Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-05-1997 ]

ΠΟΛ.1163/19.5.1997 Καθήκοντα ευθύνης Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. και των οργανικών μονάδων αυτής

(Καθήκοντα ευθύνης Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. και των οργανικών μονάδων αυτής )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΚαθήκοντα ευθύνης Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. και των οργανικών μονάδων αυτής 1054321/804/0006Β/ΠΟΛ.1163/19.5.1997

1. Ενόψει των βασικών στόχων και προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης, παρακαλούμε να εντείνετε τις προσπάθειές σας, στο πλαίσιο των καθηκόντων σας, για την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών σας και την υλοποίηση της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα αρμοδιότητας αυτών.


2. Τα καθήκοντα ευθύνης καθενός από σας, ορίζονται στο Π.Δ.16/1989 (ΦΕΚ 6 Α') περί κανονισμού λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. και καθηκόντων των υπαλλήλων αυτών, στην αριθμ. 1112787/1232/9.10.1995 εγκύκλιό μας, που σας κοινοποιήθηκε και αφορά τις μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ., καθώς και στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία (φορολογική
νομοθεσία, υπαλληλικός κώδικας κ.λπ.).

3. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, θα πρέπει να επικεντρώσετε την προσοχή σας σε ορισμένα θέματα, που έχουν σχέση με τα κύρια καθήκοντά σας και τα οποία είναι τα εξής, κατά θέση ευθύνης:

α) Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.

(i) Εχει την ευθύνη της ενιαίας διεύθυνσης της Υπηρεσίας του, εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει τις εργασίες αυτής, κατευθύνει και παρέχει στο προσωπικό της τις αναγκαίες οδηγίες για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων τους, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι που τίθενται κάθε φορά και γενικά φροντίζει για τη διασφάλιση της κανονικής, εύρυθμης λειτουργίας και της ομαλής διεξαγωγής του έργου της υπηρεσίας.
(ii) Είναι πειθαρχικώς προϊστάμενος του προσωπικού, που υπάγεται σ' αυτόν.
(iii) Επιλαμβάνεται προσωπικά το χειρισμό και την περαίωση ορισμένων φορολογικών υποθέσεων, οι οποίες, επειδή είναι σοβαρές ή δημιουργούν νομικά ζητήματα, έχουν ανάγκη ιδιαίτερης επεξεργασίας.

(iv) Προβαίνει στη διοικητική επίλυση των κάθε είδους φορολογικών διαφορών, που ανακύπτουν από φύλλα ελέγχου, πράξεις ή αποφάσεις.
(v) Φροντίζει για την ταχεία περαίωση των φορολογικών υποθέσεων.
(vi) Εποπτεύει το έργο της βεβαίωσης και είσπραξης των δημοσίων και λοιπών εσόδων.
(vii) Προβαίνει ή διατάσσει τη λήψη όλων των μέτρων που προβλέπονται από το νόμο, για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.
(viii) Φροντίζει για τον έγκαιρο εφοδιασμό της υπηρεσίας με τα απαραίτητα χρήματα, αξίες, ένσημα και τα απαραίτητα λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και έντυπα και έχει την ευθύνη της διαφύλαξης αυτών.
(vx) Παρακολουθεί την πορεία των εκκαθαρίσεων, βεβαιώσεων, εκπτώσεων και των εκδόσεων Φύλλων ελέγχου, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Προϊστάμενο του Τμήματος ή Γραφείου.
(x) Ελέγχει την ορθή τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών που εξασφαλίζουν την ύπαρξη ενός Α.Φ.Μ. ανά φορολογούμενο - οφειλέτη.
(xi) Εχει την ευθύνη της απόδοσης των δικαιωμάτων πρόσβασης στα προγράμματα και τα αρχεία του Η/Υ για τις χρήσεις των κωδικών ασφαλείας.
(xii) Φροντίζει για την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας του σε θέματα ελέγχου, ώστε, μέσα από την ίδια Δ.Ο.Υ., να γίνεται παραγωγή ελεγκτών.
(xiii) Φροντίζει για τη διοργάνωση της, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 11 του Ν.1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α/1987), ανά τρίμηνο συνέλευσης των υπαλλήλων της υπηρεσίας του και υποβάλλει στη Διεύθυνση Οργάνωσης τα οικεία πρακτικά.

β) Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.
(i) Αναπληρώνει τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος αυτού, στην άσκηση όλων των καθηκόντων και υποχρεώσεών του.
(ii) "Με εντολή του Προϊσταμένου της ΔΟΥ" υπογράφει τα έγγραφα και πράξεις, για τις οποίες του έχει μεταβιβάσει την εξουσία υπογραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.820/1978.
(iii) Εποπτεύει και συντονίζει τις εργασίες των Τμημάτων: Λογιστικού, Εσόδων, Εξόδων, Δικαστικού, Φορολογίας Κεφαλαίου και Φορολογίας Μεταβίβασης Ακινήτων.
(iv) Παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις μηχανογραφικές εφαρμογές της Δ.Ο.Υ. και έχει την ευθύνη του όλου συστήματος.

γ) Επόπτης Φορολογικού Ελέγχου

(i) Εισηγείται στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. την ανάθεση ελέγχου στους ελεγκτές, ανάλογα με την πείρα και τις δυνατότητές τους.
(ii) Παρακολουθεί για τη γρήγορη εκτέλεση των εντολών και επιμελείται για την πληρότητα των ελέγχων.
(iii) Φροντίζει για τη βελτίωση του ελεγκτικού επιπέδου των ελεγκτών και της αποδοτικότητάς τους.
(iv) Φροντίζει για την πληρότητα και σαφήνεια των εκθέσεων ελέγχου και για την ορθότητα των φύλλων ελέγχου, πράξεων, αποφάσεων και λοιπών εγγράφων που συνδέονται με αυτά.
(v) Προγραμματίζει και ιεραρχεί τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν, με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, των αποφάσεων επιβολής προστίμων και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου.

δ) Προϊστάμενοι Τμημάτων

(δ1) Γενικά

(i) Ενημερώνονται για όλες τις υποθέσεις και τα θέματα της αρμοδιότητάς τους.
(ii) Φροντίζουν για την ενημέρωση των υπαλλήλων του τμήματός τους, με τους νόμους, εγκυκλίους και αποφάσεις, που αφορούν στην εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
(iii) Ασκούν άμεση εποπτεία στους υπαλλήλους του τμήματός τους και γενικά φροντίζουν την έγκαιρη και ακριβή διεκπεραίωση των εργασιών αυτού.
(iv) Λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα και ασκούν κάθε φορολογικό ή άλλο δικαίωμα του Δημοσίου, ώστε να γίνεται η άμεση βεβαίωση των φόρων και λοιπών εσόδων, η είσπραξή τους και να προλαμβάνεται η παραγραφή.
(δ2) Ειδικά (Για τους Προϊσταμένους Τμημάτων μηχανογραφημένων Δ.Ο.Υ.)

1. Ο Προϊστάμενος Τμήματος Εισοδήματος Μεριμνά για την ενημέρωσή του σε όλες τις εφαρμογές, που αφορούν τις λειτουργίες του φόρου εισοδήματος και για την καλή λειτουργία αυτών.

2. Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων

- Ελέγχει κάθε διορθωτική κίνηση ή ακύρωση που γίνεται, μέσω του μηχανογραφικού συστήματος.
- Φροντίζει για την ορθότητα των συμψηφισμών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο