Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-03-2012 ]

Αριθμ. πρωτ.: 9866/16.3.2012 Εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων

(Εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 16 Μαρτίου 2012
Αριθμ. Πρωτ: 9866

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ
Αρ. Εγκυκλίου: 10

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων»
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. οικ.2/21967/0094/13.3.2012 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών

Με την παρούσα σας προωθούμε την με αριθμό οικ.2/21967/0094/13.3.2012 Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γ.Λ.Κ. www.minfin.gr με ΑΔΑ:Β44ΥΗ-7ΧΘ), με θέμα την εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων, ζήτημα που αποτελεί βασικό στόχο της δημοσιονομικής πολιτικής της Χώρας για το έτος 2012. Η εξόφληση αυτή επισημαίνεται ότι θα γίνει, όχι με τη συνδρομή των χρηματοπιστωτικών δομών και συνομολόγηση δανείων, αλλά σε βάρος των πιστώσεων, που έχουν προβλεφθεί για αυτό το σκοπό στον κρατικό προϋπολογισμό και με έκτακτη χρηματοδότηση των δικαιούχων φορέων.

Συνημμένα στην ανωτέρω Εγκύκλιο, είναι και τα Έντυπα 2 και 4 που αφορούν τους ΟΤΑ, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις επιχειρήσεις τους που ανήκουν στους φορείς γενικής κυβέρνησης, τα οποία μπορείτε να αναζητήσετε και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου μας, στη διεύθυνση www.ypes.gr / Το Υπουργείο/ Εγκύκλιοι–Αποφάσεις και συνοδεύουν ως Παράρτημα την παρούσα.

Ειδικότερα, επί των προθεσμιών υποβολής των παραπάνω Εντύπων, εφιστούμε την προσοχή σας και σας ενημερώνουμε ότι:

ΠΡΟΣ:
α) τις αποκεντρωμένες διοικήσεις
β) τους δήμους και
γ) τις περιφέρειες του Κράτους

- Το Έντυπο 2 « Π ίνακας υφισταμένων υποχρεώσεων και απαιτήσεων κατά την 31/12/2011 – για ΟΤΑ » , συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όλους τους προαναφερθέντες φορείς γενικής κυβέρνησης και θα πρέπει να έχει αποσταλεί στο Υπουργείο μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] και ως κατεπείγον ταχυδρομικώς, το αργότερο έως την 26η Μαρτίου, προκειμένου, αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος, να διαβιβασθεί, εν συνεχεία, από την υπηρεσία μας, το σύνολο των Εντύπων 2 στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

- Το Έντυπο 4 « Αίτηση έκτακτης χρηματοδότησης, για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων – για ΟΤΑ » , για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στην Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ήτοι α) έχουν ορίσει προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών, με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του ν.3871/2010 και τις σχετικές οδηγίες, β) τηρούν πλήρως λειτουργικό μητρώο δεσμεύσεων για τρεις τουλάχιστον μήνες, γ) θα εξοφλήσουν από ιδίους πόρους, μέρος των υφιστάμενων κατά την 31.12.2011 ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων και δ) δεσμεύονται στη μη σώρευση νέων ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων, μπορεί να συνοδεύει το Έντυπο 2, ή να αποσταλεί στο Υπουργείο μας και στην ίδια διεύθυνση ([email protected]) το αργότερο έως την 10η Μαΐου, προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος και να συμπληρωθεί από την υπηρεσία μας το απαιτούμενο Έντυπο 5 «Έλεγχος – βεβαίωση εποπτεύοντος υπουργείου», που θα συνοδεύει κάθε Έντυπο 4, ώστε μαζί να αποσταλούν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Για τα παραπάνω Έντυπα, στην περίπτωση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων, στο πεδίο δήμαρχος/περιφερειάρχης, υπογράφει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Σας επισημαίνουμε ότι, όπως μνημονεύεται στην Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, οι σχετικές πιστώσεις θα μεταβιβασθούν στους δικαιούχους φορείς από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου μας, και ότι οι πληρωμές πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατόν και μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες. Με την εξόφληση των οφειλών θα αποστείλετε άμεσα βεβαίωση, ότι η έκτακτη χρηματοδότηση διατέθηκε για τις δηλωθείσες υποχρεώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, θα επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος αυτής αναλόγως στο κρατικό προϋπολογισμό. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε συνεργασία με το Υπουργείο μας, θα προβεί σε επιτόπιους δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να επαληθευτεί το ύψος των υποχρεώσεων, πριν από τη λήψη της απόφασης χρηματοδότησης, αλλά και μετά τη καταβολή των πληρωμών.

Για το λόγο αυτό, οι φορείς πρέπει να διαθέτουν αναλυτικό αρχείο με τα στοιχεία των υποχρεώσεων αυτών και τα σχετικά παραστατικά.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες, να ενημερώσουν άμεσα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις επιχειρήσεις τους, που αφορά η παρούσα Εγκύκλιος, προκειμένου και αυτά να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τα σχετικά Έντυπα. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών κ.κ. Β. Σκαραμαγκά 2131364984, Β. Λαμπρακάκης 2131364817, Ε. Μαμούρη 2131364818, Β. Νασίου 2131364836, Κ. Ζαφειρίου 2131364837, Γ. Στεφανάκης 2131364838, Ε. Τσαμίλης 2131364841 και Κ. Ντονά 2131364844, θα σας δώσουν κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία, που είναι αναγκαία.


Ο Γενικός Διευθυντής
Οικονομικών Υπηρεσιών
Θ. Οικονόμου

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο