Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-01-2011 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ15Β 1014946 ΕΞ 28.1.2011 Έκδοση φορολογικών στοιχείων, για αγοραπωλησίες αγροτικών προϊόντων

(Έκδοση φορολογικών στοιχείων, για αγοραπωλησίες αγροτικών προϊόντων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 28/1/2011
Αριθ. πρωτ.: Δ15Β 1014946 ΕΞ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : 
Τηλέφωνο :


ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων, για αγοραπωλησίες αγροτικών προϊόντων.

Σε απάντηση των ερωτημάτων που έχετε θέσει με τις από 6-12-2010 δύο (2) αιτήσεις σας και αφορούν την έκδοση φορολογικών στοιχείων για τη διακίνηση και πώληση ελαιολάδου, καθώς και αγροτικών προϊόντων γενικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.3842/2010 και τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1091/14.6.2010, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Έκδοση φορολογικών στοιχείων για διακίνηση και πώληση ελαιολάδου από ελαιοτριβείο, κατ' εντολή παραγωγών.

1.1 Στην περίπτωση που η σχέση χαρακτηρίζεται ως πώληση για λογαριασμό τρίτου, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1091/14.6.2010 δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 19 του ν.3842/2010 για άμεση έκδοση στοιχείου αξίας. Επομένως, όταν ελαιοτριβείο πωλεί ελαιόλαδο για λογαριασμό παραγωγών από ποσότητα που φυλάσσεται εκεί, ύστερα από έκθλιψη ελαιών τους, εκδίδει δικά του φορολογικά στοιχεία (διακίνησης και πώλησης) και με ημερομηνία την τελευταία ημέρα κάθε μήνα εκδίδει, μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα, εκκαθάριση σε κάθε εντολέα-παραγωγό ξεχωριστά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

1.2 Στην περίπτωση απλής παράδοσης ή αποστολής φυλασσομένου-εναποτεθέντος ελαιολάδου σε τρίτο, κατ' εντολή και για λογαριασμό παραγωγών, οι οποίοι συμβάλλονται απευθείας με τον αγοραστή, μπορεί να εκδίδονται δελτία αποστολής (τριγωνικά) κατ' εντολέα - παραγωγό, από τον ελαιοτριβέα με ανάλογη αιτιολογία.

Στην προαναφερόμενη περίπτωση και εφόσον η μεταφορά γίνεται με φορτηγό Δ.Χ., ο δε τρίτος (αγοραστής) δεν είναι φορτωτής, αλλά μόνο παραλήπτης, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ., με την παραλαβή του ελαιολάδου στις εγκαταστάσεις της αγοράστριας επιχείρησης, εκδίδεται από αυτήν, άμεσα, συνενωμένο δελτίο αποστολής - τιμολόγιο.

Ενόψει των ανωτέρω, η περιγραφόμενη στη σχετική αίτησή σας, διαδικασία έκδοσης ενός δελτίου αποστολής από το ελαιοτριβείο που αφορά ποσότητες διαφορετικών παραγωγών, χωρίς εξατομίκευση για κάθε παραγωγό, προς την αγοράστρια επιχείρηση, με παραπομπή στα αρχικά εκδοθέντα (κατά την έκθλιψη του ελαιοκάρπου) συνενωμένα στοιχεία ''Α.Π.Υ. -Δ.Α.- Αποδείξεις Ποσοτικής Παραλαβής '' , δεν είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις.

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι, ο χαρακτηρισμός της νομικής σχέσης που συνδέει τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή αν πρόκειται για απευθείας πώληση από τον παραγωγό στον τρίτο (έμπορο), ή για πώληση από το ελαιοτριβείο για λογαριασμό των παραγωγών ή ακόμη για διπλή πώληση (αγορά του ελαιοτριβείου από τον παραγωγό και μεταπώληση σε τρίτους), είναι θέμα πραγματικό και εξετάζεται σε κάθε περίπτωση από τα αρμόδια όργανα στα πλαίσια των δινεργούμενων φορολογικών ελέγχων.

2. Πώληση αγροτικών προϊόντων από παραγωγούς σε εμπορικές επιχειρήσεις, με αδυναμία προσδιορισμού του βάρους κατά τη παράδοση.

Από τη Διοίκηση έχουν γίνει δεκτά τα ακόλουθα:

• Όταν η διακίνηση των υπόψη προϊόντων γίνεται από τον επιτηδευματία, εκδίδεται άμεσα με την παραλαβή αυτών, δελτίο αποστολής - τιμολόγιο και σε όλα τα αντίτυπα αυτού, μετά τη ζύγιση των αγορασθέντων αγροτικών προϊόντων, αναγράφεται το ακριβές βάρος και οι αξίες αυτών και επισυνάπτεται το ζυγολόγιο, εφόσον υπάρχει.(εγκ. ΠΟΛ.1091/14.6.2010,παρ. 20, περ. 2.2)

• Σε περίπτωση που εκ των υστέρων προκύψουν θετικές ή αρνητικές διαφορές στην τιμολόγηση των υπόψη αγροτικών προϊόντων, που επηρεάζουν την τελική τιμή των αγροτικών προϊόντων, με σαφή όμως αιτιολογία (όπως ποιοτικής διαφοράς, υπολογιστικά λάθη, εκ των υστέρων διαμόρφωση της τελικής τιμής από το Δημόσιο και λοιπούς φορείς κ.λπ.), μπορεί να εκδοθεί από τον επιτηδευματία κατά περίπτωση, είτε συμπληρωματικό τιμολόγιο είτε πιστωτικό τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.(εγκ. ΠΟΛ.1091/14.6.2010, παρ.21α',περ. 4.4).

Επιπλέον, σε ότι αφορά τη δυνατότητα ή μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων από τρίτους, διευκρινίζεται ότι, όπως συνάγεται εμμέσως από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., αυτά δεν μπορεί να εκδίδονται από πρόσωπα που δεν έχουν σχέση εξάρτησης (π.χ., μισθωτοί κ.λπ.) με την υπόχρεη επιχείρηση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο