Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-02-2012 ]

Αριθ. 2575/84/13.2.2012 Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής δανείων, που χορηγήθηκαν σε δικαιούχους μέσω τραπεζών και επιδοτούνται από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας

(Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής δανείων, που χορηγήθηκαν σε δικαιούχους μέσω τραπεζών και επιδοτούνται από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. 2575/84

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) του άρθρου 2 του Ν.Δ. 2963/1954 «Περί Ιδρύσεως Αυτονόμου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας», όπως ισχύει (ΦΕΚ 195/Α).

β) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α).

γ) Του άρθρου 37 του Ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. 112/Α).

δ) Της παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 2336/1995 «Ρύθμιση θεμάτων εποπτευομένων Οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 189/Α).

ε) Της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 2736/1999 «Στεγαστικά προγράμματα Ο.Ε.Κ. Και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 172/Α).

στ) Της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 216/Α).

2. Την αρ. 21738/78/25−11−2011 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ιωάννη Κουτσούκο» (ΦΕΚ 2741/Β).

3. Το με αριθμ. 10484/9.2.2012 έγγραφο του Ο.Ε.Κ. με το οποίο μας υποβλήθηκε απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 28/21.12.2011 συνεδρίασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον προϋπολογισμό του Ο.Ε.Κ.,

αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απόφαση που ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους δικαιούχους του προγράμματος επιδότησης επιτοκίου, οι οποίοι έχουν δανειοδοτηθεί μέσω του προγράμματος μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης, να προβαίνουν σε υπογραφή συμπληρωματικής, της δανειακής τους σύμβασης, πράξης, με την αντισυμβαλλόμενη Τράπεζα, προκειμένου να διαπραγματευθούν με αυτή το χρόνο αποπληρωμής του δανείου τους.

Ο Οργανισμός δεν παρεμβάλλεται σε αυτή τη διαπραγμάτευση και θα εξακολουθήσει να καταβάλλει την επιδότηση του επιτοκίου, με βάση τους προβλεπόμενους όρους στην αρχική σύμβαση, ήτοι η επιδότηση από πλευράς του Οργανισμού δεν θα υπερβαίνει τα εννέα (9) πρώτα χρόνια του συνολικού χρόνου αποπληρωμής του δανείου.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο