελωνείο εξαγωγής στο δηλωθέν και πραγματικό τελωνείο εξόδου.

Αποδεκτή Αφιξη στο σημείο Εξόδου (ΙΕ507)

Στην περίπτωση που το μήνυμα ΙΕ507 «Άφιξη στο σημείο Εξόδου» γίνεται αποδεκτό, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Στην περίπτωση που από το Υποσύστημα της Ανάλυσης Κινδύνου τα εμπορεύματα της αποστολής δεν επιλεγούν για έλεγχο, ο αρμόδιος επόπτης επιλέγει το αποτέλεσμα ελέγχου με την ένδειξη Α2 «Θεωρείται Ικανοποιητικό», η διασάφηση εξαγωγής λαμβάνει την κατάσταση «άμεση απελευθέρωση» και ενημερώνεται ο εξαγωγέας/διασαφιστής ή ο μεταφορέας με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ525 «Γνωστοποίηση Απελευθέρωσης προς Έξοδο» 

Τελωνείο Εξόδου->ΙΕ561->Εξαγωγέας/Διασαφιστής ή Μεταφορέας

Στην περίπτωση που τα εμπορεύματα της αποστολής επιλεγούν για έλεγχο, το τελωνείο εξόδου ενημερώνει το πρόσωπο που υπέβαλλε την Γνωστοποίηση άφιξης (Εξαγωγέα/διασαφιστή ή ενημερώνει το πρόσωπο που υπέβαλε την Γνωστοποίηση Άφιξης (εξαγωγέα/διασαφιστή ή μεταφορέα) για τον επικείμενο έλεγχο, με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ561 - «Γνωστοποίηση Απόφασης Ελέγχου Εξόδου».

Ο αρμόδιος ελεγκτής μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου προβαίνει στην καταγραφή και αποθήκευση στο σύστημα επί της διασάφησης εξαγωγής (Υποσύστημα Εξαγωγών) του αποτελέσματος του ελέγχου του. Η καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου γίνεται με την επιλογή της κατάλληλης ένδειξης αποτελέσματος ελέγχου και την προσθήκη τυχόν παρατηρήσεων επί του ελέγχου που διενεργήθηκε.

Εφόσον τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι:

Β1: Μη Ικανοποιητικό

το τελωνείο εξόδου 

Α
ενημερώνει το τελωνείο εξαγωγής με το μήνυμα ΙΕ 518 «Αποτελέσματα εξόδου» ότι δεν επετράπη η έξοδος των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της EE γιατί από σχετικό έλεγχο των εμπορευμάτων διαπιστώθηκαν σοβαρές αποκλίσεις από τα δηλούμενα στη διασάφηση στοιχεία. 

  
Τελωνείο Εξόδου->ΙΕ518->Τελωνείο Εξαγωγής 

Β
τον εξαγωγέα/διασαφιστή ή μεταφορέα ότι δεν επιτρέπεται η έξοδος των εμπορευμάτων με το μήνυμα ΙΕ 522 «Απόρριψη Απελευθέρωσης προς Έξοδο» 

  
Τελωνείο Εξόδου->ΙΕ522->Εξαγωγέας/Διασαφιστής ή Μεταφορέας 

Εφόσον τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι: 

Α1: Ικανοποιητικό
Α4: Ελάσσονες Διαφορές τότε 

το τελωνείο εξόδου 

Α 

Τελωνείο Εξόδου->ΙΕ525->Εξαγωγέας/Διασαφιστής ή Μεταφορέας 

ενημερώνει τον εξαγωγέα/διασαφιστή ή μεταφορέα με το μήνυμα ΙΕ525 «Γνωστοποίηση Απελευθέρωσης προς Έξοδο» ότι τα εμπορεύματα απελευθερώνονται για έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Ε. Ε.

και 

Β 

Τελωνείο Εξόδου->ΙΕ518->Τελωνείο Εξαγωγής 

μετά την έξοδο των εμπορευμάτων, ενημερώνει το τελωνείο εξαγωγής με το μήνυμα ΙΕ518 «Αποτελέσματα Εξόδου» ότι τα εμπορεύματα έχουν εξέλθει από το τελωνειακό έδαφος της EE.

5.1.2. Εκτροπή της αποστολής για εξαγωγή με έξοδο από διαφορετικό τελωνείο εξόδου από το δηλωθέν στη διασάφηση

Είναι δυνατόν σε κάποιες περιπτώσεις, για διάφορους λόγους, τα εμπορεύματα να προσκομιστούν για έξοδο σε διαφορετικό τελωνείο εξόδου από το τελωνείο που έχει δηλωθεί στην διασάφηση (θέση 29 της διασάφησης). 

Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρξει σχετική ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των τριών εμπλεκομένων τελωνείων, δεδομένου ότι:

■ το τελωνείο εξόδου που προσκομίζονται τα εμπορεύματα δεν είναι ενήμερο για την έξοδο
■ το δηλωθέν τελωνείο εξόδου αναμένει τα εμπορεύματα για έξοδο και
■ το τελωνείο εξαγωγής αναμένει απάντηση (ΙΕ518) «Αποτελέσματα Εξόδου» από το δηλωθέν τελωνείο εξόδου.

Η απεικόνιση της ροής ανταλλαγής των μηνυμάτων είναι η ακόλουθη: 

Εξαγωγέας/Διασαφιστής ή Μεταφορέας->ΙΕ507->Πραγματικό Τελωνείο Εξόδου

Ο εξαγωγέας/διασαφιστής ή μεταφορέας ενημερώνει το τελωνείο εξόδου για την άφιξη των εμπορευμάτων με σκοπό την άμεση έξοδό τους από το τελωνειακό έδαφος της EE, υποβάλλοντας το μήνυμα ΙΕ 507 «Άφιξη στο σημείο Εξόδου». 

Πραγματικό Τελωνείο Εξόδου-> ΙΕ502->Τελωνείο Εξαγωγής

Το τελωνείο εξόδου στο οποίο προσκομίστηκαν τα εμπορεύματα με σκοπό την έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της EE, ζητά από το τελωνείο εξαγωγής πληροφορίες για την εξαγωγή με το μήνυμα «Αίτημα παροχής στοιχείων Διασάφησης Εξαγωγής». 

Τελωνείο Εξαγωγής->ΙΕ503->Πραγματικό Τελωνείο Εξόδου 

  
Το τελωνείο εξαγωγής ενημερώνει το πραγματικό τελωνείο εξόδου, σε απάντηση του μηνύματος ΙΕ502 «Αίτημα παροχής στοιχείων Διασάφησης Εξαγωγής» (εκτροπή) που έχει λάβει, με πληροφορίες για την αποστολή της συγκεκριμένης εξαγωγής με το μήνυμα ΙΕ503 «Απάντηση με τα στοιχεία Αναμενόμενης Εξαγωγής»

Στην συνέχεια ακολουθείται η ροή ανταλλαγής πληροφορίας η οποία περιλαμβάνεται στο σημείο 5.1.1. 

Πραγματικό Τελωνείο Εξόδου->ΙΕ518->Τελωνείο Εξαγωγής

Με την έξοδο των εμπορευμάτων το τελωνείο εξόδου ενημερώνει το τελωνείο εξαγωγής με το μήνυμα ΙΕ 518 «Αποτελέσματα Εξόδου» (συμπεριλαμβάνει αποτελέσματα έλεγχου Α1: Ικανοποιητικό ή Α4: Ελάσσονες Διαφορές) ότι τα εμπορεύματα έχουν εξέλθει από το τελωνειακό έδαφος της EE. 

Τελωνείο Εξαγωγής->ΙΕ524->Δηλωθέν Τελωνείο Εξόδου 

Το τελωνείο εξαγωγής ενημερώνει (ΙΕ 524) «Προωθήθηκαν στοιχεία Άφιξης» το δηλωθέν τελωνείο εξόδου ότι έχει γίνει εκτροπή της μεταφοράς των εμπορευμάτων προς εξαγωγή και η έξοδος των εμπορευμάτων θα πραγματοποιηθεί από άλλο τελωνείο εξόδου για να μην αναμένει πλέον τα εμπορεύματα.

5.1.3. Εκτροπή της αποστολής για εξαγωγή με έξοδο από διαφορετικό τελωνείο εξόδου από το δηλωθέν στη διασάφηση με μη διαθέσιμα στοιχεία από το τελωνείο εξαγωγής 

  
Τελωνείο Εξαγωγής->ΙΕ 503 (ΑΡΝΗΤΙΚΟ)->Πραγματικό Τελωνείο Εξόδου 

Στην περίπτωση όπου το μήνυμα ΙΕ 503 αποστέλλεται στο τελωνείο εξόδου χωρίς να περιλαμβάνει τα στοιχεία της διασάφησης που ζητήθηκαν με το ΙΕ502: 

Πραγματικό Τελωνείο Εξόδου->ΙΕ521-> Μεταφορέας

Το τελωνείο εξόδου ενημερώνει τον εξαγωγέα/διασαφιστή ή μεταφορέα με το μήνυμα ΙΕ521 «Γνωστοποίηση Απόρριψης Αιτήματος Εκτροπής» ότι τα στοιχεία της διασάφησης δεν είναι διαθέσιμα. 

Πραγματικό Τελωνείο Εξόδου->ΙΕ507->Εξαγωγέας/Διασαφιστής ή Μεταφορέας 

Στην περίπτωση αυτή ο εξαγωγέας/διασαφιστής ή μεταφορέας πρέπει να επανυποβάλλει ΙΕ507 «Άφιξη στο σημείο Εξόδου» με τα ορθά στοιχεία (MRN) της αποστολής προκειμένου να καταγραφεί η άφιξη της αποστολής στην έξοδο.

5.2. Προσκόμιση των εμπορευμάτων σε τελωνείο εξόδου λιμένα ή αερολιμένα πριν την έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της EE

Με το άρθρο 796δ των ΔΕΚΤΚ , όταν τα εμπορεύματα εκφορτώνονται από ένα μέσο μεταφοράς, παραδίδονται σε άλλο πρόσωπο που κατέχει τα εμπορεύματα και φορτώνονται σε άλλο μέσο μεταφοράς, το οποίο θα τα μεταφέρει εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας μετά την προσκόμιση στο τελωνείο εξόδου, θεσπίζεται η υποχρέωση στον πρώτο μεταφορέα να γνωστοποιήσει - το αργότερο κατά την παράδοση - στον επόμενο κάτοχο των εμπορευμάτων τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη εξαγωγή (MRN αν είναι γνωστό, UCR, έγγραφο μεταφοράς, αριθμό εμπορευματοκιβωτίου, κ.λπ.), ο οποίος θα καταχωρίσει τη γνωστοποίηση των στοιχείων που του έχουν παρασχεθεί στο πρόσωπο στο οποίο παραδίδονται τα εμπορεύματα.

Ο μεταφορέας δεν μπορεί να φορτώσει εμπορεύματα για μεταφορά εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, εάν δεν του έχουν παρασχεθεί οι ανωτέρω πληροφορίες.

Στην περίπτωση που τα εμπορεύματα μετά την ολοκλήρωση των διατυπώσεων εξαγωγής στο τελωνείο εξαγωγής προσκομίζονται στο δηλωθέν (θέση 29 της διασάφησης) τελωνείο εξόδου και τα οποία εκφορτώνονται από το μέσο μεταφοράς που τα μετέφερε στους χώρους διαχειριστών λιμένων ή αερολιμένων ή τελωνειακών περιβόλων με σκοπό την άμεση ή μεταγενέστερη φόρτωση των εμπορευμάτων συνολικά ή τμηματικά σε πλοίο ή αεροπλάνο, προκειμένου να μεταφερθούν εκτός του τελωνειακού εδάφους EE ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

Εξαγωγέας/Διασαφιστής ή Μεταφορέας-> ΙΕ 507->Τελωνείο εξόδου

Ο εξαγωγέας/διασαφιστής ή ο μεταφορέας ενημερώνει το τελωνείο εξόδου για την άφιξη των εμπορευμάτων υποβάλλοντας υποχρεωτικά το μήνυμα ΙΕ 507 «Άφιξη στο σημείο Εξόδου» και στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφόμενη αλληλουχία ηλεκτρονικής επικοινωνίας στο σημείο 5.1. «Αφιξη των εμπορευμάτων σε χερσαίο τελωνείο εξόδου με σκοπό την έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ». 

Μεταφορέας-> ΙΕ 547-> Τελωνείο εξόδου 

Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι τελωνειακές διαδικασίες ο μεταφορέας, διαχειριστής του μέσου μεταφοράς με το οποίο τα εμπορεύματα θα μεταφερθούν εκτός του τελωνειακού εδάφους της EE, υποχρεούται να ενημερώσει το τελωνείο εξόδου για τη φόρτωση των εμπορευμάτων, αποστέλλοντας το μήνυμα ΙΕ 547 «Προσκόμιση καταλόγου ειδών Διασάφησης Εξαγωγής». Στο μήνυμα αυτό μπορεί να συμπεριληφθούν εμπορεύματα πολλών διασαφήσεων εξαγωγής-πολλών MRN, καθώς επίσης και μέρος του φορτίου που συμπεριλαμβάνεται σε μια διασάφηση εξαγωγής (τμηματική έξοδος). 

Μεταφορέας->ΙΕ 548->Τελωνείο Εξόδου 

Το τελωνείο εξόδου γνωστοποιεί στον τελικό μεταφορέα με το μήνυμα ΙΕ 548 «Έλεγχος επικύρωσης καταλόγου ειδών εξαγωγής» για την αποδοχή ή απόρριψη της συνολικής ή τμηματικής εξόδου των εμπορευμάτων. Στην περίπτωση της απόρριψης αναφέρονται οι λόγοι απόρριψης.

Μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσης και την έξοδο των εμπορευμάτων ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω σχετικά με την επιβεβαίωση της εξόδου.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση πραγματοποίησης τμηματικής εξόδου των εμπορευμάτων, τα οποία περιλαμβάνονται σε μία διασάφηση εξαγωγής (MRN) και πριν το τελωνείο εξόδου αποστείλει το μήνυμα ΙΕ518 «Αποτελέσματα εξόδου» στο τελωνείο εξαγωγής, θα πρέπει να παρακολουθεί και να ελέγχει ότι όλα τα εμπορεύματα της διασάφησης έχουν εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της EE. 

Στις περιπτώσεις που δεν τηρείται η υποβολή του υποχρεωτικού μηνύματος ΙΕ507 «Άφιξη στο σημείο Εξόδου», θα επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 5 του άρθρου 147 του Ν . 2960/2001, μέχρι ψήφισης ειδικότερων διατάξεων.

5.3. Τροποποίηση καταλόγου ειδών (ΙΕ 547) 

Μεταφορέας -> DA113-> Τελωνείο εξόδου 

Ο μεταφορέας δύναται να τροποποιήσει τον κατάλογο ειδών (ΙΕ 547) «Προσκόμιση καταλόγου ειδών Διασάφησης Εξαγωγής» με την αποστολή μηνύματος DA113 «Αίτημα τροποποίησης καταλόγου εξόδου» προς το τελωνείο εξόδου. Το τελωνείο ύστερα από αυτοματοποιημένους ελέγχους απαντά με τα κάτωθι μηνύματα: 

Μεταφορέας-> DA104-> Τελωνείο Εξόδου 

Με το μήνυμα αυτό το τελωνείο Εξόδου κάνει «αποδεκτό» το αίτημα τροποποίησης του καταλόγου ειδών ο οποίος ενημερώνεται σχετικά και δημιουργείται νέα εκδοχή πληροφορίας. 

Μεταφορέας-> DA104-> Τελωνείο Εξόδου 

Αποστέλλεται η «απόρριψη» ενός αιτήματος τροποποίησης του καταλόγου ειδών, η οποία περιλαμβάνει και τους λόγους απόρριψης.

5.4. Τμηματική έξοδος των εμπορευμάτων

Σύμφωνα με τις ΔΕΚΤΚ καν.2454/93 άρθρα 793α παράγραφοι 3, 4 & 5 και 796δ παράγραφος 3, η έξοδος των εμπορευμάτων μπορεί να γίνει τμηματικά. Ως τμηματική έξοδος σύμφωνα με τις διατάξεις προσδιορίζεται η περίπτωση που όλα τα εμπορεύματα μιας αποστολής που καλύπτεται από μια διασάφηση εξαγωγής φθάνουν ταυτόχρονα στο τελωνείο εξόδου και στη συνέχεια διέρχονται τα σύνορα τμηματικά και σε διαφορετικό χρόνο. Στην περίπτωση αυτή τηρείται η ακόλουθη διαδικασία, ανάλογα με το εάν εφαρμόζεται το Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών ή όχι:

1) Όταν εφαρμόζεται το Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών και έχει ληφθεί το μήνυμα ΙΕ501, το τελωνείο εξόδου καταγράφει τις τμηματικές εξόδους στο Σ.Ε.Ε. και αποστέλλεται το μήνυμα ΙΕ518 «αποτελέσματα εξόδου» μόνον όταν όλα τα εμπορεύματα έχουν εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της EE (άρθρο 796δ παράγραφος 3)

2) Όταν δεν εφαρμόζεται το Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών (εφεδρική διαδικασία) και κατά συνέπεια έχει προσκομιστεί το αντίτυπο αρ. 3 του ΕΔΕ, η θεώρηση επί του αντιτύπου γίνεται για το μέρος της ποσότητας που εξέρχεται κάθε φορά.

5.5. Τμηματική έξοδος των εμπορευμάτων από περισσότερα του ενός τελωνεία εξόδου

Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις όταν εμπορεύματα τα οποία καλύπτονται από ένα μήνυμα ΙΕ 501 «Στοιχεία Αναμενόμενης Εξαγωγής» μεταφέρονται σε τελωνείο εξόδου ως ενιαία αποστολή, αλλά στη συνέχεια εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ως περισσότερες της μιας αποστολές και μέσω περισσότερων του ενός τελωνείων εξόδου, το τελωνείο εξόδου στο οποίο προσκομίστηκε αρχικά όλο το φορτίο, επικυρώνει, μετά από αίτηση δεόντως αιτιολογημένη, αντίγραφο του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής για κάθε μέρος των εν λόγω εμπορευμάτων που θα εξέλθουν τμηματικά από άλλο τελωνείο εξόδου (άρθρο 796δ παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, των ΔΕΚΤΚ καν. 2454/93).

Το σχετικό αντίγραφο του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής προσκομίζεται μαζί με τα εμπορεύματα στο αντίστοιχο τελωνείο εξόδου. Κάθε τελωνείο εξόδου θεωρεί το αντίγραφο του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής με τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 793α παράγραφος 2 και το επιστρέφει στο τελωνείο εξόδου όπου προσκομίστηκε αρχικά το φορτίο. Το εν λόγω  τελωνείο στέλνει το μήνυμα ΙΕ518 «αποτελέσματα εξόδου» μόνον όταν όλα τα εμπορεύματα έχουν εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της EE.

5.6. Τρόπος διενέργειας ελέγχου στο τελωνείο εξόδου (άρθρα 796δ παρ.2,3 ΔΕΚΤΚ)

Ο έλεγχος των εμπορευμάτων από το τελωνείο εξόδου πραγματοποιείται με βάση το μήνυμα ΙΕ 501 «αναμενόμενη εξαγωγή» που έχει ληφθεί από το τελωνείο εξαγωγής.

Επισημαίνεται ότι το τελωνείο εξόδου ελέγχει πρωτίστως τις τιθέμενες από το τελωνείο εξαγωγής σφραγίδες (στην περίπτωση που το φορτίο έχει σφραγιστεί). Το τελωνείο εξόδου λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου και αποφασίζει ποιά φορτία θα ελεχθούν βάσει των οδηγιών της 33ης Διευθύνσης.

Εφόσον ένα φορτίο μιας αποστολής για εξαγωγή επιλεγεί για έλεγχο από το υποσύστημα της Ανάλυσης Κινδύνου, ο έλεγχος αυτός, σύμφωνα με τις διατάξεις, πρέπει κατά κανόνα να διασφαλίζει «ότι τα προσκομιζόμενα εμπορεύματα αντιστοιχούν σε αυτά που διασαφήσθηκαν». Πρόκειται δηλαδή για ελέγχους ταυτοποίησης των εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται στην διασάφηση. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων είναι αφενός «τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην εμπορική πρακτική για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους και αφετέρου η ποσότητα των εμπορευμάτων» (άρθρο 1 σημείο 5 Δ.Ε.Κ.Τ.Κ.).

Δηλαδή το τελωνείο εξόδου ελέγχει:

- Εάν υπάρχει έλλειμμα στα εμπορεύματα
- Εάν υπάρχει πλεόνασμα στα εμπορεύματα
- Εάν υπάρχει διαφορά στη φύση των εμπορευμάτων (άρθρο 793α ΔΕΚΤΚ)

Στην πράξη αυτό μεταφράζεται στον προσδιορισμό του είδους και της ποσότητας του εμπορεύματος και κατά συνέπεια ο έλεγχος αυτός συνίσταται σε οπτική επαλήθευση της φύσης του εμπορεύματος με εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος (π.χ. άνοιγμα ορισμένων συσκευασιών ή κιβωτίων κ.λ.π.) και καταμέτρηση ή ζύγισμα ή ογκομέτρηση όπου αυτό είναι εφικτό.

Όταν διαπιστωθεί επιπλέον ποσότητα, ενημερώνεται ο εξαγωγέας προκειμένου να κατατεθεί διασάφηση εξαγωγής γι' αυτή. Δεν επιτρέπεται η έξοδος της επιπλέον ποσότητας μέχρι λήψης μηνύματος ΙΕ501 «Στοιχεία Αναμενόμενης Εξαγωγής» ή αντιτύπου 3 του ΕΔΕ. 

Εφόσον δεν είναι εφικτή η διάσπαση του φορτίου δεν επιτρέπεται η έξοδος όλου του φορτίου πριν την τακτοποίηση της επιπλέον ποσότητας.

Μετά την πραγματοποίηση του ελέγχου των εμπορευμάτων από τον αρμόδιο ελεγκτή καταγράφονται τα αποτελέσματα ελέγχου με την επιλογή της κατάλληλης ένδειξης και την προσθήκη τυχόν παρατηρήσεων επί του ελέγχου που διενεργήθηκε.

Οι ενδείξεις των αποτελεσμάτων ελέγχου που πραγματοποιεί το τελωνείο εξόδου είναι προεπιλεγμένες στο σύστημα και είναι οι ακόλουθες:

Κατηγορία Α1:Η ένδειξη «Α1» τίθεται στην περίπτωση που το εξερχόμενο φορτίο επιλεγεί για έλεγχο και οι διαπιστώσεις του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου συμφωνούν με τα στοιχεία της διασάφησης εξαγωγής. Η ένδειξη αυτή τίθεται και στην περίπτωση που διαπιστώνονται επιπλέον διαφορές, εφόσον το τελωνείο εξασφαλίσει την κατάθεση διασάφησης για την επιπλέον αυτή ποσότητα.

Κατηγορία Α2: Η ένδειξη «Α2» τίθεται στην περίπτωση που το εξερχόμενο φορτίο δεν επιλεγεί για φυσικό έλεγχο.

Κατηγορία Α4: Η ένδειξη «Α4» τίθεται στην περίπτωση που το εξερχόμενο φορτίο επιλεγεί για έλεγχο και οι διαπιστώσεις του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις που δεν οδηγούν όμως στην απαγόρευση της εξόδου των εμπορευμάτων. Τέτοιες αποκλίσεις είναι:

- Οι επί έλλατον διαφορές στην ποσότητα των εμπορευμάτων
- Στην περίπτωση διαφορών στην συσκευασία π.χ. αν στο τελωνείο εξαγωγής έχει δηλωθεί μία παλέτα και για λόγους διαχείρισης της αποστολής το φορτίο ανασυσκευάζεται σε πακέτα.
- Στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί μεταφόρτωση και τα στοιχεία του μεταφορικού μέσου δεν συμπίπτουν με τα δηλωθέντα, κ.λ.π.

Κατηγορία Β1: Η ένδειξη «Β1» τίθεται όταν απαγορεύεται η έξοδος του φορτίου από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. Τέτοιες περιπτώσεις υφίστανται:
- Όταν το εξερχόμενο φορτίο επιλεγεί για έλεγχο και από τις διαπιστώσεις του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου προκύψει εμπόρευμα διαφορετικό από αυτό που δηλώθηκε στην διασάφηση (θέσεις 31,33)
- Σε κάθε άλλη περίπτωση που το τελωνείο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των διαφόρων τμημάτων του διαπιστώσει πράξεις λαθρεμπορίας ή άλλες αξιόποινες πράξεις που δεν επιτρέπουν την εξαγωγή.

Μετά την καταχώρηση των αποτελεσμάτων ελέγχου, εάν δεν διαπιστωθούν διαφορές ή οι διαφορές είναι ελάσσονος σημασίας και εφόσον έχει διασφαλιστεί η κατάθεση διασάφησης για την επιπλέον ποσότητα που ενδέχεται να έχει διαπιστωθεί, το τελωνείο εξόδου επιτηρεί την έξοδο των εμπορευμάτων και αποστέλλει το μήνυμα ΙΕ518 (αποτελέσματα εξόδου) στο τελωνείο εξαγωγής, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία που τα εμπορεύματα εγκατέλειψαν το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.

Όταν αυτό δικαιολογείται από ειδικές περιστάσεις, το τελωνείο εξόδου μπορεί να αποστείλει το μήνυμα αυτό σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Για λόγους ασφαλούς διαχείρισης των αποστολών προς έξοδο εμπορευμάτων, φυλάσσεται αντίγραφο του Σ.Ε.Ε. σε ξεχωριστό αρχείο. Στις περιπτώσεις που απαγορευθεί η έξοδος των εμπορευμάτων, το τελωνείο εξόδου ενημερώνει σχετικά το τελωνείο εξαγωγής (άρθρο 793α (5) ΔΕΚΤΚ).

5.7. Διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών εξαγωγής

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το τελωνείο εξόδου στα πλαίσια του ελέγχου μιας αποστολής για εξαγωγή και προκειμένου να εκτιμήσει τον κίνδυνο σε σχέση με την εν λόγω εξαγωγή ζητά συμπληρωματικά στοιχεία από το αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ 527 «Ερώτημα για μια Εξαγωγή». Το τελωνείο εξαγωγής παρέχει τις πληροφορίες της εξαγωγής που σχετίζονται με το συγκεκριμένο MRN, αποστέλλοντας το μήνυμα ΙΕ 538 «Απάντηση σε ερώτημα για μια εξαγωγή».

Η διαδικασία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί εκτός από το τελωνείο εξόδου, από οποιαδήποτε τελωνειακή αρχή έχει λόγους να αναζητήσει και να συγκεντρώσει πληροφορίες και στοιχεία για μια εξαγωγή με σκοπό π.χ. την εκκαθάριση του καθεστώτος (π.χ. να προσδιοριστεί κατά πόσον γεννάται τελωνειακή οφειλή, ο οφειλέτης ή οι αρμόδιες αρχές καταλογισμού, κ.λ.π.).

5.8. Διατυπώσεις εξαγωγής και εξόδου από το ίδιο τελωνείο

Σε περιπτώσεις τελωνείων που βρίσκονται σε λιμάνια/αεροδρόμια της χώρας μας και όταν στα τελωνεία αυτά τηρούνται ταυτόχρονα διατυπώσεις εξαγωγής και εξόδου, μετά την εκτύπωση του Σ.Ε.Ε., έχουν απενεργοποιηθεί οι εφαρμογές του Συστήματος που αφορούν στην ανταλλαγή μηνυμάτων υόνο μεταξύ των τελωνείων.

Στις περιπτώσεις εξαγωγής χύμα φορτίου από τελωνεία εξαγωγής/εξόδου λιμένων της χώρας μας (π.χ καύσιμα, σιτηρά κ.λπ ) και όταν η ποσότητα των εμπορευμάτων μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια μόνο μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσης των εμπορευμάτων επί του πλοίου, το Σ.Ε.Ε. εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών φόρτωσης. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία με την αλληλουχία που αποτυπώνεται:

- Στη διασάφηση (θέση 38) δηλώνεται από τον εξαγωγέα/διασαφιστή η εκτιμώμενη ποσότητα (π.χ με βάση την σύμβαση παραγγελίας).
- Στην περίπτωση που από το Σύστημα Ανάλυσης Κινδύνου η εν λόγω διασάφηση επιλεγεί για έλεγχο (είτε εγγράφων είτε φυσικό), ο αρμόδιος ελεγκτής καταγράφει τα Αποτελέσματα Ελέγχου μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσης των εμπορευμάτων, αναγράφοντας την τελική φορτωθείσα ποσότητα στην αντίστοιχη κατά περίπτωση ένδειξη.
- Στην περίπτωση που η εν λόγω διασάφηση έχει δρομολογηθεί από τον επόπτη ως «κατά δήλωση» και λαμβάνει την κατάσταση «άμεση απελευθέρωση», πριν την εκτύπωση του Σ.Ε.Ε. από τον αρμόδιο υπάλληλο, ο εξαγωγέας υποβάλλει μήνυμα τροποποίησης της διασάφησης (ΙΕ513) με την τελική φορτωθείσα ποσότητα, το οποίο και αξιολογείται. Στην περίπτωση που αποφανθεί ο αρμόδιος υπάλληλος ότι υπάρχει ανάγκη διενέργειας περαιτέρω ελέγχου και καταγραφής, αυτή η εντολή μπορεί να εκδοθεί μόνο από το Υποσύστημα Υποθέσεων, από τη λειτουργία «Διαχείρισης εντολών ελέγχου».
- Εκτυπώνεται το Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής και αποστέλλεται στον εξαγωγέα/διασαφιστή το μήνυμα ΙΕ 529 «Απελευθέρωση προς εξαγωγή».

Έως την τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΑΥΟ και την παροχή οδηγιών σχετικά με τα στοιχεία απόδειξης της εξαγωγής, εκτύπωση του μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση Ολοκλήρωσης Εξαγωγής» θεωρημένη από την αρμόδια τελωνειακή αρχή θα τηρείται από τον εξαγωγέα αντί του αντιγράφου του οικείου τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής (αντίτυπο 3 του ΕΔΕ) ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό για την απαλλαγή από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που εξάγονται εκτός της Ε. Ε. 

Ειδικές περιπτώσεις Εξαγωγής

6.1. Εφοδιασμοί πλοίων και αεροσκαφών που πραγματοποιούνται με τις διατυπώσεις εξαγωγής

Για όσες περιπτώσεις εφοδιασμού προβλέπεται η τήρηση των διατυπώσεων εξαγωγής, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις της παραγράφου 2β) του άρθρου 786 των Δ.Ε.Κ.Τ.Κ., όπως προστέθηκε με τον Κανονισμό 430/10, και τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με την αριθμ. πρωτ. Δ19Γ 5054923ΕΞ2010/29-12-2010 ΕΔΥΟ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Δ19Γ 5012181ΕΞ2011/17-3-2011 όμοια, εφαρμόζεται η ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης εξαγωγής.

Οι ανωτέρω διατυπώσεις εξαγωγής εφαρμόζονται σε περιπτώσεις παραδόσεων κοινοτικών εμπορευμάτων ως εφοδίων πλοίων και αεροσκαφών, εφόσον παρέχεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις πλήρης απαλλαγή από τις προβλεπόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω και πέραν των γενικότερα αναφερόμενων στην παρούσα εγκύκλιο, όσον αφορά στην διαδικασία των εφοδιασμών επισημαίνονται τα ακόλουθα:

- Οι παραδόσεις κοινοτικών εμπορευμάτων με απαλλαγή από φόρους ως εφοδίων πλοίων και αεροσκαφών δεν εξομοιώνονται με εξαγωγές αλλά για τις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιούνται μόνο οι διατυπώσεις εξαγωγής.
- Στο πλαίσιο εφαρμογής της ηλεκτρονικής υποβολής διασάφησης εξαγωγής για την ατελή παράδοση εφοδίων, απαιτείται σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος από την αρμόδια τελωνειακή αρχή των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων καθώς και ο έλεγχος της αναγκαιότητας όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
- Σε κάθε περίπτωση εφοδιασμού με καύσιμα απαιτείται η μολυβδοσφράγιση του μεταφορικού μέσου για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
- Η βεβαίωση της φόρτωσης γίνεται με την πράξη παράδοσης-παραλαβής επί του Συνοδευτικού Εγγράφου της Εξαγωγής (ΣΕΕ) το οποίο επέχει θέσης άδειας παράδοσης, νομίμως υπογεγραμμένης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Τ. 1940/41/2-5-2003 ΑΥΟΟ, όπως αυτή ισχύει. Μετά την πράξη παράδοσης- παραλαβής το πρόσωπο που καταθέτει ηλεκτρονικό παραστατικό εφοδιασμού οφείλει να επιστρέψει το ΣΕΕ στο Τελωνείο Εξόδου-Φόρτωσης, προκειμένου αυτό στη συνέχεια να αποστείλει το απαιτούμενο, προς το Τελωνείο Εξαγωγής- Εφοδιασμού, μήνυμα.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις εφοδιασμού με καύσιμα, το Τελωνείο Εξόδου αποστέλλει στο Τελωνείο Εξαγωγής αντίγραφο του ΣΕΕ, προκειμένου το τελευταίο να γνωρίζει με βάση την πράξη παράδοσης - παραλαβής των εφοδίων την οριστικά παραδοθείσα ποσότητα καυσίμων.

- Σε περιπτώσεις, όπου απαιτείται, κατά τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου ή απόκτηση ΑΦΜ στη χώρα μας του μη εγκατεστημένου στη χώρα μας προσώπου που καταθέτει παραστατικό εφοδιασμού, ο ΑΦΜ συμπληρώνεται στη θέση 44 της Διασάφησης Εξαγωγής.
- Εκτύπωση του μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής» καθώς και του κατατιθέμενου ηλεκτρονικά παραστατικού θεωρημένα από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή θα τηρείται από τον εφοδιαστή ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό για την απαλλαγή από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που παραδίδονται ως εφόδια πλοίων και αεροσκαφών από τον πωλητή- εφοδιαστή.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. Τ. 1940/41/2-5-2003 ΑΥΟ «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λ.π.». 

6.2. Εξαγωγή προϊόντων ΕΦΚ

Όταν πρόκειται για εξαγωγή προϊόντων ΕΦΚ, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής υποβάλλεται το ηλεκτρονικό Διοικητικό Έγγραφο στο EMCS το οποίο και λαμβάνει τον Διοικητικό Κωδικό Αναφοράς - ARC . Εν συνεχεία υποβάλλεται η διασάφηση εξαγωγής, όπου στη θέση 44 (επισυναπτόμενα έγγραφα) θα αναγράφεται ο ως άνω Διοικητικός Κωδικός Αναφοράς - ARC. Στο Σ.Ε.Ε που θα συνοδεύει τα προϊόντα ΕΦΚ έως το τελωνείο εξόδου, θα πρέπει να αναγράφεται ο Διοικητικός Κωδικός Αναφοράς (ARC) που αφορά τη συγκεκριμένη εξαγωγή. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις υπ' αριθ. ΔΕΦΚΓ5054303ΕΞ2010/27.12.2010, ΔΕΦΚΓ5005849ΕΞ2011 /7.2.2011 και ΔΕΦΚΑ5053775ΕΞ2011/23.12.2011 Ε.Δ.Υ.Ο.

6.3. Εξαγωγή γεωργικών προϊόντων που δικαιούνται επιστροφών 

Εξαγωγέας/Διασαφιστής-> ΧΡ15->Τελωνείο εξαγωγής

Όταν πρόκειται για εξαγωγή γεωργικών προϊόντων που δικαιούνται επιστροφών, ο εξαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά πλέον το έγγραφο προενημέρωσης με το μήνυμα ΧΡ15 «Υποβολή Εγγράφου Προενημέρωσης» (εθνικό μήνυμα) τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη φόρτωση των εμπορευμάτων. Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή του ως άνω εγγράφου καθίσταται υποχρεωτική. Στην συνέχεια ακολουθεί η ανταλλαγή των κάτωθι μηνυμάτων: 

Α

Τελωνείο εξαγωγής-> ΧΡ16-> Εξαγωγέας/Διασαφιστής 

Με την υποβολή του ως άνω μηνύματος διενεργούνται στο σύστημα οι αναγκαίοι αυτόματοι έλεγχοι επικύρωσης και στη συνέχεια γνωστοποιείται στον εξαγωγέα/διασαφιστή το σχετικό αποτέλεσμα με αποστολή, είτε του μηνύματος ΧΡ16 («Απόρριψη εγγράφου προενημέρωσης»), ή

Β 

Τελωνείο εξαγωγής-> ΧΡ28-> Εξαγωγέας/Διασαφιστής 

του μηνύματος ΧΡ 28 («Αποδοχή και απόδοση αύξοντα αριθμού») με τον αριθμό αναφοράς της κίνησης (MRN).

Επισημαίνεται ότι το MRN του εγγράφου προενημέρωσης διαφοροποιείται από το MRN της διασάφησης εξαγωγής δεδομένου ότι αλλάζει το 5° και 6° ψηφίο και στη διασάφηση εξαγωγής είναι τα γράμματα EX (export) ενώ στο έγγραφο προενημέρωσης είναι ΡΝ (prenotification) αντίστοιχα.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Εξαγωγέας/Διασαφιστής-> ΧΡ14->Τελωνείο εξαγωγής

Ο εξαγωγέας / διασαφιστής έχει την δυνατότητα να υποβάλλει αίτημα ακύρωσης (ΧΡ 14) του εγγράφου προενημέρωσης στις περιπτώσεις που είτε ακυρωθεί η εν λόγω φόρτωση , είτε που υπάρχουν κάποιες αλλαγές στις πληροφορίες όσον αφορά π.χ. στην ώρα και ημερομηνία φόρτωσης, κ.λ.π. 


Τελωνείο εξαγωγής-> ΧΡ09-> Εξαγωγέας/Διασαφιστής 

Η επιβεβαίωση της ακύρωσης γνωστοποιείται στον εξαγωγέα με το μήνυμα ΧΡ09 «Απόφαση Ακύρωσης».

Ακολούθως, ο εξαγωγέας υποβάλλει τη διασάφηση εξαγωγής (μήνυμα ΙΕ515) και στην θέση 44 αναγράφει το MRN του εγγράφου προενημέρωσης. Το σύστημα κάνει αυτόματους ελέγχους συσχέτισης. Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί το έγγραφο προενημέρωσης, η διασάφηση εξαγωγής δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα απορρίπτεται (ΙΕ 516).

Παράλληλα με την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών, τηρούνται αντίστοιχα και τα μέχρι σήμερα ισχύοντα όσον αφορά στο αντίτυπο ελέγχου Τ5. Ειδικότερα: 

α) Το αντίτυπο ελέγχου Τ5 προσκομίζεται στο τελωνείο εξόδου, προκειμένου να βεβαιωθεί επ' αυτού η έξοδος των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. και επιστρέφεται στο τελωνείο εξαγωγής για την περαιτέρω τακτοποίησή του.

β) Όταν από την παράλληλη εφαρμογή της ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ τελωνείων εξαγωγής και εξόδου προκύψει η περίπτωση ασυμφωνίας της επιβεβαίωσης εξόδου μεταξύ του μηνύματος ΙΕ518 «Αποτελέσματα Εξόδου» και του αντιτύπου ελέγχου Τ5, θα πρέπει να εξετάζεται η αναγκαιότητα για περαιτέρω έρευνα με το τελωνείο εξόδου.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο εξαγωγέας δεν ζητά επιστροφή για το εμπόρευμα που πρόκειται να εξαχθεί, δεν συμπληρώνει με τον προβλεπόμενο κωδικό επιστροφής τη θέση 37β.

6.4. Προσωρινή εξαγωγή

Στην περίπτωση που ο εξαγωγέας υποβάλλει διασάφηση προσωρινής εξαγωγής με κωδικό 23 στη θέση 37α (προσωρινή εξαγωγή ενόψει της μεταγενέστερης επανεισαγωγής των εμπορευμάτων στην αρχική τους κατάσταση, π.χ. για εκθέσεις, κ.λ.π.) και το εν λόγω εμπόρευμα τελικά πωληθεί στην τρίτη χώρα και δεν επανεισαχθεί, ο εξαγωγέας ενημερώνει σχετικά το τελωνείο εξαγωγής, υποβάλλοντας αίτηση με συνημμένο το οριστικό τιμολόγιο πώλησης και ο αρμόδιος υπάλληλος εκδίδει εντολή για εκ των υστέρων έλεγχο στο Υποσύστημα Υποθέσεων από την οθόνη «Διαχείρισης εντολών ελέγχου» και τροποποιεί τη θέση 37 της διασάφησης χρησιμοποιώντας τον κωδικό 1023 και τη θέση 44 συμπληρώνοντας τον κωδικό Ν380. Οι εν λόγω αιτήσεις συγκεντρώνονται στο γραφείο εξαγωγής το οποίο και τυπώνει τις συγκεκριμένες διασαφήσεις που αφορούν.

6.5. Εξαγωγή που ακολουθείται από διαμετακόμιση

Βασική παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη είναι εάν το τελωνείο αναχώρησης είναι το ίδιο ή διαφορετικό από το τελωνείο εξαγωγής. Αναλυτικότερα:


[Διαφορετικό τελωνείο εξαγωγής από το τελωνείο αναχώρησης της διαμετακόμιση]

Σε αυτήν την περίπτωση τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο αναχώρησης της διαμετακόμισης (άρθρο 793β παρ1 Δ.Ε.Κ.Τ.Κ.) και 
προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

■ Ανταλλάσσει τα μηνύματα λαμβάνοντας το ρόλο του πραγματικού τελωνείου εξόδου για τις ανάγκες λήξης του καθεστώτος της εξαγωγής λόγω έναρξης της διαμετακόμισης (ΙΕ 502 «Αίτημα παροχής στοιχείων Διασάφησης Εξαγωγής», κλπ)

■ Επισημαίνεται ότι για λόγους μεγαλύτερης εξασφάλισης της πραγματικής εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, η αποστολή του μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης Εξαγωγής» προς τον εξαγωγέα θα πραγματοποιείται μετά την λήψη του μηνύματος ΙΕ018 από το τελωνείο προορισμού της διαμετακόμισης που έχει και το ρόλο του τελωνείου εξόδου, υπό την έννοια φυσικής εξόδου των εμπορευμάτων από την EE.

■ Όταν πρόκειται για υποβολή Δελτίου TIR , στη θέση «FOR OFFICIAL USE» ή «POUR USAGE OFFICIEL» αναγράφεται το MRN της διασάφησης εξαγωγής ή των διασαφήσεων εξαγωγής. Επίσης γίνεται συσχέτιση μεταξύ των πράξεων εξαγωγής και διαμετακόμισης με την αναγραφή στη θέση 44 της διασάφησης ή των διασαφήσεων εξαγωγής του κωδικού αριθμού «952» και του αριθμού του δελτίου TIR ή του κωδικού αριθμού «821» και του MRN του παραστατικού της διαμετακόμισης μέσα από την καταχώρηση των αποτελεσμάτων ελέγχου στο μήνυμα ΙΕ518 «Αποτελέσματα Εξόδου»

■ Οι διατυπώσεις και οι έλεγχοι για το καθεστώς της διαμετακόμισης εφαρμόζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που είναι γνωστό εκ των προτέρων στον εξαγωγέα ότι πρόκειται να υπαχθούν τα εμπορεύματα σε καθεστώς διαμετακόμισης σε άλλο τελωνείο, αναγράφεται στη θέση 29 της τελωνειακής διασάφησης, ο κωδικός του εσωτερικού αυτού τελωνείου αναχώρησης της διαμετακόμισης, αποστέλλεται το μήνυμα ΙΕ501 «Στοιχεία Αναμενόμενης Εξαγωγής» και εκτυπώνεται το Σ. Ε. Ε. που συνοδεύει την εξαγωγή ως το τελωνείο αναχώρησης. Η διαδικασία εξαγωγής ολοκληρώνεται στο τελωνείο αναχώρησης της διαμετακόμισης και το τελωνείο εξαγωγής ενημερώνεται αναλόγως με το μήνυμα ΙΕ518 «Αποτελέσματα Εξόδου».

Τέλος, επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις συμφόρτωσης φορτίων προς εξαγωγή από περισσότερα του ενός τελωνεία, όλα τα τελωνεία εξαγωγής που προηγούνται εφαρμόζουν κανονικά το Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών και αποστέλλουν το μήνυμα ΙΕ 501 στο δηλωθέν επί της διασάφησης συνοριακό τελωνείο εξόδου και το εσωτερικό τελωνείο αναχώρησης της διαμετακόμισης αποστέλλει για την εξαγωγή το μήνυμα ΙΕ502 «Αίτημα παροχής στοιχείων Διασάφησης Εξαγωγής» (εκτροπή).

[ίδιο τελωνείο εξαγωγής με τελωνείο αναχώρησης της διαμετακόμισης]

Τελωνείο εξαγωγής και εξόδου είναι το τελωνείο αναχώρησης της διαμετακόμισης ή TIR (άρθρο 793β(1) Δ.Ε.Κ.Τ.Κ.). Η διαδικασία εξαγωγής ολοκληρώνεται στο τελωνείο αναχώρησης. Στις περιπτώσεις αυτές στη θέση 29 της τελωνειακής διασάφησης αναγράφεται ο κωδικός του τελωνείου εξαγωγής και δεν αποστέλλεται το μήνυμα ΙΕ501 «Στοιχεία Αναμενόμενης Εξαγωγής». Αναλυτικότερα:

■ Με τη κατάθεση της Δήλωσης Διαμετακόμισης (Τ1,Τ2, T2F) ή με την υποβολή και αποδοχή του Δελτίου TIR, απενεργοποιείται η αποστολή του μηνύματος ΙΕ501 στο δηλωθέν επί της διασάφησης τελωνείο εξόδου. Το ΣΕΕ χρησιμοποιείται μόνο ως άδεια παράδοσης

■ Όταν δεν είναι εφικτή (π.χ. εν αναμονή συγκέντρωσης πολλών αποστολών για εξαγωγή σε ένα μεταφορικό μέσο), η κατάθεση του παραστατικού διαμετακόμισης (Τ1,Τ2, T2F) ή η αποδοχή του Δελτίου TIR μέχρι τον χρόνο έκδοσης ΣΕΕ, ο εξαγωγέας/διασαφιστής καταθέτει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 υποβάλλοντας τροποποιητικό μήνυμα για συμπλήρωση στη θέση 44 με την οποία θα δηλώνει ότι τα εμπορεύματα πρόκειται να μεταφερθούν στο τελωνείο εξόδου υπό το καθεστώς της διαμετακόμισης (Τ1,Τ2, T2F, TIR). Στην περίπτωση αυτή απενεργοποιείται η αποστολή του μηνύματος ΙΕ501 «Στοιχεία Αναμενόμενης Εξαγωγής» για το δηλωθέν τελωνείο εξόδου.

■ Όταν πρόκειται για δήλωση διαμετακόμισης Τ1, Τ2, T2F στην θέση 44 του εν λόγω παραστατικού αναγράφεται το MRN της διασάφησης ή των διασαφήσεων εξαγωγής. Επίσης γίνεται συσχέτιση από τον αρμόδιο υπάλληλο με τροποποιητικό μήνυμα με την αναγραφή στην θέση 44 της τελωνειακής διασάφησης ή των τελωνειακών διασαφήσεων εξαγωγής του κωδικού αριθμού «821» και του MRN του παραστατικού της διαμετακόμισης

Όταν πρόκειται για υποβολή Δελτίου TIR, στη θέση «FOR OFFICIAL USE» ή «POUR USAGE OFFICIEL» αναγράφεται το MRN της διασάφησης εξαγωγής ή των διασαφήσεων εξαγωγής. Επίσης γίνεται συσχέτιση μεταξύ των πράξεων εξαγωγής και διαμετακόμισης με την αναγραφή στη θέση 44 της διασάφησης ή των διασαφήσεων εξαγωγής του κωδικού αριθμού «952» και του αριθμού του δελτίου TIR.

■ Το μήνυμα επιβεβαίωσης της εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνείο εξαγωγής στον εξαγωγέα (ΙΕ 599) «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης Εξαγωγής» - για λόγους μεγαλύτερης εξασφάλισης της πραγματικής εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. - αποστέλλεται μετά την παραλαβή του μηνύματος ΙΕ018 από το τελωνείο προορισμού της διαμετακόμισης

Οι διατυπώσεις κατά τα λοιπά για το καθεστώς της διαμετακόμισης εφαρμόζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι στην περίπτωση εξαγωγής επιδοτουμένων προϊόντων που εξάγονται σε χώρα ΕΖΕΣ και μεταφέρονται με καθεστώς διαμετακόμισης (Τ1), η αλληλουχία των ενεργειών του τελωνείου εξαγωγής που είναι και τελωνείο αναχώρησης της διαμετακόμισης είναι η ίδια που περιγράφεται ανωτέρω, με τη διαφορά ότι παράλληλα θα εκδίδεται το αντίτυπο ελέγχου Τ5 το οποίο συνοδεύει τα εμπορεύματα μέχρι το τελευταίο τελωνείο εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., για τη βεβαίωση επ' αυτού της εξόδου των εμπορευμάτων και την επιστροφή του στο τελωνείο εξαγωγής κατά τα ισχύοντα.

Εφεδρική διαδικασία

Εφεδρική διαδικασία είναι ο εναλλακτικός τρόπος τήρησης των διατυπώσεων εξαγωγής σε περιπτώσεις που η ηλεκτρονική επικοινωνία (αποστολή, λήψη, ανάκτηση μηνυμάτων κλπ) δεν είναι εφικτή. Η έλλειψη ηλεκτρονικής επικοινωνίας είναι δυνατόν να οφείλεται είτε σε πρόβλημα του συστήματος των τελωνείων ICISNET, είτε σε πρόβλημα του συστήματος ή της επικοινωνίας του εξαγωγέα ή του αντιπροσώπου του καθώς και του μεταφορέα στο μέρος που τον αφορά.

7.1. Εφεδρική διαδικασία στο τελωνείο εξαγωγής, λόγω μη διαθεσιμότητας του ηλεκτρονικού συστήματος των τελωνειακών αρχών

Όταν το μηχανογραφικό σύστημα τελωνείων ICIS NET είναι εκτός λειτουργίας, θα ακολουθείται η χειρόγραφη διαδικασία με την κατάθεση της διασάφησης εξαγωγής σε έντυπη μορφή με το Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο (ΕΔΕ) που αντιστοιχεί στο υπόδειγμα των παραρτημάτων 31 έως 34 ΔΕΚΤΚ, το οποίο συμπληρώνεται από το Έγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας που αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του παραρτήματος 45θ των ΔΕΚΤΚ (όπως τροποποιείται με το παράρτημα V του Καν. 414/09), καθώς και από τον Κατάλογο Ειδών Προστασίας και Ασφάλειας που αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του παραρτήματος 45ι των ΔΕΚΤΚ (όπως τροποποιείται με το παράρτημα VI του Καν. 414/09).

Η διασάφηση εξαγωγής, πρέπει να συμπληρώνεται κατά τα προβλεπόμενα (άρθρο 792), σύμφωνα με τα Παραρτήματα 37,38, 30Α, 45Θ, 45ι των ΔΕΚΤΚ.

Το τελωνείο εξαγωγής θα καταχωρεί την διασάφηση κατά τα οριζόμενα στην Τ.2556/80/Α0019/24- 5-2007 ΕΔΥΟΟ και θα αποδίδεται ο ίδιος αριθμός από το Ενιαίο Βιβλίο Καταχώρησης (χώρος Α' της τελωνειακής διασάφησης) και στο συνυποβαλλόμενο Έγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας. Το αντίτυπο 3 της τελωνειακής διασάφησης θα συνοδεύει το εμπόρευμα μέχρι το τελωνείο εξόδου.

Η εφεδρική διαδικασία πρέπει να αναφέρεται στα αντίγραφα της διασάφησης με το ακόλουθο σήμα (διαστάσεις 26Χ59χιλ., κόκκινο μελάνι), στη θέση Α κάτω από τον αριθμό καταχώρησης.

ECS ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Έναρξη από....................
(Ημερομηνία / Ώρα)

Επισημαίνεται ότι η τελωνειακή διασάφηση εξαγωγής υποβάλλεται σε έντυπη μορφή και με το ΕΔΕ Εξαγωγής/Ασφάλειας που αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του παραρτήματος 45ια των ΔΕΚΤΚ και Κατάλογο Ειδών Εξαγωγής /Ασφάλειας που αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του παραρτήματος 45ιβ των ΔΕΚΤΚ, το οποίο δεν χρησιμοποιείται από τις Ελληνικές Τελωνειακές Αρχές αλλά πρέπει να είναι αναγνωρίσιμο από τα τελωνεία εξόδου, σε περίπτωση που η εφεδρική διαδικασία ξεκινήσει από τελωνείο εξαγωγής άλλου Κ-Μ.

Η ανάλυση κινδύνου στην ως άνω περίπτωση διενεργείται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την 33η Διεύθυνση.

7.2. Εφεδρική διαδικασία στο τελωνείο εξόδου, λόγω μη διαθεσιμότητας του ηλεκτρονικού συστήματος των τελωνειακών αρχών

Όταν η κίνηση εξαγωγής αρχίζει στο ECS αλλά στο τελωνείο εξόδου το ηλεκτρονικό σύστημα δεν λειτουργεί ή το σύστημα του οικονομικού φορέα δεν λειτουργεί, το τελωνείο εξόδου καταχωρεί την ημερομηνία άφιξης των εμπορευμάτων, και προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες συμπληρώνοντας κατάλληλα τη θέση Κ με τα αποτελέσματα ελέγχου επί του Σ.Ε.Ε. που έχει προσκομιστεί. Εν συνεχεία το τελωνείο εξόδου επιτηρεί και βεβαιώνει επί του ΣΕΕ τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων.

Μόλις το σύστημα είναι πάλι διαθέσιμο, ανακτά την σχετική κίνηση - μήνυμα ΙΕ501 -, καταγράφει τα αποτελέσματα ελέγχου και τα γνωστοποιεί στο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής με το μήνυμα ΙΕ518 «Αποτελέσματα Εξόδου».

Στην περίπτωση που στο τελωνείο εξόδου προσκομιστεί το αντίτυπο 3 της τελωνειακής διασάφησης εξαγωγής λόγω μη διαθεσιμότητας του ηλεκτρονικού συστήματος και στο τελωνείο εξαγωγής, βεβαιώνεται ως προς την έξοδο των εμπορευμάτων κατά τα προβλεπόμενα και επιστρέφεται στον μεταφορέα με σκοπό την παράδοσή του στον εξαγωγέα.

Η ανάλυση κινδύνου στην ως άνω περίπτωση διενεργείται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την 33η Διεύθυνση.

7.3. Μη διαθεσιμότητα συστήματος και / ή δικτύου του οικονομικού φορέα

Ο οικονομικός φορέας ενημερώνει την αρμόδια τελωνειακή αρχή υποβάλλοντας σχετικό αίτημα όπου θα ζητείται έγκριση για χρήση εφεδρικής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 787 παρ.4 των Δ.Ε.Κ.Τ.Κ. Ο οικονομικός φορέας οφείλει να δηλώσει τους λόγους για τους οποίους αιτείται τη χρήση εφεδρικής διαδικασίας, καθώς επίσης και την έναρξη χρησιμοποίησής της.

Από τη στιγμή που η αρμόδια τελωνειακή αρχή εγκρίνει την εφεδρική διαδικασία, υποβάλλεται το Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο (ΕΔΕ) με συνυποβαλλόμενο το Έγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας και τηρείται η ως άνω διαδικασία. Όταν το σύστημα ή/και το δίκτυο του οικονομικού φορέα λειτουργήσουν εκ νέου, οφείλει να ενημερώσει το αρμόδιο τελωνείο.

Τονίζουμε ότι η χρήση της εφεδρικής διαδικασίας θα γίνεται μόνο κατ' εξαίρεση και μόνο στις προαναφερθείσες περιπτώσεις.

Κεφάλαιο 8
Έκδοση προτιμησιακών πιστοποιητικών

Εφόσον ο εξαγωγέας επιθυμεί την έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας (EUR1, EUR-MED) ή ελεύθερης κυκλοφορίας (ATR), προκειμένου τα εμπορεύματα να επωφεληθούν προτιμησιακής μεταχείρισης στη χώρα προορισμού, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας Προτιμησιακής Συμφωνίας ή Κανονισμού, υποβάλλεται αίτηση στο τελωνείο εξαγωγής και το σχετικό πιστοποιητικό εκδίδεται πριν την έκδοση του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής (Σ.Ε.Ε.). Στη συνέχεια ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί τον κωδικό και τον αριθμό του πιστοποιητικού στη θέση 44 της διασάφησης.

Οι αιτήσεις καθώς και τα εκδοθέντα σχετικά πιστοποιητικά καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρούνται και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται μετά την ολοκλήρωση της εξαγωγής [εκ των υστέρων εκδοθέντα (issued retrospectively), αντίγραφα (duplicate)]. Οι αιτήσεις καθώς και τα αντίγραφα των εκδοθέντων πιστοποιητικών τηρούνται σε ειδικό φάκελο προκειμένου να διευκολυνθεί ο εκ των υστέρων έλεγχος που διενεργείται στο πλαίσιο της Διοικητικής Συνεργασίας.

Η παρούσα εγκύκλιος εφαρμόζεται από 2/4/2012 και από την έναρξη εφαρμογής της, η υπό σημείο (6) σχετική Δ.Υ.Ο. καταργείται.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο