Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-02-2012 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2266/30.1.2012 Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων

(Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2266

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.3468/2006 « Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Α' 129) και ιδίως του άρθρου 14 παρ. 3 όπως ισχύει (Α' 144).

2. Τις διατάξεις του ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α' 85).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (Α' 98), και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού.

4. Το π.δ. 381/1989 « Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (Α' 168), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (Α' 154), 134/2005 (Α'193), 54/2006 (Α'58) σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (Α' 19), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 « Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (Α' 85).

5. Τα π.δ. 185/2009 (Α' 213), 189/2009 (Α' 221) και 24/2010 (Α' 56), καθώς και την απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 (Β'2234) και το π.δ. 110/2011 (Α' 243).

6. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ.  12323/ ΓΓ: 175/4.6.2009 «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (Β'1079).

7. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθμ.  Α.Υ./Φ1/οικ.18513/20.9.2010 «Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις» (Β' 1557).

8. Την υπ' αριθμ. 2/2012 Γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

9. Τη διείσδυση των φωτοβολταϊκών σταθμών στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, το βαθμό επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των Α.Π.Ε. και την επιβάρυνση του καταναλωτή στο πλαίσιο της παρούσας οικονομικής κατάστασης.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση άρθρου 3 του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα σε δώματα και στέγες κτιρίων.


1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με υπ' αριθμ. 12323/ ΓΓ: 175/4.6.2009 (ΦΕΚ Β'1079), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Η τιμή της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο ορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Μήνας / Έτος

Τιμή (ευρώ/MWh)

Φεβρουάριος 2012

495,00

Αύγουστος 2012

470,25

Φεβρουάριος 2013

446,74

Αύγουστος 2013

424,40

Φεβρουάριος 2014

403,18

Αύγουστος 2014

383,02

Φεβρουάριος 2015

363,87

Αύγουστος 2015

345,68

Φεβρουάριος 2016

328,39

Αύγουστος 2016

311,97

Φεβρουάριος 2017

296,37

Αύγουστος 2017

281,56

Φεβρουάριος 2018

267,48

Αύγουστος 2018

254,10

Φεβρουάριος 2019

241,40

Αύγουστος 2019

229,33


2. Η διάταξη της παραγράφου 1 αφορά σε συμβάσεις συμψηφισμού που θα συναφθούν μετά τη δημοσίευση της παρούσας.

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο