Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-03-2010 ]

Αριθ. πρωτ.:Δ15Α 1028163 ΕΞ 2.3.2010 Μη διαφύλαξη βιβλίου εσόδων-εξόδων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. Απώλεια ταμειακής μηχανής και βιβλίου συντήρησης αυτής. Επιβολή προστίμων

(Μη διαφύλαξη βιβλίου εσόδων-εξόδων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. Απώλεια ταμειακής μηχανής και βιβλίου συντήρησης αυτής. Επιβολή προστίμων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 2/3/2010
Αριθ. πρωτ.:Δ15Α 1028163 ΕΞ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : 
Τηλέφωνο :

ΘΕΜΑ: Μη διαφύλαξη βιβλίου εσόδων-εξόδων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. Απώλεια ταμειακής μηχανής και βιβλίου συντήρησης αυτής. Επιβολή προστίμων.

Με την από 8/2/2010 αίτησή σας και ύστερα από προφορικές διευκρινίσεις, μας γνωρίζετε ότι επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών «Ταβέρνα-Εστιατόριο», η οποία έκανε έναρξη εργασιών το 1991 και αποδεδειγμένα σταμάτησε τις εργασίες της το καλοκαίρι του 1993, προβαίνει σήμερα σε εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής εργασιών(χρόνος διακοπής η χρήση 1993) και δηλώνει ότι έχει απολέσει το βιβλίο εσόδων-εξόδων της,(6) μπλοκ φορολογικών στοιχείων, την ταμειακή της μηχανή καθώς και το βιβλίο συντήρησης αυτής. Ενόψει των ανωτέρω ζητάτε να σας γνωρίσουμε το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή προστίμου για τη μη διαφύλαξη των προαναφερομένων βιβλίων, στοιχείων, κλπ., καθώς επίσης και το ύψος του προστίμου που πρέπει να επιβληθεί για την απώλεια της ταμειακής μηχανής και του βιβλίου συντήρησης αυτής.

Επί των θεμάτων αυτών, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.(Π.Δ. 186/1992), όπως ισχύουν από 14/12/2004, μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 20 του ν. 3296/2004 και οι οποίες έχουν εφαρμογή σύμφωνα με την παράγραφο 19 του ίδιου άρθρου αυτού του νόμου για τα βιβλία και τα στοιχεία για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού (14/12/2004) δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διαφύλαξής τους με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις, τα βιβλία, οι οπτικοί δίσκοι και γενικά όλα τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, τα στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου. Τα βιβλία και τα στοιχεία αυτά διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

2. Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις και όσα αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 19 της ερμηνευτικής εγκυκλίου 1007601/37/0015/ΠΟΛ.1010/26.1.2005, με την οποία δόθηκαν οδηγίες και λεπτομερείς διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.3296/2004, το βιβλίο εσόδων-εξόδων και τα χρησιμοποιηθέντα φορολογικά στοιχεία όλων των χρήσεων της επιχείρησης που αναφέρετε στην αίτησή σας, η οποία προβαίνει σήμερα σε εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής δραστηριότητας (χρόνος διακοπής 1993) μπορούσαν να καταστραφούν, δεδομένου ότι για τις χρήσεις αυτές έχει παραγραφεί το δικαίωμα του δημοσίου για επιβολή φόρου και κατά συνέπεια δεν επιβάλλεται πρόστιμο του Κ.Β.Σ. για τη μη διαφύλαξη αυτών.

3. Επισημαίνεται ότι τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο δεν ισχύουν για τα βιβλία της χρήσης για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καθότι στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται διαφορετικός χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 84 παράγραφος 5 του Κ.Φ.Ε.(ν. 2238/1994).

4. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις διακοπής εργασιών υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης για ακύρωση των θεωρημένων και μη χρησιμοποιηθέντων φορολογικών στοιχείων, προκειμένου να αποκλειστεί η παράνομη χρησιμοποίησή τους.

Επομένως εφόσον δεν προσκομίζονται για ακύρωση τα εν λόγω στοιχεία, επιβάλλεται κατά περίπτωση το προβλεπόμενο πρόστιμο του άρθρου 5 του ν.2523/1997 (σχετικά εγκύκλιος Σ 1956/168/ΠΟΛ.194/18.6.1987 και 1100480/863/ ΠΟΛ.1264/6.11.2000, 1011014/60/0015/5.2.1999 και 1094876/812/0015/14.12.2004 έγγραφά μας).

5. Όσον αφορά το ερώτημα σας αναφορικά με την απώλεια του ΦΗΜ και του βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών αυτού, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222Α/5.10.88) ο χρήστης ή κάτοχος φορολογικού μηχανισμού ή συστήματος οφείλει να τηρεί και να διαφυλάσσει το βιβλιάριο συντήρησης, το οποίο του παραδίδεται από τον κάτοχο της άδειας καταλληλότητας ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν τεχνικό αντιπρόσωπο, κατά την απόκτηση, καθώς και το φορολογικό μηχανισμό ή το μέρος του συστήματος με τα ενταμιευμένα σε αυτά δεδομένα, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο που κάθε φορά ορίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Β.Σ., για τη διαφύλαξη των φορολογικών στοιχείων.

6. Περαιτέρω, σε περίπτωση απώλειας ΦΗΜ καθώς και μη διαφύλαξης ή μη επίδειξης του ΒΣΕ, επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης στ' και ζ' αντιστοίχως, της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν.1809/1988, εκτός εάν η μη διαφύλαξη οφείλεται αποδεδειγμένα σε ανωτέρα βία. Το πότε υπάρχει ανωτέρα βία είναι θέμα πραγματικό και κρίνεται από τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία (πυροσβεστικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, εκθέσεις αστυνομικής αρχής κλπ) που θα προσκομίσει ο φορολογούμενος στον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ προκειμένου να αποδείξει ότι επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια για τη φύλαξή του ΦΗΜ και στον οποίο ανήκει η αρμοδιότητα εξέτασης κι εκτίμησης των πραγματικών περιστατικών αυτών.

7. Επιπρόσθετα, επειδή στη φορολογική μνήμη της εγκεκριμένης και δηλωμένης ταμειακής μηχανής καθώς και στις χάρτινες ταινίες (στελέχη) που εκδίδονται από αυτήν, καταγράφονται - ενταμιεύονται οι ημερήσιες συναλλαγές των λιανικών πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών από το χρήστη επιτηδευματία, τα ανωτέρω εξομοιούνται με τα θεωρημένα και μη χρησιμοποιηθέντα φορολογικά στοιχεία ,κι έτσι στις περιπτώσεις διακοπής εργασιών, υπάρχει η υποχρέωση προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών προκειμένου να γίνει η διαδικασία παύσης και φύλαξης του ΦΗΜ , προκειμένου να αποκλειστεί η παράνομη χρησιμοποίηση της από τρίτους και η έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων.

8. Εν συνεχεία, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, οι παραβάσεις μη διαφύλαξης των βιβλίων, των στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων ή μη επίδειξης αυτών, ανάγονται στο χρόνο που διαπιστώνονται ή πιστοποιούνται και εάν ο χρόνος αυτός είναι μετά τη διαχειριστική περίοδο που έπαυε να υφίσταται το πρόσωπο, χρόνος αναγωγής των παραβάσεων λογίζεται η τελευταία διαχειριστική περίοδος αυτού.

9. Τέλος όσον αφορά το ύψος του προστίμου που θα επιβληθεί ,σας γνωρίζουμε ότι οι μεταβατικές διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 35 του ν .3522/2007 προβλέπουν την εφαρμογή των επιεικέστερων προγενέστερων διατάξεων για τον φορολογούμενο, εφόσον όμως οι παραβάσεις του ν.1809/1988 διαπράχθηκαν αποδεδειγμένα μέχρι 31.12.2006. Συνεπώς για κάθε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν δύναται να φέρει το βάρος της απόδειξης για το πότε απωλέσθη η ΦΤΜ και το βιβλιάριο συντήρησης αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης στ' και ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 1809/1988, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παράγραφο 19 του άρθρου 34 του ν. 3522/2006, με τις οποίες προβλέπονται αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο