Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-04-1997 ]

ΠΟΛ.1125/8.4.1997 Εκδοση στοιχείων χονδρικής πώλησης από πρατηριούχους υγρών καυσίμων σε εκμεταλλευτές ΤΑΧΙ με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας, αντί των πλήρων στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου

(Εκδοση στοιχείων χονδρικής πώλησης από πρατηριούχους υγρών καυσίμων σε εκμεταλλευτές ΤΑΧΙ με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας, αντί των πλήρων στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 8 Απριλίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1041136/243/0015Β'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1125

ΘΕΜΑ: ΄Εκδοση στοιχείων χονδρικής πώλησης από πρατηριούχους υγρών καυσίμων σε εκμεταλλευτές ΤΑΧΙ με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας, αντί των πλήρων στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου.

Με αφορμή το αίτημα της Ενωσης Βενζινοπωλών Νομού Αττικής, να αναγράφεται στα φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται για πώληση καυσίμων κίνησης από τους πρατηριούχους, ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ΤΑΧΙ, αντί των πλήρων στοιχείων του συναλλασσόμενου εκμεταλλευτή ΤΑΧΙ, σας γνωρίζουμε τα εξής:


1. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 11 (παρ. 1), 12 (παρ. 1, 10, 11 και 14) και 18 (παρ. 3, 5 και 9), σε κάθε πώληση αγαθών, από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία, εκδίδεται διπλότυπο δελτίο αποστολής και στη συνέχεια τιμολόγιο, το αργότερο σ' ένα μήνα από την παράδοση ή αποστολή αυτών, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο).
Στα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία αναγράφονται, εκτός των άλλων και τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, όπως αυτά αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 5α' και 12 παρ. 10 του Κ.Β.Σ. και συγκεκριμένα, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ. (δεν απαιτείται για το Δ.Α.) και η αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Ο αντισυμβαλλόμενος (αγοραστής) υποχρεούται να παρέχει τα αναγκαία στοιχεία στον εκδότη των φορολογικών στοιχείων, να ζητά και να λαμβάνει τα αντίτυπα αυτών, τα οποία και πρέπει να διαφυλάττει.
Ο εκδότης των στοιχείων (πωλητής) υποχρεούται να παραδίδει ή να αποστέλλει (όταν πρόκειται για φορολογικό στοιχείο αξίας) στον αντισυμβαλλόμενο (αγοραστή), το ένα αντίτυπο που προορίζεται γι' αυτόν, το δε άλλο παραμένει ως στέλεχος.
Τα ως άνω προκύπτουν ευθέως από τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και έχουν καθολική εφαρμογή, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολογίας των υποχρέων, σε καμία δε περίπτωση δεν έγινε εξαίρεση από τις γενικές αυτές αρχές.

2. Ανεξάρτητα όμως από τα προαναφερόμενα, εκτιμώντας τους λόγους που επικαλείται η Ενωση Βενζινοπωλών Ν. Αττικής και ειδικότερα ότι οι εκμεταλλευτές ΤΑΧΙ, επικαλούμενοι την άμεση απαίτηση και ανάγκη του πελάτη να φτάσει έγκαιρα στον προορισμό του, δεν παρέχουν τα στοιχεία τους στους πρατηριούχους, για την έκδοση των φορολογικών στοιχείων κατά την αγορά καυσίμων κίνησης και προκειμένου να μη καταλογίζονται παραβάσεις σε βάρος πρατηριούχων για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, όταν αυτό δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα και με σκοπό τη διευκόλυνση των συναλλαγών στις περιπτώσεις αυτές, παρέχουμε τη δυνατότητα, στα Τιμολόγια - Δελτία Αποστολής, που εκδίδονται από τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, για τις μεμονωμένες συναλλαγές τους με εκμεταλλευτές ΤΑΧΙ, εφόσον η αξία κάθε μιας δεν ξεπερνά το εκάστοτε ισχύον όριο υποβολής των τιμολογίων για διασταύρωση (σήμερα 15.000 δρχ.), να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (ΤΑΧΙ), αντί των στοιχείων του αντισυμβαλλομένου (εκμεταλλευτή ΤΑΧΙ).
Στην ανωτέρω δυνατότητα δεν εμπίπτουν:

α) Οι επαναλαμβανόμενες συναλλαγές των πρατηριούχων με τους εκμεταλλευτές ΤΑΧΙ, όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 12 παρ. 2 του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα της αξίας μιας εκάστης.

β) Κάθε άλλη χονδρική πώληση υγρών καυσίμων κίνησης, από πρατηριούχους σε άλλες κατηγορίες επιτηδευματιών κ.λπ. (π.χ. εκμεταλλευτές χωματουργικών μηχανημάτων και λοιπών μηχανημάτων έργου κ.λπ.).

3. Σε περίπτωση που οι εκμεταλλευτές ΤΑΧΙ, αρνούνται την παραλαβή των αντιτύπων φορολογικών στοιχείων, οι πρατηριούχοι θα αναγράφουν στο σώμα αυτών την ένδειξη "Αρνήθηκε την παραλαβή", τα οποία θα διαφυλάττουν και θα τα επιδεικνύουν στο φορολογικό έλεγχο, όταν τους ζητηθούν.
Επισημαίνεται ότι, η άρνηση παραλαβής αποτελεί φορολογική παράβαση για τον αντισυμβαλλόμενο αγοραστή.
4. Τέλος, με την ευκαιρία αυτή διευκρινίζεται ότι, οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων που τηρούν βιβλίο αγορών, δεν απαιτείται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., να καταχωρούν στο βιβλίο αυτό, τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν για τις πωλήσεις υγρών καυσίμων (χονδρικώς ή λιανικώς).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο