Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-05-1998 ]

Αριθ. 1064406/1250/0006Β/28.5.1998 Τροποποίηση αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών ως προς το τύπο και το περιεχόμενο ορισμένων εντύπων Δ.Ο.Υ., των Υποσυστημάτων «Μητρώου», «Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων», «Έσοδα - Έξοδα», «Δικαστικών Ενεργειών» και «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), καθώς και τις ΔΟΥ που χρησιμοποιούν αυτά

(Τροποποίηση αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών ως προς το τύπο και το περιεχόμενο ορισμένων εντύπων Δ.Ο.Υ., των Υποσυστημάτων «Μητρώου», «Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων», «Έσοδα - Έξοδα», «Δικαστικών Ενεργειών» και «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), καθώς και τις ΔΟΥ που χρησιμοποιούν αυτά)

Κατηγορία: Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων)

Αριθ. 1064406/1250/0006Β

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του Π.Δ/τος 284/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 128), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει β) του άρθρου 49 παρ. 2 του Ν. 1591/86 (Α'50), γ) του άρθρου 29 του Ν. 1642/86 (Α 125), δ) του άρθρ. 31 του Ν. 2515/97 (Α' 154), ε) των άρθρων 18, 19, 21,25 και 3 του Π.Δ. 186/1992 (Α' 84), στ) του άρθρου 4 Ν. 1809/1988 (Α' 222) όπως ισχύει ζ) του Π.Δ. 16/89 (Α' 6) η) του Ν. Δ/τος 356/1974 «ΚΕΔΕ» (Α' 90), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θ) του άρθρου 12 του Ν. 2362/95 «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α' 247), και ι) του άρθρου 29 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α' 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α' 38).

2. Τις αριθ. 1027319/677/0006Β/24.2.1998 (ΦΕΚ 194 Β'), 1027318/676/0006Β/24.2.1998 (ΦΕΚ 195 Β), 1027320/678/0006Β/16.3.1998 και 1033170/785/0006 Β/10.3.1998 (ΦΕΚ 276 Β') αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, με τις οποίες ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη ΔΟΥ Μοσχάτου εντύπων στα Υποσυστήματα «Μητρώου», «Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων», «Έσοδα- Έξοδα», «Δικαστικών Ενεργειών» και «Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS).

3. Την ανάγκη τροποποίησης - βελτίωσης, του τύπου και του περιεχομένου ορισμένων εκ των ανωτέρων εντύπων, καθώς και επέκταση της χρήσης αυτών σε όλες τις ΔΟΥ στις οποίες θα εγκαθίστανται και θα εφαρμόζονται τα αντίστοιχα υποσυστήματα του TAXIS).

4. Το αριθμ. 255/21.5.1998 έγγραφο της Ομάδας Έργου Ανάπτυξης Εφαρμογών του TAXIS, με το οποίο προτείνονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις βελτίωσης των παραπάνω εντύπων καθώς και η επέκταση της χρήσης αυτών και σε άλλες ΔΟΥ.

5. Το γεγονός ότι, από την έκδοση της απόφσης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ποσού δρχ. 340.000.000 για το έτος 1998 και ποσού δρχ. 700.000.000 για καθένα, από τα επόμενα έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδικό Φορέα 23620 και ΚΑΕ 1111, 1112, 1113),

αποφασίζουμε:

1. Ανακαθορίζουμε τον τύπο. το χρώμα και το περιεχόμενο των παρακάτω εντύπων, όπως τα επισυναπτόμενα στη παρούσα απόφαση υποδείγματα αυτών, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, τα οποία είχαν καθοριστεί αρχικά με τις αριθ. 1027319/677/0006Β/24.2.1998 (ΦΕΚ 194 Β'), 102731 Β/676/0006Β724.2.1998 (ΦΕΚ 195 Β), 1027320/678/0006Β/16.3.1998 (ΦΕΚ 196 Β) και 1033170/785/0006Β710.3.1998 (ΦΕΚ 276 Β') αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ    ΚΩΔ. ΑΡ. ΕΝΤΥΠΟΥ
1. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΦΜ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ    Μ1
2. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ    Μ2
3. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
(ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Μ3
4. ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    Μ4
5. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    Μ5
6  ΔΗΛΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μ6
7  ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ Μ7 8. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
(ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    Μ8 . 9. ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    Μ9
10. ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ    M1C
11. ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ    Μ11
12. ΔΗΛΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ    Μ12
13. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΦΜ    Μ13 
14. ΑΙΤΗΣΗ    ΜΟ
15. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ    Μ
16. ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κ.8.Σ. (ΘΕΩΡΗΣΗ-ΑΚΥΡΩΣΗ- ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ) .    Β1
17. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ-ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Φ.Τ.Μ.    Β2
18. ΑΙΤΗΣΗ    Π
19. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗ! ΚΛΗΣΗΣ    Π1
20.    ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    Α6

2. Ο τύπος, το χρώμα και το περιεχόμενο των παρακάτω εντύπων, παραμένει ο ίδιος, όπως αυτός καθορίστηκε με την αριθ. 1027320/678/0006Β/16.3.1998 (ΦΕΚ 196 Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Α/Α    ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ    ΚΩΔ. ΑΡ. Ε Ρ
1. ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ    Α1
2. ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ    Α2
3. ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ    A3
4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΚΩΝ    Α4
5. ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ    Α5
6. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ    Α7
7. ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ -Α    Α8
8. ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ    Α9
9. ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ    Δ1
10. ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔίΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ    Δ2
11. ΑΙΤΗΣΗ    Δ3

3. Για τα λοιπά θέματα (έκδοσης-εκτύπωσης κλπ) των έντυπων των προηγουμένων παραγράφων της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται τα οριζόμενα για κάθε ένα απ' αυτά, στις Υπουργικές αποφάσεις τηςπαραγράφου 1 αυτής, εκτός του εντύπου ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ- Α Α8, το οποίο εκτυπώνεται σε υδατογραφημένο αυτογραφικό χαρτί.

4. Η τήρηση των εντύπων των παρ. 1 και2 της παρούσας απόφασης, θα γίνεται υποχρεωτικά απ' όλες τις ΔΟ Υ, στις οποίες θα εγκαθίστανται και θα λειτουργούν τα αντίστοιχα για κάθε έντυπο υποσυστήματα «Μητρώου», «Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων», «Έσοδα- Έξοδα», «Δικαστικών Ε¬νεργειών» και «Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (TAXIS), από το χρόνο έναρξης της λειτουργίας των παραπάνω υποσυστημάτων σ' αυτές εκτός της ΔΟΥ Μοσχάτου (στην οποία λειτουργούν ήδη τα υποσυστήματα αυτά και χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα έντυπα που έχουν οριστεί με τις Υπουργικές αποφάσεις της παρ. 1 της παρούσας απόφασης).

Η έναρξη της τήρησης από τις ΔΟΥ Μοσχάτου των νέων εντύπων, που καθορίζονται με τη παρούσα απόφαση θα γίνει ταυτόχρονα με την έναρξη τήρησης αυτών από την πρώτη ΔΟΥ. στην οποία θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν τα παραπάνω υποσυστήματα του ΤΑΧIS, μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 28 Μαΐου 1998

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο