Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-03-2012 ]

Αρ. πρωτ.: 10589 /ΔΕ-1211/6.3.2012 Επίσπευση Διαδικασιών Χρηματοδότησης των ημιτελών έργων Ε.Π. Γ' ΚΠΣ

(Επίσπευση Διαδικασιών Χρηματοδότησης των ημιτελών έργων Ε.Π. Γ' ΚΠΣ)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2012
Αρ. Πρωτ.:10589 /ΔΕ-1211

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. /νση : Πλ. Συντάγματος 
Ταχ. Κώδικας : 101 80
Πληροφορίες : Σ.Δαφνή
Τηλ. : 2103332659

ΘΕΜΑ: Επίσπευση Δ ιαδικασιών Χρηματοδότησης των ημιτελών έργων Ε.Π. Γ΄ ΚΠΣ.

Όπως είναι γνωστό η κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων των ημιτελών έργων του Γ’ ΚΠΣ αποτελεί στόχο του δευτέρου τριμήνου του 2012 σύμφωνα με το αναθεωρημένο μνημόνιο.

Συγκεκριμένα μέχρι το τέλος Ιουνίου 2012 θα πρέπει για όλα τα έργα του Γ΄ΚΠΣ που έχουν οικονομικές υποχρεώσεις όπως αυτές καταγράφονται στην τελική έκθεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, να έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων 2012.

Για το σκοπό αυτό οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:

Α. Οι Δ ιαχειριστικές Αρχές, μετά από συνεργασία με τους Τελικούς Δικαιούχους, θα πρέπει να αποστείλουν τα έργα αρμοδιότητάς τους, τα οποία θα πρέπει άμεσα να προταθούν για εγγραφή στη ΣΑ.

Η επιστολή θα απευθύνεται στους φορείς χρηματοδότησης, στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, στην Αρχή Πληρωμής και στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Ε.Π., και θα διατυπώνει και τη σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής.

Η επιστολή θα συνοδεύεται από πίνακα, στον οποίο για κάθε έργο θα πρέπει να αποτυπώνονται όλα τα στοιχεία αυτού. Ειδικά για τα έργα για τα οποία απαιτείται πρόσθετη χρηματοδότηση που υπερβαίνει το +10% της οικονομικής υποχρέωσης που έχει δηλωθεί στην τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης του ΕΠ, θα πρέπει η υπέρβαση να αιτιολογείται επαρκώς και να τεκμηριώνεται ότι οι απαιτούμενοι πρόσθετοι πόροι αντιστοιχίζονται με το υπολειπόμενο ανεκτέλεστο φυσικό αντικείμενο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Υπογραμμίζεται ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση θα αφορά αποκλειστικά και μόνον το φυσικό αντικείμενο εκείνο το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για την ολοκλήρωση και λειτουργία του ημιτελούς έργου.

Β. Ο φορέας χρηματοδότησης υποβάλλει ταυτόχρονα:

1. Αίτημα για εγγραφή των έργων, σύμφωνα με το έγγραφο της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και

2. Αίτημα χρηματοδότησης της Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ) που αφορά αποκλειστικά τα ίδια έργα συνοδευμένη από αναλυτική κατάσταση αυτών. Το ποσό της αιτούμενης χρηματοδότησης ανά έργο ισούται με την εγκεκριμένη πίστωση έτους 2012.

Επισημαίνεται ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός των έργων στη ΣΑ θα πρέπει να καλύπτει τις πληρωμές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί καθώς και τις αιτούμενες πιστώσεις του 2012.

Γ. Η Δ ιεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων προχωράει άμεσα:

• Στην έκδοση αποφάσεων προέγκρισης εγγραφής στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2012 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 5 της εγκύκλιου οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2012 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2013-2015 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2011-2015 του ΠΔΕ, με αυθημερόν κοινοποίηση των αποφάσεων στους αποδέκτες.

• Στην έκδοση αποφάσεων χρηματοδότησης των ΣΑ σύμφωνα με τα υποβληθέντα αιτήματα ( βλ. Β2)

Δ . Ο φορέας χρηματοδότησης εκδίδει άμεσα εντολή κατανομής προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την τροφοδότηση των λογαριασμών των έργων.

Ε. Οι Διαχειριστικές Αρχές με την κοινοποίηση της απόφασης εγγραφής στο ΠΔΕ ενημερώνουν άμεσα τους τελικούς δικαιούχους για την επίσπευση της υλοποίησης των έργων με υποχρέωση παρακολούθησης της εξέλιξης των σχετικών διαδικασιών.

ΣΤ. Οι Τελικοί Δικαιούχοι προχωρούν άμεσα και όπου απαιτείται στις διαδικασίες διαγωνισμών και αναθέσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος αποτελεί κρίσιμη παράμετρο στη διαδικασία αυτή και όπου είναι εφικτό στους σχετικούς διαγωνισμούς σύναψης/ανάθεσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο ή να αποτελεί ειδικό όρο στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και να συνοδεύεται με ποινική ρήτρα. Για τα έργα που έχουν σε εξέλιξη συμβάσεις απαιτείται να δοθούν από τις Διαχειριστικές Αρχές ειδικές εντολές επίσπευσης στους αναδόχους και καμία παράταση χρονοδιαγράμματος δεν πρέπει να γίνεται δεκτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Α. ΕΡΓΑ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 30-9-2012

Ειδικά για τα έργα που έχουν καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30-9-2012 οι διαδικασίες εγγραφής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Μαρτίου.

Β. ΕΡΓΑ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 30-3-2013

Για τα έργα που έχουν καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30-3-2013 οι διαδικασίες εγγραφής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τέλος Μαΐου 2012.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα έργα αυτά είναι ενταγμένα στις ΣΑ/3, ΣΑ7.

Τέλος, σε περίπτωση κατά την οποία δεν ολοκληρωθούν οι ανωτέρω αναφερόμενες διαδικασίες εγκαίρως εξ αιτίας αμέλειας των τελικών δικαιούχων, καλούνται οι αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές να συμπεριλάβουν σχετικό βαθμολογικό κριτήριο στην αντίστοιχη ομάδα κριτηρίων, στις εν εξελίξει προκυρήξεις.Ο Υφυπουργός
Θάνος Μωραΐτης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο