Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-01-2012 ]

Αριθμ. 2/98017/0023/Α/29.12.2011 Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έτους 2012

(Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έτους 2012)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

Αριθμ. 2/98017/0023/Α

(ΦΕΚ Β' 3052/30-12-2011)

Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έτους 2012.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26, του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/25.7.97) «Περί Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του ν. 2733/1999 (ΦΕΚ 155/Α΄/30.7.99),

2. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151/Α΄/6.7.98) «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) και άλλες διατάξεις»,

3. Την υπ’ αριθμ. 465/21.5.2009 Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ),

4. Την υπ’ αριθμ. 2/80010/0023Α/21.11.2000 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς», όπως τροποποιήθηκε από τις όμοιες 2/75304/0023Α/20.12.2001, 2/75515/0023Α/20.12.2002, 2/73093/0023 Α/31.12.2003, 2/72511 /0023 Α/29.12.2004, 2/70563/0023 Α/27−12−2005, 2/75193/0023Α/28−12−2006, 2/85247/0023Α/27.12.2007, 2/95173/0023/Α/31.12.2009 και την 2/28492/0023Α/3.5.2010 όπως τροποποιήθηκε από την 2/91001/0023/Α/29−12−2010.

5. Την υπ’ αριθμ. 2023976/2848/0023/98 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Συγκρότηση Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου για την πρώτη εφαρμογή του θεσμού των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τις όμοιες 2/70200/0023/6.10.1999, 2/63981/0023/14.4.2000, 2/65 793/0023 A/12.11.2002, 2/76255/0023 A/31.12.2002, 2/9450/0023 A/18.02.2005, 2/30283/
0023A/07.06.2005, 2/12023/0023A/21.02.2007, 2/46077/0023A/25.06.2009, 2/19336/0023A/29.03.2010 και την 2/13899/023A/10−2−2011.

6. To Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

7. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (ΦΕΚ 243 Α/2011).

8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθ. Υ 25/6−12−2011 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου.» (ΦΕΚ 2792 Β/2011).

9. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

10. Την από 23.12.2011 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ανανεώνουμε την θητεία των παρακάτω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (με αλφαβητική σειρά) στην ομάδα των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου από την 1.1.2012 για περίοδο ενός ημερολογιακού έτους:

1. «ALPHA BANK»
2. «BANCA IMI S.P.A»
3. «BARCLAYS BANK PLC.»
4. «BNP PARIBAS S.A.»
5. «CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD»
6. «CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LTD»
7. «DEUTSCHE BANK AG»
8. «EFG EUROBANK ERGASIAS AE»
9. «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ»
10. «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ»
11. «GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL»
12. «HSBC BANK PLC»
13. «INGBANKNV»
14. «JP MORGAN SECURITIES LTD»
15. «MERRILL LYNCH INTERNATIONAL»
16. «MORGAN STANLEY & Co. INTERNATIONAL LTD»
17. «NOMURA INTERNATIONAL PLC»
18. «ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC»
19. «SOCIETE GENERALE»
20. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»
21. «UBS LTD»
22. «UNICREDIT BANK AG»

Ισχύουν οι συμβάσεις προσχώρησης που είχαν υπογραφεί κατά το προηγούμενο έτος.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο