Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-10-2010 ]

Αριθ. πρωτ.:Δ15Β 1132965 ΕΞ 12.10.2010 Καταλογισμός παραβάσεων για τη λήψη εικονικών στοιχείων από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

(Καταλογισμός παραβάσεων για τη λήψη εικονικών στοιχείων από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 12/10/2010
Αριθ. πρωτ.:Δ15Β 1132965 ΕΞ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : 
Τηλέφωνο :

ΘΕΜΑ: Καταλογισμός παραβάσεων για τη λήψη εικονικών στοιχείων από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

Σε απάντηση το ως άνω σχετικού εγγράφου σας με το οποίο θέτετε υπόψη μας ότι αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν επιστροφή Φ.Π.Α. για τη χρήση 2007, βάσει του άρθρου 41 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α'/7.11.2000 - «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»), κάνοντας χρήση εικονικών τιμολογίων αγοράς και περαιτέρω ερωτάτε σχετικά με την επιβολή προστίμου του Κ.Β.Σ. για τη λήψη των εν λόγω εικονικών τιμολογίων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 2 και 12 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) οι αγρότες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που ορίζονται από τα άρθρα 41 και 42 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α') δεν θεωρούνται επιτηδευματίες και δεν υποχρεούνται σε έκδοση βιβλίων και στοιχείων, πλην της υποχρέωσης έκδοσης δελτίων αποστολής στις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται από τον Κ.Β.Σ., εφόσον δεν έχουν ενταχθεί για τη δραστηριότητά τους αυτή στο κανονικό καθεστώς του ως άνω νόμου, ενώ για την πώληση των προϊόντων παραγωγής τους τα σχετικά τιμολόγια (τιμολόγια αγοράς) υποχρεούνται να τα εκδίδουν οι έμποροι που τα αγοράζουν.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 (ΦΕΚ Α'179), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις των άρθρων 75 (παρ. 2) και 92 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ Α'58/23.4.2010), η έκδοση ή λήψη εικονικών στοιχείων αποτελεί ιδιάζουσα φορολογική παράβαση που επισύρει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη του ποσού των οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ για τις παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως την 1/6/2010 ή μεγαλύτερη του ποσού των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ, για τις παραβάσεις που διαπράττονται από 1/6/2010 και μετά. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ιδιαίτερη κατηγορία αυτοτελούς παράβασης και επιβάλλεται το πρόστιμο κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 8 και 9 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου.

3. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, στα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., λήπτες εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολο ή μέρος αυτής, επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται για την περίπτωση γ' της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού, ανεξαρτήτως της αξίας των στοιχείων αυτών. Επισημαίνεται ότι εφόσον η εικονικότητα των εν λόγω στοιχείων ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, δεν επιβάλλεται πρόστιμο στους αγρότες - λήπτες των στοιχείων.

4. Ενόψει των ανωτέρω, όσον αφορά τη λήψη τιμολογίων από αγρότες του ειδικού καθεστώτος, τα οποία εκ του ελέγχου προέκυψε ότι ήταν εικονικά, εφόσον η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη και ανεξαρτήτως της αξίας των στοιχείων, δεν επιβάλλεται πρόστιμο στους αγρότες - λήπτες των στοιχείων, ενώ σε διαφορετική περίπτωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 (παρ. 8, περ. γ') του ν.2523/1997, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην παρ. 3 του παρόντος. Επισημαίνεται τέλος ότι, ο καταλογισμός παράβασης και η τυχόν επιβολή προστίμου του Κ.Β.Σ. ως προς τη λήψη εικονικών στοιχείων, δεν συνδέεται με το γεγονός της επιστροφής ή μη του Φ.Π.Α., το οποίο αντιμετωπίζεται χωριστά από τις οικείες διατάξεις του Φ.Π.Α.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο