Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-02-2012 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. Β1/οικ.7397/786/13.2.2012 Καθορισμός του ύψους της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για την χορήγηση και την ανανέωση των Αδειών Οδικών Μεταφορών του νόμου 3887/2010

(Καθορισμός του ύψους της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για την χορήγηση και την ανανέωση των Αδειών Οδικών Μεταφορών του νόμου 3887/2010)

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αριθμ. Β1/οικ.7397/786

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 5 και την παράγραφο 11 του άρθρου 14 του νόμου 3887/2010 (ΦΕΚ Α΄ 174)

2. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Άρθρο Πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 “Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα”, (ΦΕΚ Α΄ 98)

3. Ότι είναι ανάγκη να καθοριστεί το ύψος της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για την χορήγηση των Αδειών Οδικών Μεταφορών, το οποίο πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν το διοικητικό κόστος για την έκδοση των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων

4. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εισφορά για χορήγηση Άδειας Οδικών Μεταφορών

1. Το ύψος της εισφοράς που καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου για την αρχική χορήγηση της Άδειας Οδικών Μεταφορών (Α.Ο.Μ.) από τις μεταφορικές επιχειρήσεις που δικαιούνται τη χορήγηση αυτής της άδειας σύμφωνα με το ν. 3887/2010 ορίζεται στο ποσό των 1.000 (χίλια) ευρώ.

2. Η βεβαίωση της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) για την καταβολή της εισφοράς της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλεται στην υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έκδοση της Α.Ο.Μ., μαζί με τα δικαιολογητικά του Κεφαλαίου Γ΄ της απόφασης Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων υπ’ αριθμ. B1/47833/4534/11-10-2010 (ΦΕΚ Β’ 1644) και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση της Α.Ο.Μ..

Άρθρο 2
Εισφορά ανά όχημα

1. Το ύψος της εισφοράς που καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου από τις μεταφορικές επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί Α.Ο.Μ. σύμφωνα με το ν. 3887/2010, για κάθε όχημα ιδιόκτητο ή μισθωμένο που χρησιμοποιούν για την πραγματοποίηση οδικών εμπορευματικών μεταφορών ορίζεται στο ποσό των 500 (πεντακόσια) ευρώ.

2. Η βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. για την καταβολή της εισφοράς της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ως προϋπόθεση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού οχήματος δημοσίας χρήσης στο όνομα της επιχείρησης και για την θεώρηση μισθωτηρίου συμβολαίου φορτηγού οχήματος δημοσίας χρήσης σύμφωνα με το Π.Δ. 91/1988, όπως ισχύει, εφ’ όσον με την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας ή με την μίσθωση αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των οχημάτων που χρησιμοποιεί η μεταφορική επιχείρηση.

Άρθρο 3

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης χορήγησης των Α.Ο.Μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3887/2010.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 13 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο