Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-02-2012 ]

Αριθμ. 5209/Β.237/3.2.2012 Νέα μέθοδος υπολογισμού των προμηθειών που καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα από 1.1.2012 για την χορήγηση κρατικών εγγυήσεων σύμφωνα με το Ν. 3723/2008

(Νέα μέθοδος υπολογισμού των προμηθειών που καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα από 1.1.2012 για την χορήγηση κρατικών εγγυήσεων σύμφωνα με το Ν. 3723/2008)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2012
Α.Π.: 5209 /Β. 237

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜ/ΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τηλ.: 210-3332787
Fax: 210-3332810
Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7
Τ.Κ.: 101 80, Αθήνα

ΓΕΝΙΚH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ 25η – Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών
Τμήματα: Β’, Γ και Δ’
Τηλ.: 210 33 38 910, 912, 905, 975
Fax: 210 33 38 959
Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.: 101 65 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Νέα μέθοδος υπολογισμού των προμηθειών που καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα από 1.1.2012 για την χορήγηση κρατικών εγγυήσεων σύμφωνα με το Ν. 3723/2008

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

(α) Του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 213 Α’) και του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α’).

(β) Των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του νόμου 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής κρίσης» (ΦΕΚ 250 Α’), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’).

2. Την υπ’ αριθμ. 54201/Β 2884/26.11.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» (ΦΕΚ 2471 Β’).

3 Την υπ’ αριθμ. 29850/Β 1465/19.7.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008» (ΦΕΚ 1091 Β’).

4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά με την εφαρμογή, μετά την 1η Ιανουαρίου 2012, των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα στήριξης των τραπεζών εντός του πλαισίου της χρηματοπιστωτικής κρίσης» (Ε(2011) 8744 τελικό).

5. Το από 22 Δεκεμβρίου 2011 έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Πρακτικές οδηγίες για την τιμολόγηση των κρατικών εγγυήσεων».

6. Την υπ’ αρ. 280/31.1.2012 εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την παράγραφο Α.γ) του άρθρου (2) της υπ’ αριθμ. 54201/Β 2884/26.11.2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 2471 Β’) και την παράγραφο 2) της υπ’ αρ. 29850/Β 1465/19.7.2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1091 Β’), ως ακολούθως:

Για εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου που παρέχονται από την 1η Ιανουαρίου 2012, κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008, τα πιστωτικά ιδρύματα θα καταβάλλουν προμήθεια υπολογιζόμενη σε ετήσια βάση, ως ακολούθως:

1) Για εγγύηση διάρκειας από 3−12 μήνες η προμήθεια πρέπει να ισούται τουλάχιστον με το άθροισμα:

• μιας βασικής αμοιβής, η οποία ανέρχεται σε 50 μονάδες βάσης και

• μιας αμοιβής κινδύνου ίσης με 20 μονάδες βάσης για πιστωτικά ιδρύματα με πιστοληπτική διαβάθμιση Α+ ή Α (ή Α1 ή Α2, ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη από τον εκάστοτε Οργανισμό Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας − Ο.Α.Π.Ι. κλίμακα), 30 μονάδες βάσης για πιστωτικά ιδρύματα με πιστοληπτική διαβάθμιση Α− (ή A3) και 40 μονάδες βάσης για πιστωτικά ιδρύματα με πιστοληπτική διαβάθμιση κατώτερη από Α− (ή A3) ή χωρίς διαβάθμιση.

2) Για εγγύηση διάρκειας άνω του έτους, η προμήθεια πρέπει να είναι τουλάχιστον το άθροισμα:

• μιας βασικής αμοιβής, που ανέρχεται σε 40 μονάδες βάσης και

• μιας αμοιβής κινδύνου ίσης με το εξαγόμενο 40 μονάδων βάσης επί ενός συντελεστή κινδύνου αποτελούμενο από (i) το ένα δεύτερο του λόγου του διάμεσου περιθωρίου CDS του δικαιούχου για πενταετή ομόλογα κύριας εξοφλητικής προτεραιότητας, για την τριετία που λήγει έναν μήνα πριν από την ημερομηνία έκδοσης του εγγυημένου ομολόγου προς τον διάμεσο του δείκτη ευρωπαϊκών πενταετών τίτλων κύριας εξοφλητικής προτεραιότητας iTraxx Europe Senior Financials, για την ίδια τριετία συν (ii) το ένα δεύτερο του λόγου του διάμεσου περιθωρίου CDS όλων των κρατών μελών για πενταετή ομόλογα κύριας εξοφλητικής προτεραιότητας προς το διάμεσο περιθώριο CDS του κράτους μέλους που χορηγεί την εγγύηση για πενταετή ομόλογα κύριας εξοφλητικής προτεραιότητας για την ίδια τριετία.

Οι διάμεσοι υπολογίζονται για την τριετία που λήγει έναν μήνα πριν από την ημερομηνία έκδοσης του εγγυημένου ομολόγου.

Στην περίπτωση εγγυήσεων για καλυμμένα ομόλογα, η εποπτική αρχή δύναται, κατά τον υπολογισμό της εγγυητικής αμοιβής, να λαμβάνει υπόψη μόνον το ήμισυ της αμοιβής κινδύνου.

Πιο συγκεκριμένα:

(i) Για τις τράπεζες για τις οποίες υπάρχουν αντιπροσωπευτικά στοιχεία CDS, για τον υπολογισμό του συντελεστή κινδύνου λαμβάνεται υπόψη ο διάμεσος των περιθωρίων των πενταετών CDS του δικαιούχου πιστωτικού ιδρύματος για την τριετία που λήγει έναν μήνα πριν από την ημερομηνία έκδοσης του εγγυημένου ομολόγου

(ii) Για τις τράπεζες για τις οποίες δεν υπάρχουν αντιπροσωπευτικά στοιχεία CDS, αλλά διαθέτουν πιστοληπτική αξιολόγηση, για τον υπολογισμό του συντελεστή κινδύνου λαμβάνεται υπόψη ο διάμεσος των περιθωρίων των πενταετών CDS για την ίδια περίοδο, ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος ευρωπαϊκών τραπεζών που καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (και αναθεωρείται κάθε έξι μήνες) και ανήκει στην ίδια με την δικαιούχο τράπεζα κατηγορία πιστοληπτικής διαβάθμισης

(iii) Για τις τράπεζες οι οποίες δεν διαθέτουν ούτε αντιπροσωπευτικά στοιχεία CDS ούτε πιστοληπτική αξιολόγηση, για τον υπολογισμό του συντελεστή κινδύνου λαμβάνεται υπόψη ο διάμεσος των περιθωρίων των πενταετών CDS για την ίδια περίοδο, ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος ευρωπαϊκών τραπεζών που καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (και αναθεωρείται κάθε έξι μήνες) και έχει πιστοληπτική διαβάθμιση ΒΒΒ− και κάτω.

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορετικών πιστοληπτικών αξιολογήσεων από τους Ο.Α.Π.Ι., χρησιμοποιείται η υψηλότερη αξιολόγηση.

Κρίσιμος χρόνος για την πιστοληπτική αξιολόγηση είναι η μέρα που παρέχεται η εγγύηση σε σχέση με τη συγκεκριμένη έκδοση τίτλων από το δικαιούχο πιστωτικό ίδρυμα.

Η προμήθεια καταβάλλεται στην αρχή κάθε εξαμήνου ή στην αρχή της χρονικής περιόδου που υπολείπεται έως τη λήξη της εγγύησης, εφόσον αυτή είναι μικρότερη των έξι μηνών.

Επίσης, σε κάθε περίπτωση εγγυήσεων, όταν το δικαιούχο πιστωτικό ίδρυμα δεν προσκομίζει αποδεκτές εξασφαλίσεις, η καταβαλλόμενη από αυτό προμήθεια προσαυξάνεται κατά 25 μονάδες βάσης.

Το ύψος της προμήθειας δύναται να αναπροσαρμόζεται με Υπουργική Απόφαση, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά, μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1.1.2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο