Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-12-2009 ]

Αριθ. πρωτ.:Δ15 1119940 ΕΞ 15.12.2009 Υποχρέωση διαφύλαξης φορολογικών στοιχείων από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. Μη διαφύλαξη Φ.Τ.Μ. - Πλήθος παραβάσεων

(Υποχρέωση διαφύλαξης φορολογικών στοιχείων από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. Μη διαφύλαξη Φ.Τ.Μ. - Πλήθος παραβάσεων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 15/12/2009
Αριθ. πρωτ.:Δ15 1119940 ΕΞ 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : 
Τηλέφωνο :


ΘΕΜΑ: Υποχρέωση διαφύλαξης φορολογικών στοιχείων από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. Μη διαφύλαξη Φ.Τ.Μ. - Πλήθος παραβάσεων.

Με το 16366/2.11.2009 έγγραφό σας ζητάτε να σας γνωρίσουμε: α) αν επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997 για τη μη διαφύλαξη των στοιχείων που εξέδωσαν οι έλαβαν αγρότες του ειδικού καθεστώτος του Φ.Π.Α. και β) το πλήθος των παραβάσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση δήλωσης με ένα έντυπο Β2 της απώλειας περισσότερων της μίας Φ.Τ.Μ.

Σχετικά με τα ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), όπως ισχύουν από 14/12/2004 μετά την τροποποίησή τους με τις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 20 του Ν.3296/2004, τα βιβλία, οι οπτικοί δίσκοι και γενικά όλα τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, τα στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου. Τα βιβλία και τα στοιχεία αυτά διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι πιο πάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή σύμφωνα με την παράγραφο 19 του άρθρου 20 του ν.3296/2004 για τα βιβλία και τα στοιχεία για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση αυτού του νόμου (14/12/2004) δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διαφύλαξής τους με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις.

2. Περαιτέρω, με την εγκύκλιο .1083247/480/ΠΟΛ.1222/6.8.1997 διευκρινίζεται ότι οι αγρότες πρέπει να ζητούν και να λαμβάνουν το αντίτυπο των φορολογικών στοιχείων που αφορούν συναλλαγές τους και εκδίδονται από τρίτους προς αυτούς, τα παραστατικά αυτά διαφυλάσσονται και επιδεικνύονται στο φορολογικό έλεγχο.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι αγρότες πρέπει να ζητούν, να λαμβάνουν και να διαφυλάσσουν, εκτός από τα τυχόν εκδιδόμενα από αυτούς φορολογικά στοιχεία και τα:

- Τα τιμολόγια αγοράς που εκδίδουν προς αυτούς οι αγοραστές επιτηδευματίες για την αγορά αγροτικών προϊόντων.
- Τις φορτωτικές που εκδίδουν οι εκμεταλλευτές δημόσιας χρήσης μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των αγροτικών προϊόντων.
- Τα τιμολόγια η τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται προς αυτούς για αμοιβές συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, συσκευασίας κ.λ.π. αγροτικών προϊόντων.
- Τα τιμολόγια για την αγορά παγίου εξοπλισμού (αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π.) καθώς και αγοράς λιπασμάτων, γεωργικών φαρμάκων, σπόρων, δενδρυλίων, ζωοτροφών, κ.λπ..

3. Επιπλέον με τις διατάξεις της περίπτωσης θ' της παραγράφου 8 του ν.2523/1997 ορίζεται ως αυτοτελής παράβαση για την οποία εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ. ΥΠ.1) ο δε συντελεστής βαρύτητας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, έχει αριθμητική τιμή ένα (1) η μη διαφύλαξη κάθε βιβλίου ή κατάστασης που υποκαθιστά βιβλίο ή ανά πενήντα (50) φύλλα φορολογικών στοιχείων ή άλλων δικαιολογητικών εγγραφών για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., εκτός αν η μη διαφύλαξη οφείλεται αποδεδειγμένα σε ανώτερη βία.

4. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. εφόσον διαπιστωθεί από τον φορολογικό έλεγχο ότι δεν έχουν διαφυλάξει τα στοιχεία που έχουν εκδώσει ή λάβει σύμφωνα με τα ανωτέρω, για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ έχουν τις κυρώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997 (παράγραφος 3 του παρόντος εγγράφου).

5. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, για το πλήθος των παραβάσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση δήλωσης της απώλειας περισσοτέρων του ενός ΦΤΜ με ένα έντυπο Β2, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222α/5.10.1988), ο χρήστης ή κάτοχος φορολογικού μηχανισμού ή συστήματος οφείλει να διαφυλάσσει το φορολογικό μηχανισμό ή το μέρος του συστήματος με τα ενταμιευμένα σ' αυτό δεδομένα για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο που κάθε φορά ορίζεται στις αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Β.Σ. για τη διαφύλαξη των φορολογικών στοιχείων.

Κατά συνέπεια σε περίπτωση μη διαφύλαξης φορολογικού μηχανισμού, καταλογίζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 1809/1988 για κάθε ένα μηχανισμό, χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα από τις κείμενες διατάξεις συγχώνευσης (ενοποίησης) των προστίμων σε περίπτωσης δήλωσης απώλειας περισσότερων του ενός ΦΗΜ με ένα κοινό έντυπο Β2 .

Εξάλλου η δυνατότητα της επιβολής ενός προστίμου ανά δήλωση, ανεξάρτητα του πλήθους των φορολογικών μηχανισμών και του χρόνου υποβολής της, παρέχεται μόνο στην περίπτωση της εκπρόθεσμής δήλωσης ΦΗΜ (ν.1809/1988 άρθρο, παρ.3, περ.δ', δεύτερο εδάφιο).

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη διαφύλαξης ή μη επίδειξης του Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών, επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 3, περίπτωση ζ του άρθρου 10 του ως άνω νόμου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο