Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-01-2012 ]

Δ.Σ. ΕΤΕΑΜ αριθ. απόφασης 146 (Συνεδρίαση 40/21−12−2011) Κατάταξη των ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισμένων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ για το έτος 2012

(Κατάταξη των ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισμένων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ για το έτος 2012)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. απόφ. 146

Κατάταξη των ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισμένων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ για το έτος 2012.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
(Συνεδρίαση 40/21−12−2011).

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3029/2002.

2. Την υπ’ αριθμ. Φ21021/489/6/13.1.2003 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.

3. Το άρθρο 26 του Ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/5.1.1999) για τη συγχώνευση του τ. ΤΕΑΥΕΕΟ στο ΙΚΑ−ΤΕΑΜ τώρα ΕΤΕΑΜ.

4. Τα άρθρα 2 και 5 του καταστατικού του τ. ΤΕΑΥΕΕΟ, που παραμένουν σε ισχύ, μετά τη συγχώνευση του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ στο ΙΚΑ−ΤΕΑΜ, τώρα ΕΤΕΑΜ.

5. Το άρθρο 13 του Ν. 1976/1991 (ΦΕΚ 184/1991 τ. Α΄).

6. Το ΦΕΚ 2041/τ.Β΄/29.12.2010 για την κατάταξη ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση των ασφαλισμένων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ, για το έτος 2011.

7. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Ασφάλισης − Εσόδων του ΕΤΕΑΜ με θέμα: «Κατάταξη των ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισμένων του τ. ΤΕΑΥΕΕΟ (σήμερα ΕΤΕΑΜ) σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού αυτού για το έτος 2012».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

9. Την σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(με τη σύμφωνη γνώμη της Κυβερνητικού Επιτρόπου)

Να μην επέλθει καμία μεταβολή στις ασφαλιστικές εισφορές κατά κλάση, των ασφαλισμένων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ και σήμερα ΕΤΕΑΜ, δηλαδή των εκπροσώπων Σωματείων και Ενώσεων καθώς και των υπαλλήλων αυτών, για το έτος 2012, δηλαδή να παραμείνουν ίδια με αυτά του 2011 (ΦΕΚ 2041/τΒ΄/29.12.2010).

Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή πριν από την επικύρωση των πρακτικών.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο