Σχόλια

Καταργήθηκε με την 13685/3.10.2013.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-03-2012 ]

Αριθμ. 719/28.2.2012 Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης των στόχων του Σ.Δ.Ο.Ε. και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών

(Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης των στόχων του Σ.Δ.Ο.Ε. και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών)

Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αριθμ. 719

(ΦΕΚ 253 Β'/13-02-2012)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση − θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180 Α΄/22−8−2011).

2. Τις διατάξεις των Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α΄/88) και 551/88 «Οργανισμός Νομαρχιών, Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 259 Α΄/88) όπως αυτές ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 213 Α΄/2009) και του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/2009).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3296/2004 «Σύσταση Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (Υπ.Ε.Ε.) και κατάργηση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)» (ΦΕΚ 253 Α΄/2004) όπως αυτές ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2005 «Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (Υπ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 122 Α΄/2005) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 58 Α΄/2010) και τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄/2011).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄/1998).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

1. Για τις οργανικές μονάδες της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/2011), οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων κάθε επιπέδου της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), τοποθετούνται για θητεία ενός έτους με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν από τους εν λόγω προϊσταμένους.

2. Οι εν λόγω στόχοι καθορίζονται για κάθε οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης σε ετήσια βάση και ελέγχονται ανά τρίμηνο.

3. Οι στόχοι δύνανται να τροποποιούνται ή να αναπροσαρμόζονται κατά τη διάρκεια της θητείας του κάθε προϊσταμένου.

4. Η αξιολόγηση για την επίτευξη των στόχων όσον αφορά τους προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων Σ.Δ.Ο.Ε., πραγματοποιείται από τις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. στα πλαίσια των κατά το νόμο αρμοδιοτήτων τους.

5. Οι ανωτέρω προϊστάμενοι κατανέμουν τους στόχους που έχουν τεθεί, στους υφισταμένους τους, προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος, ανάλογα με τις αρμοδιότητες τους και αξιολογούν την πορεία επίτευξης τους.

6. Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, υποχρεούνται να αποστέλλουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις της παραγράφου 4, σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση σχετικά με την πορεία υλοποίησης των στόχων που τους έχουν τεθεί, μέσα στο πρώτο πενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου, αναλυτικά, ανά τμήμα, Υποδιεύθυνση και συνολικά.

7. Η θητεία κάθε προϊσταμένου λύεται αυτοδίκαια με την πάροδο ενός έτους. Σε περίπτωση επίτευξης των στόχων, μπορεί να ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές. Σε αντίθετη περίπτωση η θητεία μπορεί να διακόπτεται με απόφαση Υπουργού.

8. Αν σε βάρος προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου, ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη ή επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή, απαλλάσσεται από τα καθήκοντα του με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο