Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-12-2010 ]

Αριθ. πρωτ.:Δ15Β 1164753 ΕΞ 7.12.2010 Συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ αντισυμβαλλομένων επιτηδευματιών λόγω κατάπτωσης ποινικής ρήτρας

(Συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ αντισυμβαλλομένων επιτηδευματιών λόγω κατάπτωσης ποινικής ρήτρας)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 7/12/2010
Αριθ. πρωτ.:Δ15Β 1164753 ΕΞ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : 
Τηλέφωνο :

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ αντισυμβαλλομένων επιτηδευματιών λόγω κατάπτωσης ποινικής ρήτρας.

Με την ως άνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρεία με την επωνυμία............ως παραχωρησιούχος προτίθεται να προβεί, βάσει σχετικού δικαιώματός της που ορίζεται στην υπογραφείσα Σύμβαση Μελετών και Κατασκευών μεταξύ της ιδίας και του κατασκευαστή του έργου, σε λογιστικό συμψηφισμό σχετικής απαίτησής της με ανταπαίτηση που προέρχεται από κατάπτωση ποινικής ρήτρας σε βάρος του κατασκευαστή, λόγω αθέτησης της συμβατικής του υποχρέωσης για εμπρόθεσμη κατασκευή του έργου. Με βάση δε τα ανωτέρω, ζητάτε να σας γνωρίσουμε, εάν η ως άνω διαδικασία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).

Επί του θέματος λοιπόν αυτού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου, που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και άνω, απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή και κατ' εξαίρεση επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ μητρικής εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών.

2. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1091/14.6.2010 με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, διευκρινίστηκε ότι στις περιπτώσεις που οι αντισυμβαλλόμενοι είναι ταυτόχρονα προμηθευτές και πελάτες (λήπτες φορολογικών στοιχείων) δεν μπορούν να προβούν σε εκατέρωθεν λογιστικούς συμψηφισμούς και κατά συνέπεια πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία εξόφλησης κάθε στοιχείου αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

3. Ενόψει των προαναφερομένων και δεδομένου ότι η συναλλαγή, η οποία μνημονεύεται στη σχετική αίτησή σας, δεν αφορά λήψη υπηρεσιών, καθόσον η ανταπαίτηση σχετίζεται με κατάπτωση ποινικής ρήτρας σε βάρος του κατασκευαστή για καθυστέρηση κατασκευής του έργου, ενώ επιπλέον για τη συγκεκριμένη περίπτωση στη σχετική κυρωθείσα με νόμο σύμβαση, ορίζεται σαφώς δικαίωμα λογιστικού συμψηφισμού των ανταπαιτήσεων, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται με τις προαναφερθείσες διατάξεις (παρ. 1 του παρόντος) σχετικά με την απαγόρευση συμψηφισμού των αμοιβαίων ανταπαιτήσεων των αντισυμβαλλομένων και κατά συνέπεια δεν απαγορεύεται η λογιστική συμψηφιστική τακτοποίηση της ανταπαίτησης της εν λόγω εταιρείας παραχώρησης προς τον κατασκευαστή για τη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως αυτή παρατέθηκε ανωτέρω.

Αυτονόητο είναι ότι, για κάθε πράξη θα εκδοθούν από έκαστο υπόχρεο (αντισυμβαλλόμενο) τα προσήκοντα φορολογικά στοιχεία.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο