Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-02-2012 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/Φ-18/οικ. 4644/20.2.2012 Καταγραφή Συλλογικών Οργάνων (επιτροπών, ομάδων εργασίας κ.λπ.) των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.

(Καταγραφή Συλλογικών Οργάνων (επιτροπών, ομάδων εργασίας κ.λπ.) των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/Φ-18/οικ. 4644

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας : 106 74 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Καραχάλιος, Π. Αλιφέρη
Τηλέφωνο : 213-1313102, 103
FAX: 210-3389147
E-mail: [email protected]
[email protected]

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Καταγραφή Συλλογικών Οργάνων (επιτροπών, ομάδων εργασίας κ.λπ.) των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τη διασφάλιση της εύρυθμης και με χαμηλό κόστος λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, προωθεί την καταγραφή των Συλλογικών Οργάνων (επιτροπών, ομάδων εργασίας κ.λπ.) που λειτουργούν σε όλα τα Υπουργεία (Κεντρικές και Περιφερειακές υπηρεσίες), περιλαμβανομένων των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών τους, καθώς και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Η καταγραφή αφορά επίσης τις επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λπ. που έχουν συγκροτηθεί στις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στους Ο.Τ.Α. και στα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από τους ανωτέρω.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., να μας ενημερώσουν ως προς τα πάσης φύσεως μόνιμα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα (συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας, ομάδες διοίκησης έργου (Ο.Δ.Ε.), κ.λπ.) που λειτουργούν στον ευρύτερο χώρο ευθύνης τους, είτε αυτά έχουν συσταθεί απευθείας από το νόμο είτε από κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης (ιδίως υπουργικές αποφάσεις αλλά και πράξεις άλλων οργάνων της Διοίκησης).

Επισημαίνεται ότι η επιδιωκόμενη καταγραφή δεν αφορά τα Δημοτικά ή Περιφερειακά Συμβούλια, τα Διοικητικά Συμβούλια των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τις Σχολικές Επιτροπές καθώς και τα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια που λειτουργούν σε κάθε Υπηρεσία με βάση τις οικείες οργανικές διατάξεις και τον Υπαλληλικό Κώδικα.

Ειδικότερα, η εν λόγω καταγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει και να αποτυπώνει λεπτομερώς τα ακόλουθα στοιχεία για έκαστο συλλογικό όργανο (επιτροπή, ομάδα εργασίας κ.λπ.), ήτοι:

1. τον τίτλο καθώς και τη διάταξη νόμου ή πράξη από την οποία προβλέπεται η σύστασή του,
2. το αντικείμενο/το έργο του, όπως περιγράφεται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο ή στην πράξη συγκρότησής του,
3. τον αριθμό των μελών του,
4. την διάρκειά του,
5. τον χρόνο κατά τον οποίο η επιτροπή συνέρχεται και συνεδριάζει, δηλ. εντός ή εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας της οικείας Υπηρεσίας, και
6. την καταβολή ή μη πρόσθετης αμοιβής ή αποζημίωσης στα μέλη αυτής καθώς και το ποσό της τυχόν καταβαλλόμενης αμοιβής.

Σημειώνεται ότι οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού ή αντίστοιχης ονομασίας Μονάδες των Υπουργείων, των υπαγόμενων σε αυτά Υπηρεσιών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από τους ανωτέρω, θα πρέπει να καταχωρήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://sites.google.com/site/syllogikaorgana/ τα παραπάνω στοιχεία από την Τετάρτη 22/02/2012 μέχρι και την Παρασκευή 9/03/2012.

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων να γνωστοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο σε όλες τις υπαγόμενες σε αυτά Υπηρεσίες καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν.

Επίσης, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν και σε όλους τους Ο.Τ.Α. της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Τέλος, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Ο.Τ.Α. να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν.

Σας γνωρίζουμε ότι η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας -www.ydmed.gov.gr- στη διαδρομή: Διοικητική Μεταρρύθμιση / Συλλογικά Όργανα.

Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και διευκρίνιση επί του θέματος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο