Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ3Α 5012367 ΕΞ 16.3.2012. Καταργήθηκε με την απόφαση Δ3Α 5014240 ΕΞ 8.4.2013.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-01-2012 ]

Αριθμ. Δ3Α/5052932/ΕΞ 19.12.2011 Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης των στόχων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών

(Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης των στόχων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Δ3Α/5052932/ΕΞ2011

(ΦΕΚ Β' 3188/30-12-2011)

Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης των στόχων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση − θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180/22.08.2011).

β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Α΄ 213) και του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221).

γ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 231/2007 «Κανονισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των τελωνειακών υπαλλήλων και της λειτουργίας των περιφερειακών τελωνειακών αρχών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 265 Α).

δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Για τις οργανικές μονάδες της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του ν.4002/2011, οι προϊστάμενοι Δ/νσης, Υποδ/νσης και Τμήματος τοποθετούνται για θητεία ενός έτους με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν από τους εν λόγω προϊσταμένους.

2. Οι εν λόγω στόχοι καθορίζονται για κάθε οργανική μονάδα επιπέδου Δ/νσης σε ετήσια βάση και ελέγχονται ανά τρίμηνο.

3. Οι στόχοι τίθενται και δύνανται να τροποποιούνται ή να αναπροσαρμόζονται κατά τη διάρκεια της θητείας του κάθε Προϊσταμένου, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Τελωνείων.

(Η παράγραφος 3 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση Δ3Α 5012367 ΕΞ 16.3.2012)

4. Η αξιολόγηση για την επίτευξη των στόχων όσον αφορά τους προϊσταμένους των Δ/νσεων Τελωνείων ή Ελεγκτικών Υπηρεσιών, πραγματοποιείται από τη Δ/νση Ελέγχου Τελωνείων, σε συνεργασία με τις λοιπές συναρμόδιες Κεντρικές Υπηρεσίες.

5. Οι ανωτέρω προϊστάμενοι κατανέμουν τους στόχους που έχουν τεθεί, στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος ανάλογα με τις αρμοδιότητες τους και αξιολογούν την πορεία επίτευξης τους.

6. Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, υποχρεούνται να αποστέλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση σχετικά με την πορεία υλοποίησης των στόχων που τους έχουν τεθεί, μέσα στο πρώτο πενθήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, αναλυτικά, ανά τμήμα, υποδιεύθυνση και συνολικά.
Η αξιολόγηση των στόχων θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων του Προϊσταμένου.

(Η παράγραφος 6 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση Δ3Α 5012367 ΕΞ 16.3.2012)

7. Η θητεία κάθε προϊσταμένου λύεται αυτοδίκαια με την πάροδο ενός έτους. Σε περίπτωση επίτευξης των στόχων μπορεί να ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές. Σε αντίθετη περίπτωση η θητεία μπορεί να διακόπτεται με απόφαση του Υπουργού.

8. Αν σε βάρος προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη ή επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή, απαλλάσσεται από τα καθήκοντα του με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο