Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-03-2012 ]

Αριθ. πρωτ.: οικ. 5973/12/1.3.2012 Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 & 6 του ν. 4018/11(ΦΕΚ 215 Α΄) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών

(Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 & 6 του ν. 4018/11(ΦΕΚ 215 Α΄) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 5973/12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 105 63
Πληροφορίες : Γ. Μωραΐτης
Τηλ. : 210 3741269
ΦΑΞ: 210-3741239
e-mail: [email protected]

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Εγκύκλιος αριθ.: 6

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 & 6 του ν. 4018/11(ΦΕΚ 215 Α΄) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 215 Α΄) ο ν. 4018/2011 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών». Για την διευκόλυνση των υπηρεσιών σας, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 & 6 του υπόψη νόμου.

ΓΕΝΙΚΑ

Με τις διατάξεις των άρθρων 5 & 6 του υπόψη νόμου αντικαθίσταται τα άρθρα 16 & 16Α του ν. 3386/2005, που αφορούν στην είσοδο πολιτών τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία και αλιεργατών αντίστοιχα.

Η ανάγκη για την αντικατάσταση των συγκεκριμένων άρθρων προέκυψε από την αξιολόγηση της μέχρι τώρα εφαρμογής τους και αποσκοπεί στην απλούστευση της διαδικασίας για την διενέργεια μετακλήσεων εποχιακών εργαζομένων και αλιεργατών και στην μείωση του διοικητικού βάρους των αρμοδίων υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Συνοπτικά οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται με τις ανωτέρω διατάξεις είναι οι ακόλουθες:

α) Καταργείται η υποχρέωση για την έκδοση άδειας διαμονής από τις αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και οι πολίτες τρίτων χωρών θα εισέρχονται στην Χώρα και θα εργάζονται με θεώρηση εισόδου, αντίστοιχη του είδους της απασχόλησης και ισόχρονη της σύμβασης εργασίας..

β) Αντικαθίσταται η υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής από τον εργοδότη που επιθυμεί να μετακαλέσει πολίτη τρίτης χώρας για εποχιακή εργασία ή ως αλιεργάτη, από τέλος, υπό την μορφή παραβόλου, ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θα απασχοληθεί, το οποίο αποσκοπεί στην κάλυψη μέρους από το κόστος της διοικητικής διαδικασίας, εισπράττεται υπέρ του δημοσίου και δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Το παράβολο αυτό καταβάλλεται σε οποιαδήποτε ΔΟΥ της Χώρας και η είσπραξη γίνεται στον κωδικό αριθμό είσπραξης (ΚΑΕ) 3741 (Παράβολα από κάθε αιτία). Η είσπραξη του ανωτέρω ποσού μπορεί να γίνει είτε με έντυπα παράβολα Δημοσίου, είτε με διπλότυπο τύπου Α΄, στο οποίο θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του εργοδότη, ως υπόχρεου για την καταβολή του παραβόλου και στις παρατηρήσεις τα στοιχεία του πολίτη τρίτης χώρας.

Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος εργοδότης υποβάλλει το αποδεικτικό καταβολής του ως άνω παραβόλου, μαζί με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία και η μετάκληση αλιεργατών είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που οι σχετικές θέσεις εργασίας έχουν συμπεριληφθεί στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005.

Συνεπώς για να συμπεριληφθούν οι σχετικές θέσεις στην ανωτέρω κ.υ.α., τα σχετικά αιτήματα των εργοδοτών και η κατάρτιση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του ιδίου νόμου έκθεσης , υποβάλλονται και εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των κεφαλαίων Α’ & Β΄ της αριθ. 12311/3.6.2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1063 Β΄) «Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών».

Α. Εποχιακή εργασία πολιτών τρίτων χωρών (Άρθρο 5)

Εποχιακή εργασία πολίτη τρίτης χώρας είναι η απασχόλησή του στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα έως έξι συνολικά μήνες, ανά περίοδο δώδεκα μηνών, σε τομέα δραστηριότητας που συναρτάται με πρόσκαιρη και εποχιακού χαρακτήρα, απασχόληση. Ο εποχιακά απασχολούμενος συμβάλλεται με συγκεκριμένο εργοδότη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου. Στη σύμβαση πρέπει να αναφέρεται, ρητά, το είδος απασχόλησης.

1. Διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία. (παρ. 2 ,3 & 4)

Με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 & 4 καθορίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους εργοδότες για την μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία.

Επισημαίνουμε ότι μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από της διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 κ.υ.α., σχετικά με την μεταφορά της αρμοδιότητας των Δήμων της Χώρας για την παραλαβή των αιτήσεων πολιτών τρίτων χωρών στις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι αιτήσεις των εργοδοτών θα υποβάλλονται στους οικείους Δήμους.

Συγκεκριμένα μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005, ο εργοδότης που υπέβαλε αίτηση για την μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για παροχή εποχιακής εργασίας, εφόσον συμπεριλήφθηκε η σχετική θέση εργασίας σε αυτήν, υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της έδρας του νομού όπου πρόκειται να παρασχεθεί η εποχιακή απασχόληση τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τον χρόνο έναρξης της απασχόλησης. Στην αίτηση αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, η ημερομηνία γέννησης, η υπηκοότητα και ο αριθμός διαβατηρίου του προς μετάκληση υπηκόου τρίτης χώρας και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

α) αποδεικτικό καταβολής τέλους, υπό την μορφή παραβόλου, εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας, που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο.

β) υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόμενους και θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του παρόντος νόμου (δαπάνες απέλασης και τα έξοδα διατροφής του),

γ) σύμβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραμμένη από τον ίδιο, για κάθε εργαζόμενο, και θεωρημένη από την οικεία υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας.

Στη σύμβαση αναγράφονται το είδος της απασχόλησης, η διάρκεια και η αμοιβή του εργαζόμενου, η οποία δεν μπορεί να είναι, σε καμία περίπτωση, μικρότερη από τις αποδοχές ανειδίκευτου εργαζόμενου, και

δ) υπεύθυνη δήλωση ότι θα εξασφαλίσει στον εργαζόμενο κατάλληλο κατάλυμα.

ε) αποδεικτικό καταβολής από τον εργοδότη στον Ο.Γ.Α. του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για το σύνολο της περιόδου απασχόλησης, όπως αυτή προκύπτει από την σύμβαση εργασίας, στην περίπτωση που ο εργοδότης επιθυμεί να απασχολήσει τον πολίτη τρίτης χώρας στην αγροτική οικονομία ή σε εκμετάλλευση της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 52 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272). Σχετικά με τον τρόπο καταβολής των ανωτέρω εισφορών θα ενημερωθείτε με σχετική εγκύκλιο του Ο.Γ.Α..

Σας επισημαίνουμε ότι η προκαταβολή των ασφαλιστικών εισφορών αφορά μόνο στους υπόχρεους ασφάλισης στον ΟΓΑ.

Στην περίπτωση, τέλος, που ο εργοδότης επιθυμεί να απασχολήσει τον πολίτη τρίτης χώρας σε τομέα απασχόλησης που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε εφαρμόζεται η ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία και ο εργαζόμενος οφείλει μετά την είσοδό του στην Χώρα να υποβάλλει σχετική αίτηση ασφάλισης. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι ο εργαζόμενος θα υποβάλλει την κατά τα ανωτέρω σχετική αίτηση ασφάλισης και να καταστεί ευχερής ο σχετικός έλεγχος, η αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης οφείλει να κοινοποιεί στο κατά τόπους υποκατάστημα του ΙΚΑ την σχετική εγκριτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία εγκρίνεται η απασχόληση του υπηκόου τρίτης χώρας για παροχή εποχιακής εργασίας στον συγκεκριμένο εργοδότη.

2. Διαδικασία επιστροφής καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ.

Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες έχουν κατατεθεί στον ΟΓΑ. για μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία επιστρέφονται, στον εργοδότη, κατόπιν αίτησής του , εφόσον:

1) Δεν εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για οποιονδήποτε λόγο, η είσοδος του μετακαλούμενου πολίτη τρίτης χώρας

2) Δεν του χορηγηθεί σχετική θεώρηση εισόδου από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή,

3) Χορηγηθεί μεν η θεώρηση εισόδου αλλά ο πολίτης τρίτης χώρας δεν εισέλθει στη χώρα, εφόσον αυτό βεβαιώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται, στον ΟΓΑ, μέσω του οικείου ανταποκριτή του και συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από:

1) την απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία δεν εγκρίνεται η είσοδος του συγκεκριμένου πολίτη τρίτης χώρας, ή

2) αντίγραφο του εγγράφου της αρμόδιας προξενικής αρχής από το οποίο να προκύπτει η μη χορήγηση της θεώρησης εισόδου, ή

3) Σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας από το οποίο να προκύπτει η μη είσοδός του στην Χώρα.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο μετακληθείς πολίτης τρίτης χώρας υπαχθεί σε καθεστώς αναγκαστικής απομάκρυνσης από την Χώρα ή δικαστικής απέλασης, είναι δυνατή η επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες αντιστοιχούν στο υπολειπόμενο διάστημα της σκοπούμενης απασχόλησής του.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον ΟΓΑ , μέσω του οικείου ανταποκριτή του και συνοδεύεται από βεβαίωση της αρμόδιας για την αναγκαστική απομάκρυνση του μετακληθέντος αρχής, ή αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσεται η δικαστική απέλαση του μετακληθέντος και σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την πραγματοποίηση αυτής

Επίσης στην περίπτωση που ο μετακληθείς καταγγείλει την σύμβαση εργασίας και αποχωρήσει οικειοθελώς από την Χώρα, επιστρέφονται στον εργοδότη οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόμενο διάστημα της σκοπούμενης απασχόλησης του μετακληθέντος, όπως αυτό προκύπτει από την σύμβαση εργασίας και την αντίστοιχη θεώρηση εισόδου.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται, ομοίως, στον ΟΓΑ, μέσω του οικείου ανταποκριτή του και συνοδεύεται από βεβαίωση της Δ/νσης Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας από την οποία να προκύπτει η αναχώρηση του μετακληθέντος από την Χώρα.

3. Διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εποχιακή απασχόληση (παράγραφος 5).

Η αρμοδιότητα για την εξέταση της αίτησης ανήκει στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εφόσον διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο αναφορικά με την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας και την πληρότητα των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, αποστέλλει στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή την σχετική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μαζί με την υπογεγραμμένη από τον εργοδότη σύμβαση εργασίας, με την οποία εγκρίνεται η απασχόληση του υπηκόου τρίτης χώρας για παροχή εποχιακής εργασίας στον συγκεκριμένο εργοδότη, προκειμένου να του χορηγηθεί αντίστοιχη θεώρηση εισόδου για εποχιακή εργασία. Οι κατά τα ανωτέρω εγκριτικές πράξεις των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης κοινοποιούνται, υποχρεωτικά, στον κατά τόπο αρμόδιο ανταποκριτή του ΟΓΑ, εφόσον αφορά απασχόληση στην αγροτική οικονομία ή στα κατά τόπο αρμόδια υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α. και περιφερειακές υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Ε. σε κάθε άλλη περίπτωση.

4. Χορήγηση και διάρκεια της θεώρησης εισόδου (παράγραφος 6).

Η αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, εφόσον λάβει την σχετική εγκριτική απόφαση, καλεί τους ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην ανωτέρω υπηρεσία προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργασίας και να τους χορηγηθεί η αντίστοιχη θεώρηση εισόδου για εποχιακή εργασία, υπό την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις εισόδου.

Η διάρκεια της θεώρησης εισόδου για εποχιακή εργασία είναι ισόχρονη με τη διάρκεια της απασχόλησης, όπως προκύπτει από τη σχετική σύμβαση εργασίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει, σε καμμία περίπτωση, τους έξι μήνες. Η θεώρηση αυτή παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της συγκεκριμένης εργασίας και στον συγκεκριμένο εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση του οποίου αυτή χορηγήθηκε. Επισημαίνουμε ότι στους εισερχόμενους με θεώρηση εισόδου για εποχιακή εργασία, κατά το χρόνο ισχύος αυτής, δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής οποιασδήποτε κατηγορίας.

5. Υποχρεώσεις των εποχιακά εργαζομένων (παράγραφος 8)

Ο πολίτης τρίτης χώρας που έχει εισέλθει για εποχιακή απασχόληση υποχρεούται μετά τη ολοκλήρωση της περιόδου απασχόλησής του, εκτός εάν από διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει η χώρα μας ορίζεται κάτι διαφορετικό, να αναχωρήσει άμεσα από την Ελληνική Επικράτεια. Σε περίπτωση που αυτός δεν συμμορφωθεί, δεν έχει την δυνατότητα να εισέλθει εκ νέου στη χώρα για κανέναν από τους λόγους που προβλέπονται στον ν. 3386/2005 και για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία κατά την οποία ήταν υποχρεωμένος να αναχωρήσει από την Χώρα.

Β. Μετάκληση αλιεργατών (Άρθρο 6)

1. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων των εργοδοτών για μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών ως αλιεργατών.

Μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005, ο εργοδότης που υπέβαλε αίτηση για την μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας ως αλιεργάτη, εφόσον συμπεριλήφθηκε η σχετική θέση εργασίας σε αυτήν, υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της έδρας του νομού όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή του ή στην έδρα νηολογίου του σκάφους του, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την έναρξη της αλιευτικής περιόδου, προκειμένου να ολοκληρωθεί έγκαιρα η διαδικασία μετάκλησης, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

α) αποδεικτικό καταβολής τέλους, υπό την μορφή παραβόλου, εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας, που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο.

β) πίνακα με τα στοιχεία των πολιτών τρίτων χωρών, στα οποία περιλαμβάνονται, υποχρεωτικά, η ιθαγένεια, το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός διαβατηρίου,

γ) υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόμενους και θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του παρόντος νόμου,

δ) σύμβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραμμένη από τον ίδιο, για κάθε εργαζόμενο, στην οποία αναφέρονται οι όροι εργασίας, το χρονικό διάστημα απασχόλησης και η αμοιβή του εργαζομένου, και

ε) αποδεικτικό καταβολής από τον εργοδότη στον Ο.Γ.Α. των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, και για διάστημα έξι μηνών απασχόλησης του πολίτη τρίτης χώρας, όπως αυτή προκύπτει από τη σύμβαση εργασίας.

2. Διαδικασία επιστροφής καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ.

Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες έχουν κατατεθεί στον ΟΓΑ για μετάκληση αλιεργατών, επιστρέφονται στον εργοδότη, κατόπιν αίτησής του, εφόσον:

1) Δεν εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για οποιονδήποτε λόγο, η είσοδος του μετακαλουμένου πολίτη τρίτης χώρας

2) Δεν του χορηγηθεί σχετική θεώρηση εισόδου από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή,

3) Χορηγηθεί μεν η θεώρηση εισόδου αλλά ο πολίτης τρίτης χώρας δεν εισέλθει στη χώρα, εφόσον αυτό βεβαιώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον ΟΓΑ, μέσω του οικείου ανταποκριτή του και συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από:

1) την απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία δεν εγκρίνεται η είσοδος του συγκεκριμένου πολίτη τρίτης χώρας,

2) αντίγραφο του εγγράφου της αρμόδιας προξενικής αρχής από το οποίο να προκύπτει η μη χορήγηση της θεώρησης εισόδου, και

3) Από σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας από το οποίο να προκύπτει η μη είσοδός του στην Χώρα.

Αντίστοιχα στην περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας έχει εισέλθει με θεώρηση εισόδου στην χώρα, είναι δυνατή η επιστροφή στον εργοδότη των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στο υπολειπόμενο διάστημα της σκοπούμενης απασχόλησης του μετακληθέντος, όπως αυτό προκύπτει από την σύμβαση εργασίας και την αντίστοιχη θεώρηση εισόδου, εφόσον:

1) ο μετακληθείς πολίτης τρίτης χώρας υπαχθεί σε καθεστώς αναγκαστικής απομάκρυνσης από την Χώρα ή δικαστικής απέλασης,

2) καταγγείλει την σύμβαση εργασίας και αποχωρήσει οικειοθελώς από την Χώρα.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον ΟΓΑ, μέσω του οικείου ανταποκριτή του και συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από:

1) βεβαίωση της αρμόδιας για την αναγκαστική απομάκρυνση του μετακληθέντος αρχής, ή αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσεται η δικαστική απέλαση του μετακληθέντος και σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την πραγματοποίηση αυτής.

2) βεβαίωση της Δ/νσης Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας από την οποία να προκύπτει η αναχώρηση του μετακληθέντος από την Χώρα.

3. Διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών ως αλιεργατών

Η αρμοδιότητα για την εξέταση της αίτησης ανήκει στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εφόσον διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο αναφορικά με την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας και την πληρότητα των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, αποστέλλει στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή την σχετική εγκριτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μαζί με την υπογεγραμμένη από τον εργοδότη σύμβαση εργασίας, με την οποία εγκρίνεται η απασχόληση του υπηκόου τρίτης χώρας ως αλιεργάτη στον συγκεκριμένο εργοδότη, προκειμένου να του χορηγηθεί αντίστοιχη θεώρηση εισόδου.. Οι κατά τα ανωτέρω εγκριτικές πράξεις των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης κοινοποιούνται, υποχρεωτικά, στον κατά τόπο αρμόδιο ανταποκριτή του ΟΓΑ.

4. Χορήγηση και διάρκεια της θεώρησης εισόδου

Η αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, εφόσον λάβει την σχετική εγκριτική απόφαση, καλεί τους ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην ανωτέρω υπηρεσία προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργασίας και να τους χορηγηθεί η αντίστοιχη θεώρηση εισόδου ως αλιεργάτες, υπό την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις εισόδου.

Η διάρκεια της θεώρησης εισόδου είναι ισόχρονη με τη διάρκεια της απασχόλησης, όπως προκύπτει από τη σχετική σύμβαση εργασίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει, σε καμμία περίπτωση, τους δέκα (10) μήνες. Η θεώρηση αυτή παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της συγκεκριμένης εργασίας και στον συγκεκριμένο εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση του οποίου αυτή χορηγήθηκε. Επισημαίνουμε ότι στους εισερχόμενους με θεώρηση εισόδου ως αλιεργάτες και κατά το χρόνο ισχύος αυτής, δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής οποιασδήποτε κατηγορίας.

5. Υποχρεώσεις των αλιεργατών (παράγραφος 5)

Ο πολίτης τρίτης χώρας που έχει εισέλθει ως αλιεργάτης οφείλει να αναχωρήσει άμεσα από την Ελληνική Επικράτεια μετά την ολοκλήρωση της περιόδου απασχόλησής ή στην περίπτωση που λυθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, η σχέση εργασίας. Σε περίπτωση που αυτός δεν συμμορφωθεί, δεν έχει την δυνατότητα να εισέλθει εκ νέου στη χώρα για κανέναν από τους λόγους που προβλέπονται στον ν. 3386/2005 και για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία κατά την οποία ήταν υποχρεωμένος να αναχωρήσει από την Χώρα.

5. Αιγύπτιοι αλιεργάτες

Οι Αιγύπτιοι αλιεργάτες, λόγω της κατίσχυσης της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Χώρας μας και της Αιγύπτου, η οποία έχει κυρωθεί με το ν. 1453/1984 (88 Α΄), αντιμετωπίζονται, αναφορικά με τα ανωτέρω, με ευνοϊκότερες ρυθμίσεις.

Έτσι, σε περίπτωση που λυθεί η σύμβαση εργασίας ή διακοπεί με οποιονδήποτε τρόπο η σχέση εργασίας κατά το διάστημα ισχύος της θεώρησης εισόδου, επιτρέπεται η σύναψη νέας σύμβασης εργασίας με άλλον εργοδότη για το υπόλοιπο διάστημα μέχρι τη λήξη της θεώρησης εισόδου.

Εάν δεν συναφθεί νέα σύμβαση εργασίας η θεώρηση εισόδου εξακολουθεί να ισχύει για διάστημα τριών μηνών και πάντως, εφόσον το εναπομείναν χρονικό διάστημα είναι μικρότερο των τριών μηνών, έως την λήξη αυτής.

Στην περίπτωση που η σχέση εργασίας λυθεί κατά τα ανωτέρω και συναφθεί νέα σύμβαση εργασίας με άλλον εργοδότη, ο νέος εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον Ο.Γ.Α. το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και αντιστοιχούν στην περίοδο, κατά την οποία θα απασχολήσει τον Αιγύπτιο αλιεργάτη. Οι υπολειπόμενες ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες είχαν προκαταβληθεί για το εν λόγω χρονικό διάστημα επιστρέφονται στον αρχικό εργοδότη, μόνο στην περίπτωση που έχει συναφθεί νέα σύμβαση με άλλον εργοδότη.

Η νέα σύμβαση εργασίας (εις διπλούν), θεωρημένη από την οικεία υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας, κατατίθεται στη αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, μαζί με το αποδεικτικό καταβολής στον ΟΓΑ, από το νέο εργοδότη, του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στην περίοδο που θα απασχολήσει τον Αιγύπτιο αλιεργάτη.

Η σχετική αίτηση για την επιστροφή των υπολειπόμενων ασφαλιστικών εισφορών υποβάλλεται, από τον ενδιαφερόμενο εργοδότη, στον οικείο ανταποκριτή του ΟΓΑ και συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από αντίγραφο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή της γνωστοποίησης της διακοπής της., θεωρημένο από την οικεία Υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας του ΣΕΠΕ. Στη συνέχεια και για την διασφάλιση της όλης διαδικασίας, ο ΟΓΑ θα πρέπει να επικοινωνήσει με την αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, προκειμένου να διακριβωθεί η κατάθεση, κατά τα ανωτέρω, νέας σύμβασης εργασίας με άλλον εργοδότη. Είναι ευνόητο βεβαίως ότι η ανωτέρω διαδικασία παραλείπεται στην περίπτωση που προκύπτει, από τα τηρούμενα στοιχεία του ΟΓΑ, ότι ό νέος εργοδότης έχει καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην περίοδο που θα απασχολήσει τον Αιγύπτιο αλιεργάτη

Γ. Κοινές ρυθμίσεις.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 και της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 4018/2011 εισάγονται κοινές ρυθμίσεις για την είσοδο εποχιακών εργαζομένων και αλιεργατών, οι οποίες αφορούν στη προστασία της Δημόσιας Υγείας και στην οριοθέτηση των δικαιωμάτων τους και των υποχρεώσεών τους.

Ειδικότερα οι πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Χώρα για εποχιακή απασχόληση και ως αλιεργάτες, δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν σχετικό πιστοποιητικό που θα βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Παρά ταύτα όμως και για την προστασία της δημόσιας υγείας, μετά την είσοδο των ανωτέρω στην Ελλάδα μπορεί να επιβληθεί, ύστερα από εντολή του Γενικού Γραμματέα της κατά τόπο αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δειγματοληπτικά υγειονομικός έλεγχος, ο οποίος περιορίζεται στις απολύτως απαραίτητες διαδικασίες και δεν συνεπάγεται έξοδα των εργαζομένων. Στην περίπτωση που κατά τον σχετικό έλεγχο σε πολίτη τρίτης χώρας διαπιστωθεί η ύπαρξη νοσήματος που μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, τότε αυτός απομακρύνεται από την Χώρα. Για τον λόγο αυτό ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να φροντίσει για την απομάκρυνσή του.

Επίσης οι συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών, ασφαλίζονται στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς και έχουν τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώματα με τους ημεδαπούς εργαζόμενους. Στα παραπάνω πρόσωπα χορηγούνται παροχές υγείας μετά την είσοδό τους στην Χώρας και την έναρξη της απασχόλησής τους. Κατά τα λοιπά , ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α΄).

Δ. Μεταβατικές διατάξεις (Άρθρο 7 παρ.7)

Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 7 ρυθμίζεται το θέμα των εκκρεμών αιτήσεων οι οποίες υποβλήθηκαν πριν από την 30.09.2011, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4018/2011. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι οι αιτήσεις εργοδοτών για την μετάκληση εποχικών εργαζομένων ή αλιεργατών, καθώς και οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν εισέλθει με θεώρηση εισόδου για εποχιακή εργασία ή ως αλιεργάτες, οι οποίες έχουν υποβληθεί στους οικείους Δήμους μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, εξετάζονται και, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, ικανοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 16Α του ν. 3386/2005, όπως αυτές ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους με τα άρθρα 5 και 6 του υπόψη νόμου. Σας επισημαίνουμε επίσης ότι για τις ανωτέρω περιπτώσεις η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών τις οποίες έχουν καταθέσει οι εργοδότες θα γίνει με βάση τις διατάξεις του κεφαλαίου Η΄ της αριθμ.12311/3.6.2008 κ.υ.α. (ΦΕΚ 1063 Β΄), όπως αυτή ισχύει.

Ε. Διαδικασία αποστολής των εγκριτικών πράξεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές για την μετάκληση εποχιακών εργαζομένων και αλιεργατών

Η αποστολή των εγκριτικών αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές, ρυθμίζεται από την αριθ. οικ. 12514/11/12.5.2011 (ΦΕΚ 826/Β΄/12.05.2011) κ.υ.α., με την οποία τροποποιήθηκε η αριθ. οικ. 12311/3.6.2008 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1063 Β΄) «Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών», όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις αριθ. οικ. 27846/11.12.2008 (ΦΕΚ 2608 Β΄) και οικ.17590/2.7.2009 (ΦΕΚ 1423 Β΄) όμοιες

Ειδικότερα με την υπόψη κ.υ.α. ορίζεται ότι σε περίπτωση μετάκλησης υπηκόου τρίτης Χώρας για εργασία (εξηρτημένη, εποχιακή εργασία ή αλιεργάτη ), η αποστολή των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων, διενεργείται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είτε ταχυδρομικώς, είτε, μετά από αίτησή του ενδιαφερόμενου εργοδότη και υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής, μέσω ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών εταιρειών. Επιπλέον αποστέλλονται στα οικεία προξενεία υποχρεωτικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατάλογοι με τις πράξεις έγκρισης για όλες τις περιπτώσεις μετακλήσεων (εξηρτημένη, εποχιακή εργασία ή αλιεργάτη ).
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Φ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο