Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-12-2010 ]

Δ.Σ. ΕΤΕΑΜ αριθ. απόφασης 319 (Συνεδρίαση 45/09−12−2010) Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισμένων του τ. ΤΕΑΥΕΕΟ και σήμερα Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

(Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισμένων του τ. ΤΕΑΥΕΕΟ και σήμερα Ε.Τ.Ε.Α.Μ.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. 319

(ΦΕΚ Β' 2041/29-12-2010)

Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισμένων του τ. ΤΕΑΥΕΕΟ και σήμερα Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
(Αριθμ. συνεδρίασης 45/9−12−2010)
(Απόφαση 182)

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3029/2002.

2. Την υπ’ αριθμ. Φ21021/489/6/13.1.2003 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.

3. Το άρθρο 26 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 /Α/5.1.1999) για τη συγχώνευση του τ. ΤΕΑΥΕΕΟ στο ΙΚΑ−ΤΕΑΜ τώρα Ε.Τ.Ε.Α.Μ..

4. Τα άρθρα 2 και 5 του καταστατικού του τ. ΤΕΑΥΕΕΟ, που παραμένουν σε ισχύ, μετά τη συγχώνευση του τ. ΤΕΑΥΕΕΟ στο ΙΚΑ−ΤΕΑΜ, τώρα Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

5. Το άρθρο 13 του ν. 1979/1991 (ΦΕΚ 184/1991 τ. Α’).

6. Την από 7/12/2010 εισήγηση της Δ/νσης Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. με θέμα: «Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισμένων του τ. ΤΕΑΥΕΕΟ (σήμερα Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού αυτού για το έτος 2011».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

8. Την σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(με τη σύμφωνη γνώμη της Κυβερνητικού Επιτρόπου)

Την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισμένων του τ. ΤΕΑΥΕΕΟ και σήμερα Ε.Τ.Ε.Α.Μ., δηλαδή των εκπροσώπων Σωματείων και Ενώσεων καθώς και των υπαλλήλων, για το έτος 2011, κατά το ποσοστό αύξησης που χορηγείται κάθε φορά στις συντάξεις του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και από την ίδια ημερομηνία, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 1976/1991.

Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή πριν από την επικύρωση των Πρακτικών.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο