Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-02-2012 ]

Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76/27.1.2012 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσοστού της συνολικής έκτασης που καταλαμβάνουν οι δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο μέρος του N. 3982/2011, καθώς και του τύπου και του περιεχομένου της βεβαίωσης συμβατότητας της δραστηριότητας της προς εγκατάσταση επιχειρήσεως με τον τύπο του Επιχειρηματικού Πάρκου

(Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσοστού της συνολικής έκτασης που καταλαμβάνουν οι δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο μέρος του N. 3982/2011, καθώς και του τύπου και του περιεχομένου της βεβαίωσης συμβατότητας της δραστηριότητας της προς εγκατάσταση επιχειρήσεως με τον τύπο του Επιχειρηματικού Πάρκου)

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ KAI ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

Α) Τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 41, 43 παρ. 2 και 54 παρ. 2 του N. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα.

2. Του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

3. Του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών–βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του Άρθρου 19 αυτού.

4. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

5. Του Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96 Α) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του Π.Δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99 Α) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/1989».

6. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

7. Του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243 Α) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Της υπ’ αριθμ. Υ13/24−11−2011 (ΦΕΚ Β 2740) απόφασης Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σωκράτη Ξυνίδη».

9. Της υπ’ αριθμ. ΔΠ/Φ6.12/οικ 16745/02.12.2009 (ΦΕΚ 512 ΥΟΔΔ) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με το διορισμό του Αλέξανδρου Φούρλα στη θέση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας.

10. Της κοινής υπουργικής απόφασης 13727/724 (ΦΕΚ 1087 Β) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα», όπως εκάστοτε ισχύει.

11. Της παρ. 4 του άρθρου 8 και της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α) «Σχέσεις κράτους – πολίτη, καθιέρωση νέου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις»

12. Την υπ’ αριθμ. Φ/Α.15/2οικ.7418/846/22.06.2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη «Σύσταση Ομάδων Εργασίας για τη Σύνταξη Κανονιστικών Πράξεων (ΚΥΑ, ΥΑ) όπως προβλέπονται στο Τρίτο Μέρος του Νόμου 3982/2011 για την «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».

Β) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του κράτους,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στα Επιχειρηματικά Πάρκα Τύπου Α και με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του αρ. 43 του Ν. 3982/2011, επιτρέπεται η εγκατάσταση, επέκταση και εκσυγχρονισμός δραστηριοτήτων κάθε βαθμού όχλησης κατά τα εκεί προβλεπόμενα και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 2

Στα Επιχειρηματικά Πάρκα Τύπου Β, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του Ν. 3982/2011, επιτρέπεται η εγκατάσταση, επέκταση και εκσυγχρονισμός δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης κατά τα εκεί προβλεπόμενα και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, εφόσον δεν συντελείται υπέρβαση των ορίων και υπαγωγή της δραστηριότητας στην κατηγορία της υψηλής όχλησης.

Άρθρο 3

1. Στα Επιχειρηματικά Πάρκα Τύπου Γ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του Ν. 3982/2011, επιτρέπεται η εγκατάσταση, επέκταση και εκσυγχρονισμός δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης καθώς και δραστηριοτήτων που δεν υπάγονται σε συγκεκριμένο βαθμό όχλησης κατά τα εκεί προβλεπόμενα και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, εφόσον δεν συντελείται υπέρβαση των ορίων και υπαγωγή της δραστηριότητας στην κατηγορία της μέσης όχλησης.

2. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43, παράγραφος 3 του Ν. 3982/2011, στα Επιχειρηματικά Πάρκα Τύπου Γ, επιτρέπεται η μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων μέσης όχλησης, εφόσον δεν υπάρχει στην ίδια περιφερειακή ενότητα ΕΠ που να μπορεί να φιλοξενήσει τέτοιες δραστηριότητες ή δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος σε υφιστάμενο Ε.Π τέτοιου τύπου.

Η μετεγκατάσταση των ανωτέρω δραστηριοτήτων επιτρέπεται μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού εμβαδού των οικοδομικών τετραγώνων του Ε.Π., μόνο σε διακριτές ζώνες που προβλέπονται από την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Συνακόλουθα, επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση αυτών εφόσον δεν συντελείται υπέρβαση των ορίων και υπαγωγή της δραστηριότητας στην κατηγορία της υψηλής όχλησης.

3. Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, επιτρέπεται η μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων μέσης όχλησης σύμφωνα με το Άρθρο 19 παράγραφος 2 του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α). Συνακόλουθα επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση αυτών των δραστηριοτήτων, εφόσον δεν συντελείται υπέρβαση των ορίων και υπαγωγή της δραστηριότητας στην κατηγορία της υψηλής όχλησης.

Άρθρο 4

Στα Επιχειρηματικά Πάρκα Ειδικού Τύπου επιτρέπεται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων που ανήκουν στους ίδιους ειδικούς κλάδους όπως ορίζονται στις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε, στ, ζ και η, της παραγράφου 1, του άρθρου 43, του Νόμου 3982/2011.

Άρθρο 5

1. Σε κάθε τύπο Επιχειρηματικού Πάρκου εκτός των Ειδικού Τύπου, επιτρέπεται η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δεύτερου μέρους του Νόμου 3982/2011, με την προϋπόθεση ότι η έκταση που καταλαμβάνουν δε θα ξεπερνάει το σαράντα τοις εκατό (40%) της συνολικής έκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου.

2. Μετά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου, η ΕΑΝΕΠ (ή ΕΔΕΠ) μπορεί να ζητήσει την μεταβολή της αναλογίας αυτής μέσω διαδικασίας η οποία περιλαμβάνει:

• Υποβολή σχετικής αίτησης και φακέλου, με επικαιροποιημένα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 46 του νόμου 3982/11, στην Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

• Αξιολόγηση του φακέλου από την Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας με βάση τα κριτήρια των εδαφίων β και γ της παραγράφου 4 του άρθρου 47 του Ν. 3982/2011.

• Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου.

3. Προκειμένου να εγκατασταθούν εντός του ΕΠ οι ως άνω δραστηριότητες, η ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ με τη βεβαίωση συμβατότητας του άρθρου 7, βεβαιώνει επίσης την τήρηση των ορίων της παραγράφου 1. Η σχετική βεβαίωση, κοινοποιείται υποχρεωτικά στην Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την παρακολούθηση και εποπτεία της τήρησης της αναλογίας του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

Στις υφιστάμενες ΒΙΠΕ του Ν. 4458/1965 και ΒΕΠΕ του Ν. 2545/1997, οι οποίες δεν εντάσσονται στο Ν. 3982/2011, κατά τις παραγράφους 1, 3 και 5 του άρθρου 63, εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 7 και 8 της παρούσας απόφασης, κατά τα προβλεπόμενα της παραγράφου 6 του άρθρου 63 του ίδιου νόμου. Σε περίπτωση εντάξεως των περιοχών αυτών στις διατάξεις του Νόμου 3982/2011, ισχύει η παρούσα απόφαση στο σύνολό της.

Άρθρο 7

1. Η Βεβαίωση Συμβατότητας χορηγείται από την ΕΑΝΕΠ ή από τον Φορέα ΒΕΠΕ στις επιχειρήσεις για:

• Εγκατάσταση (Παράρτημα Α)

• Εκσυγχρονισμό/Επέκταση όταν δεν γίνεται υπέρβαση των ορίων όχλησης (Παράρτημα Β)

• Μετεγκατάσταση εντός του Πάρκου (Παράρτημα Γ)

2. Στην περίπτωση που μεταβιβαστεί η διοίκηση και η διαχείριση από την ΕΑΝΕΠ ή το Φορέα ΒΕΠΕ, τις πιο πάνω Βεβαιώσεις Συμβατότητας χορηγεί η ΕΔΕΠ ή ο Φορέας Διοίκησης και Διαχείρισης ΒΕΠΕ.

Άρθρο 8

1. Απαγορεύεται η χορήγηση βεβαίωσης συμβατότητας σε επιχειρήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου 3982/2011 και της παρούσας απόφασης. Η κατά παράβαση των όρων του νόμου αυτού χορήγηση των βεβαιώσεων του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης επισύρει διοικητικές κυρώσεις ως εξής:

• Μετά την διαπίστωση της ψευδούς βεβαίωσης συμβατότητας του άρθρου 7 της παρούσας, με απόφαση της αρχής χορήγησης της άδειας λειτουργίας ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας της επιχείρησης που έλαβε την ψευδή βεβαίωση.

• Επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από 50.000,00 έως 250.000,00€ κατά περίπτωση στους ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ/Φορέα ΒΕΠΕ/Φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης ΒΕΠΕ, το ύψος του οποίου διαμορφώνεται κατόπιν στάθμισης των στοιχείων της κάθε περίπτωσης και του βαθμού παραβατικότητας. Σε περίπτωση υποτροπής, το παραπάνω πρόστιμο επαυξάνεται έως και το διπλάσιο.

• Το πρόστιμο κοινοποιείται στη αρμόδια ΔΟΥ και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

• Οι κυρώσεις επιβάλλονται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος.

2. Oι βεβαιώσεις Συμβατότητας που χορηγεί κατά περίπτωση η ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ/Φορέας ΒΕΠΕ/Φορέας Διοίκησης και Διαχείρισης ΒΕΠΕ, έχουν τον τύπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 παράγραφος 4 του Νόμου 1599/1986

3. Κατά της παραπάνω απόφασης επιβολής προστίμου, δύναται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση στους παραβάτες. Για την νομότυπη άσκηση του παραπάνω ένδικου βοηθήματος, προκαταβάλλεται τουλάχιστον το 50% του επιβληθέντος προστίμου, το οποίο επιστρέφεται σε περίπτωση που η προσφυγή γίνει δεκτή.

4. Η απόφαση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της δραστηριότητας της επιχείρησης, προσβάλλεται κατά τα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν την αδειοδότηση της ελεγχόμενης δραστηριότητας.

Άρθρο 9

Τα παραρτήματα Α, Β και Γ αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας απόφασης.

• Στο Παράρτημα Α δίνεται ο τύπος της Βεβαίωσης Συμβατότητας για εγκατάσταση επιχείρησης και τήρησης αναλογίας του άρθρου 43 παράγραφος 2. Καθορίζεται ο φορέας που εκδίδει τη Βεβαίωση, οι αποδέκτες στους οποίους αποστέλλεται και το περιεχόμενο της, που αφορά τη βεβαίωση για το βαθμό όχλησης της δραστηριότητας όσο και για την τήρηση της αναλογίας του άρθρου 43 παράγραφος 2

• Στο Παράρτημα Β δίνεται τύπος Βεβαίωσης Συμβατότητας για εκσυγχρονισμό/επέκταση επιχείρησης χωρίς υπέρβαση του ορίου όχλησης. Καθορίζεται ο φορέας που εκδίδει τη Βεβαίωση, οι αποδέκτες στους οποίους αποστέλλεται και το περιεχόμενό της, που αφορά τη βεβαίωση για τη διατήρηση του βαθμού όχλησης

• Στο Παράρτημα Γ δίνεται τύπος Βεβαίωσης Συμβατότητας για μετεγκατάσταση επιχείρησης μέσης όχλησης σε Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Γ. Καθορίζεται ο φορέας που εκδίδει τη Βεβαίωση, οι αποδέκτες στους οποίους αποστέλλεται και το περιεχόμενο της, που αφορά τη βεβαίωση για τη τήρηση του ορίου της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του Ν. 3982/2011 ή του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 3325/2005, κατά περίπτωση.

Άρθρο 10

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο