Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-02-2012 ]

Αριθμ. Δ6Γ 1177129 ΕΞ 29.12.2011 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1027320/678/0006Β/24−2−1998 (Β 196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα «Έσοδα − Έξοδα» και «Δικαστικών Ενεργειών» του ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

(Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1027320/678/0006Β/24−2−1998 (Β 196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα «Έσοδα − Έξοδα» και «Δικαστικών Ενεργειών» του ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Κατηγορία: Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων)

Αριθμ. Δ6Γ 1177129 ΕΞ 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1) Του άρθρου 16 του Ν. 2873/2000 «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» (Α’285) του άρθρου 12 του ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α’ 247), όπως ισχύει.

2) Του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 128), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3) Τα άρθρα 69, 70 και 74 του Π.Δ. 16/89 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών (Α’ 6).

4) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α’98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

5) Την υπ’ αριθμ. 1027320/678/0006Β/16.3.1998  (Β’ 196) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από την Δ.Ο.Υ Μοσχάτου εντύπων στα Υποσυστήματα ’Έσοδα − Έξοδα» και «Δικαστικών Ενεργειών» του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 1064406/1250/0006Β/28.5.1998 (Β’542) ομοία «Τροποποίηση αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών ως προς το τύπο και το περιεχόμενο ορισμένων εντύπων Δ.Ο.Υ., των Υποσυστημάτων «Μητρώου», «Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων», «Εσοδα − Έξοδα», «Δικαστικών Ενεργειών» και «Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), καθώς και τις Δ.Ο.Υ που χρησιμοποιούν αυτά.

ΙΙ. Την ανάγκη απλούστευσης του εντύπου «ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ − Α», με κωδικό αριθμό Εντύπου Α8.

ΙΙΙ. To γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, για το 2011 και τα επόμενα έτη,

αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1027320/678/0006Β/16.3.1998  (Β 196) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από την Δ.Ο.Υ Μοσχάτου εντύπων στα Υποσυστήματα «Έσοδα − Έξοδα» και «Δικαστικών Ενεργειών» του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS )», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ 1064406/1250/0006Β/28.5.1998 (Β’ 542) ομοία «Τροποποίηση αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών ως προς τον τύπο και το περιεχόμενο ορισμένων εντύπων Δ.Ο.Υ., των υποσυστημάτων «Μητρώου», «Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων», «Έσοδα − Έξοδα», «Δικαστικών Ενεργειών» και «Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), καθώς και τις Δ.Ο.Υ που χρησιμοποιούν αυτά», ως προς το έντυπο «ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ − Α», με κωδικό αριθμό Εντύπου Α8, το οποίο στο εξής εκτυπώνεται σε αυτογραφικό χαρτί και διαμορφώνουμε την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 αυτής όπως ισχύει, ως εξής:

«Το ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ − ΤΥΠΟΥ A (A8), σε δύο αντίτυπα και εκτυπώνεται σε αυτογραφικό χαρτί, εκ των οποίων το πρώτο φέρει την ένδειξη «ΣΤΕΛΕΧΟΣ» και το δεύτερο την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ».

II. Κατά τα λοιπά, ως προς το έντυπο Α8, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, ισχύει η αριθ. 1027320/678/0006Β/16.3.1998  (Β’ 196) απόφαση μας, όπως τροποποιήθηκε.

III. To έντυπο A8 που εκτυπώνεται σε υδατογραφημένο χαρτί, θα χρησιμοποιείται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο