Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-01-2012 ]

ΠΟΛ.1260/28.12.2011 Κοινοποίηση διατάξεων της ΠΟΛ.1241/2011 Α.Υ.Ο. και παροχή οδηγιών για εντατικοποίηση έκδοσης των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων και λοιπά θέματα

(Κοινοποίηση διατάξεων της ΠΟΛ.1241/2011 Α.Υ.Ο. και παροχή οδηγιών για εντατικοποίηση έκδοσης των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων και λοιπά θέματα)

Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ -Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 – 3375204

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1260

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων της ΠΟΛ.1241/2011 Α.Υ.Ο. και παροχή οδηγιών για εντατικοποίηση έκδοσης των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων και λοιπά θέματα.

Σε συνέχεια των οδηγιών που σας δόθηκαν με την ΠΟΛ.1198/21.9.2011 εγκύκλιο διαταγή αναφορικά με την εκούσια κατάργηση των φορολογικών διαφορών που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 παρέχουμε επί πλέον οδηγίες μετά και από την ΠΟΛ.1241/10.12.2011 Α.Υ.Ο.

1. Με την ως άνω Α.Υ.Ο. παρατάθηκε μέχρι την 30.12.2011 η προθεσμία υποβολής του εκκαθαριστικού σημειώματος του άρθρου 9 του ν. 3888/2010 από τους ίδιους τους φορολογούμενους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Στην ίδια ως άνω ημερομηνία παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής του Ειδικού Σημειώματος δήλωσης των τιμολογίων ή εν γένει των φορολογικών στοιχείων της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν. 3888/2010. Από το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 προκύπτει ότι οι διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν. 3888/2010 έχουν εφαρμογή για τις ανέλεγκτες υποθέσεις όπως αυτές νοούνται στο άρθρο 2 της ΠΟΛ.1147/27.10.2010 εγκυκλίου διαταγής.

2. Αναφορικά με το Ειδικό Σημείωμα δήλωσης των τιμολογίων ή εν γένει των μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων, πέραν των οδηγιών που σας δόθηκαν με την ΠΟΛ.1198/21.9.2011, διευκρινίζουμε τα εξής:

α. Υπάρχει δυνατότητα υποβολής του ως άνω Ειδικού Σημειώματος όπου θα αναγράφεται διακεκριμένα η καθαρή αξία του φορολογικού στοιχείου καθώς και η αξία του στοιχείου που είναι εικονική κατά τον δηλούντα.

β. Σε περίπτωση που ήδη ο φορολογούμενος έχει υποβάλλει Ειδικό Σημείωμα δήλωσης με ποσό μικρότερο αυτού που προσδιορίσθηκε από τον έλεγχο ή από δελτίο πληροφοριών μπορεί να υποβάλλει, πριν την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου, νέο Ειδικό Σημείωμα όπου θα αναγράφεται όλο το προσδιορισθέν από τον έλεγχο ποσό ή από το δελτίο πληροφοριών.

γ. Εφόσον έχει εκδοθεί Εκκαθαριστικό Σημείωμα περαίωσης και υποβληθεί το ως άνω Ειδικό Σημείωμα της παρ.6 του άρθρου 12 του ν. 3888/2010 δεν εκδίδεται πλέον Συμπληρωματικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα.

δ. Η υποβολή του Ειδικού Σημειώματος περιλαμβάνει φορολογικά στοιχεία που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι 31.12.2009.

ε. Το ως άνω Ειδικό Σημείωμα δήλωσης μπορεί να υποβληθεί μέχρι την 30.12.2011 εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει εκδοθεί απόφαση επιβολής προστίμου του Κ.Β.Σ. για τα στοιχεία αυτά ούτε έχει γίνει έναρξη τακτικού ελέγχου από οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή ή ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε. και της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.).

3. Σε περιπτώσεις που είχαν εκδοθεί Εκκαθαριστικά Σημειώματα του άρθρου 9 του ν. 3888/2010, πριν την ισχύ των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 τα οποία δεν έγιναν αποδεκτά πριν την κοινοποίησή τους πλέον στους φορολογούμενους σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν με την ΠΟΛ.1198/21.9.2011 θα πρέπει να καταχωρούνται στην εφαρμογή που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο http://10.16.5.21.

4. Σε ότι αφορά την έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων θα πρέπει όλες οι Δ.Ο.Υ. της χώρας να επιτείνουν τις προσπάθειές τους ώστε η έκδοση των ανωτέρω Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30.12.2011.

5. Περαιτέρω σας γνωρίζουμε ότι με τις ΠΟΛ.1178/23.8.2011 και ΠΟΛ.1233/17.11.2011 προβλέπεται ότι η επιλογή των υποθέσεων για έλεγχο γίνεται με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου και ως εκ τούτου τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί από τις διάφορες ελεγκτικές αρχές για συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου ή για ανάθεση υποθέσεων για έλεγχο σε άλλη ελεγκτική αρχή δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν.

6. Τέλος οι δηλώσεις που υποβάλλονται από τις κοινωνίες αστικού δικαίου καθώς και από τις κοινοπραξίες που αναφέρονται στη παράγραφο 2 του ν. 2238/1994 και πραγματοποίησαν εκπρόθεσμη έναρξη εργασιών των οποίων τα μέλη ελέγχονται από Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 θα διαβιβάζονται άμεσα στα ως άνω Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου για τις περαιτέρω ενέργειες αρμοδιότητάς τους. Οι δηλώσεις αυτές που αφορούν χρήσεις μέχρι 31.12.2009 δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.4002/2011.Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο