Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-03-2012 ]

Αριθμ. Δ19Γ 5007484 ΕΞ 20.2.2012 Άσκηση του επαγγέλματος του εκτελωνιστή

(Άσκηση του επαγγέλματος του εκτελωνιστή)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Δ19Γ 5007484 ΕΞ 2012

(ΦΕΚ Β' 740/14-03-2012)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 718/77 «Περί Εκτελωνιστών» (ΦΕΚ 304/Α΄/1977).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α΄/2001) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων.

3. Την αριθμ. Y. 25/6−12−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Aναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792/Β΄/2011), 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αρχή αδειοδότησης του επαγγέλματος του εκτελωνιστή

Αρμόδιες αρχές για την αδειοδότηση του επαγγέλματος του εκτελωνιστή είναι οι, κατά τόπο, αρμόδιες Επιτροπές του άρθρου 18 του Ν. 718/77 και ειδικότερα εκείνες που χορήγησαν το πτυχίο εκτελωνιστή.

Άρθρο 2
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος του εκτελωνιστή.

1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του εκτελωνιστή απαιτείται η αναγγελία έναρξης άσκησης αυτού από τον ενδιαφερόμενο στην Επιτροπή του άρθρου 18, Ν. 718/77 από την οποία παρέλαβε το πτυχίο εκτελωνιστή.

2. Η αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος του εκτελωνιστή θα γίνεται με αίτηση, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του υποψηφίου και θα συνυποβάλλονται με αυτή, υποχρεωτικά με ποινή απαράδεκτης αιτήσεως, τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

α΄) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται τα εξής:

αα΄) Η έδρα της επαγγελματικής του εγκατάστασης.

ββ΄) Ότι δεν έχει καταδικαστεί σαν αυτουργός ή συνεργός, ούτε διώκεται, για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, κιβδηλεία, παραχάραξη, υπεξαγωγή εγγράφων, δωροδοκία, απιστία, συκοφαντική δυσφήμιση, τοκογλυφία, παραβίαση των σφραγίδων που τέθηκαν από οποιαδήποτε Αρχή, παράβαση του νόμου περί Εθνικού νομίσματος, αρχαιοτήτων και ναρκωτικών, ή για αδικήματα συνεπαγόμενα στέρηση, έστω και προσωρινή, των πολιτικών δικαιωμάτων, ούτε έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα και δεν καταδικάσθηκε λόγω παραγραφής για κάποιο από τα αδικήματα αυτά.

γγ΄) Ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

δδ΄) Ότι δεν υπήρξε εκτελωνιστής ή ασκούμενος εκτελωνιστής, ο οποίος έχασε την ιδιότητα αυτή, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής αφαίρεσης ή ανάκλησης του πτυχίου ή και της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ούτε έχει την ιδιότητα κάποιου από αυτά και τελεί υπό έκτιση της πειθαρχικής ποινής της προσωρινής αφαιρέσεως ή ανακλήσεως του εν λόγω πτυχίου ή της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του εκτελωνιστού.

εε΄) Ότι είναι κάτοχος πτυχίου εκτελωνιστή, αναφέροντας τον αριθμό του πτυχίου, την ημερομηνία απόκτησης του, τον αριθμό και την ημερομηνία εκδόσεως της απόφασης χορήγησής του, καθώς και την Επιτροπή που του το χορήγησε.

στστ΄) Ότι ασκήθηκε πρακτικά για ένα εξάμηνο ή μια διετία, κατά περίπτωση, σε εκτελωνιστή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9, του Ν. 718/77 αναφέροντας και τα πλήρη στοιχεία του εκτελωνιστή ή των εκτελωνιστών στους οποίους ασκήθηκε, καθώς και τον χρόνο ασκήσεως του στον κάθε ένα από αυτούς.

β΄) Βεβαίωση του εκτελωνιστή ή των εκτελωνιστών στους οποίους ασκήθηκε, εκδιδόμενη, σύμφωνα με την παρ. 10, του άρθρου 9, του Ν. 718/77.

Άρθρο 3
Άσκηση του επαγγέλματος του εκτελωνιστή.

1. Οι Επιτροπές του άρθρου 18 του Ν. 718/77, αναζητούν αυτεπάγγελτα για την κάθε αίτηση, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α΄) Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης.

β΄) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης.

2. Οι Επιτροπές μόλις συγκεντρώσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά συνέρχονται για τον έλεγχο αυτών και χορηγούν εντός τριών (3) μηνών από την λήψη της αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του εκτελωνιστή, «Βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του εκτελωνιστή»
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι).

3. Στις περιπτώσεις, μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων οι Επιτροπές θα πρέπει να γνωστοποιούν, εντός της προβλεπόμενης, στην προηγούμενη παράγραφο, προθεσμίας, την απόφασή τους για την απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις

Το Κεφάλαιο Β΄ της με αριθμ. πρωτ. Τ.1862/9/15−4−2008 ΑΥΟ « Διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμών για την απόκτηση πτυχίου και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστή και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων» καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στην παρούσα απόφαση, καταργείται.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο