Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-11-2010 ]

Αριθ. πρωτ.:Δ15Β 1159991 ΕΞ 30.11.2010 Τρόπος εξόφλησης τιμολογίων για συναλλαγές αξίας άνω των 3.000 ευρώ

(Τρόπος εξόφλησης τιμολογίων για συναλλαγές αξίας άνω των 3.000 ευρώ)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 30/11/2010
Αριθ. πρωτ.:Δ15Β 1159991 ΕΞ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : 
Τηλέφωνο :

ΘΕΜΑ: Τρόπος εξόφλησης τιμολογίων για συναλλαγές αξίας άνω των 3.000 ευρώ.

Με την από 8.7.2010 αίτησή σας θέτετε υπόψη μας τα ακόλουθα:

α) Η εταιρεία σας είναι πλοιοκτήτης επαγγελματικών τουριστικών σκαφών που εκτελούν πλόες εσωτερικού και εξωτερικού και ναυλώνει τα πλοία της σε έλληνες ή αλλοδαπούς πελάτες - ναυλωτές με τη διαμεσολάβηση ελλήνων ή αλλοδαπών πρακτόρων - ναυλομεσιτών, οι οποίοι αμείβονται από την εταιρεία σας με προμήθεια επί του συνολικού ναύλου. Η εξόφληση του ναύλου από τον πελάτη - ναυλωτή προς την εταιρεία σας γίνεται μέσω του πράκτορα - ναυλομεσίτη ως εξής. Ο πελάτης εμβάζει το συνολικό ποσό του ναύλου σε τραπεζικό λογαριασμό του πράκτορα, ο οποίος παρακρατεί τη προμήθειά του εκδίδοντας Τ.Π.Υ. προς την εταιρεία σας, και στη συνέχεια εμβάζει το υπόλοιπο ποσό, είτε μέσω τραπέζης, είτε σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας σας, η οποία με τη σειρά της εκδίδει Α.Π.Υ. στον κάθε πελάτη - ναυλωτή.

β) Η εταιρεία σας έχει αναθέσει σε εταιρεία πρακτόρευσης τη διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν την οργάνωση του τρόπου λειτουργία της, όπως η εξεύρεση πληρωμάτων για τα πλοία της και η εξόφληση της μισθοδοσίας τους, η προμήθεια τροφοεφοδίων και υλικών για τα πλοία, η πληρωμή των προμηθευτών, καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών κ.λ.π. Ειδικότερα για τις παραπάνω πληρωμές η εταιρεία σας καταθέτει περιοδικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς της διαχειρίστριας διάφορα χρηματικά ποσά και αυτή με τη σειρά της πληρώνει είτε με μετρητά, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, είτε τέλος με τραπεζικές επιταγές εκδόσεώς της τις οφειλές της εταιρείας σας, μεταξύ των οποίων και αυτές προς προμηθευτές σας αξίας μεγαλύτερης των 3.000 ευρώ.

Με βάση τα προαναφερόμενα ρωτάτε εάν οι δύο ανωτέρω περιπτώσεις, που αφορούν εξόφληση συναλλαγών άνω των 3.000 ευρώ (παρακράτηση της προμήθειας από τον πράκτορα και εξόφληση των προμηθευτών σας από τη διαχειρίστρια εταιρεία), είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του Κ.Β.Σ.

Επί του ανωτέρω ερωτήματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. όπως αυτές τέθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 19 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α'), ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου.

2. Περαιτέρω, με το έγγραφό μας 1052203/303/0015/30.6.2005 έχει γίνει δεκτό ότι σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων ημεδαπών προμηθευτών από τρίτη εταιρεία, η οποία ενεργεί ως μεσολαβητής πληρωμών, με διαδοχικές κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών και των δύο επιχειρήσεων, πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία (λήπτης του στοιχείου) διαθέτει όλα τα απαιτούμενα τραπεζικά παραστατικά ή έγγραφα που αποδεικνύουν τις διαδοχικές τραπεζικές καταθέσεις, με τις οποίες εκπληρώνεται η σχετική υποχρέωσή της.

Από όλα τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω προκύπτει ότι, στην μεν πρώτη περίπτωση, όπου ο πράκτορας εξοφλείται μέσω της παρακράτησης της δικαιούμενης προμήθειάς του, εκδίδοντας προς την εταιρεία σας το σχετικό Τ.Π.Υ., ο τρόπος αυτός εξόφλησης δεν είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του Κ.Β.Σ., δεδομένου ότι η εξόφληση δεν γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, ούτε με επιταγή. Στη δε δεύτερη περίπτωση, εφόσον η διαχειρίστρια εταιρεία ενεργεί ως μεσολαβητής πληρωμών της εταιρείας σας (θέμα πραγματικό), γεγονός που αποδεικνύεται από τις διαδοχικές κινήσεις των λογαριασμών των δύο εταιρειών, ο περιγραφόμενος στην υπόψη αίτησή σας τρόπος εξόφλησης των εν λόγω συναλλαγών είναι σύννομος, υπό την προϋπόθεση ότι η μεσολαβούσα εταιρεία διενεργεί τις πληρωμές προς τους αντισυμβαλλόμενους επιτηδευματίες της εταιρείας σας με τον προβλεπόμενο τρόπο, δηλαδή, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, είτε με επιταγές (συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών επιταγών εκδόσεώς της), ενώ η εταιρεία σας (λήπτης του στοιχείου) διαθέτει όλα τα απαιτούμενα τραπεζικά παραστατικά ή έγγραφα που αποδεικνύουν τις διαδοχικές τραπεζικές καταθέσεις, με τις οποίες εκπληρώνεται η σχετική υποχρέωσή της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο