Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-01-2012 ]

Δ.Σ. Ι.Κ.Α. αριθμ. απόφ. 299 (Συνεδρίαση 41/20−12−2011) Αποτίμηση των χορηγουμένων από τους εργοδότες παροχών σε είδος για το έτος 2012

(Αποτίμηση των χορηγουμένων από τους εργοδότες παροχών σε είδος για το έτος 2012)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. απόφ. 299

(ΦΕΚ Β' 3220/30.12.2011)

Αποτίμηση των χορηγουμένων από τους εργοδότες παροχών σε είδος για το έτος 2012.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ− ΕΤΑΜ

(Συνεδρίαση 41/20−12−2011)

Αφού έλαβε υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 12 του Α.Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179/τ.Α΄/21−6−1951), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

β) Του άρθρου 25 παρ.4 του Α.Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179/τ.Α΄/21−6−1951).

γ) Του άρθρου 19 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. (ΦΕΚ 816 Β΄/1965).

δ) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/22−2−37) (ΦΕΚ 34/τ.Β΄/1937).

2) Την από 19/12/2011 εισήγηση της Δ/νσης Ασφάλισης − Εσόδων με θέμα: «Αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους εργοδότες, παροχών σε είδος για το έτος 2012».

3) Τις απόψεις των μελών.

4) Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε, πλην των Δ. Κουμπούρη, Ευαγ. Μουτάφη, Π. Τσαραμπουλίδη και Δ. Μπαζίγου οι οποίοι μειοψήφησαν,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Την έγκριση για τις περιοχές όλων των Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ της προτεινόμενης από την Υπηρεσία αποτίμησης της αξίας των χορηγουμένων παροχών σε είδος για το έτος 2012, ως κάτωθι:

α) Για ένα γεύμα 4,80 ΕΥΡΩ
β) Για πλήρη τροφή 9,60 ΕΥΡΩ
γ) Για κατοικία (μην.) 75,40 ΕΥΡΩ
δ) Για πλήρη τροφή και κατοικία (μην.) 301,50 ΕΥΡΩ

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μη απαιτουμένης προηγούμενης επικύρωσης Πρακτικών και εφαρμόζεται από 1.1.2012.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
κ.α.α.

Ο Αναπλ. Πρόεδρος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο