Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-02-2012 ]

Αριθμ. Δ12Α 1004574ΕΞ 9.1.2012 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσωρινών δηλώσεων του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις, για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα και για αποδοχές από μισθωτές υπηρεσίες που καταβάλλει σε ορισμένους δικαιούχους, το Υπουργείο Πολιτισμού, λόγω έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ καθώς και απόδοσης του φόρου στην Δ.Ο.Υ.

(Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσωρινών δηλώσεων του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις, για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα και για αποδοχές από μισθωτές υπηρεσίες που καταβάλλει σε ορισμένους δικαιούχους, το Υπουργείο Πολιτισμού, λόγω έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ καθώς και απόδοσης του φόρου στην Δ.Ο.Υ.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αριθμ. Δ12Α1004574ΕΞ2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Την με αριθμό Υ 25/6.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 59 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄) σχετικά με την απόδοση του φόρου που παρακρατήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 57, 58 καθώς και της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ίδιου νόμου.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄) σχετικά με την απόδοση του φόρου που παρακρατήθηκε με τις διατάξεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ίδιου νόμου.

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄).

6. Την ΠΟΛ.1033/18.2.2011 ΑΔΑ 4ΑΙΗΗ – ΑΟ/Α.Υ.Ο. περί υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

7. Την ΠΟΛ.1157/22.7.2011 ΑΔΑ: 4ΑΧ8Η−36Ν Α.Υ.Ο. περί της υποβολής των Προσωρινών Δηλώσεων Απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα.

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

9. Το με αρ. πρωτ. 96971/13.10.2011 σχετικό αίτημα του Υπουργείου Πολιτισμού σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσωρινών δηλώσεων του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις, για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα και για αποδοχές από μισθωτές υπηρεσίες που καταβάλλει σε ορισμένους δικαιούχους, από 1.7.2011 έως και 31.12.2011, το Υπουργείο Πολιτισμού, λόγω έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ καθώς και απόδοσης του φόρου στην Δ.Ο.Υ.

10. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Επιτρέπουμε, στο Υπουργείο Πολιτισμού, την κατ΄ εξαίρεση υποβολή στη Δ.Ο.Υ. των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις, για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα και για αποδοχές από μισθωτές υπηρεσίες που καταβάλλει σε ορισμένους δικαιούχους, από 1.7.2011 έως και 31.12.2011 λόγω έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ.

2. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των Προσωρινών Δηλώσεων Απόδοσης του Φόρου της προηγούμενης παραγράφου μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2012.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο