Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-1997 ]

ΠΟΛ.1162/13.5.1997 Παράταση υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν.2443/1996, άρθρο 21, παρ. 2

(Παράταση υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν.2443/1996, άρθρο 21, παρ. 2 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 13 Μαΐου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1050091/4612-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 16/05/1997/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΟΛ.: 1162

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2198/1994 "περί ρύθμισης των ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο".
2. Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2443/1996 (ΦΕΚ 265 Α') περί διευκολύνσεων φορολογουμένων.
3. Τις διατάξεις της παραγρ. 13 του άρθρου 15 Ν.2198/1994, που ισχύουν και στη συγκεκριμένη ανωτέρω περίπτωση, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1284/1992, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
4. Το γεγονός ότι έχουν υποβληθεί αιτήματα οφειλετών του Δημοσίου, οι οποίοι υπέβαλαν μεν αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση της παραγρ. 2 του άρθρου 21 Ν.2443/1996, δεν κατέβαλαν, όμως, την α' δόση αυτής για σοβαρούς λόγους (με συνέπεια να μην υπαχθούν σ' αυτή) ή απώλεσαν αυτή (ενώ είχαν υπαχθεί), λόγω μη καταβολής δύο (2) συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων και ζητούν να ενταχθούν και να επανενταχθούν στις ευεργετικές διατάξεις της.
5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
6. Τις αριθμ. 1124420/10204-20/0016/18.11.1996, 1128186/10739-20/0016/29.11.1996, 1138143/11888-20/0016/30.12.1996, 1000739/12022-20/0016/3.1.1997 και 1040740/3596-20/0016/9.4.1997 Αποφάσεις, με τις οποίες παρατάθηκαν οι ημερομηνίες υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στην παραπάνω ρύθμιση ή οι ημερομηνίες καταβολής των δόσεων αυτής.
7. Την αριθμ. 1107147/1239/0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε μέχρι και δέκα εφτά (17) Ιουνίου 1997 την ημερομηνία καταβολής της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης δόσης των οφειλών προς το Δημόσιο, που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2443/1996.
Στην εν λόγω ρύθμιση, συνεπώς, εντάσσονται όσοι έχουν υποβάλει αίτηση (στην προθεσμία της παραγρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2443/1996 και στην εν συνεχεία παράταση αυτής με σχετικές αποφάσεις μας) και μέχρι την παραπάνω ημερομηνία καταβάλλουν όλες τις καθυστερούμενες δόσεις, οι οποίες θα επιβαρύνονται στο σύνολό τους (κεφάλαιο και προσαύξηση), όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση με προσαύξηση 5% (πέντε τοις εκατό) ανά μήνα καθυστέρησης καταβολής και επανεντάσσονται όσοι έχουν χάσει το δικαίωμα της ρύθμισης, καταβάλλοντας τις καθυστερούμενες δόσεις με τις
παραπάνω προϋποθέσεις.
Η χορηγούμενη παράταση δεν επηρεάζει το δικαίωμα έκπτωσης των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε περίπτωση ολικής εξοφλήσεως των ρυθμισμένων οφειλών της, που προβλέπεται από την παρ. 4, άθρου 15 Ν.2198/1994.
Το ποσοστό της παρεχόμενης έκπτωσης θα είναι ανάλογο με την ημερομηνία εξόφλησης του υπολοίπου, των μη απαιτητών δόσεων, ποσού.
Δηλαδή, για τις δόσεις που δεν κατεβλήθησαν εμπρόθεσμα, δεν χορηγείται έκπτωση επί των οφειλομένων σ' αυτές προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο β' τεύχος αυτής.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο