Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-04-1997 ]

ΠΟΛ.1131/15.4.1997 Καθορισμός των δικαιολογητικών για την επιβάρυνση της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα αλλοδαπής επιχείρησης με γενικά έξοδα διαχείρισης και άλλα έξοδα,τα οποία πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή από την έδρα της αλλοδαπής επιχείρησης

(Καθορισμός των δικαιολογητικών για την επιβάρυνση της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα αλλοδαπής επιχείρησης με γενικά έξοδα διαχείρισης και άλλα έξοδα,τα οποία πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή από την έδρα της αλλοδαπής επιχείρησης)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 15 Απριλίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1043228/10334/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 12η
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1131

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των δικαιολογητικών για την επιβάρυνση της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα αλλοδαπής επιχείρησης με γενικά έξοδα διαχείρισης και άλλα έξοδα, τα οποία πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή από την έδρα της αλλοδαπής επιχείρησης.

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 2 του Ν.2238/1994, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 12 του άρθρου 14 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α').


2. Τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α').

3. Την αριθμ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 922 Β'), με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.


4. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Τα γενικά έξοδα διαχείρισης και τα διάφορα άλλα έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα αλλοδαπής επιχείρησης, τα οποία πραγματοποιούνται εκτός της Ελλάδας από την έδρα της αλλοδαπής επιχείρησης, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της οικείας διαχειριστικής περιόδου της παραπάνω μόνιμης εγκατάστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 2 του Ν.2238/1994, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 12 του άρθρου 14 του Ν.2459/1997, με την
προϋπόθεση ότι μέχρι του χρόνου διενέργειας του φορολογικού ελέγχου της αλλοδαπής επιχείρησης, η τελευταία θα προσκομίσει στην αρμόδια φορολογική αρχή βεβαίωση της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας ή άλλης οικονομικής αρχής της χώρας όπου βρίσκεται η έδρα της, από την οποία θα προκύπτουν τα ακόλουθα:


α) Το συνολικό ποσό των δαπανών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εκτός της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης διαχειριστικής περιόδου από την έδρα της αλλοδαπής επιχείρησης, το οποίο έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία αυτής, που τηρούνται στην έδρα της, σε χρέωση της μόνιμης εγκατάστασής της στην Ελλάδα.


β) Το μέρος των παραπάνω δαπανών, το οποίο αφορά γενικά έξοδα διαχείρισης και διάφορα άλλα έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα της αλλοδαπής επιχείρησης, τα οποία η τελευταία πραγματοποίησε αποκλειστικά για τη διεξαγωγή των εργασιών αυτής της μόνιμης εγκατάστασής της.


2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο