Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-02-2012 ]

Αριθμ. Φ. 10034/32110/550/16.2.2012 Αναπροσαρμογή Ασφαλιστικών Κατηγοριών Ο.Γ.Α έτους 2012

(Αναπροσαρμογή Ασφαλιστικών Κατηγοριών Ο.Γ.Α έτους 2012)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. Φ. 10034/32110/550

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ/γματος 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 (Α΄ 15), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 (Α΄ 15) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115 ) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».

4. Την υπ’ αριθμ. 2876/7.10.2009 (Β΄ 2234) απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 110/2011 (Α΄ 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. 1350/ΕΗΔ1/1−12−2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ.

7. Το με Αριθμ. 30647/150/16.12.2011 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α.

8. Το γεγονός ότι, για το έτος 2012 δεν προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού, από δε το έτος 2013 θα προκληθεί αύξηση της κρατικής συμμετοχής, η οποία θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 2141 του ΟΓΑ «Κρατική Συμμετοχή για Κύρια Ασφάλιση» και ο ΟΓΑ λόγω και της αναπροσαρμογής των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών του θα εμφανίζει παράλληλα ετήσια αύξηση εσόδων,

αποφασίζουμε:

Τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15/τ. Α΄), και της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ. Α΄) όπως έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα, αναπροσαρμόζονται από 1.1.2012 κατά ποσοστό 5%.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο